ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэ'

НэгъуэщI щIыналъэхэми ягъакIуэ

2014-06-05

 •  Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым илъэс зыбжанэ хъуауэ щрагъэкIуэкI узыншагъэр щрагъэфIэкIуэж IуэхущIапIэхэм щыIэ сабийхэм уазэрыдэлэжьэнум теухуа егъэджэныгъэ щхьэхуэхэр. Апхуэдэ Iуэхур къызэрагъэпэщ КъБР-м егъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ, щIалэгъуалэ IуэхухэмкIэ и министерствэмрэ университетымрэ зэгъусэу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэ

НэхъыфIхэм хабжэ

2013-09-07

 • УФ-м щэхуакIуэхэм я хуитыныгъэр хъумэнымрэ цIыхухэр зыхуей хуэ­гъэзэныр къызэрызэрагъэпэщ щIыкIэмрэ кIэ­лъыплъ федеральнэ къулыкъущIапIэм и уна­фэщI Онищенкэ Геннадий ­иджыблагъэ иригъэ­кIуэ­кIащ 2013 гъэм сабийхэм я гъэмахуэ зы­гъэ­псэху­гъуэр къызэгъэпэщауэ зэрыщытар, гъэ еджэ­гъуэщIэм курыт школхэр зэрыхуэхьэзырыр къыщапщыта селектор зэIу­щIэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэ

Нартсанэ и щIыпIэ дахэхэр ирагъэлъагъу

2013-08-28

 • КъБР-м Лэжьыгъэмрэ социальнэ зыужьыны­гъэмкIэ и министерствэм гъэ еджэгъуэщIэм и пэ къи­хуэу псапащIэ Iуэху иригъэкIуэкIащ. Абы къы­хэкIа мылъкумкIэ рес­публикэм и районхэм, къалэхэм щыпсэу сабий 45-м щIигъу Нартсанэ зы­плъыхьакIуэ яшащ. Ахэр щхьэусыгъуэ зэхуэмыдэхэмкIэ лагерхэм, санаторэхэм зыщызымыгъэпсэхуфахэрщ – унагъуэш­хуэхэм, хуэмыщIахэм, щытыкIэ гугъу къихутахэм къахэкIа сабийхэрщ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэ

2013-08-16

 

«Къурш псынэ» санаторэм (унафэщIыр Абыдэ Хьисэщ) мы махуэхэм зыщагъэпсэху Тыркум, Мэздэгу щIыналъэм къикIа адыгэ сабийхэм. Абыхэм я пащхьэ къыщыфэхэр «Нартшыр» ансамблым хэтхэрщ.

Зыхыхьэхэр: Гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэ

Нэгузыужьу ирагъэкIуэкI

2013-08-15

 •   Ди республикэм щынэхъыфIхэм хабжэ Дзэлыкъуэ районым щыIэ «Нэхущ пшэплъхэр» гъэмахуэ лагерым и ещанэ зэблэкIы­гъуэм щIидзащ. ЦIыкIухэр мыбы зэрыщыIэну зэманым къриубыдэу я нэгу зрагъэужьынущ: мэзхэм, псыхъуэхэм яшэнущ, дыкъэзыухъу­реихь дунейм и щэху куэдым щыгъуазэ хуащIынущ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэ

Зэныбжьэгъухэм я къалэ

2013-08-03

 • Гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэр сабийхэм я дежкIэ зэман те­лъы­джэщ. Налшык къалэ администрацэм Лэжьыгъэмрэ социальнэ зыужьыныгъэмкIэ и IуэхущIапIэр, Къалэдэсхэм социальнэ Iуэхутхьэбзэхэр щыхуащIэ центрыр, «Гугъэм и унэ» зэ­гухьэныгъэр зэгъусэу «Восход» лагерым сабийхэм я зы­гъэ­псэхугъуэ зы махуэ къызэрагъэпэщащ. Абы къекIуэ­лIащ илъэси 5 – 15 ныбжьым ит сабий 40.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэ

НыбжьыщIэхэр фIым хуаущий

2013-08-01

 • Прохладнэ къалэм щыIэ, сабийхэм я узыншагъэр щрагъэ­фIэкIуэж «Жемчужина» зы­гъэпсэхупIэм щекIуэкIащ «Гъэ­махуэ узыншэ» Iуэху щхьэ­­­пэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэ

Дэрэжэгъуэм хуопабгъэ

2013-07-04

 •   Гъэмахуэр псэм зезыгъэпсэху, гур зыгъэушэ зэманщ. Псом хуэмыдэу абы поплъэ сабийхэмрэ щIалэгъуалэмрэ. Гъэ еджэгъуэр тыншу езы­хьэкIахэри нэхъ къызэгугъуэкIахэри зэхуэдэу зэрохь зыгъэп­сэ­ху­пIэ лагерхэм, санаторэхэм. БлэкIа мэремым «Налшык» и курорт IуэхущIапIэм «Кхъужьей хадэ» санаторэм къыщызэ­Iуи­хащ сабийхэм зыщагъэп-сэху я гъэмахуэ лъэхъэнэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэ

Гуапэ ирехъу!

2013-06-27

 • Дзэлыкъуэ щIыналъэм щыщу сабий 64-рэ мы махуэхэм ягъэ­кIуащ «Гуэл щхъуантIэ», «Къурш псынэ», «Iуащхьэмахуэ» зыгъэ­п­сэ­­ху­пIэ щIыпIэхэм къыщызэIуа­ха гъэмахуэ лагерхэм. А гупым хиубыдащ сабий зеиншэхэр, адэ-анэхэм здамыпIыжхэр, хуэмыщIауэ псэу унагъуэхэмрэ бын­унагъуэшхуэхэмрэ къахэкIахэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэ

«Щиху цIыкIум» ирегъэблагъэ

2013-06-21

 • Май куейм  щыIэ «Щиху цIыкIу» сабий лагерым и бжэхэр яхузэIуихащ абы зыщыгъэпсэхуну япэ гупым. АбыкIэ хъыбар дигъэщIащ щIыпIэ пресс-IуэхущIапIэм и лэжьакIуэ Юрченкэ Наталье.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэ