ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Щэнхабзэ'

Пшыналъэ шэрашэхэр

2017-05-16

 • Къэбэрдей-Балъкъэр, Адыгэ, Ингуш, Осетие Ищхъэрэ-Алание республикэхэм щIыхь зиIэ я артист, пшынауэ, уэрэдус, макъамэтх Iэзэ Лосэн Тимур, иужь илъэсхэм хабзэ зэрыхъуауэ, КъБР-м и Музыкэ театрым иджыблагъэ щызэхуишэсащ и лэжьыгъэхэр зигу дыхьэхэр, пшыналъэхэмрэ макъамэхэмрэ фIыуэ зылъагъухэр. Ар ирагъэкIуэкIащ ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и артист Хьэмырзэ Ахьмэдрэ «Кабардинка» къэрал академическэ къэфакIуэ ансамблым и къэфакIуэ ГъущIо Сюзаннэрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Налшык зыгъэдахэ псыутххэм лэжьэн щIадзэж

2017-05-03

 •  Гъатхэмрэ Лэжьыгъэм-рэ я махуэшхуэм и пэ къихуэу Налшык Iуэху гуапэхэр щекIуэкIащ. КъБР-м и Правительствэм и Унэм и гупэм къит ЗэгурыIуэныгъэм и утыкум деж лэжьэн щыщIидзэжащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэр нэхъри бжьыфIэ, дахэ зыщI, макъамэм зыдэзыщIу «къафэ», зэмыфэгъуу къаблэ псыутхым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Библиотекэ жэщ

2017-04-29

 • Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Къэрал лъэпкъ библиотекэм мэлыжьыхьым и 22-м щекIуэкIащ тхылъеджэхэр дэIыгъыным теухуа «Библиотекэ жэщ-2017» урысейпсо Iуэхугъуэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Адыгэ лъэпкъыр куэд щIауэ дызэжьа макъ телъыджэ

2017-04-26

 • Музыкэ театрым уэрэджыIакIуэ щIалэ ДыщэкI Артур «Япэрей» фIэщыгъэм щIэт концерт щитащ. Адыгэ эстрадэм и уэгум иджыри   зы вагъуэ къыщызэрыунэхуар  пшыхьым щIэса дэтхэнэм дэтхэнэми хьэкъ щыхъуащ пшыхь дахэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Махуэшхуэм пожьэ

2017-04-25

 • КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэмрэ Лъэпкъ музеймрэ къызэрагъэпэща гъэлъэгъуэныгъэ гъэщIэгъуэн дыгъуасэ Налшык къыщызэIуахащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Лъагъуныгъэм хьэпэщыпхэр пэлъэщыркъым

2017-04-12

 •  ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и гъатхэ лэжьэгъуэр щIэщыгъуэу йокIуэкI. Мэлыжьыхьым и 10 – 11-м абы щагъэлъэгъуащ етIуанэ спектаклыщIэр – тхакIуэ, усакIуэ, драматург цIэрыIуэ, УФ-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ IутIыж Борис и «Хьэпэщыпхэ» пьесэм къытращIыкIа макъамэ комедиер. Ар зыгъэувар зи лэжьыгъэ гукъинэжхэмкIэ Адыгейми, Къэбэрдей-Балъкъэрми, Къэрэшей-Шэрджэсми цIэрыIуэ щыхъуа, Адыгэ Республикэм гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ ЕмкIуж Андзорщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Лъэпкъ щэнхабзэм и вагъуэхэр

2017-03-25

 • Илъэс къэс гъатхэпэм и 25-м УФ-м щагъэлъапIэ Щэнхабзэм и лэжьакIуэм и махуэр. 2007 гъэм и шыщхьэуIу мазэм къэралым и Президент Путин Владимир абы теухуа унафэм Iэ щIидзауэ щытащ. А махуэр убзыхуныр и жэрдэмт УФ-м щэнхабзэмкIэ и министр Соколов Александр. Абы и къэпсэлъэныгъэм къызэрыхигъэщамкIэ, гъатхэпэм и 25-м ди къэралым и хэгъуэгу куэдым щэнхабзэм и лэжьакIуэм и махуэр щагъэлъапIэми, псоми зэдайуэ зы пIалъэ пыухыкIа ямыIэу къекIуэкIырт.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Уадыгэным куэд дыдэ къокI

2017-03-22

 • Гъатхэпэм и 14-м, Адыгэ- бзэм и махуэм, Къаныкъуэ Заринэ зи унафэщI «Жан» жылагъуэ зэгухьэныгъэм и нэIэ щIэту лажьэ литературэ хасэм Сэралъп Мадинэ и Арт-центрым усэ пшыхь къыщызэригъэпэщащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Зауэм зигу ириудахэм я деж

2017-02-02

 • ИлъэсыщIэм и пэщIэдзэм псапащIэ концерт Луганск къалэм щатащ Урысей Федерацэм щIыхь зиIэ и артист Ташло Алийрэ КъБР-м, Ингушым щIыхь зиIэ я артисткэ Даур Иринэрэ. ЩIыпIэ куэдым щыцIэрыIуэ адыгэ уэрэджыIакIуэхэр Луганск ЦIыхубэ Республикэм кIуэныр зи жэрдэму щытар абы щекIуэкIа зауэм хэта адыгэ щIалэ, генерал-лейтенант Бэрсэдж Муратщ. Зауэ нэужь лъэхъэнэм гугъу ехь цIыхубэм я гукъыдэжыр къиIэтын мурадкIэ, Мурат Ташло Алий зыхуигъэзат езым къулыкъу щищIа щIыналъэм псапащIэ концерт щригъэтынуи, Алий ар игъэщIэхъуакъым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Пшыхь гукъинэж

2017-01-14

 • Шэджэм районым хыхьэ Лашынкъей къуажэм ЩэнхабзэмкIэ и   унэм иджыблагъэ пшыхь гукъинэж щекIуэкIащ. Ар къызэрагъэпэщащ IуэхущIапIэм и режиссёрхэу Мэлай Борисрэ Бейтыгъуэн Жамболэтрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ