ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Егъэджэныгъэ'

Адыгэбзэр школым зэрыщегъэджыпхъэм теухуауэ

2017-07-18

 • Адыгэбзэр ямылейуэ макъ куэду зэхэтщ. Ди еджакIуэхэр гугъу езыгъэхь Iуэхугъуэ нэхъыщхьэхэм ящыщ зыщ макъ дэкIуашэхэм я куэдагъыр: абыхэм я бжыгъэр 48-рэ мэхъу. А макъхэр къызэрыдгъэлъагъуэ хьэрф зэгуэт нэхъыбэжхэр абыхэм ящIыбгъумэ, еджакIуэхэм анэдэлъхубзэр къащIытехьэлъэр къыбгурымыIуэнкIэ Iэмал иIэкъым. Ди жагъуэ зэрыхъунщи, а псом я щIыIужкIэ макъ дэкIуашэхэр школым зэрыщедгъэдж методикэми зэраныгъэ къэзыхь щыуагъэхэр хэлъщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Пщэрылъхэмрэ къалэнхэмрэ

2017-07-04

 • КъБКъУ-м и лэжьакIуэхэм я Iэзагъым щыхагъахъуэ институтым (ИПК и ПП) иджыблагъэ къыщызэIуахащ «Кураторым и школ» курсхэр. Университетым и пресс-IэнатIэм и лэжьакIуэ Солгаловэ Наталье хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, абыхэм къызэщIаубыдэнущ лекцэ купщIафIэхэмрэ семинар щхьэпэхэмрэ. Ахэр хуэунэтIащ студент гупхэм я унэтIакIуэхэм я психолого-педагогикэ зэхэщIыкIымрэ методикэ Iэзагъымрэ хэгъэхъуэным.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Сыту пIэрэ япэ игъэщыпхъэр?

2017-06-29

 • Кавказ Ищхъэрэм школыщIэу 114-рэ щыухуэн, нэхъыбэж щызэгъэпэщыжын хуейщ. ИтIанэщ ныбжьыщIэхэр зэблэкIыурэ еджэнымкIэ щигъуэтынур. Ар Владикавказ щыжиIащ Премьер-министр Медведев Дмитрий.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

НыбжьыщIэхэм я зэфIэкI лъагэхэр

2017-06-24

 • Зыуэ щыт къэрал экзаменхэм (ЕГЭ) къарикIуэхэр мы махуэхэм наIуэ къохъу. Ди гуапэ зэрыхъущи, мыгъэрей къэрал къэпщытэныгъэхэр республикэм хъарзынэу щекIуэкIащ. Абыхэм къагъэлъэгъуащ ныбжьыщIэхэм щIэныгъэфI зэрабгъэдэлъыр, я зэфIэкIми зэрыхэхъуар.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Къэрал къэпщытэныгъэхэр йокIуэкI

2017-06-20

 • Ди къэралым и дэнэ щIыпIи хуэдэу, Къэбэрдей-Балъкъэрми мы махуэхэм щокIуэкI Зыуэ щыт экзаменхэр. Дыгъуасэ, мэкъуауэгъуэм и 19-м, ныбжьыщIэхэм ятащ тхыдэмрэ химиемкIэ, щхьэж къызэрихам тету, экзаменхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Адыгагъэ дахэм щIапIыкIа

2017-06-20

 • Къармэхьэблэ дэт 1-нэ курыт еджапIэм (къызэрызэрагъэпэщрэ мы гъэм илъэс 80 ирикъуам) зи  цIэ фIаща Къамбий Мухьэб хуэфащэу, еджакIуэхэм щIэныгъэ  куу ирату, адэ-анэхэри къахуэарэзыуэ егъэджакIуэ  куэд щылэжьащ. Абыхэм ящыщ зыщ нобэ зи гугъу фхуэсщIыну цIыхубз гуащIафIэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Жылагъуэ кIэлъыплъакIуи 133-рэ хэту

2017-06-01

 • Ди къэралым и дэнэ щIыпIэми хуэдэу, Къэбэрдей-Балъкъэрми мы махуэхэм щокIуэкI Зыуэ щыт экзаменхэр. Дыгъуасэ, накъыгъэм и 31-м, ныбжьыщIэхэм ятащ математикэ (базовэ Iыхьэр) экзаменыр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Лъэпкъыр зэрыпсэум и нэщэнэ

2017-05-31

 • «Адыгэ псалъэ» газетым къыхилъхьауэ КъБР-м ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм илъэс куэд хъуауэ иригъэкIуэкI «Си бзэ – си псэ, си дуней» республикэпсо фестиваль зэпеуэм 2017 гъэм кърикIуахэр наIуэ щащI гуфIэгъуэ зэхыхьэ иджыблагъэ щекIуэкIащ Шэджэм къалэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Уэзджынэ 51-рэ зэуэ мэзу

2017-05-27

 • Псалъэ гуапэ куэд зэхах мы махуэхэм курыт еджапIэр къэзыуххэм. Я иужьрей уэзджынэр къыщеуэну махуэм Налшык къалэм дэт курыт школ №5-м къыщIигъэкIхэм яхуеблэгъат КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ, депутат Нэзрэн Беслъэн, КъБР-м ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министрым и къуэдзэ Къэжэр Артур, Налшык къалэм и щIыпIэ администрацэм и Iэтащхьэм и къуэдзэ Пащты Аслъэн, нэгъуэщI куэди.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

НэхъыфIхэр ягъэлъапIэ

2017-05-27

 • Хабзэ хъуауэ, ди республикэм и щIыналъэхэм илъэс къэс щокIуэкI гъэ еджэгъуэ блэкIам къыхэжаныкIа школакIуэхэр щагъэлъапIэ зэхуэсхэр. Апхуэдэ гуфIэгъуэ зэIущIэ иджыблагъэ къыщызэрагъэпэщащ Бахъсэн районым. Абы ирагъэблэгъат зэпеуэ зэмылIэужьыгъуэхэм щытекIуа, къыщыхэжаныкIа ныбжьыщIэ гуп.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ