ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Къэрал къулыкъущIапIэхэр'

КIуэкIуэ Юрий илъэс ныкъуэм кърикIуахэм ятеухуа зэIущIэ иригъэкIуэкIащ

2016-06-30

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий иригъэкIуэкIащ 2016 гъэм и япэ мазихым Къэбэрдей-Балъкъэрым иIа социально-экономикэ зыужьыны-гъэм теухуа зэIущIэ. Абы хэтащ республикэм и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий, министерствэ, ведомствэ щхьэхуэхэм, Налшык къалэ округым и щIыналъэ администрацэм я унафэщIхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал къулыкъущIапIэхэр

Къалэм гъущI гъуэгухэр дахынущ

2016-06-04

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий КъБР-м и Правительствэм и Унэм дыгъуасэ зэIущIэ щригъэкIуэкIащ. Ар теухуауэ щытащ Налшык къалэ кIуэцIым щыIэ гъущI гъуэгу зэпрыкIыпIэхэр зыхуей хуэгъэзэным. ЗэIущIэм хэтащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий, министерствэхэмрэ къулыкъущIапIэ зэмылIэужьыгъуэхэмрэ я унафэщIхэр, Налшык къалэ администрацэм, къалэ УВД-м, УГИБДД-м я лIыкIуэхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал къулыкъущIапIэхэр

КъБР-м и Iэтащхьэр лэжьыгъэ IуэхукIэ хуэзащ «Кавказ Ищхъэрэм и курортхэр» зэгухьэныгъэм и унафэщIым

2014-10-18

 • БлэкIа махуэку махуэм КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий республикэм и Правительствэм и Унэм щыхуэзащ «Кавказ Ищхъэрэм и курортхэр» акционер зэгухьэныгъэ зэIухам и генеральнэ директор Верещагин Сергей. ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и турист-рекреацэ комплексым зегъэужьыным хуэгъэзауэ лъэныкъуитIыр зэрызэдэлэжьэнум.
 • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.

Зыхыхьэхэр: Къэрал къулыкъущIапIэхэр

Лъэпкъым и хъугъуэфIыгъуэхэр хъумэн, ахэр гъэбэгъуэн

2014-08-09

 • Темыркъан Юрий щыхуэзам КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Юрий къигъэлъэгъуащ Къэбэрдей-Балъкъэрым ис лъэпкъхэм я псэкупсэ, щэнхабзэ хъугъуэфIыгъуэхэр хъумэнымкIэ, профессиональнэ музыкальнэ гупхэм, зэчиишхуэ зыбгъэдэлъ творческэ щIалэгъуалэм ядэIэпыкъунымкIэ зэфIагъэкIхэр.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал къулыкъущIапIэхэр

Матвиенкэ Валентинэ: Республикэр зыужьыныгъэм и гъуэгум тетщ

2014-07-19

 •  УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым и УнафэщI Матвиенкэ Валентинэ дыгъуасэ лэжьыгъэ IуэхукIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым къэкIуащ. Псом япэу ар щыIащ КъБР-м и япэ президенту щыта КIуэкIуэ Валерий къызыдэкIа Дыгулыбгъуей жылэм икIи абы и кхъащхьэм удз гъэгъа трилъхьащ. Абы игъусащ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Юрийрэ япэ президентым и щхьэгъусэ КIуэкIуэ Виолеттэрэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал къулыкъущIапIэхэр

Къуэдзокъуэ Мухьэмэд республикэм и къалащхьэм и унафэщIщ

2014-03-27

 • Налшык къалэ округым щIыпIэ унафэр зегъэкIуэнымкIэ и советым дыгъуасэ иригъэ­кIуэкIа 29-нэ сессием щIыналъэ ­администрацэм и Iэтащхьэу щагъэ­уващ Къуэдзокъуэ Мухьэмэд. Абы и кандидатурэр къыхалъхьащ къалэм и Iэтащхьэм и къулыкъум увынур къыхэхыным теухуауэ ирагъэ­кIуэкIа конкурсым кърикIуахэм япкъ иткIэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал къулыкъущIапIэхэр

Ахъуэхъу Къанщобий Шэджэм районым и Iэтащхьэщ

2014-03-27

 •    Дыгъуасэ Шэ­джэм районым щIыпIэ унафэр зе­гъэкIуэнымкIэ и советым и чэзу зэIущIэ екIуэкIащ. Абы депутатхэм зэакъылэгъуу район администрацэм и Iэтащхьэу щы­хахащ а къулы­къур пIалъэкIэ зыгъэ­защIэу щыта ­Ахъуэхъу Къанщобий.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал къулыкъущIапIэхэр

Илъэси 150-м зыхуагъэхьэзыр

2014-03-05

 • КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Юрий иджыблагъэ иригъэблэгъащ Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ, «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд. ЗэIущIэм хэтащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Фырэ Руслан.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал къулыкъущIапIэхэр

ЩытыкIэр зыхуэдэмрэ къалэнхэмрэ

2014-01-25

 • Ди газетым зэрытетащи, КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Юрий щIышылэм и 23-м иригъэкIуэкIащ мэкъумэш IэнатIэхэм зегъэужьыным хуэунэтIауэ къэув къалэнхэр щызэпкъраха зэIущIэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал къулыкъущIапIэхэр

Бжыгъэхэм къаIуатэ

2014-01-23

 • Илъэс 96-рэ зэрыри­къуар мы махуэхэм зы­гъэ­лъапIэ ЗАГС-м и Бахъсэн район къудамэм нэ­гъа­бэрей бжыгъэхэм щы­хэплъэжащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал къулыкъущIапIэхэр