ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Щэнхабзэ'

Мывэ телъыджэ

2017-09-20

 • ХьэтIохъущокъуэм и жыг хадэм и лъэс лъагъуэ нэхъыщхьэм щагъэув сурэтыщI, скульптор Пащт-Хъан Алим «Вагъуэбэ мывэ» зыфIища и IэдакъэщIэкIыр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Вэрокъуэ Владимир и фильмыщIэ

2017-09-16

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым щэнхабзэмкIэ и фондым фокIадэм и 12-м щагъэлъэгъуащ НОТР телеканалым и унафэщI, режиссёр цIэрыIуэ Вэрокъуэ Владимир «Мария – русская царица из Кабарды» фIэщыгъэм щIэту триха фильмыр. Абы кърагъэблэгъат къулыкъущIэхэр, щэнхабзэм, гъуазджэм я лэжьакIуэхэр, цIыху цIэрыIуэхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

„Кином и жэщ“

2017-08-22

 • Урысейм щэнхабзэмкIэ и министерствэмрэ кинохэмкIэ, щэнхабзэ щIэинхэмрэ лъэпкъ хабзэхэмкIэ фондымрэ я нэIэм щIэту илъэс етIуанэ хъуауэ ирагъэкIуэкI «Кином и жэщ» зыфIаща Iуэхур.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Ягъэлъэгъуэн яIэщ

2017-08-17

 • Ныкъуэдыкъуагъ зыбгъэдэлъхэм я Iэдакъэ къыщIэкIа сурэтхэм я гъэлъэгъуэныгъэ екIуэкIынущ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

ЗэхъуэкIыныгъэфIхэр щыIэщ

2017-08-09

 • ХьэтIохъущокъуэм и жыг хадэм ит аттракционыр къощIэрэщIэж.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Зэпеуэ телъыджэ МВД-м ирегъэкIуэкI

2017-07-29

 • КъБР-м щыIэ МВД-м щызэхалъ­хьэжащ 2017 гъэм и мэкъуауэ­-гъуэ-бадзэуэгъуэ мазэхэм ира­гъэ­кIуэ­кIа «Псалъэ гуапэ» урысейпсо литературэ зэпеуэм и ­рес­публикэ зэхьэзэхуэм къри­кIуа­хэр.
 •  
 • Зэпеуэм хэтащ министерствэм и лэжьакIуэхэр, Жылагъуэ советхэм хэтхэр, къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ органхэм я ветеранхэр, КъБР-м щыIэ МВД-м къулыкъур ще­зы­хьэ­кI­хэм я сабийхэр, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыпсэухэм ­ящыщу апхуэдэ гупыж зыщIахэр. ЦIыху 19-м зэхьэзэхуэм кърахьэ­лIащ лэжьыгъэ 46-рэ. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Къэбэрдей уэрамым цIыхухэр зэхуешэс

2017-07-13

 • Налшык къалэ администрацэм щэнхабзэмкIэ и къудамэм иджыблагъэ къыхилъхьа «иджырей джэгу зэIэпыхым» зеубгъу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

«Къэбэрдей уэрамым и гъэмахуэ»

2017-07-12

 • ЩэнхабзэмкIэ Налшык и къалэ управленэм и жэрдэмкIэ «Къэбэрдей уэрамым и гъэмахуэ» зыфIаща арт-марафоныр яублащ. АбыкIэ я мурадыр ди къэфакIуэхэмрэ уэрэджыIакIуэхэмрэ я зэфIэкIым къалэдэсхэмрэ ди республикэм и хьэщIэхэмрэ щагъэгъуэзэнырщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Къафэм и дунейм

2017-07-11

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

ТхакIуэр ягъэлъапIэ

2017-07-06

 • Тхылъ еджэным дихьэххэм я «Александрия» клубым щагъэлъэпIащ усакIуэ, прозаик Куэшбей Жамболэт и ныбжьыр илъэс 55-рэ зэрырикъур.  Куэшбей Жамболэт Адыгейм и къалащхьэ Мейкъуапэ 1962 гъэм къыщалъхуащ. Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым бзэ щIэныгъэхэмкIэ и къудамэр къиухащ. Ар «Iуащхьэмахуэ» тхылъ тедзапIэм редактору щолажьэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ