ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'ЗэпыщIэныгъэхэр'

Абхъазым и хьэщIэ

2015-04-15

 • Усыгъэр псэм и хущхъуэщ. Гур псалъэ губгъуэм йохьэри, нэхъ гуапэ дыдэхэр къыхещыпыкI. Псалъэхэр Iэрамэ хъуа нэужь, хьэуам къыхохьэ. Зэпымыууэ усыгъэ губгъуэм псэр щызыгъафIэ Къаныкъуэ Заринэ и усыгъэ Iэрамэм щыщ ихьащ Абхъазым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэпыщIэныгъэхэр

Узэкъуэтмэ, улъэщщ!

2015-01-28

 • Адыгэ Республикэм и къалащхьэ Мейкъуапэ щIышылэм и 23-м щекIуэкIащ    зэкъуэш республикищым адыгэбзэкIэ къыщыдэкI газетхэм я лэжьакIуэхэм я зи чэзу зэIущIэ. «Адыгэ псалъэ» (КъБР), «Адыгэ макъ» (АР), «Черкес хэку» (КъШР) газетхэм я редактор нэхъыщхьэхэу ХьэфIыцIэ Мухьэмэд, Дербэ Тимур, Тхьэгъэпсэу Увжыкъуэ сымэ тепсэлъыхьащ хэгъуэгуищым щылажьэ адыгэ редакцэхэм ягъэхьэзыр номер зэгуэтхэм, апхуэдэуи блэкIа илъэсым къыдагъэкIахэм хэплъэжри, 2015 гъэм зэрызэдэлэжьэну щIыкIэри яубзыхуащ.

Зыхыхьэхэр: ЗэпыщIэныгъэхэр

Абхъазхэм я щэнхабзэ IуэхущIапIэ

2014-12-10

 • КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и фондым иджыблагъэ зэхыхьэ дахэ щекIуэкIащ, гъуазджэм, жылагъуэм, политикэм я лэжьакIуэхэр кърихьэлIауэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэпыщIэныгъэхэр

КIуэкIуэ Юрий КъБР-м и Правительствэм и Унэм щаIущIащ Иорданием къикIа лIыкIуэхэм

2014-09-03

 • Гупым хэтщ къэрал, жылагъуэ лэжьакIуэхэр, хабзэхъумэ IэнатIэхэм, бизнесым я лIыкIуэхэр.
 • ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ сату-экономикэ IэнатIэм, егъэджэныгъэм, туризмэм, ухуэныгъэм, нэгъуэщIхэми я лъэныкъуэкIэ Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ Иордан Хьэшимит Пащтыхьыгъуэмрэ зэдэлэжьэнымкIэ щыIэ хэкIыпIэхэм.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэпыщIэныгъэхэр

Жыгхэр щыхьэт зытехъуэ

2014-04-23

 • Санкт-Петербург щыIэ Красногвардейскэ районым и Малоохтинскэ паркым и Iэгъуэблагъэм Къэбэрдей-Балъкъэрым къыбгъэдэкIыу тыгъэ хуащIа жыгей плъыжь 70-р щыхасащ. Хэку зауэшхуэр зэриухрэ илъэс 70 зэрырикъум теухуа Iуэху дахэм хэтащ КъБР-м Печатымрэ цIыхубэ коммуникацэхэмкIэ и къэрал комитетым и унафэщI Дроздов Игорь, дуней псом щыцIэрыIуэ кинорежиссер Сокуров Александр, КъБР-м и лIыкIуэу Санкт-Петербург щыIэ Сэралъп Альберт, КъБР-м и цIыхубэ артистхэу композитор Къэбэрдокъуэ Муратрэ дирижер Голиков Михаилрэ, Санкт-Петербург и администрацэм и лэжьакIуэхэр, къалэм щыIэ ветеранхэм я зэгухьэныгъэхэм хэтхэр, къалэдэсхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэпыщIэныгъэхэр

Ди жыг хадэхэр Италием ейхэм куэдкIэ ещхьщ

2013-09-12

Зыхыхьэхэр: ЗэпыщIэныгъэхэр

Гельбаши гъунэгъу мэхъу

2013-09-04

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым щыIэщ Тыркум щыщ къулы­­­къущIэ гуп. Гельбаши къалэм къикIа хьэщIэхэм Налшык зыщаплъыхьащ, щIы­пIэм щыпсэухэм къа­де­кIуэкI хабзэхэм щыгъуазэ зыхуащIащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэпыщIэныгъэхэр

Гушхуарэ бзэми хэгъуэзауэ

2013-08-28

 • Ди газетым зэрытетащи, Налшык дэт «Къурш псынэ» сабий зыгъэпсэхупIэм щыхьэщIащ Тыркум, Осетие Ищхъэрэ – Алание Республикэм, Ставрополь крайм, Мейкъуапэ къикIа ди лъэпкъэгъу ныбжьыщIэхэр. Абыхэм я нэгу зэрызиужьар, щIэ­щыгъуэ куэд зэралъэгъуар, адыгэбзэм зэрыхэгъуэзар къыщыпщIэрт зэныбжьэ­гъугъэ лагерыр щызэхуа­щIы­жа гуфIэгъуэ зэхыхьэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэпыщIэныгъэхэр

ЩIэм тету

2013-08-27

 • Иджырей телевиденэм зиужьыну­къым компьютер IэмэпсымэщIэхэр имыIэу. Абы папщIэ Iуэхум куууэ хэ­зыщIыкI IэщIагъэлIхэри уиIэн хуейщ. Апхуэдэу къалъытэ «Къэбэрдей-Балъкъэр» ВТК» ГКУ-м и унафэщIхэм. Абы къыхэкIыу республикэ къэрал  телерадиоканалым и Iэтащхьэ Дроздов Игорь и жэрдэмкIэ 49-нэ каналым и лэжьа­кIуэ гуп лэжьэкIэщIэхэм щыгъуазэ зы­хуащIын мурадкIэ, «Краснодар» телерадиокомпанием кIуащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэпыщIэныгъэхэр

Зэхуэдэныгъэр и лъабжьэу

2013-08-08

 • Иджырей дунейм къэралхэм я гъунапкъэхэр зытещIыхьар цIыхухэр зэкIэлъыкIуэным икIи хъыбархэмкIэ зэхъуэжэным я закъуэкъым. Къэбэрдей-Балъкъэрым къигъэ­лъэгъуащ кавказ республикэ мыиныр къэралышхуэ дыдэхэми зэрадэлэжьэфынур. ЗэрыгурыIуэгъуэщи, зэхуэдэныгъэр и лъабжьэу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэпыщIэныгъэхэр