ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэ'

Сабийхэм папщIэ

2017-06-14

 • Налшык къалэ зыгъэбжьыфIэ ХьэтIохъущокъуэхэ я жыг хадэм ит сабий нэгузыужьыпIэм зэхъуэкIыныгъэхэр егъуэт.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэ

Япэ гупхэр къащтэ

2017-06-10

 •  Ди республикэм ис сабийхэм мэкъуауэгъуэм щыщIэдзауэ зыщагъэпсэхуну гъэмахуэ лагерхэмрэ щIыпIэхэмрэ я щытыкIэр къапщытащ. Абыхэм я процент 95-р Iуэхум хуэхьэзыру жыпIэ хъунущ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэ

«Августёнок-2016»-м хуеблэгъахэр

2016-08-09

 • КъБКъУ-м Iуащхьэмахуэ лъапэ щиIэ зыгъэпсэхупIэм – «Августёнок-2016»-м – щыIэхэм я деж иджыблагъэ щыхьэщIащ КъБКъУ-м и ректор Алътуд Юрийрэ Налшык къалэ администрацэм егъэджэныгъэмкIэ и IэнатIэм и унафэщIым и къалэнхэр зыгъэзащIэ Нэгъуей Риммэрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэ

Сабийхэм я нэгу зрагъэужь

2016-08-04

 • Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ министерствэу КъБР-м щыIэм и лэжьакIуэхэм сыт щыгъуи я нэIэ тетщ я къалэн ягъэзащIэу хэкIуэда я ныбжьэгъухэм я сабийхэм. Мы зэм абыхэм къызэрагъэпэщащ Налшык мы махуэхэм щылэжьа циркым ныбжьыщIэхэр кIуэныр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэ

«ХьэтIохъущыкъуейм» щаIутIыжщ

2016-08-04

 • Бахъсэн щIыналъэм узыншагъэр щрагъэфIакIуэ и «ХьэтIохъущыкъуей» гъэмахуэ зыгъэпсэхупIэм щыIэ сабий 200-м папщIэ концерт гукъинэжхэр, зэпеуэхэр, спорт зэхьэзэхуэхэр ирагъэкIуэкIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэ

Сабийхэмрэ тхылъхэмрэ

2015-08-05

 • Зи нэм имылъагъухэм я республикэ библиотекэм къыщызэрагъэпэщащ «Гъэмахуэ» зыфIаща сабий клуб. Абы къекIуалIэ цIыкIухэм пщIэншэу ядэлэжьэнущ тхылъ хъумапIэм и лэжьакIуэхэу Хьэщхъуэжь Динэрэ Гуо Елизаветэрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэ

Гукъинэжу ягъакIуэ

2015-07-11

 • Шэджэм Езанэ жылэм дэт курыт еджапIэ №1-м, Бекъул Маритэ Назир и пхъур зи унафэщIым, мэкъуауэгъуэм и 1-м щегъэжьауэ «Сабиигъуэм и дуней» махуэрылажьэ лагерь къыщызэрагъэпэщащ. Мы гъэм лагерым сабийуэ 69-м зыщагъэпсэхуакIэщ. Абы нэхъыбэу екIуэлIар бынунагъуэшхуэхэм, унагъуэ хуэмыщIахэм къахэкIа сабийхэмрэ адэ-анэ зыщхьэщымытыжхэмрэщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэ

Таучэшхэ я псынащхьэхэр

2015-06-23

 • ЦIыхухэм я узыншагъэм сэбэп хуэхъу щIыпIэхэр Кавказ Ищхъэрэм и куэдщ. Iуащхьэмахуэ и дыгъэмыхъуэ лъэныкъуэмкIэ къыщыщIэж псы хущхъуэхэр Къэбэрдей-Балъкъэрым и мызакъуэу, Урысейм и адрей щIыналъэхэми цIэрыIуэ щыхъуащ. Мыбдежым псэм дыхьэ щIыпIэ дахэхэмрэ цIыхум и узыншагъэм сэбэп хуэхъу пкъыгъуэхэмрэ щызэрихьэлIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэ

Зэшыгъуэ ихуэнукъым

2015-06-18

 •  Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэм и зыгъэпсэхупIэ щIыпIэхэм я нэхъ дахэ, щIыуэпсыр щыкъулей, хьэуар щыкъабзэ, Сабийхэм я узыншагъэр щрагъэфIакIуэ «Радуга» центрым и гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэр къызэIуахащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэ

Сабиигъуэр зыгъэIэфI

2014-07-23

 • Гъэмахуэр дахэщ, хуабэщ, цIыхухэм зыщагъэпсэху зэманщ. Къалэхэм, къуажэхэм къыщызэIуаха сабий лагерхэм гъэ къэс ныбжьыщIэ куэд йокIуалIэ. Апхуэдэ IуэхущIапIэхэм ящыщщ Лэскэн районым хыхьэ Арщыдан къуажэм щылажьэ «Псынэ» зыгъэпсэхупIэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэ