ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Егъэджэныгъэ'

Балигъ гъащIэм ухэзышэ уэзджынэ

2017-05-26

 •  Иужьрей уэзджынэм и махуэшхуэр щаIэт, «Гъуэгу махуэ, къэкIуэнур зей ныбжьыщIэхэ!» къыхуеджэныгъэм щIэт гуфIэгъуэ зэIущIэхэр, ди къэралым и дэнэ щIыпIи хуэдэу, Къэбэрдей-Балъкъэрми щызэхэтащ дыгъуасэ. Шэджэм щIыналъэм и администрацэм и пресс-IэнатIэм и лэжьакIуэ КIарэ Элинэ хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, а махуэшхуэм епха дауэдапщэхэр районым къызыхуэтыншэу щекIуэкIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Си еджапIэ – си къежьапIэ

2017-05-25

 • Иужьрей уэзджынэ
 • ГъащIэм  лъэбакъуэщIэ  хачэ
 •  Егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэм пыщIа дэтхэнэм и дежкIи мыхьэнэ ин иIэщ нобэрей махуэм, абы хуэмыпIащIи  яхэткъым а IэнатIэм епхахэм, ар балигъ е сабий ирырехъу. Къэралым и курыт еджапIэ псоми нобэ къыщеуэ иужьрей уэзджынэм и зу макъыр псом хуэмыдэжу гурэ псэкIэ зыхащIэ курыт школыр       мы гъэм къэзыух ныбжьыщIэхэм. Ар иужьрейуэ къызыхуеуэхэм ящыщщ ди республикэм и еджакIуэ мини 6-м щIигъур.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

КъБКъУ-м и «Августёнок»-р нэхъыфIу къалъытэ

2017-05-17

 • Ростов щIыналъэм иджыблагъэ щекIуэкIащ Урысей Федерацэм и еджапIэ нэхъыщхьэхэм я студент лагерхэм я къызэгъэпэщакIуэхэм я зэIущIэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Утыку итыкIэ зэращIэр нэрылъагъу пщызыщI

2017-05-16

 • Егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ IэнатIэм къыхыхьэ IэмалыщIэхэм тету, анэдэлъхубзэр егъэджы-нымкIэ бгъэдыхьэкIэщIэхэр къэгъэнэхуэным, Iэзагъ ин яхэлъу ахэр зи лэжьыгъэм хэзыпщэф курыт школхэр, сабий IуэхущIапIэхэр, егъэджакIуэхэр, гъэсакIуэхэр гъэпэжэным, абыхэм я зэфIэкIым псори щыгъэгъуэзэным хуэгъэпса «Си бзэ – си псэ, си дуней» фестиваль-зэпеуэм 2017 гъэм кърикIуахэр наIуэ щащI гуфIэгъуэ зэхыхьэ иджыблагъэ щекIуэкIащ Шэджэм къалэ дэт ЩэнхабзэмкIэ унэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Узыншагъэр зыгъэбыдэ дерсхэр

2017-04-27

 • Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым мы махуэхэм щокIуэкI студентхэм я узыншагъэр гъэбыдэным хуэгъэпса дерсхэр. Университетым и пресс-IэнатIэм и лэжьакIуэ Солгаловэ Наталье хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, Узыншагъэр хъумэным и дунейпсо махуэм ирихьэлIэу яубла зэхуэзэхэр ирегъэкIуэкI КъБКъУ-м и егъэджакIуэхэм я щIэныгъэм щыхагъахъуэ институтым и кафедрэм и унафэщI, физиолог, нейропсихолог, геронтолог цIэрыIуэ, КъБР-м и Жылагъуэ палатэм хэт КъуэщIысокъуэ Александр БетIал и къуэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

НыбжьыщIэхэр IэщIагъэхэм щагъэгъуазэ

2017-04-25

 • Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым иджыблагъэ къыщызэрагъэпэщащ «IэщIагъэм хэгъэгъуэзэнымкIэ республикэ тхьэмахуэ-2017» фIэщыгъэр зиIа лэжьыгъэ убгъуа. Абы и программэм ипкъ иткIэ, университетым и унафэщIхэр, егъэджакIуэхэр яхуэзащ, псалъэмакъ купщIафIэхэр драгъэкIуэкIащ курс нэхъыжьхэм щIэс студентхэм, ди щIыналъэм и курыт школхэм щеджэ ныбжьыщIэхэм, абыхэм я адэ-анэхэм. Тхьэмахуэ лэжьыгъэм хэтащ КъБР-м ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм и IэщIагъэлIхэр, егъэджэныгъэмкIэ щIыналъэ IэнатIэхэм, курыт школхэм я унафэщIхэр, нэгъуэщIхэри.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Си еджапIэ – си къежьапIэ

2017-04-22

 • Iуэху  зезыхьэ пэрыт
 • ЩIэныгъэ  нэхум и  щIэдзапIэ
 • Малкэ къуажэм щыIэ курыт школ №2-р  Балъкъ псы Iуфэм Iутщ. А здэщыт щIыпIэ закъуэм  фIэкIа  хэмылъами,  ар куэдым ефIэкI еджапIэ  мэхъу. Школ гупэм  жылэр къисщ, абы и  щIыб  щожэх республикэм и псы нэхъ кIыхь дыдэр. Псыхъуэм къыдиху салъкъын гуапэм  еджапIэм и пщIантIэм щыджэгу цIыкIухэр  я Iум щызу иробауэ,  абыхэм зэрызаужь щIэгъэкъуэнщ  ари. Къатищу зэтет  школышхуэр  щIэныгъэ  нэхум и  щIэдзапIэу, гъащIэ гъуэгуанэм  узэрытетын дерсхэр къызыщIэпхын  уардэунэуи маблэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Урысейпсо Iуэхум пащэ

2017-04-19

 • «ТекIуэныгъэм ухуэзышэ балли 100» къэралпсо акцэр ди республикэм щокIуэкI мэлыжьыхьым и 14 лъандэрэ. Абы и пэщIэдзэ зэхыхьэр щекIуэкIащ Налшык дэт «ДыгъафIэ къалэм». Iуэхум гъуэгу иратауэ щытащ УФ-м Егъэджэныгъэм-рэ щIэныгъэмрэ я IэнатIэхэм кIэлъыплъынымкIэ федеральнэ къулыкъущIапIэм и унафэщI Кравцов Сергейрэ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрийрэ. А акцэм дыгъуасэ хыхьащ Лэскэн щIыналъэри.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Си бзэ – си псэ, си дуней

2017-04-18

 • Къуэшыркъуейм  я  щIэблэр анэдэлъхубзэмрэ хабзэмрэ  щIапIыкI
 • Къэбэрдей-Балъкъэрым Егъэ­джэ­ныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIа­лэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и минис­терствэм иубзыхуа лэжьыгъэм ипкъ иткIэ «Си бзэ – си псэ, си дуней» ­хэгъуэгупсо зэпеуэр Кэнжэ (Къуэ­шыркъуей) дэт 20-нэ курыт еджапIэм щекIуэкIащ. Адыгэ хабзэм те- ту ирагъэблэгъа къэпщытакIуэ гу­пыр псом япэ адэ-анэхэмрэ сабийхэмрэ   ягъэхьэзыра   адыгэ пщIан­тIэм дашащ, адыгэ шхыны­гъуэхэр щапщэфI жьэгум пэрашащ. ПщIантIэм цIыхур дэзт, зэры­къуажэу зэхуэсауэ къыпфIэщIу, ныбжьыщIэхэм джэгу ящIырт, шыгъэджэгури утыкум итт.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

ЩIэблэр дахагъэм щIапIыкI

2017-04-05

 • Лъэпкъым и фIыгъуэ нэхъ лъапIэ дыдэр – бзэр – хъумэныр, абы зегъэужьыныр зи къалэн нэхъыщхьэу Къэбэрдей-Балъкъэрым щрагъэкIуэкI «Си бзэ – си псэ, си дуней» республикэ фестиваль-зэпеуэм Анзорей дэт, Табыхъу Хьэзрит и цIэр зезыхьэ 1-нэ курыт еджапIэр хэтащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ