ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Зэхыхьэхэр'

«Гъуазджэхэм я жэщым» фрагъэблагъэ

2017-11-02

 • КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм фрегъэблагъэ щэкIуэгъуэм и 4-м ди республикэм щекIуэкIыну «Гъуазджэхэм я жэщ» урысейпсо Iуэхум.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэхыхьэхэр

Хэкупсэу ягъасэ

2017-10-27

 • Кавказ Ищхъэрэм гъуазджэмкIэ и институтым музыкэмкIэ и кадет корпусым щеджэ цIыкIухэм псалъэ быдэ ирагъэтащ Хэкум хуэпэжыным, щIалэгъуалэм щапхъэ яхуэхъу-ным теухуауэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэхыхьэхэр

Тхыдэр зи лъабжьэ

2017-09-14

 • Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ къэрал библиотекэм щекIуэ- кIа зэхыхьэр теухуауэ щытащ Къэбэрдейр езым фIэфIу Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 460-рэ зэрырикъум. Гуаджэ Iэминат я пашэу, IуэхущIапIэм и лъахэхутэ къудамэм и лэжьакIуэхэм къызэрагъэпэщащ ар. ЕзыгъэкIуэкIар а къудамэм и лэжьакIуэ нэхъыжь Безыр Ленэщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэхыхьэхэр

Пшэхэм адрыщIкIэ

2017-07-18

 • Бадзэуэгъуэм и 20-м Къэбэрдей-Балъкъэрым щекIуэкIынущ «Пшэхэм адрыщIкIэ щыIа фронт» къэрал зэхуаку дзэ-тхыдэ фестивалыр. Ар теухуащ Кавказым папщIэ екIуэкIа зэхэуэхэм зэрыщIидзэрэ илъэс 75-рэ зэрырикъум.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэхыхьэхэр

«Шапсыгъ пщащэм» топсэлъыхь

2017-06-08

 • ХьэтIохъущокъуэ Къазий и цIэр зезыхьэ Адыгэбзэ Хасэм тхылъ еджэн зыфIэфIхэм я зи чэзу зэхыхьэр Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым щригъэкIуэкIащ. Ар теухуауэ щытащ адыгэ лъэпкъ литературэм и лъабжьэр зыгъэтIылъахэм ящыщ КIэрашэ Тембот и «Шапсыгъ пщащэ» повестым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэхыхьэхэр

Интернетымрэ щIалэгъуалэмрэ

2017-05-17

 • КъБР-м и Парламентым и ЩIалэгъуалэ палатэмрэ «Шэрджэс ренессанс» жылагъуэ зэгухьэныгъэмрэ къызэрагъэпэща, щIэблэр хэкупсэу къэгъэхъуным хуэгъэпса «Интернетымрэ щIалэгъуалэмрэ» турнирыр Арщыдан къуажэм дэт 3-нэ курыт еджапIэм адыгэбзэкIэ иджыблагъэ щрагъэкIуэкIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэхыхьэхэр

Фестивалым хэтахэр ягъэлъэпIащ

2017-05-11

 • Иджыблагъэ Къэбэрдей-Балъкъэр автомобильнэ-гъуэгу колледжым зэхыхьэ гуапэ щекIуэкIащ. Абы и студент пажэхэр хэтащ Анапэ дэт зыгъэпсэхупIэ лагерым, «Смена» жыхуиIэм, иригъэкIуэкI «Карта добра» фестивалым. КъыжыIапхъэщ еджапIэм и студент нэхъыфIхэр илъэсым къриубыдэу зыбжанэрэ мыпхуэдэ Iуэху зэрыхэтыр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэхыхьэхэр

Нало Заур и тхыгъэхэм къоджэ

2017-05-03

 • Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым мы махуэхэм зэхыхьэ гуапэ щекIуэкIащ. Ар теухуауэ щытащ тхакIуэ цIэрыIуэ, IуэрыIуатэдж, литературэдж Нало Заур и гъащIэ гъуэгуанэмрэ и IэдакъэщIэкIхэмрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэхыхьэхэр

Адыгэ ныпым и щIыхькIэ

2017-04-27

 • Адыгэ ныпым и махуэм и щIыхькIэ Шэджэм къалэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм щекIуэкIащ «Адыгэ джэгу» зэхыхьэр. Ар къызэрагъэпэщащ КъБР-м и Жылагъуэ палатэм и деж щыIэ ЩIалэгъуалэ советым, Шэджэм муниципальнэ районым и щIыналъэ администрацэм егъэджэныгъэмкIэ, щэнхабзэмкIэ и управленэхэм я жэрдэмкIэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэхыхьэхэр

Бзэрабзэ, си бзэ дахэу адыгэбзэ!

2017-03-16

 • Бзэр дунейм и къэхъугъэ нэхъыщхьэщ. Анэдэлъхубзэр лъэпкъым и гупсысэм узэрылъэIэсыфщ, и гущIэм узэрынэсыфщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэхыхьэхэр