ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'КъБР-м и Правительствэм'

КъБР-м и Iэтащхьэм УФ-м и Правительствэм и УнафэщIыр щыгъуазэ ищIащ мы гъэм и шыщхьэуIум Къэбэрдей-Балъкъэрым и бгылъэ щIыпIэхэм ятIэпс къызэрыщехам къиша къызэрымыкIуэ щытыкIэм и лъэужьыр гъэзэкIуэжыным хуэунэтIауэ зэфIагъэкI лэжьыгъэхэм

2017-09-20

 • Апхуэдэуи тепсэлъыхьащ дяпэкIэ къызэрымыкIуэ щытыкIэ къэмыхъун папщIэ зэфIэгъэкIыпхъэхэм
 •  Стенограммэм щыщщ:
 • Медведев Д.: Юрий Александр и къуэ, республикэм и щIыналъэм шыщхьэуIум къызэрымыкIуэ щытыкIэ къыщыхъуащ, уеблэмэ ахэр зыбжанэ хъурт – сэ зи гугъу сщIыр ятIэпс къызэрехарщ. А къызэрымыкIуэ щытыкIэм и лъэужьхэр гъэзэкIуэжыным хуэгъэзауэ иджыпсту сыт зэфIэвгъэкIрэ икIи иджыри сыт хуэдэ унафэ-хэр къэщтапхъэ, абы федеральнэ IэнатIэхэри хэту?
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэр Урысейм и Правительствэм и УнафэщI Медведев Дмитрий къыщалъхуа махуэмкIэ ехъуэхъуащ

2017-09-16

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. Урысейм и Правительствэм и УнафэщI Медведев Д. А. къыщалъхуа махуэмкIэ ехъуэхъуащ:
 • «ПщIэ зыхуэтщI Дмитрий Анатолий и къуэ!
 • Къэбэрдей-Балъкъэрым пщIэшхуэ щыхуащI ди республикэм экономикэ и лъэныкъуэкIэ и Iуэху зэпэщу щытыным Уэ уи щхьэкIэ уи нэIэ зэрытетым икIи абыкIэ щIэгъэкъуэн укъызэрыхуэхъум. КъБР-мрэ Урысеймрэ я лъэпкъхэр зэрызэкъуэувэ- рэ илъэс 460-рэ щрикъум ирихьэлIэу къытхуебгъэхьа хъуэхъур икъукIэ ди гуапэ хъуащ. Къэралым и Правительствэм и унафэр пщIыкIэрэ, Уэ сыт щыгъуи къыбогъуэт къэралым социально-экономикэ и лъэныкъуэкIэ зегъэужьыным хуэунэтIа Iуэху я нэхъ гугъухэри зэфIэха зэрыхъуну Iэмалхэр.
 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Парламентым, Правительствэм, ди деж щыпсэу псоми я цIэкIи, си щхьэкIи ди гуапэу зыпхузогъазэ узыншагъэ уиIэну, уи Iуэху сыткIи зэпэщу щытыну, Уи лэжьыгъэ гугъум, жэуаплыныгъэшхуэ зыпылъым, адэкIи ехъулIэныгъэхэр къыщыпхьыну дынохъуэхъуу», – щыжеIэ щIыналъэм и Iэтащхьэм и тхыгъэм.
 •  
 • ЯРОСЛАВСКАЯ Маринэ.

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу КИФЩI-м щыIэ, Урысейм и ЛIыхъужь Белавенцев О. Е. къыщалъхуа махуэмкIэ ехъуэхъуащ

2017-09-16

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу КИФЩI-м щыIэ, Урысейм и ЛIыхъужь Белавенцев Олег къыщалъхуа махуэмкIэ ехъуэхъуащ:
 • «ПщIэ зыхуэтщI Олег Евгений и къуэ!
 • Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэм я цIэкIи си щхьэкIи си гуапэу сынохъуэхъу укъыщалъхуа махуэмкIэ.
 • СыщогуфIыкI сыбдэлэжьэну Iэмал зэрызиIэмкIэ. Уэ уи егугъуныгъэм и фIыгъэкIэ Къэбэрдей-Балъкъэрыр зыужьыныгъэм и гъуэгум шэщIауэ тету макIуэ, ар щIыналъэм щыщу шынагъуэншагъэр нэхъыфIу къыщызэгъэпэща, цIыхухэм я псэукIэр егъэфIэкIуэным хуэгъэпса инвестицэ проект инхэр щагъэзащIэ щIыпIэхэм хабжэ.
 • Уузыншэну, зэIузэпэщыныгъэ уиIэну, ди Хэкум ифI зыхэлъ Iуэхушхуэхэр дяпэкIи къохъулIэну», – щыжеIэ хъуэхъум.
 • УРЫСОКЪУЭ Тенджыз.

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Налшык къалэм Урысейм дзюдомкIэ и чемпионат къыщызэIуахыным и пэ къихуэу КIуэкIуэ Юрий IущIащ дзюдомкIэ лъэпкъ командэ къыхэхахэм я менеджер нэхъыщхьэ Гамбэ Энцио

2017-09-16

 • КIуэкIуэ Юрий Правительствэм и Унэм дыгъуасэ щыIущIащ Урысейм дзюдомкIэ и лъэпкъ командэ къыхэхахэм я менеджер нэхъыщхьэ Гамбэ Энцио.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Къэбэрдей-Балъкъэрым лэжьыгъэ Iуэху и пщэ дэлъу къэкIуащ «Газпром» ПАО-м и УнафэщIхэм я советым и Iэтащхьэ Зубков Виктор

2017-09-13

 • Газыр нэгъуэщI хэкухэм езыщэ къэралхэм я Зэгухьэныгъэм Урысей Федерацэм и Президентым и лIыкIуэ хэхауэ щыIэ, «Газпром» ПАО-м и УнафэщIхэм я советым и Iэтащхьэ Зубков В. А. Къэбэрдей-Балъкъэрым лэжьыгъэ IуэхукIэ щыIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КIуэкIуэ Ю. А. иригъэкIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и къуажэхэм ЩэнхабзэмкIэ унэхэр щыухуэным теухуа зэIущIэ

2017-09-13

 • КIуэкIуэ Ю. А. дыгъуасэ иригъэкIуэкIащ «Урысей зэкъуэт» Урысейпсо политикэ партым къыхилъхьа проектым ипкъ иткIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и къуажэхэм ЩэнхабзэмкIэ унэхэр дэщIыхьыным пыщIа Iуэхухэм щытепсэлъыхьа зэIущIэ. Бюджет ахъшэу а Iуэхум хухахащ сом мелуани 179-рэ хуэдиз.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

«ИгъащIэкIэ Урысейм дригъусэу» фэеплъым деж

2017-09-12

 • УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым и УнафэщI Матвиенкэ Валентинэ, УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэ Белавенцев Олег, КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий сымэ удз гъэгъахэр щагъэуващ «ИгъащIэкIэ Урысейм дригъусэу» фэеплъу Налшык къалэ дэтым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Удз гъэгъахэр хуагъэтIылъ

2017-09-12

 • Къэбэрдейр Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 460-рэ зэрырикъум иращIэкI дауэдапщэм хэтыну кърагъэблэгъа Абхъаз Республикэм и Президент Хаджимбэ Раулрэ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрийрэ удз гъэгъахэр тралъхьащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу куржы-абхъаз зауэм хэкIуэда щIалэхэм я фэеплъу Налшык къалэ дэтым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КъБР-м и Iэтащхьэр КъумпIыл Мурат йохъуэхъу

2017-09-12

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий хэтащ Адыгэ Республикэм и Iэтащхьэу хаха КъумпIыл Мурат и къулы-къум щыпэрыхьэм иращIэкIа гуфIэгъуэ зэхыхьэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

УФ-м и ФС-м ФедерацэмкIэ и Советым и УнафэщI Матвиенкэ Валентинэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий хуозэ

2017-09-09

 • Урысей Федерацэм ФедерацэмкIэ и Зэхуэсым Федерацэм- кIэ и Советым и УнафэщI Матвиенкэ Валентинэ Налшык щыIущIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм