ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Щэнхабзэ'

Лъагъуныгъэм хьэпэщыпхэр пэлъэщыркъым

2017-04-12

 •  ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и гъатхэ лэжьэгъуэр щIэщыгъуэу йокIуэкI. Мэлыжьыхьым и 10 – 11-м абы щагъэлъэгъуащ етIуанэ спектаклыщIэр – тхакIуэ, усакIуэ, драматург цIэрыIуэ, УФ-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ IутIыж Борис и «Хьэпэщыпхэ» пьесэм къытращIыкIа макъамэ комедиер. Ар зыгъэувар зи лэжьыгъэ гукъинэжхэмкIэ Адыгейми, Къэбэрдей-Балъкъэрми, Къэрэшей-Шэрджэсми цIэрыIуэ щыхъуа, Адыгэ Республикэм гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ ЕмкIуж Андзорщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Лъэпкъ щэнхабзэм и вагъуэхэр

2017-03-25

 • Илъэс къэс гъатхэпэм и 25-м УФ-м щагъэлъапIэ Щэнхабзэм и лэжьакIуэм и махуэр. 2007 гъэм и шыщхьэуIу мазэм къэралым и Президент Путин Владимир абы теухуа унафэм Iэ щIидзауэ щытащ. А махуэр убзыхуныр и жэрдэмт УФ-м щэнхабзэмкIэ и министр Соколов Александр. Абы и къэпсэлъэныгъэм къызэрыхигъэщамкIэ, гъатхэпэм и 25-м ди къэралым и хэгъуэгу куэдым щэнхабзэм и лэжьакIуэм и махуэр щагъэлъапIэми, псоми зэдайуэ зы пIалъэ пыухыкIа ямыIэу къекIуэкIырт.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Уадыгэным куэд дыдэ къокI

2017-03-22

 • Гъатхэпэм и 14-м, Адыгэ- бзэм и махуэм, Къаныкъуэ Заринэ зи унафэщI «Жан» жылагъуэ зэгухьэныгъэм и нэIэ щIэту лажьэ литературэ хасэм Сэралъп Мадинэ и Арт-центрым усэ пшыхь къыщызэригъэпэщащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Зауэм зигу ириудахэм я деж

2017-02-02

 • ИлъэсыщIэм и пэщIэдзэм псапащIэ концерт Луганск къалэм щатащ Урысей Федерацэм щIыхь зиIэ и артист Ташло Алийрэ КъБР-м, Ингушым щIыхь зиIэ я артисткэ Даур Иринэрэ. ЩIыпIэ куэдым щыцIэрыIуэ адыгэ уэрэджыIакIуэхэр Луганск ЦIыхубэ Республикэм кIуэныр зи жэрдэму щытар абы щекIуэкIа зауэм хэта адыгэ щIалэ, генерал-лейтенант Бэрсэдж Муратщ. Зауэ нэужь лъэхъэнэм гугъу ехь цIыхубэм я гукъыдэжыр къиIэтын мурадкIэ, Мурат Ташло Алий зыхуигъэзат езым къулыкъу щищIа щIыналъэм псапащIэ концерт щригъэтынуи, Алий ар игъэщIэхъуакъым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Пшыхь гукъинэж

2017-01-14

 • Шэджэм районым хыхьэ Лашынкъей къуажэм ЩэнхабзэмкIэ и   унэм иджыблагъэ пшыхь гукъинэж щекIуэкIащ. Ар къызэрагъэпэщащ IуэхущIапIэм и режиссёрхэу Мэлай Борисрэ Бейтыгъуэн Жамболэтрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Киноклуб къызэIуах

2017-01-12

 • Налшык дэт Къэрал киноконцерт гъэлъэгъуапIэм иджыблагъэ къыщызэIуахащ кино фIыуэ зылъагъухэм я клуб. А Iуэхур къыхилъхьащ режиссёр щIалэ Хьэмокъуэ Олег. Абы и жэрдэмыр даIыгъащ КъБРм ЩэнхабзэмкIэ и министерствэмрэ «Южный полюс» фондымрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Зэкъуэтыныгъэмрэ зэныбжьэгъугъэмрэ яIэт

2016-12-20

 • Налшык и Къэрал киноконцерт гъэлъэгъуапIэм щекIуэкIащ «Къэ-бэрдей-Балъкъэрым ис лъэпкъхэр» фестивалыр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Фащэр зэрызэпкърылъымрэ лъэпкъ къафэхэмрэ ятеухуауэ

2016-12-13

 • Налшык къалэ администрацэм егъэджэныгъэмкIэ и департаментыр и дэIэпыкъуэгъуу «Кабардинка» къэрал академическэ ансамблым курыт еджапIэм щIэс ныбжьыщIэхэм папщIэ концерт-лекцэхэр иджыблагъэ иригъэкIуэкIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Анэхэм пщIэ хуащI, лъагэу яIэт

2016-12-06

 • Урысей Федерацэм и Президентым 1998 гъэм къыдигъэкIа унафэ щхьэ-хуэм тету, ди къэралым Анэм и махуэр щэкIуэгъуэм и иужьрей тхьэмахуэ махуэм ягъэлъапIэ. Махуэшхуэр ди республикэм и къалэхэмрэ къуажэхэмрэ гукъинэжу щекIуэкIащ. Аруан щIыналъэм хыхьэ Чёрнэ Речкэ къуажэм ЩэнхабзэмкIэ и унэми абы хуэгъэпса пшыхь дахэ щызэхэтащ. Ар къызэригъэпэщащ икIи иригъэкIуэкIащ а къуажэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм          и художественнэ унафэщI, уэрэджыIакIуэ Бекъул Аслъэн.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Осетинхэм я «Ныхас» лъэпкъ-щэнхабзэ центрыр ягъэлъапIэ

2016-12-03

 • Къэрал киноконцерт гъэлъэгъуапIэм щекIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэр, Осетие Ищхъэрэ-Алание республикэхэм щыпсэу лъэпкъхэм я зэныбжьэгъугъэ пшыхь. Ар теухуауэ щытащ «Осетинхэм я «Ныхас» лъэпкъ-щэнхабзэ центр» жылагъуэ зэгухьэныгъэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 25-рэ зэрырикъум.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ