ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'КъБР-м и Правительствэм'

Налшык щызэIущIащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрийрэ УФ-м Кавказ Ищхъэрэм и IуэхухэмкIэ и министрым и япэ къуэдзэ Байсултанов Одесрэ

2017-07-18

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю.А., Урысей Федерацэм Кавказ Ищхъэрэм и IуэхухэмкIэ и министрым и япэ къуэдзэ Байсултанов О. Хь. сымэ Налшык щызэIущIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Налшык щызэхэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрийрэ Адыгэ Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КъумпIыл Муратрэ я зэIущIэ

2017-07-18

 • КъБР-м и Правительствэм и Унэм лэжьыгъэ IуэхукIэ щызэIущIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю.А., Адыгэ Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КъумпIыл М. Къ. сымэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

ЩIэблэм я узыншагъэр щрагъэфIакIуэу республикэм щыIэ лагерхэм сабийхэм зэрызыщагъэпсэхум кIэлъыплъыныр нэхъри ягъэткIиин хуейщ. Апхуэдэ къалэн къигъэуващ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А.

2017-07-18

 •  Май щIыналъэм хыхьэ Котляревскэ станицэм дэт «Казачок» сабий зыгъэпсэхупIэм къыщыхъуа Iуэху мыщхьэпэм, абы щыIэхэм ящыщу, зэкIэ къызэратамкIэ, ныбжьыщIэ      14-м яшхар емызэгъыу сымаджэщым зэрыщIэхуам и ужькIэ, КIуэкIуэ Ю. А. республикэм и Правительствэм, кIэлъыплъакIуэ органхэм, зыхуэфащэ министерствэхэмрэ ведомствэхэмрэ яхуигъэуващ сабийхэм зэрызагъэпсэхум кIэлъыплъыныр нэхъри ягъэткIиину, абыхэм я шынагъуэншагъэр къызэрагъэпэщыну.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

2017-07-11

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм
 • 2017 гъэм мэкъуауэгъуэм и 30-м къыдигъэкIа
 • Унафэ №66-РГ-мкIэ къищтащ
 •  

   

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ЩIалэгъуалэ правительствэм и зэхэлъыкIэр
 • УнафэщIыр
 • унафэщIым и къуэдзэр
 • унафэщIым и къуэдзэр
 • узыншагъэр хъумэнымкIэ министрыр
 • щэнхабзэмкIэ министрыр
 • егъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ министрыр
 • печатымрэ цIыхубэ коммуникацэхэмкIэ министрыр
 • граждан жылагъуэ IуэхущIапIэхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ министрыр
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

УФ-м и Президент Путин Владимиррэ Беларусь Республикэм и Президент Лукашенкэ Александррэ Урысеймрэ Беларусымрэ я щIыналъэхэм я еплIанэ зэхыхьэшхуэм хэтащ

2017-07-01

 • Мыгъэрей зэхуэсыгъуэр траухуащ технологие лъагэхэм, инновацэхэм, информацэм я IэнатIэхэм хиубыдэ щIыналъэ зэхуаку кооперацэм зегъэужьыным.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Урысей Федерацэм и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым иУнафэщI Матвиенкэ В. И., Беларусь Республикэм и Лъэпкъ Зэхуэсым РеспубликэмкIэ и Советым и УнафэщI Мясникович М. В. сымэ дыгъуасэ къызэIуахащ Урысеймрэ Беларусымрэ я щIыналъэхэм я еплIанэ зэхыхьэшхуэм и пленар зэIущIэр. Абы хэтщ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А.

2017-07-01

 • «Ди къэралхэр нэхъри нэхъ быдэу зэкъуэувэнымкIэ мы зэхуэсышхуэм иIэ мыхьэнэм гъэ къэс хохъуэ. Ар сэбэп мэхъу Евразие щIыналъэм зэпIэзэрытыныгъэр щыгъэбыдэнымрэ социально-экономикэ зыужьыныгъэр щыщIэгъэхуэбжьэнымкIэ. Апхуэдэу щIыналъэхэм я зэдэлэжьэныгъэм зеубгъу, зэхыхьэшхуэм кърихьэлIэхэр нэхъыбэ мэхъу. А лэжьыгъэм зэфIэкIышхуэ ирахьэлIэ къэралитIым я парламентархэм, – жиIащ Матвиенкэ Валентинэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

2017-06-30

 • 2017 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм икIыу хьэжыщI кIуэнухэм
 • ядэIэпыкъунымкIэ къызэгъэпэщакIуэ комитетыр убзыхуным и IуэхукIэ
 •  Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Унафэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм икIыу ислъамым и щIыналъэ лъапIэхэу Мэчэрэ Мадинэрэ хьэжыщI кIуэнухэм ядэIэпыкъун мурадкIэ:
 • 1. 2017 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм икIыу хьэжыщI кIуэнухэм ядэIэпыкъунымкIэ къызэгъэпэщакIуэ комитетыр убзыхун икIи абы хэтхэр къэщтэн мы унафэм и гуэдзэным зэритым хуэдэу.
 • 2. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал властым и органхэм, щIыпIэ унафэр зезыгъакIуэ органхэм, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэмрэ организацэхэмрэ чэнджэщ етын хьэжыщI кIуэнухэм ядэIэпыкъуну.
 • 3. Мы унафэм къару егъуэт Iэ щыщIэздза махуэм щегъэжьауэ.
 •  
 •      Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
 •      Iэтащхьэ                                          КIуэкIуэ Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2017 гъэм мэкъуауэгъуэм и 23-м
 • №62-РГ
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КIуэкIуэ Юрий и пашэу Къэбэрдей-Балъкъэрым икIа делегацэр Урысеймрэ Беларусымрэ я щIыналъэхэм я IV зэхыхьэшхуэм хэтщ

2017-06-30

 • КIуэкIуэ Юрий и пашэу Къэбэрдей-Балъкъэрым икIа делегацэр Урысеймрэ Беларусымрэ я щIыналъэхэм я IV зэхыхьэшхуэм и лэжьыгъэм хэтщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. ЩIалэгъуалэм я махуэм теухуа и хъуэхъу

2017-06-28

 • Ныбжьэгъу лъапIэхэ! ЩIалэгъуалэм я махуэмкIэ си   гуапэу сынывохъуэхъу.
 • ЩIалэгъуалэр жылагъуэм и Iыхьэ нэхъ жыджэрщ, нэхъ псынщIэу зызыгъазэщ, зэхъуэкIыныгъэхэм нэхъ тэмэму хэзагъэ икIи щIэныгъэщIэхэр нэхъ псынщIэу къэзыщтэ и Iыхьэщ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий НэщIикIыж хьид махуэшхуэм папщIэ цIыхухэм зэрехъуэхъур

2017-06-24

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и муслъымэнхэм си гуапэу сынывохъуэхъу НэщIикIыж хьид махуэшхуэмкIэ. Мы махуэ лъапIэхэм къапщытэж хабзэщ нэщIым и лъэхъэнэм псэм игъуэта дэрэжэгъуэхэр, IуэхуфIхэр зэфIагъэкI, дэIэпыкъуэгъу хуэныкъуэхэм гулъытэ хуащI.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм