ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Зэхыхьэхэр'

Бзэрабзэ, си бзэ дахэу адыгэбзэ!

2017-03-16

 • Бзэр дунейм и къэхъугъэ нэхъыщхьэщ. Анэдэлъхубзэр лъэпкъым и гупсысэм узэрылъэIэсыфщ, и гущIэм узэрынэсыфщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэхыхьэхэр

Чэнджэщрэ ущиерэ

2017-02-14

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым  гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ институтым «ЩIэныгъэм и тхьэмахуэм» ирихьэлIэу зэхыхьэ гуапэ щекIуэкIащ. Ар нэхъыбэу зыхуэгъэзауэ щытар гуманитар щIэныгъэхэм щызыраIэрагъэхьа ехъулIэныгъэхэмкIэ щIэныгъэлIхэр аспирантхэм ядэгуэшэнырт, епсэлъылIэнырт.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэхыхьэхэр

ЩIалэгъуалэр ягъэгушхуэ

2017-01-10

 • Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым ТхыдэмкIэ,  филологиемрэ СМИ-мкIэ и институтым щекIуэкIащ ИлъэсыщIэ нэгузыужь пшыхь дахэ. ЩIалэгъуалэр ягъэгушхуэу зэхашэ а зэхуэсым, хабзэ хъуауэ, къыщапщытэж илъэс блэкIам зыIэрагъэхьа ехъулIэныгъэхэр, студент нэхъыфIхэр щагъэлъапIэ, щаIэт.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэхыхьэхэр

Кавказ Ищхъэрэм и журналистхэм я къалэн гугъухэр

2016-12-27

 • Кавказ Ищхъэрэм и журналистхэм я IV зэхыхьэ дыгъэгъазэм и 8-9-хэм Псыхуабэ щекIуэкIащ. Ар къызэрагъэпэщащ Иджырей кавказ политикэмкIэ центрым, УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу КИФЩI-м щыIэм и аппаратым, Ставрополь крайм и Правительствэм, «Кавказ Ищхъэрэм и курортхэр» IуэхущIапIэр я дэIэпыкъуэгъуу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэхыхьэхэр

Тхылъеджэ ныбжьыщIэхэм я зэхуэс

2016-12-17

 • ХьэтIохъущокъуэ Къазий и цIэр зезыхьэ Адыгэбзэ Хасэм «Къэухь» зыфIища, тхылъеджэхэм я зэхуэсыр Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ библиотекэм иджыблагъэ щызэхэтащ. Ар теухуауэ щытащ Абазэ Любэ и «Бжьыхьэ нэпсхэр» тхылъым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэхыхьэхэр

Журналистхэр Псыхуабэ щызочэнджэщ

2016-12-10

 • Кавказ Ищхъэрэм щылажьэ ХъыбарегъащIэ IуэхущIапIэхэм я еплIанэ зэхыхьэр мы махуэхэм Псыхуабэ щокIуэкI. Абы хэтщ КИФЩI-м и журналист нэхъ пажэхэр, къэрал къулыкъущIапIэхэм я лIыкIуэхэр, федеральнэ IэщIагъэлIхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэхыхьэхэр

Анэдэлъхубзэм топсэлъыхь

2016-10-29

 • Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым щокIуэкI «Дэ Урысейм дрицIыхущ» фестивалыр. Урысыбзэмрэ урыс щэнхабзэмрэ ятещIыхьауэ къызэрагъэпэщами, зэхыхьэм и утыку кърахьэ ди щIыналъэм щыпсэу лъэпкъ мащIэхэм я анэдэлъхубзэхэм узыгъэпIейтейуэ хэлъ Iуэхугъуэхэри. Апхуэдэу фестивалым къриубыдэу университетым иджыблагъэ щекIуэкIащ «Кавказ Ищхъэрэм хыхьэ республикэхэм я къэралыбзэхэр: дыгъуасэрэ нобэрэ» щIэныгъэ-практикэ конференцыр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэхыхьэхэр

Адыгэбзэм и гупсэхэр

2016-10-28

 • Къыбдалъхуа бзэр узэрыбауэ хьэуа пэлъытэщ. Дауи, гъащIэм апхуэдиз увыпIэ щызыубыд а бзэр езыгъэджхэм пщIэ лей яхуэщIыпхъэщ сытым дежи.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэхыхьэхэр

ЛIэщIыгъуэ плIанэ ирокъу

2016-10-28

 • Налшык иджыблагъэ щекIуэкIащ Прикладной математикэмрэ автоматизацэмкIэ институтыр илъэс 25-рэ зэрырикъум теухуауэ «Прикладной математикэмрэ информатикэмрэ ехьэлIауэ мыхьэнэшхуэ зиIэ Iуэху-хэр» щIыналъэ зэхуаку конференц.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэхыхьэхэр

БлэкIам зыщагъэгъуазэ

2016-05-25

 •  Дапщэщи хуэдэу, накъыгъэм и 21-м, адыгэхэм я щыгъуэ-щIэж махуэм теухуа зэIущIэхэр республикэм щекIуэкIащ. НыбжьыщIэхэм я библиотекэу Мечиев Кязим и цIэр зезыхьэм Урыс-Кавказ зауэр зэриухрэ илъэси 152-рэ щрикъум ирихьэлIэу къыщызэрагъэпэща зэхыхьэри зытеухуар арат. Абы ирагъэблэгъащ промышленность псынщIэмкIэ колледжым и студентхэр.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэхыхьэхэр