ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Щэнхабзэ'

Къэбэрдей уэрамым цIыхухэр зэхуешэс

2017-07-13

 • Налшык къалэ администрацэм щэнхабзэмкIэ и къудамэм иджыблагъэ къыхилъхьа «иджырей джэгу зэIэпыхым» зеубгъу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

«Къэбэрдей уэрамым и гъэмахуэ»

2017-07-12

 • ЩэнхабзэмкIэ Налшык и къалэ управленэм и жэрдэмкIэ «Къэбэрдей уэрамым и гъэмахуэ» зыфIаща арт-марафоныр яублащ. АбыкIэ я мурадыр ди къэфакIуэхэмрэ уэрэджыIакIуэхэмрэ я зэфIэкIым къалэдэсхэмрэ ди республикэм и хьэщIэхэмрэ щагъэгъуэзэнырщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Къафэм и дунейм

2017-07-11

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

ТхакIуэр ягъэлъапIэ

2017-07-06

 • Тхылъ еджэным дихьэххэм я «Александрия» клубым щагъэлъэпIащ усакIуэ, прозаик Куэшбей Жамболэт и ныбжьыр илъэс 55-рэ зэрырикъур.  Куэшбей Жамболэт Адыгейм и къалащхьэ Мейкъуапэ 1962 гъэм къыщалъхуащ. Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым бзэ щIэныгъэхэмкIэ и къудамэр къиухащ. Ар «Iуащхьэмахуэ» тхылъ тедзапIэм редактору щолажьэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Щоджэн Леонид и пшыхь

2017-07-05

 • КъБКъУ-м и библиотекэм пшыхь гукъинэж щекIуэкIащ. КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, сабий усакIуэ, уэрэдус, зэдзэкIакIуэ Щоджэн Леонид абы щыIущIащ студентхэмрэ сабийхэмрэ. Зэхыхьэр къызэрагъэпэщащ КъБКъУ-м и библиотекэм и лъахэхутэ къудамэм и лэжьакIуэхэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

ЩIыпIэ пщыкIуплIым къикIа ныбжьыщIэхэр

2017-07-05

 • Урысей Федерацэм и щIыпIэ пщыкIуплIым къикIа ныбжьыщIи 100-м щIигъу хэтащ Iуащхьэмахуэ лъапэ щекIуэкIа ныбжьыщIэхэм я урысейпсо зэпеуэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

ЦIыхухэм дэрэжэгъуэкIэ яхуэупсэ Бекъул Аслъэн

2017-07-04

 • Нарткъалэ щыщ уэрэджыIакIуэ щIалэ Бекъул Аслъэн 2004 гъэм музыкэ школыр къиухащ, 2005 гъэм Кавказ Ищхъэрэм ГъуазджэхэмкIэ и къэрал институтым щIэтIысхьэри, 2012 гъэм ехъулIэныгъэхэр иIэу къиухащ. Кавказ Ищхъэрэм и щэнхабзэ утыкур зыгъэбжьыфIэ, зи уэрэд жыIэкIэр куэдым ягу дыхьэ Аслъэн упщIэ зыбжанэкIэ зыхуэдгъэзащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Макъамэм и дунейм

2017-06-29

 • Налшык и музыкальнэ школ №1-м щекIуэкIащ    мы гъэм а еджапIэр къэзыуха ШкIэжь Беслъэн и концерт.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

«Къафэм и гъуэжькуийм хэту»

2017-06-17

 • Бахъсэн районым иджыблагъэ щекIуэкIащ «Къафэм и гъуэжькуийм хэту» фIэщыгъэр зиIэ зэпеуэ. Абы хэтащ зи ныбжьыр илъэси 6-м щегъэжьауэ 18-м нэс ныбжьыщIэхэр. Зэпеуэр къызэригъэпэщащ Бахъсэн районым Сабий творчествэмкIэ и центрым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Хэт нэхъыфIу усэ къеджэрэ?

2017-06-02

 • Лъэпкъ къэрал библиотекэм, Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэм, усэ къеджэнымкIэ ныбжьыщIэхэм я зэпеуэ щекIуэкIащ. Ар къызэрагъэпэщащ КъэбэрдейБалъкъэрыр Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 460рэ щрикъум ирихьэлIэу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ