ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Къуажэхьхэр'

Къуажэхьхэр

2017-10-07

 • Бгъэлъеймэ, далъэ, бгъэтIылъмэ, даIуэ
 •  
 • Зи щIыб жьыбгъалъэу,зи лъэр кIэрахъуэ.
 • Зи бжьэ дыгъэрыгъу, зи кIэ мыгъуэIус, хьэдэIус хамылъхьэ.
 • Жыг зылъахъэу лъахъэ­бжьэншэ.
 • Мэзым къыщрабзэу,бзэ­мыIум къыхуахь.
 • Бгъэлъеймэ, да­лъэ,­бгъэ­тIылъ­мэ, даIуэ.
 • ПщIантIэдэт Iэпхъуам-бабэ.
 • Жэуапхэр:
 • Машинэ. Бжэн. Лъэнтхъуий. Выуэч. Арыхъыш (цIампIырэ). Пхъэлъантхъуэ.

Зыхыхьэхэр: Къуажэхьхэр

ПщIэ зыхуащIу Iэнэм телъ

2015-05-16

 • Хуарэр зэгъуу
 • Гъур хуэмышх.
 •  
 • Ар и закъуэ зэи ямышх,
 • Ар хэмылъу лы ямышх.
 •  
 • Унэм и нэ.
 •  
 • Быдэу къратыр щабэу
 • зытыж.
 •  
 • Хуабэу, щабэу джабэ
 • тхъуэплъ,
 • ПщIэ зыхуащIу Iэнэм телъ.
 •  
 • Къу зимыIэ пэгун цIыкIу.
 •  
 • Куэбжэр зыгъэбыдэу
 • Быдэу зэрыIыгъ.
 • Зэхэзылъхьар Щоджэн Леонидщ.
 • Жэуапхэр:
 • ШхуэIу. Шыгъу. Щхьэгъубжэ. Щхьэл. ЩIакхъуэ.
 • Iэпхъуалъэ. IункIыбзэ.

Зыхыхьэхэр: Къуажэхьхэр