ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'ЗэпыщIэныгъэхэр'

Нэхъ гъунэгъу зэхуохъу

2017-05-26

 • КъБР-м и Дзэлыкъуэ, Шэрэдж районхэм 2017-2020 гъэхэм зэрызэдэлэжьэнум и программэм    Iэ традзащ. Мы Iуэхур щекIуэкIар Дзэлыкъуэкъуажэщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэпыщIэныгъэхэр

Куржыхэр Евросоюзым ирагъэблагъэ

2017-03-02

 • Евросоюзым и Совет Нэхъыщхьэр арэзы техъуащ ЕС-мрэ Куржымрэ визэншэу зэпащIэным. Иджы куржыхэр лъэпощхьэпо къыхэмыкIыу махуи 180-м нэблагъэкIэ Евросоюзым хыхьэ къэралхэм щыIэфынущ.
 •  
 • Иджырей Iуэхугъуэм хэплъэныр къа­Iэтауэ щытащ 2016 гъэм и гъатхэпэм. Илъэс кIуам и дыгъэгъазэм ЕС-м и Советыр, Европарламентыр, Еврокомиссэр къытеувыIащ визэншэу Куржым и цIыхухэр зэрызекIуэну Iэмал хэхам.
 • «ЗэрыпэплъэмкIэ, гъатхэпэм и кIэм къы­щыщIэдзауэ куржыхэр пIалъэ хэхакIэ хуиту щызекIуэфынущ шенген хабзэм тет къэ­ралхэм», – жиIащ Iэпхъуэшапхъуэмрэ къэ­рал кIуэцI IуэхухэмкIэ еврокомиссар Авромопулос ­Димитрас.
 •  
 • Саможнев  Александр.
 • «Российская газета»
 • НапэкIуэцIыр  зыгъэхьэзырар  ЖЫЛАСЭ  Замирщ.

Зыхыхьэхэр: ЗэпыщIэныгъэхэр

Мысырыр мазаем… къызэIуахыж

2017-02-02

 • Урысей авиацэм и къэпщытэныгъэхэм кърикIуахэр наIуэ къэхъурэ, абыхэм ныкъусаныгъэ хамылъагъуэмэ, ди къэралым икI кхъухьлъатэхэр Мысырым  и къалищым лъэтэну хуит ящIынущ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэпыщIэныгъэхэр

Зэныбжьэгъугъэр ягъэбыдэ

2015-11-14

 • Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым хамэ къэралхэм къикIауэ щеджэ студенти 100-м щIигъу мы махуэхэм щыхьэщIащ Осетие Ищхъэрэ-Алание Республикэм. Университетым и пресс-IэнатIэм и лэжьакIуэ Уэлджыр Аринэ хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, апхуэдэ Iуэхур къыхалъхьащ хамэ къэралхэм къикIа студентхэм ядэлэжьэнымкIэ факультетым и деканатымрэ урысыбзэмкIэ абы и кафедрэмрэ я IэщIагъэлIхэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэпыщIэныгъэхэр

«ХьэщIэ зи щIасэ Кавказ»

2015-07-17

 • Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм хиубыдэ хэгъуэгухэм «ХьэщIэ зи щIасэ Кавказ» еджапIэхэр къыщыщызэIуахкIэ, Гаагэ щыщ IэщIагъэлIхэр къадэIэпыкъуну хьэзырщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэпыщIэныгъэхэр

Абхъазым и хьэщIэ

2015-04-15

 • Усыгъэр псэм и хущхъуэщ. Гур псалъэ губгъуэм йохьэри, нэхъ гуапэ дыдэхэр къыхещыпыкI. Псалъэхэр Iэрамэ хъуа нэужь, хьэуам къыхохьэ. Зэпымыууэ усыгъэ губгъуэм псэр щызыгъафIэ Къаныкъуэ Заринэ и усыгъэ Iэрамэм щыщ ихьащ Абхъазым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэпыщIэныгъэхэр

Узэкъуэтмэ, улъэщщ!

2015-01-28

 • Адыгэ Республикэм и къалащхьэ Мейкъуапэ щIышылэм и 23-м щекIуэкIащ    зэкъуэш республикищым адыгэбзэкIэ къыщыдэкI газетхэм я лэжьакIуэхэм я зи чэзу зэIущIэ. «Адыгэ псалъэ» (КъБР), «Адыгэ макъ» (АР), «Черкес хэку» (КъШР) газетхэм я редактор нэхъыщхьэхэу ХьэфIыцIэ Мухьэмэд, Дербэ Тимур, Тхьэгъэпсэу Увжыкъуэ сымэ тепсэлъыхьащ хэгъуэгуищым щылажьэ адыгэ редакцэхэм ягъэхьэзыр номер зэгуэтхэм, апхуэдэуи блэкIа илъэсым къыдагъэкIахэм хэплъэжри, 2015 гъэм зэрызэдэлэжьэну щIыкIэри яубзыхуащ.

Зыхыхьэхэр: ЗэпыщIэныгъэхэр

Абхъазхэм я щэнхабзэ IуэхущIапIэ

2014-12-10

 • КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и фондым иджыблагъэ зэхыхьэ дахэ щекIуэкIащ, гъуазджэм, жылагъуэм, политикэм я лэжьакIуэхэр кърихьэлIауэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэпыщIэныгъэхэр

КIуэкIуэ Юрий КъБР-м и Правительствэм и Унэм щаIущIащ Иорданием къикIа лIыкIуэхэм

2014-09-03

 • Гупым хэтщ къэрал, жылагъуэ лэжьакIуэхэр, хабзэхъумэ IэнатIэхэм, бизнесым я лIыкIуэхэр.
 • ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ сату-экономикэ IэнатIэм, егъэджэныгъэм, туризмэм, ухуэныгъэм, нэгъуэщIхэми я лъэныкъуэкIэ Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ Иордан Хьэшимит Пащтыхьыгъуэмрэ зэдэлэжьэнымкIэ щыIэ хэкIыпIэхэм.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэпыщIэныгъэхэр

Жыгхэр щыхьэт зытехъуэ

2014-04-23

 • Санкт-Петербург щыIэ Красногвардейскэ районым и Малоохтинскэ паркым и Iэгъуэблагъэм Къэбэрдей-Балъкъэрым къыбгъэдэкIыу тыгъэ хуащIа жыгей плъыжь 70-р щыхасащ. Хэку зауэшхуэр зэриухрэ илъэс 70 зэрырикъум теухуа Iуэху дахэм хэтащ КъБР-м Печатымрэ цIыхубэ коммуникацэхэмкIэ и къэрал комитетым и унафэщI Дроздов Игорь, дуней псом щыцIэрыIуэ кинорежиссер Сокуров Александр, КъБР-м и лIыкIуэу Санкт-Петербург щыIэ Сэралъп Альберт, КъБР-м и цIыхубэ артистхэу композитор Къэбэрдокъуэ Муратрэ дирижер Голиков Михаилрэ, Санкт-Петербург и администрацэм и лэжьакIуэхэр, къалэм щыIэ ветеранхэм я зэгухьэныгъэхэм хэтхэр, къалэдэсхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэпыщIэныгъэхэр