ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'КъБР-м и Правительствэм'

КIуэкIуэ Юрий хуэзащ сурэттех, кинодокументалист цIэрыIуэ Ланге Антон

2017-12-15

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий Правительствэм и Унэм щыхуэзащ урысей сурэттех, кинодокументалист цIэрыIуэ Ланге Антон.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий лэжьыгъэ IуэхукIэ республикэм и щIыналъэхэм щыIащ

2017-12-09

 • Дыгъэгъазэм и 7-м КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий Дзэлыкъуэ районым хыхьэ Псынэдахэ къуажэм щыIащ. Абы мэкъумэшхэкI жылэхэр егъэфIэкIуэным елэжьыну къыщызэIуаха «Юг-Сервис» IуэхущIапIэщIэр зригъэлъэгъуащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КIуэкIуэ Юрий: Президент хэхыныгъэхэм зэрыхэтынум теухуауэ Путин Владимир ищIа унафэр иджыри зэ щыхьэт тохъуэ лъэпкъ куэд щыпсэу Урысейм и цIыхухэм я псэукIэмрэ къэралым и къэкIуэнумкIэ абы и щхьэкIэ жэуаплыныгъэшхуэ зэрихьым

2017-12-07

 • Ди къэралым и Iэтащхьэм и зи чэзу президент хэхыныгъэхэм хэтыну Путин Владимир Владимир и къуэм мурад зэрищIам икъукIэ гуапэу икIи гугъэшхуэхэр ирапхыу IущIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэр. Ар иджыри зэ щыхьэт тохъуэ лъэпкъ куэд щыпсэу Урысейм и цIыхухэм я псэукIэмрэ къэралымкIэ абы жэуаплыныгъэшхуэ и пщэ зэрыдилъхьэжым.
 • Ди Президентым урысей жылагъуэм щиIэ Iулыдж лъагэ дыдэм, дунейпсо терроризмэм ебэныным къыщихьа ехъулIэныгъэхэм, къэралым и экономикэ, зыхъумэжыныгъэ IэнатIэхэр гъэбыдэным зэпымыууэ зэрегугъум я фIыгъэкIэ абы цIыху куэд дыдэ и телъхьэ зэрыхъунум шэч хэлъкъым.
 • ЯРОСЛАВСКАЯ Маринэ.  

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Къалэнхэр и пIалъэм зэфIагъэкIыным йогугъу

2017-12-06

 • КъБР-м и Iэтащхьэм деж Инвестицэхэмрэ хьэрычэт IуэхухэмкIэ щыIэ советым и зэIущIэ иджыблагъэ КъБР-м и Правительствэм щекIуэкIащ. Абы хэтащ КъБР-м и Iэтащхьэм инвестицэ политикэр пхыгъэкIынымрэ инновацэхэмкIэ и лIыкIуэ хэха Къармокъуэ Хьэчим, КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Бэлэтокъуэ   Владимир, районхэм я Iэтащхьэхэр, нэгъуэщIхэри.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. «Урысей зэкъуэт» партым и жылагъуэ IуэхущIапIэу республикэм и къалащхьэм щыIэм къекIуэлIа цIыхухэм яIущIащ

2017-12-02

 •  Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий дыгъуасэ цIыхухэм щаIущIащ «Урысей зэкъуэт» партым и жылагъуэ екIуэлIапIэм.
 • Республикэм и унафэщIым зыкъыхуагъэзащ Налшык, апхуэдэу муниципальнэ щIыналъэ зыбжанэм щыпсэухэм. Абыхэм къаIэта Iуэхухэр теухуауэ щытащ псэупIэхэр егъэфIэкIуэным, фэтэр куэд хъу унэхэр зэгъэпэщыжынымрэ зэIузэпэщ щIынымрэ, бын куэд зиIэ унагъуэхэм защIэгъэкъуэным.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Фэеплъ хуащI

2017-11-29

 • «Сталинград зауэм и лIыхъужьхэм  папщIэ» фэеплъ музейр къызэрызэ рагъэпэщрэ илъэс 50 зэрырикъум и щIыхькIэ Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ Волгоград областымрэ зэгъусэу Iуэху гуапэхэр ирагъэкIуэкI.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Туристхэм я дэлэжьэну инструкторхэм Iуащхьэмахуэ лъапэ зыщагъэсэнущ

2017-11-28

 • Бгы лыжэхэмрэ сноубордымкIэ инструкторхэм я щIэныгъэм щыхагъэхъуэну курсхэр Iуащхьэмахуэ лъапэ щыIэ «Эльбрус» комплексым щылэжьэнущ дыгъэгъазэм и 9 – 18-хэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

ЩэкIуэгъуэм и 23-м Берлин къыщызэIуахащ Урысеймрэ Германиемрэ цIыхухэм я хуитыныгъэхэр гъэбыдэным теухуауэ къызэрагъэпэщ «Петербург зэпсэлъэныгъэхэр» XVI зэIущIэр. Урысейм икIа гупым хэтщ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий

2017-11-25

 • Зэхуэсышхуэр къыщызэIуахым, фIэхъус псалъэкIэ хэтхэм зыхуагъэзащ УФ-м и Чрезвычайнэ икIи полномочнэ лIыкIуэу Германием щыIэ Гринин Владимир, Урысейм и лъэныкъуэкIэ мы зэIущIэм и унафэщIхэм яхэт Зубков Виктор, Германием и лъэныкъуэкIэ – Пофаллэ Рональд, нэгъуэщIхэми.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Интерфейс кабелхэр къыщIагъэкI

2017-11-25

 • «Кавказкабель ТМ» заводым интерфейс кабелыщIэ-хэр ищIу щIидзащ. «Иджы щыщIэдзауэ дэ къыщIыдогъэкI интерфейс кабелхэр. Ахэр иджырей мардэхэм хуокIуэ икIи щIэупщIэ яIэщ. Япэу тщIахэр «Ямал СПГ»-м хуедгъэшащ. Иджыпсту щIыIэм щыхъума кабелхэр къыщIэгъэкIыным доужьэрэкI», – жиIащ заводым и унафэщI Горюнов Сергей.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КIуэкIуэ Юрий: «Ди щхьэр лъагэу щIэтIэтын IуэхущIапIэ къыдэхъулIауэ къызолъытэ»

2017-11-21

 •  Налшык къалэ къыщызэIуаха перинатальнэ центрыщIэм дыгъуасэ яхуеблэгъащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм