ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'ХъыбарегъащIэ'

ЦIыхубзхэм я дунейпсо махуэм ирихьэлIэу

2018-03-01

 • Урысей Федерацэм ЦIыхубэ гвардиемкIэ и дзэм уэрэдымрэ къафэмкIэ и академическэ ансамблым и пшыхь Налшык зэрыщекIуэкIынумкIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм хъыбар фегъащIэ.
 • ЦIыхубзхэм я дунейпсо махуэм ирихьэлIэу къызэрагъэпэща концертыр гъатхэпэм и 7-м Музыкэ театрым щекIуэкIынущ, щыщIидзэнур сыхьэт 18-рэ дакъикъэ 30-рщ.

Зыхыхьэхэр: ХъыбарегъащIэ

Сталинград деж щекIуэкIа зэхэуэ гуащIэр совет зауэлIхэм я текIуэныгъэкIэ зэриухрэ илъэс 75-рэ щрикъум ирихьэлIэу

2018-01-25

 • Ди къэралым и щIыналъэхэм щекIуэкIынущ «Сталинград зауэ» зыфIаща Урысейпсо тхыдэ джэгу-зэпеуэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ХъыбарегъащIэ

Темыркъан Юрий и цIэр зезыхьэ Симфоническэ макъамэмкIэ VI дунейпсо фестивалым фрагъэблагъэ

2017-10-21

 • Урысей Федерацэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ ЩэнхабзэмкIэ я министерствэхэм фрагъэблагъэ Темыркъан Юрий и цIэр зезыхьэ Симфоническэ макъамэмкIэ VI дунейпсо фестивалым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ХъыбарегъащIэ

Темыркъан Юрий и цIэрз езыхьэ Симфоническэ макъамэмкIэ VI дунейпсо фестиваль

2017-10-14

 • Урысей Федерацэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ ЩэнхабзэмкIэ и министерствэхэм фрагъэблагъэ Темыркъан Юрий и цIэр зезыхьэ Симфоническэ макъамэмкIэ VI дунейпсо фестивалым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ХъыбарегъащIэ

Газетхэмрэ журналхэмрэ къезыгъэхьхэм папщIэ

2017-06-17

 • «Адыгэ псалъэм» и ныбжьэгъуфIхэ!
 • Фигу къыдогъэкIыж 2017 гъэм и етIуанэ илъэс ныкъуэм унэм ныфхуахьыну газетхэмрэ журналхэмрэ Iэ щIэдзыныр мэкъуауэгъуэм и 25-м зэриухыр.
 • Дигазетымилъэсныкъуэм и уасэр сом 815-рэ кIэпIейкIи 10-рэщ.

Зыхыхьэхэр: ХъыбарегъащIэ

Газетхэмрэ журналхэмрэ къезыгъэхьхэм папщIэ

2017-05-30

 • «Адыгэ псалъэм» и ныбжьэгъуфIхэ!
 •  Фигу къыдогъэкIыж 2017 гъэм и етIуанэ илъэс ныкъуэм унэм ныфхуахьыну газетхэмрэ журналхэмрэ Iэ щIэдзыныр зэрекIуэкIыр.
 • Дигазетымилъэсныкъуэм и уасэр сом 815-рэ кIэпIейкIэ 10-рэщ.

Зыхыхьэхэр: ХъыбарегъащIэ

«Адыгэ хэкум» фрагъэблагъэ

2017-05-17

 • Адыгэ лъэпкъым и фэеплъ махуэм ГъукIэпщокъуэ Щауэмир и «Адыгэ хэку» анимацэ спектаклым еплъыну хуей псори къыдогъэблагъэ. Ар теухуащ 1763 – 1864 гъэхэм екIуэкIа гузэвэгъуэм.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ХъыбарегъащIэ

Республикэм щыпсэухэмрэ абы и хьэщIэхэмрэ фрагъэблагъэ

2017-05-16

 • КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм Музыкэ театрым накъыгъэм и 18-м сыхьэт 18-рэ дакъикъэ  30-м фрегъэблагъэ. Абы щекIуэкIынущ РСФСР-м и цIыхубэ артисткэ Къашыргъэ КIурацэ къызэралъхурэ илъэси 115-рэ, РСФСР-м щIыхь зиIэ и артист Къашыргъэ Билал илъэс 85-рэ зэрырикъум теухуа юбилей пшыхьыр.
 • УпщIэ зиIэхэр мы телефонхэмкIэ 42-43-13, 42-44-27, 77-42-08 фыпсалъэ хъунущ.

Зыхыхьэхэр: ХъыбарегъащIэ

«Вагъуэ цIыкIум» фрегъэблагъэ

2017-05-13

 • Ди къэралым и щIыпIэ куэ-дым ехъулIэныгъэ яIэу зыкъыщызыгъэлъэгъуа, хэгъуэгу, урысейпсо зэпеуэхэм пашэныгъэ щызыубыда, щапхъэ зытрах «Вагъуэ цIыкIу» сабий къэфакIуэ ансамблыр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэситху щрикъум ирихьэлIэу нэгузыужь концерт зэхешэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ХъыбарегъащIэ

Адыгэ ныпым и махуэм и щIыхькIэ

2017-04-22

 • КъБР-м и Жылагъуэ палатэм и  ЩIалэгъуалэ советым мэлыжьыхьым и 25-м ирегъэкIуэкI Адыгэ ныпым и махуэшхуэм теухуа Iуэхугъуэ зыбжанэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ХъыбарегъащIэ