ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'КъБР-м и Правительствэм'

КIуэкIуэ Юрий Правительствэм и Унэм дыгъуасэ щахуэзащ атлетикэ псынщIэмкIэ зыбжанэрэ дуней псом щытекIуа Ласицкене (Кучинэ) Мариерэ абы и гъэсакIуэ Габрилян Геннадийрэ

2018-03-08

 •  Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ спортсменкэ цIэрыIуэм иджыблагъэ дыщэ медалыр къыщихьащ Великобританием щекIуэкIа дунейпсо чемпионатым. Ар Марие и 38-нэ текIуэныгъэщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий балъкъэр лъэпкъым, республикэм ис псоми Зэрызахуигъазэр

2018-03-07

 •  Гъатхэпэм и 8-м илъэс 74-рэ ирокъу Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэм я дежкIэ гузэвэгъуэу щыт Iуэхугъуэр. А зэманым тепщэныгъэр зыIыгъа гупым я хабзэншагъэм къыхэкIыу ягъэва пхуэмыгъэзэкIуэжыну хэщIыныгъэхэмрэ гъэхутэныгъэ хьэлъэхэмрэ зыхэтщIэу, дэ а махуэм зыхудогъазэ къуэш балъкъэр лъэпкъым, политикэ щхьэусыгъуэкIэ ягъэкIуэдахэм я фэеплъым пщIэ худощI.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий дыгъуасэ яIущIащ зи щхьэ IуэхукIэ зыкъызыхуэзыгъэзахэм

2018-03-07

 • ДэIэпыкъуныгъэ хуэныкъуэу республикэм и унафэщIым зыхуагъэзащ Налшык, Бахъсэн къалэхэм, Iуащхьэмахуэ, Бахъсэн, Шэджэм, Прохладнэ районым щыщхэм. Зыхэплъа Iуэхугъуэхэр ехьэлIат уз хьэлъэ зиIэ сабийхэр къэралым и медицинэ центрхэм икIэщIыпIэкIэ гъэкIуэным, псэупIэкIэ щыIэ гугъуехьхэр зэфIэхыным, сабий куэд зыпI унагъуэшхуэхэм защIэгъэкъуэным.
 • Нэхъ куууэ зыхэплъэн хуей зыхуэгъэзэныгъэхэр зыхуэ-фащэ министерствэхэм, муниципальнэ щIыпIэхэм я Iэтащхьэхэм пщэрылъ щащIащ, ахэр щызэфIагъэкIын хуей пIалъэр къыщыгъэлъэгъуауэ.
 •  
 • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ
 • я пресс-IуэхущIапIэ.

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КIуэкIуэ Юрий Правительствэм и Унэм щыхуэзащ Урысейм ЩIэныгъэхэмкIэ и академием и академик Фортов Владимир

2018-03-06

 •  Иджыблагъэ КIуэкIуэ Юрий КъБР-м и Правительствэм и Унэм щыхуэзащ Урысейм ЩIэныгъэхэмкIэ и академием и академик Фортов Владимир. ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щIэныгъэмрэ егъэджэныгъэмрэ щегъэфIэкIуэным пыщIа Iуэхухэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Тырныауз вольфрам-молибден къыщIэхыпIэм щылэжьэнухэр къэралым и вуз нэхъыфIхэм щрагъэджэнущ

2018-02-22

 • Сочэ щекIуэкIа урысейпсо инвестицэ зэIущIэшхуэм хиубыдэу ТАСС-м и лэжьакIуэм щепсалъэм апхуэдэу жиIащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гулъытэ, КъБР-м и Правительствэм

УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэ Белавенцев О. Е., КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А., Ингуш Республикэм и Iэтащхьэ Евкуров Ю.-Б. сымэ лэжьыгъэ IуэхукIэ Санкт-Петербург щыIащ

2018-02-13

 •  Лэжьыгъэ IуэхукIэ иджыблагъэ Санкт-Петербург щыIащ Урысей Федерацэм и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэ Белавенцев Олег, Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий, Ингуш Республикэм и Iэтащхьэ Евкуров Юнус-Бек сымэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Урысейм и Вице-премьер Козак Д. А., КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. Сымэ тепсэлъыхьащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и экономикэм 2018 гъэм зэрызиужьыну щIыкIэм теухуа Iуэхухэм

2018-02-13

 • Дыгъуасэ Москва щызэхэтащ Урысей Федерацэм и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Козак Дмитрийрэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрийрэ я зэIущIэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КIуэкIуэ Юрий Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIэныгъэлIхэм я махуэшхуэмкIэ йохъуэхъу

2018-02-10

 • «Къэбэрдей-Балъкъэрым щIэныгъэм и лъэныкъуэкIэ зэфIэкI иIэщ. Ди IэщIагъэлIхэм я зэфIэкIыр дэни къыщалъытэ, ахэр жыджэру хэтщ щIыналъэм и социально-экономикэ зыужьыныгъэм пыщIа зи чэзу Iуэхухэр дэгъэкIыным», – щыжеIэ КъБР-м и Iэтащхьэм Инстаграмым ирилъхьа хъуэхъум.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Къэбэрдей-Балъкъэрыр ГТО комплексыр нэхъыфIу щыпхагъэкI щIыналъэу пщIым хохьэ

2018-02-08

 • ГТО комплексыр пхыгъэкIынымкIэ федеральнэ рейтингым япэ щит щIыналъэу 10-м ящыщщ Къэбэрдей-Балъкъэрыр. Урысей Федерацэм СпортымкIэ и министерствэм ГТО комплексыр пхыгъэкIынымкIэ зэзыгъэуIу и комиссэм и зэIущIэм къыщыщыпсалъэм апхуэдэу жиIащ физкультурэмрэ цIыхубэ спортымрэ зегъэужьынымкIэ департаментым и унафэщI Малиц Владимир.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Волонтёрым и илъэсым хиубыдэу

2018-02-03

 • Волонтёрым и урысейпсо илъэсыр зэрырагъэкIуэкIым хиубыдэу 2018 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым къыщызэрагъэпэщынущ КъБР-м и волон- тёрхэм я реестр зэгуэтрэ доброволецхэм я зэщIэхъе-еныгъэм зегъэужьынымкIэ щIыналъэ ресурс центррэ (УФ-м и Президентым сом мин 300 хъу и грантым и хьэкъкIэ).
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм