ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Джэрпэджэж'

Щхьэзакъуэ телъхьэпIэ зыщIхэр захуэкъым

2017-02-10

 • Тыркум щылажьэ Кавказ Хасэхэм я Федерацэм хэтхэу пщIэ зыхуэтщIхэ!
 • Дунейпсо Адыгэ Хасэмрэ КАФФЕД-мрэ я зэхуаку къыдэхъуа псалъэмакъым иужьрей зэманым куэд иропIейтей. ДАХ-р хамэ къэралхэм щыIэ Хасэхэм я лэжьыгъэр зригъэуIуу илъэс 25-м щIигъуауэ мэла-жьэ. Псоми ящIэ ди япэ итахэм адыгэ зэгухьэныгъэ иныр къыщIызэрагъэпэщар: щэнхабзэ зэпыщIэныгъэм зегъэужьыныр, хамэ къэралхэм щыхэхэс адыгэхэр зэрыгъэщIэныр, хэхэсхэмрэ хэкурысхэмрэ нэхъ зэпыгъуэнэгъу зэхуэщIыныр.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Джэрпэджэж

Тырку Республикэм къиIэпхъукIыжауэ Урысей Федерацэм (Адыгэ Республикэм, Къэбэрдей-БалъкъэрРеспубликэм) щыпсэухэм урысей-тырку зэхущытыкIэхэр зэрызэIыхьам теухуауэ жаIар

2016-01-23

 • 2015 гъэм щэкIуэгъуэм и 24-м Тыркум и хьэуа къарухэм Сириемрэ Тыркумрэ я гъунапкъэм хуэзэу Урысей Федерацэм и дзэм хиубыдэ кхъухьлъатэ къыщраудыхащ. Кхъухьлъатэр Сирием и щIыналъэм щехуэхащ икIи террористхэм урысей кхъухьлъатэзехуэмрэ кхъухьлъатэр къалъыхъуэжыным икIи абы исахэр къегъэлыным хэта офицерымрэ яукIащ. Нобэм къэс а къэхъукъащIэр дунейпсо хабзэхэм тету ягъэзэкIуэжакъым. ЛъэныкъуитIыр зэгурыIуэжын папщIэ зэфIагъэкIын хуейуэ Урысей Федерацэм и Президент Путин В. В. къигъэувахэр Тыркум и унафэщIхэм къалъытэн ядэркъым.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Джэрпэджэж

ФIэщхъуныгъэ къытхелъхьэ

2015-12-12

 • Iуащхьэмахуэ муниципальнэ щIыналъэм и щIыпIэ администрацэм и Iэтащхьэм и къуэдзэ Азубэч МуIэед:
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Джэрпэджэж

УнафэщIым и псалъэм къэралым и пщIэр еIэт

2015-12-08

 • Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым зэрызыхуигъэзам нэхъыщхьэу хэлъар пэублэ хуищIауэ жыпIэ хъунущ. Иджыпсту хэти зыгъэгузавэ дунейпсо терроризмэм зэребэныпхъэ Iэмалхэр, абы папщIэ псори зэкъуэувэн зэрыхуейр, радикалхэмрэ экстремистхэмрэ ди къэралым гъунэгъу къыхуэмыхъу щIыкIэ зэрыгъэкIуэдыпхъэр къыхигъэщащ Путиным.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Джэрпэджэж

КъалэныщIэхэр егъэнаIуэ

2015-12-08

 • Илъэс къэси хуэдэу, УФ-м и Президент Путин Владимир дыгъэгъазэм и 3-м Урысей Федерацэм и Федеральнэ Зэхуэсым зыхуигъэзащ. Къэрал зыужьы­ныгъэм и унэтIыныгъэ куэд къыщыгъэнэIуа Зэры­зыхуигъазэм щынэхъыщхьэхэм ящыщщ экономикэмрэ къэрал щIыб политикэмрэ епхахэр. Абыхэм къадэкIуэу абы къыщыгъэлъэгъуащ щIэныгъэмрэ егъэджэныгъэмрэ ехьэлIа Iуэхугъуэхэри.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Джэрпэджэж

КхъуэIуфэ Хьэчим: КъэхъуамкIэ псори дыкъуаншэщ, ауэ абыкIэ уи щхьэ бгъэфIыжу ущыс хъунукъым

2015-08-29

 • Дызэрыщыгъуазэщи, иджыблагъэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм зи мычэзууэ иригъэкIуэкIа 14-нэ съездыр зэхэтащ. Абы и пэ къихуа Iуэхухэм, илъэс куэдкIэ езыр зи тхьэмадэу щыта тхакIуэ гупышхуэм а зэманым хузэфIэкIахэм, здынэмысу къэнахэм, дяпэкIэ къэув къалэнхэм зэреплъыр къытхуиIуэтэну дэ делъэIуащ тхакIуэ, усакIуэ, литературэ критик, публицист, жылагъуэ лэжьакIуэ цIэрыIуэ КхъуэIуфэ Хьэчим.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Джэрпэджэж

Алим и щIыхькIэ

2014-12-11

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ усакIуэ, Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь, РСФСР-м, КъБР-м я Къэрал саугъэтхэм я лауреат, къэрал, жылагъуэ лэжьакIуэ КIыщокъуэ Алим къызэралъхурэ илъэси 100 зэрырикъур Москва дэт Литераторхэм я унэм дыгъэгъазэм и 9-м щагъэлъэпIащ. УФ-м и щыхьэрым щылажьэу, щеджэу щыIэ къыщынэмыщIауэ тхакIуэхэр, усакIуэхэр зыхэта пшыхьыр сыт и лъэныкъуэкIи зыхуей хуэзэу къызэригъэпэщат КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Джэрпэджэж

Сэхъурокъуэ Хьэутий: Ди зэхуаку дэлъ пщIэмрэ дзыхьымрэ зэтедгъэувэжын хуейщ

2013-03-14

 • Ди газетым зэрытетащи («АП», мазаем и 27), «Кавказым щызэдэлажьэхэр» мыкоммерцэ дарэгъу организацэм и жэрдэмкIэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым щыхьэщIащ эксперт-щхьэхуит, «Куржым и гугъапIэхэр» экономикэ программэм и унафэщI, экономикэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор Гиорхелидзе Демур, Евразие институтым и лIы­кIуэ, публицист Апхаидзе Шота, «Кавказым щызэдэлажьэхэр» мыкоммерцэ Iуэ­ху­щIа­пIэм и унафэщI, Москва къалэм дунейпсо зэхущытыкIэхэмкIэ и къэрал институтым Кавказыр джынымкIэ и центрым и щIэныгъэ лэжьакIуэ нэхъыжь Силаев Николай сымэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Джэрпэджэж