ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'КъБР-м и Правительствэм'

КIуэкIуэ Юрий: «Ди щхьэр лъагэу щIэтIэтын IуэхущIапIэ къыдэхъулIауэ къызолъытэ»

2017-11-21

 •  Налшык къалэ къыщызэIуаха перинатальнэ центрыщIэм дыгъуасэ яхуеблэгъащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КIуэкIуэ Юрийрэ Битаров Вячеславрэ Налшык щызэхуозэ

2017-11-18

 • Иджыблагъэ Налшык щызэхуэзащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрийрэ Осетие Ищхъэрэ-Аланием и Iэтащхьэ Битаров Вячеславрэ. Ахэр тепсэлъыхьащ ди щIыналъэхэм я сату-экономикэ, щIэныгъэ-техникэ зэдэлэжьыгъэм хиубыдэ Iуэху куэдым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Къущхьэхъум и хъерым хэхъуэ зэпытщ

2017-11-18

 • Гъэмахуэ хъупIэхэм щыщыIа зэманым Къэбэрдей-Балкъэрым и Iэщыхъуэхэм зэфIагъэкIахэр къапщытэжащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий УФ-м Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и органхэм я лэжьакIуэм и махуэм теухуа и хъуэхъу

2017-11-11

 • Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ министерствэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэм и лэжьакIуэхэу пщIэ зыхуэсщIхэ!
 • Фи IэщIагъэм ирилажьэхэм я махуэмкIэ си гуапэу сынывохъуэхъу.
 • А махуэм дэ догъэлъапIэ лIыгъэрэ тегушхуэныгъэрэ зыхэлъ цIыхухэу а къулыкъум къыхуигъэщIахэр икIи ар зи гъащIэ псом IэщIагъэ зыхуэхъуахэр. БлэкIа илъэсищэм и сыт хуэдэ лъэхъэнэми къэралым и дежкIэ нэхъ мыхьэнэшхуэ дыдэ зиIэ а IэнатIэм и лэжьакIуэхэм къулыкъукIэ къапэщылъ къалэнхэр зэпэщу ягъэзащIэу къекIуэкIащ. КъызэрымыкIуэу щыт иджырей зэманми полицэм нэгъэсауэ зэфIегъэкI цIыхухэм я шынагъуэншагъэмрэ мамырыгъэмрэ къызэгъэпэщыным, абы-хэм законкIэ я сэбэп зыхэлъхэмрэ я хуитыныгъэхэмрэ хъумэным, жылагъуэ хабзэр гъэбыдэным, щIэпхъаджагъэхэм, коррупцэм, терроризмэм япэщIэтыным хуэгъэзауэ къыхуагъэув къалэнхэр.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Профсоюзхэм ЩэнхабзэмкIэ я унэм и утыку зэрагъэпэщыжам деж псыутхыщIэм лажьэу щыщIидзащ. ЗэфIагъэкIа ухуэныгъэм и фIагъыр зыхуэдэр къипщытащ КъБР-м и Iэтащхьэм

2017-11-11

 •  Профсоюзхэм ЩэнхабзэмкIэ я унэм и утыку иджыблагъэ зэрагъэпэщыжам  деж псыутхыщIэ къыщызэIуахащ дыгъуасэ. УхуакIуэхэм зэфIагъэкIа лэжьыгъэм и фIагъыр зыхуэдэм еплъащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий лэжьыгъэ IуэхукIэ дыгъуасэ Бахъсэн районым щыIащ

2017-11-10

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий Бахъсэн щIыналъэм и суд IуэхущIапIэхэр здагъэIэпхъуа унэм щыIащ, зэ-зыгъэкIуж хеящIэхэм яIущIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. ЦIыхубэ зэкъуэтыныгъэм и махуэм и щIыхькIэ цIыхухэм зэрехъуэхъур

2017-11-04

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэу пщIэ зыхуэсщIхэ!
 • ЦIыхубэ зэкъуэтыныгъэм и махуэмкIэ сынывохъуэхъу!
 • Хэкум и къекIуэкIыкIам, ехъулIэныгъэшхуэхэмкIэ, къэпщытэныгъэ гугъухэмрэ лIыхъужьыгъэр зи лъабжьэ текIуэныгъэхэмкIэ гъэнщIа абы и тхыдэм ди лъэпкъыр къыгуэхыпIэ имыIэу зэрыпыщIам и дамыгъэщ а махуэшхуэр. ЦIыхубэм я Хэкум хуаIэ лъагъуныгъэр, ар яхъумэжыным дапщэщи зэрыхуэхьэзырыр сыт хуэдэ зэманми щытащ ди къэралым и щхьэхуитыныгъэмрэ и суверенитетымрэ я лъабжьэ быдэу. Хэкупсэ нэсхэмрэ лъэпкъхэм я зэкъуэтыныгъэмрэщ зихуэдэ щымыIэ урысей къэралыгъуэр хъума зэрыхъуар зи фIыгъэр. ШынагъуэщIэхэр къыщыкъуэкI ди зэманми дэ ди къалэнщ ди зэкъуэтыныгъэр дгъэбыдэну, Урысейм лъэпкъ куэду зэхэт и цIыхубэм дахэту къэрал лъэщ, зи Iуэхухэр ефIакIуэ духуэну.
 • Узыншагъэ, ехъулIэныгъэ, насыпрэ зэIузэпэщыгъэрэ фиIэну сынывохъуэхъу.

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Къэбэрдей-Балъкъэрыр хэтынущ «Урысейм и пашэхэр» урысейпсо зэпеуэм

2017-10-31

 • Кадр политикэм щытепсэлъыхьа зэIущIэ иригъэкIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэр Москва щыIущIащ Уэгу транспортымкIэ Федеральнэ агентствэм и унафэщIым

2017-10-28

 •  КIуэкIуэ Юрий Москва щыIущIащ Уэгу транспортымкIэ федеральнэ агентствэм и унафэщI Нерадько Александр. ЗэIущIэр екIуэкIащ «Урысейм и транспорт IэнатIэм 2010 – 2020 гъэхэм къриубыдэу зэрызиужьыну щIыкIэр» федеральнэ программэ хэхам «Налшык» аэропорт комплексыр хэгъэхьэным теухуауэ Урысей авиацэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэмрэ зэрызэдэлажьэм ипкъ иткIэ. Щхьэхуэу тепсэлъыхьащ телъэтыкIыпIэ-къэтIысыжыпIэ гъуэгур зэгъэпэщыжыным. А лэжьыгъэр зэфIэкIмэ, абы Iэмал къитынущ къэрал кIуэцI, къэрал щIыб рейсхэу ягъэзащIэхэм хэгъэхъуэнымкIэ, илъэсым къриубыдэу кърашэкI цIыху бжыгъэр мин 500-м нэгъэсыным-кIэ. ЗэкIэ къызэрабжамкIэ, абы папщIэ сом меларди 3,9-рэ хуеинущ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КIуэкIуэ Юрий иригъэкIуэкIащ социальнэ мыхьэнэ зиIэ IуэхущIапIэхэр ухуэным, зыхуэфащэхэр зэгъэпэщыжыным хуэунэтIа лэжьыгъэхэр и кIэм нэгъэсыным теухуа зэIущIэ

2017-10-24

 •  Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. иригъэкIуэкIащ социальнэ мыхьэнэ зиIэ объектхэр ухуэным, зыхуэфащэхэр зэгъэпэщыжыным хуэунэтIа лэжьыгъэхэр и кIэм нэгъэсыным теухуа зэIущIэ, КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков А. ТI., КъБР-м и вице-премьерым и япэ къуэдзэ Ахъуэхъу Т. Б., Iуэхур зэхьэлIа министерствэхэмрэ IуэхущIапIэхэмрэ я унафэщIхэр хэту.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм