ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'КъБР-м и Правительствэм'

КъБР-м и Iэтащхьэр Налшык къалэ округым и унафэщIхэм яхуэзэри епсэлъащ республикэм и къалащхьэм и гъуэгухэр егъэфIэкIуэнымрэ ахэр зэгъэпэщыжынымрэ теухуауэ

2017-05-26

 • КIуэкIуэ Юрий КъБР-м и Правительствэм и Унэм дыгъуасэ Налшык къалэ округым и унафэщIхэр хэту ири­гъэкIуэкIа зэIущIэм щытеп­сэ­лъыхьащ республикэм и къалащхьэм и гъуэгухэр егъэфIэкIуэнымрэ зэ­гъэ­пэ­щы­жы­нымрэ теухуа зэIущIэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КIуэкIуэ Ю. А. Къэбэрдей-Балъкъэрым и школакIуэхэм Иужьрей УэзджынэмкIэ ехъуэхъуащ

2017-05-26

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. инстаграмым щиIэ напэкIуэцIым республикэм и школхэр къэзыуххэм Иужьрей УэзджынэмкIэ щехъуэхъуащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КъБР-м и Iэтащхьэм иригъэкIуэкIа зэIущIэм щыхэплъащ къэрал экзамен зэгуэтхэр къеIыхыным

2017-05-24

 • КIуэкIуэ Юрий дыгъуасэ КъБР-м и Правительст-вэм и Унэм щригъэкIуэкIащ 2017 гъэм къэрал экзамен зэгуэтхэр къызэрыIахынум зыхуэгъэхьэзырынымрэ ахэр егъэкIуэкIынымрэ пыщIа Iуэхухэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Къэбэрдей-Балъкъэрым щагъэхьэзыр е щIадзауэ щагъэзащIэ сом триллион 1,2-м щIигъу зи уасэ инвестицэ проекту 50 хуэдиз

2017-05-24

 • «Нобэм ирихьэлIэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и щIыналъэм щагъэзащIэ е ягъэзэщIэн папщIэ щагъэхьэзыр экономикэм и IэнатIэ зэмылIэужьыгъуэхэм – химическэ промышленностым, ерыскъы промышленностым, энергетикэм, транспортым, связым, мэкъумэш хозяйствэм, туризмэм, нэгъуэщI IэнатIэхэми хиубыдэ инвестицэ проект ину  50-м щIигъу. Абыхэм псори зэхэту сом 1 триллионрэ мелард 200-рэ я уасэщ.            А проектхэм япкъ иткIэ хъерышхуэ къызыпыкI лэжьапIэ IэнатIэщIэу мин 13 къызэIуахыфыну къабжащ», – апхуэдэу Европэм и бизнесым и ассоциацэм щыжиIащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Кавказ зауэр зэриухрэ илъэси 153-рэ щрикъум ирихьэлIэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. цIыхухэм зэрызахуигъазэр

2017-05-20

 • Накъыгъэм и 21-м илъэси 153-рэ ирокъу хэта псоми гугъуехь инхэр къызыхаха, псом хуэмыдэу адыгэ лъэпкъым гузэвэгъуэшхуэ къыхуэзыхьа Кавказ зауэр зэриухрэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КIуэкIуэ Ю. А. къызэригъэувам тету, КъБР-м и Правительствэм и дачэр иратащ сабий ныкъуэдыкъуэхэр, зи лъэм тэмэму зэримыхьэхэр щагъэхъуж «Лэгъупыкъу» республикэ центрым

2017-05-19

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий къызэригъэувам тету, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм Долинск (Налшык, Сочэ и цIэр зезыхьэ уэрамдэкI, 3) щиIэ дачэмрэ абы иIыгъ щIымрэ 2017 гъэм накъыгъэм и 17-м иратыжащ сабий ныкъуэдыкъуэхэм, зи лъэм тэмэму зэримыхьэхэм щеIэзэ «Лэгъупыкъу» республикэ центрым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КъБР-м и цIыхубэ усакIуэхэу КIыщокъуэ Алимрэ Кулиев Къайсынрэ я цIэхэр зытетха фэеплъ пхъэбгъу

2017-05-19

 • КъБР-м и цIыхубэ усакIуэхэу, Дон Iус Ростов хуит къэзыщIыжахэм яхэтахэу КIыщокъуэ Алимрэ Кулиев Къайсынрэ я цIэхэр зытетха фэеплъ пхъэбгъур пщэдей щагъэувынущ Ипщэ Федеральнэ университетым ЩIэныгъэ нэхъыщхьэмкIэ и Кавказ Ищхъэрэ щIэныгъэ центрым.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Вольфрамымрэ молибденымрэ къыщIэхыныр Къэбэрдей-Балъкъэрым щызэтегъэувэжыным «КРСК» акционер зэгухьэныгъэри елэжьынущ

2017-05-17

 • Вольфрамымрэ молибденымрэ я Тырныауз къыщIэхыпIэр зэтегъэувэжынымрэ рудам елэжьынымкIэ стратегие мыхьэнэ зиIэ проектыр гъэзэщIэным «Ростех» къэрал компаниемрэ «Вольфрам» компание» акционер зэгухьэныгъэмрэ къадэкIуэу «Кавказ Ищхъэрэм зегъэужьынымкIэ корпорацэ» акционер зэгухьэныгъэри къыхохьэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КIуэкIуэ Ю. А. иригъэкIуэкIащ КъБР-м и Къэралыгъуэм и махуэр, ЩIэныгъэм и махуэр, республикэр езым фIэфIу Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 460-рэ Зэрырикъур гъэлъэпIэным зыхуэгъэхьэзырыным теухуа зэIущIэ

2017-05-16

 • КъБР-м и Правительствэм и Унэм республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А.  дыгъуасэ щригъэкIуэкIащ КъБР-м и Къэралыгъуэм и махуэр, ЩIэныгъэм и махуэр, республикэр Урысей къэралыгъуэм зэрыгухьэрэ илъэс 460-рэ зэрырикъум зыхуэгъэхьэзырынымрэ гъэлъэпIэнымрэ теухуа зэIущIэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КъБР-м и Iэтащхьэр хуэзащ Япэ каналым и «Макъ. Сабийхэр» проектым ехъулIэныгъэшхуэ къыщызыхьа Хекилаевэ Денизэ

2017-05-12

 • КIуэкIуэ Юрий КъБР-м и Правительствэм и Унэм щыхуэзащ «Макъ. Сабийхэр» уэрэджыIакIуэхэм я зэпеуэу иджыблагъэ екIуэкIам и фина-лым нэса Хекилаевэ Денизэ. Республикэм и Iэтащхьэм и деж а махуэм щыхьэщIащ Денизэ и анэмрэ и шыпхъу нэхъыщIэ Лалинэрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм, Хэха