ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Егъэджэныгъэ'

ЩIыхь тхылъхэмрэ удз гъэгъахэмрэ

2018-03-17

 • Республикэм и къалащхьэ Налшык дэт лицей №2-м иджыблагъэ щекIуэкIащ «Илъэсым и егъэджакIуэ-2018» къэралпсо зэпеуэм и щIыпIэ Iыхьэм щытекIуахэр щагъэнаIуэ гуфIэгъуэ зэхуэс. Егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ IэнатIэр зэрызэхэт унэтIыныгъэхэм елъытауэ нэхъыфIу къалъыта егъэджакIуэ гуп щагъэлъэпIащ зэIущIэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Адыгэбзэр зыгъэбзэрабзэхэр

2018-03-17

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм иубзыхуа лэжьыгъэм ипкъ иткIэ «Анэдэлъхубзэм и мазэм» епха Iуэхугъуэхэр Шэджэм къалэ дэт 2-нэ курыт еджапIэм щекIуэкIащ иджыблагъэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Узэрыгушхуэ дерс екIухэр

2018-03-17

 •  Лъэпкъым и фIыгъуэ нэхъ лъапIэ дыдэр – бзэр хъумэныр, зегъэужьыныр, зи къалэн нэхъыщхьэу Къэбэрдей-Балъкъэрым ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэмрэ Къэбэрдей Адыгэ Хасэмрэ  иригъэкIуэкI лэжьыгъэм ипкъ иткIэ «Си бзэ – си псэ, си дуней» республикэ фестиваль-зэпеуэм Бахъсэн къалэ дэт, Пащты СулътIан и цIэр зезыхьэ 1-нэ курыт еджапIэр хэтащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Анэдэлъхубзэм и махуэшхуэ Иналхьэблэ щокIуэкI

2018-03-07

 • «Бзэр лъэпкъым и купщIэщи, зи бзэр кIуэда лъэпкъыр дэ купщIэншэм хуэдэщ». Арат и фIэщыгъэцIэр иджыблагъэ КъалэкIыхь (Прохладнэ) щIыналъэм хиубыдэ Иналхьэблэ (Къэрэгъэш) дэт курыт еджапIэ №2-м адыгэбзэмрэ хабзэмрэ я махуэшхуэ щекIуэкIам. Къэбэрдей Адыгэ Хасэм, абы и тхьэмадэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд иригъэжьауэ, иужькIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэри къыхыхьауэ ирагъэкIуэкI «Си бзэ – си псэ, си дуней» хэгъуэгупсо зэпеуэм хэтыну жэрдэм зыщIа еджапIэм къэпщытакIуэхэр щрагъэблэгъат. Абыхэм я пащхьэ къралъхьа лэжьыгъэр траухуат къытщIэхъуэ щIэблэр дызэрыт зэманым декIуу гъэсэным, егъэджакIуэхэм я къалэныр ягъэзэщIэнымкIэ IэмалыщIэу къагъэсэбэпхэм, теориекIэ къащIар я бзэм, я творческэ лэжьыгъэм къыщагъэсэбэпыфу, я Iуэху еплъыкIэр утыку ирахьэфу хъуным. ЗэрынаIуэщи, мурадхэр инт, тынштэкъым.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Си еджапIэ – си къежьапIэ

2018-02-27

 • Ди нэхъыжьыфIхэр
 • ЩIэблэм я щапхъэ
 • Шэджэм районым хыхьэ Шэджэм ЕтIуанэ къуажэм и администрацэмрэ щIыпIэ самоуправленэмкIэ советымрэ зэдэарызыуэ унафэ къащтащ егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ лэжьыгъэм и ветеран Къумыкъу ФатIимэт Шухьиб и пхъум «Шэджэм ЕтIуанэ къуажэм щIыхь зиIэ и цIыху» цIэ лъапIэр фIэщыным теухуауэ. Апхуэдэ гулъытэр хуэфащэ дыдэщ жылэм и нэхъыжьыфIхэм ящыщ, щIэблэм я щапхъэ бзылъхугъэ щыпкъэм.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

IэщIагъэхэр къыхах

2018-01-30

 • Республикэм и еджапIэ нэхъыщхьэхэу Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетымрэ КIуэкIуэ Валерий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетымрэ я лIыкIуэхэр иджыблагъэ щыIащ Бахъсэн районым икIи абы щахуэзащ щIыпIэм и курыт школхэр мы гъэм къэзыух щIалэгъуалэм. Зэхуэсым щытепсэлъыхьащ ныбжьыщIэхэм къыхахыну IэщIагъэхэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Шэджэм аузым зыщаплъыхь

2018-01-25

 • Хамэ къэралхэм къикIа щIалэгъуалэ куэд щоджэ ди Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и къудамэ зэмылIэужьыгъуэхэм. ЩIэныгъэ нэхъыщхьэ, IэщIагъэ зэрырагъэгъуэтым къыдэкIуэу, еджапIэ нэхъыщхьэм абыхэм папщIэ щIэх-щIэхыурэ къыщызэрагъэпэщ щIыналъэм ис лъэпкъхэм я щэнхабзэхэм, хабзэхэм, щIыпIэм и хъугъуэфIыгъуэхэм студентхэр щыгъуазэ хуэзыщI Iуэхугъуэхэр. КъБКъУ-м и пресс-IэнатIэм хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, апхуэдэу а студентхэм иджыблагъэ зыщрагъэплъыхьащ Шэджэм аузым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Мурадхэмрэ хэкIыпIэхэмрэ

2018-01-20

 • Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым иджыблагъэ къыщызэрагъэпэща зэIущIэм кърагъэблэгъащ  ди щIыналъэм  хыхьэ районхэм егъэджэныгъэмкIэ я IэнатIэхэм я  лIыкIуэхэр.  КъБКъУ-м и пресс-IэнатIэм и лэжьакIуэ Iэпщэ Аринэ хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, зэIущIэм  хэтащ  КъБКъУ-м и ректор  Алътуд Юрий, университетым гъэсэныгъэ лэжьыгъэмрэ социальнэ IуэхухэмкIэ и прорек-тор Къумыкъу Iэуес, егъэджэныгъэмкIэ и проректор Лесев Ва-   дим,  еджапIэ нэхъыщхьэм хыхьэ къудамэхэм я унафэщIхэр, нэгъуэщIхэри.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Лъэпкъыр зэрыпсэум и нэщэнэ нэхъыщхьэ

2018-01-18

 • Илъэс 20-м нэсауэ ди республикэм щызэхашэ «Си  бзэ – си псэ, си дуней» фестиваль-зэпеуэм и щIыпIэ Iыхьэр мы махуэхэр зэфIокI. Налшык егъэджэныгъэмкIэ и IэнатIэм и нэIэм щIэту ар щокIуэкI къалэм и курыт школхэм, сабий садхэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Си еджапIэ – си къежьапIэ

2017-12-20

 • Дзэлыкъуэ щIыналъэ
 • Зэманым  добакъуэ
 • Къамбий Мухьэб и цIэр зэрихьэу Къармэхьэблэ жылэм дэт курыт школ №1-р къызэрызэIуахрэ мы гъэм илъэс 80 ирикъуащ. А Iуэхугъуэр щагъэлъапIэ зэхыхьэ гуапэ иджыблагъэ щекIуэкIащ еджапIэм. Абы щриплъэжащ школым къикIуа гъуэгуанэ купщIафIэм, наIуэ къыщащIащ IуэхущIапIэм и нобэрей гъащIэр, къэкIуэнум епха мурадыщIэхэмрэ хъуэп-сапIэхэмрэ щытепсэлъыхьащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ