ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'КъБР-м и Правительствэм'

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий ЩIыпIэ самоуправленэм и махуэм хуэгъэза и хъуэхъу

2017-04-22

 • Лэжьэгъу лъапIэхэ, ныбжьэгъухэ!
 • Си гуапэу сынывохъуэхъу фи IэщIагъэм ирилажьэхэм я махуэмкIэ!
 • Республикэм  Iуэхугъуэ куэд щызэфIагъэкI щIыпIэ самоуправленэм зиужьын, ар зыхуеину хабзэгъэув лъабжьэр къызэгъэпэща хъун папщIэ. Советхэм я администрацэхэм къапэщыт къалэнхэр езыхэм я къарукIэ зэфIахыф хъуащ, щIыпIэ Советхэм я депутатхэм я Iэзагъым, цIыхухэм къыхуащI дзыхьым хохъуэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Унагъуэмрэ сабийхэмрэ социальнэ дэIэпыкъуныгъэ етынымкIэ программэр гъэзэщIа хъун папщIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым сом мелуани 170-м нэблагъэ щыхухах

2017-04-19

 • Урысей Федерацэм «ЦIыхухэм социальнэ дэIэпы­къуныгъэ етын» и къэрал программэм «Унагъуэмрэ           сабийхэмрэ социальнэ дэIэпыкъуныгъэ етыныр егъэфIэкIуэн» и программэ гуэдзэм ипкъ иткIэ федеральнэ бюджетым къыхэкIыу субсидиеу сом мелуан 48,6-рэ Къэбэрдей-Балъкъэрым 2017 гъэм къыхуау­тIыпщащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КъБР-м и Iэтащхьэр «Урысей мэкъумэшбанк» акционер зэгухьэныгъэм и правленэм и тхьэмадэ Патрушев Дмитрий IуощIэ

2017-04-15

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий Правительствэм и Унэм иджыблагъэ щыхуэзащ «Урысей мэкъумэшбанк» акционер зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ Патрушев Дмитрий.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэр зи щхьэ IуэхукIэ къекIуэлIахэм яхуозэ

2017-04-15

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий Правительствэм и Унэм щахуэзащ зи щхьэ IуэхукIэ къекIуэлIа цIыхухэм.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Гидрометзаводыр» зэрагъэIэпхъуэнум текIуэдэнур яIэщ

2017-04-15

 • КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий Правительствэм хэтхэм я зи чэзу зэIущIэр мэлыжьыхьым и 12-м иригъэкIуэкIащ. Абы Iуэхугъуэ 24-м щыхэплъащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КъБР-м и Iэтащхьэм иригъэкIуэкIащ «Вольфрам» компаниемрэ «Ростех» къэрал корпорацэм и предприятэ пэрытхэм ящыщ «РТ-Бизнесым зегъэужьыныр» IуэхущIапIэмрэ я унафэщIхэм я зэIущIэ

2017-04-12

 •  Дыгъуасэ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий Правительствэм и Унэм щригъэкIуэкIащ «Вольфрам» компание» акционер зэгухьэныгъэм и президент Горбачёв М. И., «Ростех» къэрал корпорацэм и предприятэ пэрытхэм ящыщ «РТ-Бизнесым зегъэужьыныр» жэуап зэхэгъэщхьэхукIа зыхь зэгухьэныгъэм и генеральнэ директор Назаров А. Н. сымэ зыхэта зэIущIэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Урысейм и Президентым деж Граждан жылагъуэм зегъэужьынымрэ цIыхум и хуитыныгъэхэмкIэ щыIэ советым и тхьэмадэм Москва щыхуэзащ КъБР-м и Iэтащхьэр

2017-04-11

 • Урысей Федерацэм и Президентым деж Граждан жылагъуэм зегъэужьынымрэ цIыхум и хуитыныгъэхэмкIэ  щыIэ  советым  и тхьэмадэ  Федотов   Михаил Москва щыхуэзащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и  Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КIуэкIуэ Юрий Къэбэрдей-Балъкъэрым ис журтхэм ехъуэхъуащ я дин гуфIэгъуэ нэхъыщхьэмкIэ – IутIыжымкIэ

2017-04-11

 • «Къэбэрдей-Балъкъэрыр лъэпкъ зэмылIэужьыгъуэхэр щыпсэу республикэщ. Ди щIыналъэм зэпIэзэрытыныгъэ щыIэнымрэ абы зиужьынымкIэ шэсыпIэу сыт щыгъуи щытащ, иджыри къонэ дэтхэнэ зы лъэпкъми и хабзэхэмрэ абы зэрихьэ динымрэ пщIэ яхуэщIыныр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КIуэкIуэ Ю. А., Кравцов С. С. сымэ Налшык къыщызэIуах Экологием и илъэс Урысейм зэрыщрагъэкIуэкIым теухуа «ТекIуэныгъэм папщIэ балли 100» къэралпсо Iуэхур

2017-04-04

 • Налшык щрагъажьэ Экологием и илъэс Урысейм зэрыщрагъэкIуэкIым хуэгъэпса «ТекIуэныгъэм папщIэ балли 100» къэралпсо Iуэхур. Къэбэрдей-Балъкъэрым   и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрийрэ Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмрэ я IэнатIэм щыкIэлъыплъынымкIэ федеральнэ къулыкъущIапIэм и унафэщI Кравцов Сергей-рэ «ДыгъафIэ къалэ» Сабий творчествэмкIэ академием а лэжьыгъэр гъуэгу щытрагъэувэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэ Белавенцев Олегрэ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрийрэ Правительствэм и Унэм щызэхуэзащ

2017-03-31

 • Дыгъуасэ КъБР-м и Правительствэм и Унэм лэжьыгъэ IуэхукIэ щызэхуэзащ Урысей Федерацэм и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэ Белавенцев О. Е., Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. сымэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм