ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Егъэджэныгъэ'

НыбжьыщIэхэр IэщIагъэхэм щагъэгъуазэ

2017-04-25

 • Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым иджыблагъэ къыщызэрагъэпэщащ «IэщIагъэм хэгъэгъуэзэнымкIэ республикэ тхьэмахуэ-2017» фIэщыгъэр зиIа лэжьыгъэ убгъуа. Абы и программэм ипкъ иткIэ, университетым и унафэщIхэр, егъэджакIуэхэр яхуэзащ, псалъэмакъ купщIафIэхэр драгъэкIуэкIащ курс нэхъыжьхэм щIэс студентхэм, ди щIыналъэм и курыт школхэм щеджэ ныбжьыщIэхэм, абыхэм я адэ-анэхэм. Тхьэмахуэ лэжьыгъэм хэтащ КъБР-м ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм и IэщIагъэлIхэр, егъэджэныгъэмкIэ щIыналъэ IэнатIэхэм, курыт школхэм я унафэщIхэр, нэгъуэщIхэри.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Си еджапIэ – си къежьапIэ

2017-04-22

 • Iуэху  зезыхьэ пэрыт
 • ЩIэныгъэ  нэхум и  щIэдзапIэ
 • Малкэ къуажэм щыIэ курыт школ №2-р  Балъкъ псы Iуфэм Iутщ. А здэщыт щIыпIэ закъуэм  фIэкIа  хэмылъами,  ар куэдым ефIэкI еджапIэ  мэхъу. Школ гупэм  жылэр къисщ, абы и  щIыб  щожэх республикэм и псы нэхъ кIыхь дыдэр. Псыхъуэм къыдиху салъкъын гуапэм  еджапIэм и пщIантIэм щыджэгу цIыкIухэр  я Iум щызу иробауэ,  абыхэм зэрызаужь щIэгъэкъуэнщ  ари. Къатищу зэтет  школышхуэр  щIэныгъэ  нэхум и  щIэдзапIэу, гъащIэ гъуэгуанэм  узэрытетын дерсхэр къызыщIэпхын  уардэунэуи маблэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Урысейпсо Iуэхум пащэ

2017-04-19

 • «ТекIуэныгъэм ухуэзышэ балли 100» къэралпсо акцэр ди республикэм щокIуэкI мэлыжьыхьым и 14 лъандэрэ. Абы и пэщIэдзэ зэхыхьэр щекIуэкIащ Налшык дэт «ДыгъафIэ къалэм». Iуэхум гъуэгу иратауэ щытащ УФ-м Егъэджэныгъэм-рэ щIэныгъэмрэ я IэнатIэхэм кIэлъыплъынымкIэ федеральнэ къулыкъущIапIэм и унафэщI Кравцов Сергейрэ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрийрэ. А акцэм дыгъуасэ хыхьащ Лэскэн щIыналъэри.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Си бзэ – си псэ, си дуней

2017-04-18

 • Къуэшыркъуейм  я  щIэблэр анэдэлъхубзэмрэ хабзэмрэ  щIапIыкI
 • Къэбэрдей-Балъкъэрым Егъэ­джэ­ныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIа­лэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и минис­терствэм иубзыхуа лэжьыгъэм ипкъ иткIэ «Си бзэ – си псэ, си дуней» ­хэгъуэгупсо зэпеуэр Кэнжэ (Къуэ­шыркъуей) дэт 20-нэ курыт еджапIэм щекIуэкIащ. Адыгэ хабзэм те- ту ирагъэблэгъа къэпщытакIуэ гу­пыр псом япэ адэ-анэхэмрэ сабийхэмрэ   ягъэхьэзыра   адыгэ пщIан­тIэм дашащ, адыгэ шхыны­гъуэхэр щапщэфI жьэгум пэрашащ. ПщIантIэм цIыхур дэзт, зэры­къуажэу зэхуэсауэ къыпфIэщIу, ныбжьыщIэхэм джэгу ящIырт, шыгъэджэгури утыкум итт.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

ЩIэблэр дахагъэм щIапIыкI

2017-04-05

 • Лъэпкъым и фIыгъуэ нэхъ лъапIэ дыдэр – бзэр – хъумэныр, абы зегъэужьыныр зи къалэн нэхъыщхьэу Къэбэрдей-Балъкъэрым щрагъэкIуэкI «Си бзэ – си псэ, си дуней» республикэ фестиваль-зэпеуэм Анзорей дэт, Табыхъу Хьэзрит и цIэр зезыхьэ 1-нэ курыт еджапIэр хэтащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Адыгэ лъэпкъыу си къежьапIэ

2017-03-21

 • Илъэс пщыкIутху хъуауэ ди ­щIыналъэм щокIуэкI «Си бзэ – си псэ, си дуней» республикэпсо фестиваль-зэпеуэр. Анэдэлъхубзэмрэ литературэмрэ, тхыдэмрэ щэнхабзэмрэ адэкIи зегъэу­жьы­ныр, а лъэпкъ хъугъуэфIыгъуэхэр къэкIуэну щIэблэхэм яхуэхъу­мэныр, бзэр курыт школхэм зэрыщаджыр егъэфIэкIуэныр, а Iуэху­хэм хуэлажьэ егъэджакIуэхэр гъэпэжэныр, еджакIуэ цIыкIухэр гъэгушхуэныр зи къалэн нэхъыщхьэу щыт а зэпеуэм иджы­б­лагъэ хэтащ Аруан районым ­хыхьэ Нарткъалэ дэт 3-нэ курыт еджапIэм къепхауэ лажьэ «Сабиигъуэ» сабий гъэсапIэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Хабзэр щытепщэ, бзэр щышэрыуэ

2017-03-15

 • Сабийм и анэдэлъхубзэр Iурылъу, абы дихьэхыу, лъэпкъым и хабзэм, и тхыдэм и къулеягъым щыгъуазэу, ар фIэгъэщIэгъуэну еджэныгъэм хэшэн, ар зэрырагъэдж Iэмалхэр егъэфIэкIуэн мурадкIэ ирагъэкIуэкI «Си бзэ – си псэ, си дуней» республикэпсо фестиваль зэпеуэм и къэпщытакIуэ гупыр гъатхэпэм и 13-м еблэгъащ Шэджэм къалэ дэт езанэ курыт еджапIэм, «Дэбагъуэ Барэсбий Сыхьэт и къуэм и цIэр зезыхьэу предмет щхьэхуэхэр куууэ щрагъэджым».
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Иджы Анзорейр утыку къохьэ

2017-03-14

 • Хабзэ хъуауэ, илъэс куэд лъандэрэ къызэрагъэпэщ «Си бзэ – си псэ, си дуней» республикэ фестиваль-зэпеуэр 2017 гъэм гъатхэпэм и 10-м Лэскэн муниципальнэ районым щеблэгъащ. ГуфIэгъуэм хэт хьэщIэхэм къапежьащ районым и щIыналъэ администрацэм  и Iэтащхьэм и къуэдзэхэу Алътуд Заур, АфIэунэ Мухьэдин, Апекъуэ Артур, Лэскэн муниципальнэ щIыналъэм щIыпIэ унафэр зегъэкIуэнымкIэ и советым и тхьэмадэм и къуэдзэ Ажокъуэ Хьэчим сымэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Урысей – си Хэку!

2017-02-15

 • Апхуэдэ фIэщыгъэ зиIэ, щIыналъэ хэкупсэ уэрэдым и фестиваль иджыблагъэ щекIуэкIащ Бахъсэн районым. Ислъэмей къуажэм дэт курыт школ №3-м къыщызэрагъэпэща а зэхыхьэм хэтащ щIыпIэм и еджапIэ 22-м къикIа ныбжьыщIэ 500-м щIигъу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

УнафэщI Iэзагъэм хуагъасэ

2017-02-10

 • КIуэкIуэ Валерий и цIэр зезыхьэ Къэбэр- дей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым IэщIагъэ гуэдзэ щрагъэгъуэт и институтым щылажьэ IэщIагъэмрэ IуэхугъуэщIэхэмрэ хэгъэгъуэзэнымкIэ и центрым и курсхэр къэзыухахэм «IуэхущIапIэхэм я менеджмент» унэтIыныгъэмкIэ сертификатхэр гуфIэгъуэ щытыкIэм иту щратыжащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ