ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'КъБР-м и Правительствэм'

КIуэкIуэ Юрий мафIэс къыщыхъуа бэзэрым щыIащ икIи ар зыIэщIэлъхэмрэ бэджэндырылажьэхэмрэ яхуэзащ

2018-04-19

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий щыIащ мафIэс къыщыхъуа «Центральный» бэзэрым икIи а сату IуэхущIапIэр зыIэщIэлъхэмрэ бэджэндырылажьэхэмрэ яхуэзащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Тырныауз вольфрам-молибден къыщIэхыпIэр къэгъэсэбэпынымкIэ лицензэхэр щэныр комбинатыр зэтегъэувэжыным хуэгъэза лэжьыгъэхэм я пэщIэдзэщ

2018-04-19

 •  КъБР-м и Iэтащхьэм 2018 гъэм и мазаем республикэм и Парламентым Зэрызыхуигъэзам щыжиIауэ щытащ вольфрам-молибден къыщIэхыпIэр къэгъэсэбэпынымкIэ конкурс къызэрызэIуахар. Нобэм ирихьэлIэу а Iуэхур зэфIэкIащ. Зэпеуэм кърикIуахэр къипщытэжащ ЩIыуэпсым и хъугъуэфIыгъуэхэр къэгъэсэбэпынымкIэ федеральнэ агентствэм. Абы щытекIуащ «Ростех» къэрал корпорацэм и IэнатIэхэм ящыщ зы – «Iуащхьэмахуэ къурш-руда комбинат» жэуап зэхэгъэщхьэхукIа зыхь зэгухьэныгъэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий дыгъуасэ хуэзащ Финляндием и лIыкIуэ IуэхущIапэу Урысейм щыIэм и полномочнэ министр Хелантеря Антти

2018-04-19

 •  ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ лъэныкъуитIыр нэхъ зэпызыщIэфыну сату-экономикэ, социальнэ, агропромышленнэ, турист-рекреацэ IэнатIэхэм щызэдэлэжьэнымкIэ хэкIыпIэхэм. Гулъытэ хэха хуащIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыналъэм инвестицэ проект щхьэхуэхэр зэщIыгъуу щыгъэзэщIэным.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Бэзэрым къыщыхъуа мафIэсым зыри хэкIуэдакъым

2018-04-17

 • Дыгъуасэ пщэдджыжьыр сыхьэти 6-м и деж мафIэс къыщыхъеящ Налшык дэт «Центральнэ» бэзэрым тет павильонхэм ящыщ зым. Абы псори зэхэту къызэщIиубыдащ метр зэбгъузэнатIэ мини 2-м нэблагъэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

УФ-м ШынагъуэншагъэмкIэ и Советым и Секретарым дыгъуасэ Черкесск зэIущIэ щригъэкIуэкIащ. Абы хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэр

2018-04-12

 • УФ-м ШынагъуэншагъэмкIэ и Советым и Секретарь Патрушев Николай дыгъуасэ Черкесск къалэм зэIущIэ щригъэкIуэкIащ. Абы хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КIуэкIуэ Юрий еплъащ республикэм и къалащхьэм и гъуэгу зэхэкIыпIэ зыбжанэ зэрызэрагъэпэщыжым

2018-04-12

 • КIуэкIуэ Юрий щIипщытыкIащ къалащхьэм и гъуэгу зэхэкIыпIэ зыбжанэ зэрырагъэфIакIуэм икIи зэрызэрагъэпэщыжым. Абыхэм ящыщ зыр хеубыдэ Калюжнэм и уэрамым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КIапсэ гъуэгухэр щызэпкъралъхьэну урысей-франджы IуэхущIапIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым къыщызэIухыным теухуа зэгурыIуэныгъэм къыщыгъэлъэгъуахэр гъэзэщIэным яужь йохьэ

2018-03-31

 • «Сочэ-2018» Урысей инвестицэ зэхуэсышхуэм, КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий зыхэтам, хиубыдэу «Кавказ Ищхъэрэм и зыгъэпсэхупIэхэр» акционер зэгухьэныгъэмрэ Франджым щыщ РОМА S.A.S компаниемрэ мазаем и 15-м Iэ традзауэ щытащ «Лъэпкъ кIапсэ гъуэгухэр» урысей-франджы IуэхущIапIэ къызэгъэпэщыным теухуа зэгурыIуэныгъэм. Абы ипкъ иткIэ, зэгурыIуэныгъэм къыщыгъэлъэгъуахэр щызэфIагъэкIыну, IуэхущIапIэщIэм и лэжьыгъэр щызэтраублэну щIыпIэу къыхахащ Къэбэрдей-Балъкъэрыр. «Севкаврентген-Д» заводым къыщызэрагъэпэщакIэщ кIапсэ гъуэгухэр зэпкърылъхьэ-ным щIадзэн папщIэ зыхуеину псори. ЗэфIагъэкIащ къызэгъэпэщыныгъэ-правовой, техникэ, мылъку-экономикэ я лъэныкъуэкIэ абы пыщIа Iуэхухэр.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КIуэкIуэ Юрий яхуэгузэващ Кемеровэ къалэм и сату центрым къыщыхъуа мафIэсым хэкIуэдахэм я унагъуэхэм, я Iыхьлыхэмрэ я благъэхэмрэ

2018-03-27

 •  «Къэбэрдей-Балъкъэрым и Парламентым, Правительствэм, си щхьэм къыдбгъэдэкIыу сахуогузавэ Кемеровэ къалэм и сату центрым къыщыхъуа мафIэсым хэкIуэдахэм я унагъуэхэм. А гузэвэгъуэм хэкIуэдащ цIыху пщIы бжыгъэхэр. ИкъукIэ ди жагъуэ зэрыхъущи, абыхэм сабийхэри яхэтщ. Республикэм и цIыху псоми гущIыхьэ ящы-хъуащ а хэщIыныгъэшхуэр икIи фи гуауэр къывдагуэш. А гуауэм зэрыпэлъэщын, ар зэрагъэвын къару хэкIуэдахэм я Iыхьлыхэмрэ благъэхэмрэ къакъуэкIыну дыщогугъ. Шэч къытесхьэркъым къэхъуам и щхьэусыгъуэхэр зэ- ман кIэщI дыдэм зэрызэхагъэкIынум. А гузэвэгъуэм фэбжь хэзыхахэр гъэхъужыным хуэунэтIауэ хузэфIэкI псом- кIи защIигъэкъуэну хьэзырщ Къэбэрдей-Балъкъэрыр», – итщ КIуэкIуэ Юрий Кемеровэ областым и губернатор Тулеев Аман хуигъэхьа телеграммэм.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. Щэнхабзэм и лэжьакIуэм и махуэм теухуа и хъуэхъу

2018-03-24

 • Ныбжьэгъу лъапIэхэ!
 • Щэнхабзэм и лэжьакIуэм и махуэмкIэ си гуапэу сынывохъуэхъу. Дэ догъэлъапIэ а IэнатIэм пэрыт псори зи зэфIэкIыр, зи зэчийр театрым, литературэм, художественнэ творчествэм, концертхэр щат утыкухэмрэ къуажэ клубхэмрэ, библиотекэм, музей лэжьыгъэм къыщызыгъэлъагъуэхэр.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Зыужьыныгъэр щIэгъэхуэбжьэным хуэунэтIа хэкIыпIэхэр

2018-03-24

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. республикэм и Парламентым зыхуигъэзащ
 •  КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий Правительствэм и Унэм дыгъуасэ къыщыпсэлъащ республикэм и Парламентым Зэрызыхуигъазэм теухуауэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм