ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Егъэджэныгъэ'

ГъащIэм и джакIуэ

2017-10-05

 • Тхьэгъэзит Зубер
 •  Си егъэджакIуэ,
 • Си егъэджакIуэ,
 • ГъащIэм и джакIуэ,
 • ГъащIэм и джакIуэ!
 • Си гум ихункъым
 • Гъибл ныбжьым
 • ситу
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

ЩIэм и лъыхъуакIуэ

2017-10-05

 • Нарткъалэ дэт курыт школ №6-м адыгэбзэмрэ литературэмрэ илъэс куэд лъандэрэ щезыгъэдж Къущхьэ Ритэ зи IэщIагъэм хуэIэижь, Iуэху зехьэкIэ пэрыт зиIэ лэжьакIуэщ. ЩIэблэм щIэныгъэ куу яриту, сабийхэр фIым, дахагъэм хуиущийуэ и IэнатIэр ныкъусаныгъэншэу ирехьэкI абы.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Iут Хьэужан и дерсхэр

2017-10-05

 • ЦIыху къэс гъащIэ гъуэгу щхьэхуэ хухэхауэ щытщи, дэтхэнэми хуитыныгъэ иIэщ зытехьэну лъагъуэр и гумрэ и псэмрэ къыды-хьэу къыхихыну. ЕгъэджакIуэ IэщIагъэм, ар щIэныгъэ гъунапкъэншэ щызэбгъэгъуэтын гъуэгуу къилъытэу, пасэу дихьэхат мы тхыгъэр зытеухуа цIыхубз телъыджэр. Абы къыгурыIуэрт егъэджакIуэ IэщIагъэр къыхэзых дэтхэнэми и гумрэ и псэмрэ сыт щыгъуи а лэжьыгъэм етауэ, сабийхэр фIыуэ илъагъуу, и хьэлкIэ, теплъэкIэ, бгъэдэлъ щIэныгъэмкIэ ныбжьыщIэхэр къыдихьэхыфу щытын зэрыхуейр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

ЗэгурыIуэныгъэмрэ зэпIэзэрытыныгъэмрэ

2017-09-23

 • «Лъэпкъхэм, динхэм яку къыдэхъуэнкIэ хъуну экстремизмэм зэрыпэщIэтыным теухуауэ» фIэщыгъэр зиIэ зэхуэс мы махуэхэм щекIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым. КъБКъУ-м и пресс-IэнатIэм и лэжьакIуэ Солгаловэ Наталье хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, ар къызэрагъэпэщащ университетым щIалэгъуалэ политикэмрэ гъэсэныгъэ IуэхухэмкIэ и управленэм и IэщIагъэлIхэм. Тренингым хэтащ еджапIэ нэхъыщхьэм и 1 – 3-нэ курсхэм я студентхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

ФокIадэм и 1-р ЩIэныгъэхэм я махуэщ

2017-09-01

 • ЩIэблэм  гъуазэ  яхурехъу
 • Ди къэралым и дэтхэнэ щIыпIэми хуэдэу, Къэбэрдей-Балкъэрым и школхэм, гъэсапIэхэм нобэ – фокIадэм и 1-м – гуфIэгъуэ зэхыхьэхэр щокIуэкI. Зи гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэ зэманыр иуха сабийхэмрэ ныбжьыщIэхэмрэ йокIуэлIэж зыхуей хуэза, зэпэщ хъужа я еджапIэхэм, сабий садхэм. Псори зэхэту абыхэм я бжыгъэр мини 100-м щIегъу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

ЗэхъуэкIыныгъэщIэхэр я лъабжьэу

2017-08-30

 • Хабзэ хъуауэ, мы лъэхъэнэм дэнэкIи щекIуэкIащ шыщхьэуIу зэIущIэхэр. Республикэпсо пленарнэ зэхуэсышхуэм и пэ къихуэу ди щIыналъэм щызэхэтащ абы хыхьэ район IэнатIэхэм къызэщIаубыдэ IуэхущIапIэхэм я лэжьакIуэхэм я зэIущIэхэр. 2017-2018 гъэ еджэгъуэщIэм ирихьэлIэ апхуэдэ зэхуэсхэм щыхэплъэжащ илъэс блэкIам яIа ехъулIэныгъэхэмрэ зыхунэмыса Iуэхугъуэхэмрэ, лъэхъэнэщIэм зэфIахыну лэжьыгъэхэр щаубзыхуащ, мурадхэр къагъэнэхуащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Егъэджэныгъэм и фIагъым хагъахъуэ

2017-08-30

 • Аруан районым и администрацэм и унэм щекIуэ-кIащ щIыпIэм щылажьэ егъэджакIуэхэм я шыщхьэуIу зэIущIэ ин. ЦIыху 200-м щIигъу къызрихьэлIа зэхуэсым щытепсэлъыхьащ 2016 – 2017 гъэ еджэгъуэм IэнатIэр зыхунэсахэмрэ егъэджэныгъэм и фIагъым адэкIи хэгъэхъуэнымкIэ лъэхъэнэщIэ къэкIуэнум къащыпэщылъ къалэнхэмрэ. Абыхэм ятеухуа доклад шэщIа зэхуэсым щищIащ щIыналъэм егъэджэныгъэмкIэ и IэнатIэм и унафэщIым и къалэнхэр зыгъэзащIэ Жэрыщты Олег.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Мини 100-м щIигъу еджапIэхэм екIуэлIэжынущ

2017-08-29

 • ФокIадэм и 1-м Къэбэрдей-Балъкъэрым щаублэнущ 2017 – 2018 гъэ еджэгъуэщIэр. ЩIыналъэм щыщ школакIуэрэ студенту мини 100-м щIигъу екIуэлIэжынущ зыхуей хуагъэзэжа, сыт и лъэныкъуэкIи зэпэщ ящIыжа курыт школхэм, еджапIэ нэхъыщхьэхэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Гъэ еджэгъуэщIэм хуэхьэзырщ

2017-08-29

 • Шэджэм районым хыхьэ жылэ-хэм дэт курыт школхэмрэ сабий садхэмрэ 2017 – 2018 гъэ еджэгъуэщIэм зэрыхуэхьэзырыр къапщытащ. ЩIыналъэ администрацэм и Iэтащхьэм къыдигъэкIа унафэм ипкъ иткIэ, а Iуэхугъуэм хуэлэжьэ- ну къэпщытакIуэ гуп щхьэхуэ къызэрагъэпэщати, абы хэтхэм жаIащ IуэхущIапIэхэр зэпэщу лъэхъэнэщIэм зэрырихьэлIэр. АбыкIэ хъыбар дигъэщIащ Шэджэм щIыналъэм и пресс-IуэхущIапIэм и лэжьакIуэ КIарэ Элинэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Университетым щIэтIысхьа япэ студентхэр ягъэлъапIэ

2017-08-05

 • ШыщхьэуIум и 1-м пщыхьэщхьэр сыхьэт 18-м ирихьэлIэу зэфIэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым щIэтIысхьэхэм я япэ гупыр къыхэхыныр. Бакалавриатымрэ специалитетымрэ щIэхуахэм я спискэхэр къыфIалъхьащ. Аспирантурэмрэ бакалавриатымрэ щIэтIысхьэнухэр иджыри къыхах. Абы бюджетым и ахъшэкIэ щеджэнущ балл нэхъыбэ дыдэ зиIэ, апхуэдэу льготэ пыухыкIахэр зыхуэгъэза студентхэр. Ахэр процент 80 хъууэ щытынущ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ