ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Къэрал къулыкъущIапIэхэр'

ХэкIыпIэфIхэр я гъуазэу

2017-04-01

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм дыгъуасэ щекIуэкIа зэIущIэм хэтащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий, УФ-м Шы спортымкIэ и федерацэм и унафэщI Сечинэ Маринэ, «Росипподром» акционер жылагъуэ зэIухам (ООО) и тхьэмадэ Исаков Николай сымэ. Абыхэм зэгурыIуэныгъэ щхьэпэ зэращIылIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал къулыкъущIапIэхэр

Я лэжьыгъэм арэзы тохъуэ

2017-02-15

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым СпортымкIэ и министерствэм щекIуэкIа зэIущIэр теухуауэ щытащ 2016 гъэм кърикIуахэмрэ мы илъэсым къапэщытхэмрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал къулыкъущIапIэхэр

«Анэм и щIыхь» медалыр бзылъхугъэ 17-м хуагъэфащэ

2016-11-26

 • Урысейм Анэм и махуэр щагъэлъапIэм ирихьэлIэу, Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий бын куэд зиIэ бзылъхугъэ 17-м «Анэм и щIыхь» медалыр яритащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал къулыкъущIапIэхэр

Нэхъ хуэмыщIахэр сыт щыгъуи гулъытэ хуэныкъуэщ

2016-10-12

 • КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и япэ къуэдзэ Дадэ МуIэед республикэм лэжьыгъэмкIэ, цIыхухэр IэнатIэкIэ къызэгъэпэщынымрэ социальнэ дэIэпыкъуныгъэмкIэ и министр Тюбеев Альберт, абы и къуэдзэхэр, департаментхэмрэ къудамэхэмрэ я унафэщIхэр хэту иригъэкIуэкIа зэIущIэр зытеухуауэ щытар КIуэкIуэ Юрий Парламентым Зэрызыхуигъэзам къыщыгъэува къалэнхэмрэ дызэрыт илъэсым и гъатхэпэ мазэм IэнатIэхэм щекIуэкIа зэIущIэхэм япкъ иткIэ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым игъэува протокольнэ пщэрылъхэмрэ гъэзэщIа зэрыхъурщ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал къулыкъущIапIэхэр

Лъэпкъхэм я зэгурыIуэныгъэр ди къарум и хэкIыпIэщ

2016-07-20

 •  Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм Граждан жылагъуэ  IуэхущIапIэхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ   и  управленэм и унафэщI   КIурашын  А. В. иджыблагъэ КъБР-м и Правительствэм и Унэм щригъэкIуэкIащ «Лъэпкъ зэгурыIуэныгъэр къызэгъэпэщыным и IуэхукIэ» Урысей Федерацэм  и Президентым 2012 гъэм накъыгъэм и 7-м къыдигъэкIа Указ №602-р гъэзэщIэнымкIэ ведомствэхэм зэдай лэжьакIуэ гупым я зи чэзу зэIущIэр.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал къулыкъущIапIэхэр

УнафэщIыр къащотхъу

2016-07-02

 • Урысей Федерацэм и Пенсэ фондым и правленэм и УнафэщI Дроздов Антон, КъБР-м и Правительствэм и Iэтащхьэ Мусуков Алий щIыгъуу, щыIащ ПФР-м КъБР-м щиIэ къудамэм икIи абы и лэжьакIуэхэм я Iуэху зыIутыр зригъэщIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал къулыкъущIапIэхэр

КIуэкIуэ Юрий илъэс ныкъуэм кърикIуахэм ятеухуа зэIущIэ иригъэкIуэкIащ

2016-06-30

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий иригъэкIуэкIащ 2016 гъэм и япэ мазихым Къэбэрдей-Балъкъэрым иIа социально-экономикэ зыужьыны-гъэм теухуа зэIущIэ. Абы хэтащ республикэм и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий, министерствэ, ведомствэ щхьэхуэхэм, Налшык къалэ округым и щIыналъэ администрацэм я унафэщIхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал къулыкъущIапIэхэр

Къалэм гъущI гъуэгухэр дахынущ

2016-06-04

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий КъБР-м и Правительствэм и Унэм дыгъуасэ зэIущIэ щригъэкIуэкIащ. Ар теухуауэ щытащ Налшык къалэ кIуэцIым щыIэ гъущI гъуэгу зэпрыкIыпIэхэр зыхуей хуэгъэзэным. ЗэIущIэм хэтащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий, министерствэхэмрэ къулыкъущIапIэ зэмылIэужьыгъуэхэмрэ я унафэщIхэр, Налшык къалэ администрацэм, къалэ УВД-м, УГИБДД-м я лIыкIуэхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал къулыкъущIапIэхэр

КъБР-м и Iэтащхьэр лэжьыгъэ IуэхукIэ хуэзащ «Кавказ Ищхъэрэм и курортхэр» зэгухьэныгъэм и унафэщIым

2014-10-18

 • БлэкIа махуэку махуэм КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий республикэм и Правительствэм и Унэм щыхуэзащ «Кавказ Ищхъэрэм и курортхэр» акционер зэгухьэныгъэ зэIухам и генеральнэ директор Верещагин Сергей. ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и турист-рекреацэ комплексым зегъэужьыным хуэгъэзауэ лъэныкъуитIыр зэрызэдэлэжьэнум.
 • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.

Зыхыхьэхэр: Къэрал къулыкъущIапIэхэр

Лъэпкъым и хъугъуэфIыгъуэхэр хъумэн, ахэр гъэбэгъуэн

2014-08-09

 • Темыркъан Юрий щыхуэзам КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Юрий къигъэлъэгъуащ Къэбэрдей-Балъкъэрым ис лъэпкъхэм я псэкупсэ, щэнхабзэ хъугъуэфIыгъуэхэр хъумэнымкIэ, профессиональнэ музыкальнэ гупхэм, зэчиишхуэ зыбгъэдэлъ творческэ щIалэгъуалэм ядэIэпыкъунымкIэ зэфIагъэкIхэр.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал къулыкъущIапIэхэр