ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'ЗэIущIэхэр'

Къару зэкъуэткIэ

2017-04-15

 • Iимам Iэбу Хьэнифэ и цIэр зезыхьэ Кавказ Ищхъэрэ ислъам университетым мэлыжьыхьым и 13-м  щекIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрийрэ республикэм и муслъымэн дин IуэхущIапIэхэм я лIыкIуэхэмрэ я зэIущIэ. Абы хэтащ властым и гъэзэщIакIуэ органхэм я унафэщIхэр, республикэм  и  къалэхэмрэ  и къуажэхэмрэ я раис-Iимамхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

ЩIэныгъэлIхэр гъэм ироплъэж

2017-04-01

 • КъБКъУ-м щекIуэкIащ ЩIэныгъэлIхэм я Советым и зэIущIэ. 2016 гъэм зэфIагъэкIа лэжьыгъэм теухуауэ абы къыщыпсэлъащ университетым и ректор Алътуд Юрий.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

«Этана» ухуэныгъэм къэралитIыр зэрепх

2017-03-31

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрийрэ УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щыIэ Белавенцев Олегрэ Май щIыналъэм кIуащ полимер къабзэхэр къыщIэзыгъэкIыну «Этана» заводым и Iуэхур здынэсар зрагъэщIэну. «Этана» ООО-м и генеральнэ унафэщI Iэщын Сергей ахэр щигъэгъуэзащ заводым къыщIигъэкIыну продукцэр зыхуэдэм, ухуэныгъэр зэрекIуэкIынумрэ IуэхущIапIэм иIэну гъэпсыкIэм-рэ. Сергей жиIащ мы проектым дунейпсо мыхьэ-нэ зэриIэр, къэрал дэIэпыкъуныгъэ ин зэригъуэтынур, социальнэ къалэнышхуэ зэригъэзэщIэнур. Къапщтэмэ, зи гугъу ящIа инвестпроектым доллар мелард 12,9-рэ и уасэщ, ухуэныгъэм щIы гектар мин 1,5-рэ еубыд.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

Япэу зэфIэгъэкIыпхъэхэр яубзыху

2017-01-17

 • Урысей Федерацэм Мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министерствэм зэIущIэ зыубгъуа щекIуэкIащ. Абы хэтащ Къэрал Думэм аграрнэ IуэхухэмкIэ и комитетри.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

Зауэмрэ лэжьыгъэмрэ я ветеранхэм, республикэм и спортсмен гъуэзэджэхэм фIыщIэ хуащI

2017-01-11

 • Ирагъэблэгъахэм яхэтащ Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужьхэу Ахъуэхъу Анатолий, Уммаевэ Фазика, Залиханов Михаил, Чигировэ Шамкъыз, Лэжьыгъэм и ЩIыхьым и орденищыр зрата Амщокъуэ ХьэкIулинэ, Газаев Исмэхьил, «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденыр зезыхьэхэу Клевцов Михаил, Атэлыкъ Залым, Чып Темур, Мартиросовэ Варварэ, Зумакулов Борис, Бер Мухьэдин, Зумакуловэ Танзиля, Губин Геннадий, Федченкэ Людмилэ, Сэхъу Владимир, Хутуевэ Светланэ, Вэрокъуэ Владимир, Къэрмокъуэ Хьэчим, Иуан Пётр, Мудрэн Беслъэн, Джэду Iэниуар, Къардэн Мурат, Курамагомедов Заур, Тау Хьэсэнбий, Хъущт Аслъэнбэч, Мер Юрий, Сэхъурокъуэ Хьэутий, Устэ Валерий сымэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

Джэш Вячеслав хахыж

2016-12-08

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и ХэхакIуэ комиссэу 2016 – 2021 гъэхэм лэжьэну яубзыхуам и япэ зэIущIэр дыгъуасэ КъБР-м и Правительствэм щригъэкIуэкIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

ЩIалэгъуалэм дерс яхуэхъур

2016-12-06

 • КъБР-м и Парламентым ЩэнхабзэмкIэ, граждан, жылагъуэ IуэхущIапIэхэм зегъэужьынымрэ цIыхубэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэмкIэ и комитетым щэкIуэгъуэм и 30-м Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым зэIущIэ щригъэкIуэкIащ. КъБР-м и Правительствэм, министерствэхэм, жылагъуэ, дин IуэхущIапIэхэм я лIыкIуэхэмрэ студентхэмрэ зыхэта зэIущIэр теухуат «Къэралым щыпсэу цIыхухэр зэхуэгъэдэнымкIэ лъэпкъ щэнхабзэ, дин IуэхущIапIэхэм мыхьэнэшхуэ яIэщ» Iуэхум.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

Ди спортсмен пажэхэр ягъэлъапIэ

2016-11-23

 • Cамбэмрэ ашихара-каратэмкIэ екIуэкIа чемпионатхэм ехъулIэныгъэ къыщызыхьа ди лъахэгъухэр КъБР-м спортымкIэ и министерствэм иджыблагъэ щагъэлъэпIащ. КъБР-м спортымкIэ и министр Хъущт Аслъэнбэч ди спортсменхэм ехъуэхъуащ я текIуэныгъэхэмкIэ, республикэм и цIэр дунейпсо спорт утыкум зэрыщагъэIуам папщIэ фIыщIэ яхуищIащ. Министрым спортсмен пажэхэм яритыжащ каратэмкIэ спортым и мастер зэрыхъуам щыхьэт техъуэ дэфтэрхэр.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

Зыщыпхъумэныр нэхъ тыншщ

2016-11-19

 • ЦIыхубэр мы зэманым зытегузэвыхь Iуэхугъуэ нэхъ шынагъуэхэм афияныр зэращыщыр къалъытэу, КъБР-м Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ, ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэхэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетымрэ зэгъусэу иджыблагъэ зэIущIэ къызэрагъэпэщащ. Абы егъэджакIуэхэмрэ IэщIагъэлIхэмрэ щытепсэлъыхьащ щIыналъэм наркотик щрамыгъэщэн, абы щIалэгъуалэр щахъумэн щхьэкIэ республикэм щызэфIагъэкI Iуэхухэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

ЦIыхум и хуитыныгъэр хъумэным топсэлъыхь

2016-11-12

 • УФ-м и Президентым и чэнджэщэгъу, УФ-м и Президентым деж Граждан жылагъуэм зегъэужьынымрэ цIыхум и хуитыныгъэмкIэ щыIэ советым и унафэщI Федотов Михаил Налшык къалэ щригъэкIуэкIащ Тхыдэ фэеплъымкIэ комиссэм и зэIущIэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр