ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'КъБР-м и Парламентым'

ЩIыналъэхэм я зэпыщIэныгъэр ирагъэфIакIуэ

2017-02-11

 • Дагъыстэн Республикэм и ЦIыхубэ Зэхуэсымрэ КъБР-м и Парламентымрэ зэрызэдэлэжьэнум теухуа зэгурыIуэныгъэм дыгъуасэ Iэ щIадзащ. ЗэIущIэм хэтащ КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ, Дагъыстэн Республикэм и ЦIыхубэ Зэхуэсым и унафэщIым и къуэдзэ Ахмедов Сэхьид-Ахьмэд, республикитIым я депутатхэр.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

ЩIалэгъуалэр щIэпхъаджагъэм щыхъумэным теухуауэ

2016-12-24

 • КъБР-м и Парламентым ЗаконодательствэмкIэ, къэрал ухуэкIэмрэ щIыпIэ унафэр зегъэкIуэнымкIэ и комитетым дыгъэгъазэм и 21-м иригъэкIуэкIа зэIущIэм щытепсэлъыхьащ Къэбэрдей-Балъкъэрым экстремизмэмрэ терроризмэмрэ зэрыщыпэщIэтым. Ар къызэIуихащ икIи иригъэкIуэкIащ мы комитетым и унафэщI Кривко Михаил.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Илъэсым кърикIуахэр къызэщIекъуэж

2016-12-17

 • КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ дыгъуасэ журналистхэм яIущIащ икIи республикэм и хабзэубзыху орган нэхъыщхьэм илъэсым зэфIигъэкIахэм теухуауэ кърата упщIэхэм жэуап яритащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

ЗыгъэпсэхуакIуэ къытхуэкIуэхэм я бжыгъэм хохъуэ, ауэ…

2016-10-22

 • КъБР-м и Парламентым Спортымрэ туризмэмкIэ, Социальнэ политикэмкIэ, лэжьыгъэмрэ узыншагъэр хъумэнымкIэ и комитетхэм жэпуэгъуэм и 12-м «Къэбэрдей-Балъкъэрым и санаторно-курорт IуэхущIапIэхэм я щытыкIэр зыхуэдэр: узыншагъэр хъумэнымрэ зыгъэпсэхупIэхэмрэ» Iуэхум теухуауэ «стIол хъурей» ирагъэкIуэкIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Демократием и хабзэхэр зэтегъэувэнымкIэ хэкIыпIэ нэхъыщхьэ

2016-04-27

 • Урысей парламентаризмэм и дежкIэ 2016 гъэр юбилейщ. Илъэси 110-рэ япэкIэ лажьэу хуежьащ законхэр къыдэзыгъэкI, цIыхубэм IэIэткIэ хах Къэрал Думэр. А лIыкIуэ органыр щыщыIа япэ лъэхъэнэм нэрылъагъу къэхъуащ къэрал унафэр зэрызэрагъакIуэ щIыкIэм зэрызихъуэжыр политикэ, экономикэ, социальнэ Iуэхухэм быдэу зэрапыщIар. А зэманым и дерсхэм Iэмал къыдат иджырей Урысейм зегъэужьынымкIэ Къэрал Думэм иIэ мыхьэнэм и инагъыр нэсу къыдгурыIуэну. Иджыпсту а псоми гулъытэ хэха яIэщ, сыту жыпIэмэ, 2016 гъэр Урысей Федерацэм и Федеральнэ Зэхуэсым и Къэрал Думэм и депутатхэр щыхах илъэсщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

КъБР-м и Парламентыр

2016-04-09

 • 1993 гъэм дыгъэгъазэм и 12-м Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм иIэ хъуащ Парламент. Ар къызэрагъэпэщащ «КъБР-м и лIыкIуэхэр зыхэт хабзэубзыху IуэхущIапIэ нэхъыщхьэ зэхэшэнымрэ КъБР-м и Парламентым и депутатхэр хахыныр икIэщIыпIэкIэ егъэкIуэкIынымрэ» теухуауэ республикэм и Iэтащхьэм Iэ зыщIидза Унафэм тету.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

ЩэнхабзэмкIэ унэхэм я Iуэхур зытетым топсэлъыхь

2016-04-06

 • Республикэм и къуажэхэм ЩэнхабзэмкIэ я унэхэм я щытыкIэм щытепсэлъыхьа зэIущIэ иригъэкIуэкIащ КъБР-м и Парламентым и УнафэщIым дэлажьэ жылагъуэ советым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Кином и илъэсым траухуэ

2016-02-13

 • Къэбэрдей-Балъкъэр, Адыгэ, Осетие Ипщэ республикэхэм щIыхь зиIэ я артист, уэрэджыIакIуэ, режиссёр, сценарист Хъыжьрокъуэ СулътIан яхуэзащ КъБР-м и Парламентым и ЩIалэгъуалэ палатэм хэтхэм, Кавказ Ищхъэрэм ГъуазджэхэмкIэ и къэрал институтым и студентхэм. ЗэIущIэр теухуауэ щытащ мы гъэр Кином и илъэсу зэрагъэувам, иджыблагъэ Хъыжьрокъуэм и Iэдакъэм къыщIэкIа, ди щIыналъэм, Урысейм, хамэ къэралхэм я киногъэлъэгъуапIэхэм щIэупщIэшхуэ зиIэу щагъэлъэгъуа «По небу босиком» мелодрамэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Бжьыхьэр берычэту щытащ

2016-01-15

 • Республикэм законхэр къыдэзыгъэкI и орган нэхъыщхьэм и президиумым и зэIущIэм Правительствэм щыхухаха зэманым хиубыдэу депутатхэр хэплъащ 2015 гъэм и бжьыхьэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и мэкъумэшыщIэхэм ирагъэкIуэкIа лэжьыгъэм кърикIуахэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Егоровэ Татьянэ: ЦIыхухэм я сэбэп зыхэлъ сыт хуэдэ унафэми и мыхьэнэр инщ

2015-12-26

 • Ди газетым зэрытетащи, дыгъэгъазэм и 23-м КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ илъэсым зэфIагъэкIахэр къыщызэщIакъуэж пресс-конференц иригъэкIуэкIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым