ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Егъэджэныгъэ'

ФокIадэм и 1-р ЩIэныгъэхэм я махуэщ

2017-09-01

 • ЩIэблэм  гъуазэ  яхурехъу
 • Ди къэралым и дэтхэнэ щIыпIэми хуэдэу, Къэбэрдей-Балкъэрым и школхэм, гъэсапIэхэм нобэ – фокIадэм и 1-м – гуфIэгъуэ зэхыхьэхэр щокIуэкI. Зи гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэ зэманыр иуха сабийхэмрэ ныбжьыщIэхэмрэ йокIуэлIэж зыхуей хуэза, зэпэщ хъужа я еджапIэхэм, сабий садхэм. Псори зэхэту абыхэм я бжыгъэр мини 100-м щIегъу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

ЗэхъуэкIыныгъэщIэхэр я лъабжьэу

2017-08-30

 • Хабзэ хъуауэ, мы лъэхъэнэм дэнэкIи щекIуэкIащ шыщхьэуIу зэIущIэхэр. Республикэпсо пленарнэ зэхуэсышхуэм и пэ къихуэу ди щIыналъэм щызэхэтащ абы хыхьэ район IэнатIэхэм къызэщIаубыдэ IуэхущIапIэхэм я лэжьакIуэхэм я зэIущIэхэр. 2017-2018 гъэ еджэгъуэщIэм ирихьэлIэ апхуэдэ зэхуэсхэм щыхэплъэжащ илъэс блэкIам яIа ехъулIэныгъэхэмрэ зыхунэмыса Iуэхугъуэхэмрэ, лъэхъэнэщIэм зэфIахыну лэжьыгъэхэр щаубзыхуащ, мурадхэр къагъэнэхуащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Егъэджэныгъэм и фIагъым хагъахъуэ

2017-08-30

 • Аруан районым и администрацэм и унэм щекIуэ-кIащ щIыпIэм щылажьэ егъэджакIуэхэм я шыщхьэуIу зэIущIэ ин. ЦIыху 200-м щIигъу къызрихьэлIа зэхуэсым щытепсэлъыхьащ 2016 – 2017 гъэ еджэгъуэм IэнатIэр зыхунэсахэмрэ егъэджэныгъэм и фIагъым адэкIи хэгъэхъуэнымкIэ лъэхъэнэщIэ къэкIуэнум къащыпэщылъ къалэнхэмрэ. Абыхэм ятеухуа доклад шэщIа зэхуэсым щищIащ щIыналъэм егъэджэныгъэмкIэ и IэнатIэм и унафэщIым и къалэнхэр зыгъэзащIэ Жэрыщты Олег.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Мини 100-м щIигъу еджапIэхэм екIуэлIэжынущ

2017-08-29

 • ФокIадэм и 1-м Къэбэрдей-Балъкъэрым щаублэнущ 2017 – 2018 гъэ еджэгъуэщIэр. ЩIыналъэм щыщ школакIуэрэ студенту мини 100-м щIигъу екIуэлIэжынущ зыхуей хуагъэзэжа, сыт и лъэныкъуэкIи зэпэщ ящIыжа курыт школхэм, еджапIэ нэхъыщхьэхэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Гъэ еджэгъуэщIэм хуэхьэзырщ

2017-08-29

 • Шэджэм районым хыхьэ жылэ-хэм дэт курыт школхэмрэ сабий садхэмрэ 2017 – 2018 гъэ еджэгъуэщIэм зэрыхуэхьэзырыр къапщытащ. ЩIыналъэ администрацэм и Iэтащхьэм къыдигъэкIа унафэм ипкъ иткIэ, а Iуэхугъуэм хуэлэжьэ- ну къэпщытакIуэ гуп щхьэхуэ къызэрагъэпэщати, абы хэтхэм жаIащ IуэхущIапIэхэр зэпэщу лъэхъэнэщIэм зэрырихьэлIэр. АбыкIэ хъыбар дигъэщIащ Шэджэм щIыналъэм и пресс-IуэхущIапIэм и лэжьакIуэ КIарэ Элинэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Университетым щIэтIысхьа япэ студентхэр ягъэлъапIэ

2017-08-05

 • ШыщхьэуIум и 1-м пщыхьэщхьэр сыхьэт 18-м ирихьэлIэу зэфIэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым щIэтIысхьэхэм я япэ гупыр къыхэхыныр. Бакалавриатымрэ специалитетымрэ щIэхуахэм я спискэхэр къыфIалъхьащ. Аспирантурэмрэ бакалавриатымрэ щIэтIысхьэнухэр иджыри къыхах. Абы бюджетым и ахъшэкIэ щеджэнущ балл нэхъыбэ дыдэ зиIэ, апхуэдэу льготэ пыухыкIахэр зыхуэгъэза студентхэр. Ахэр процент 80 хъууэ щытынущ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Адыгэбзэр школым зэрыщегъэджыпхъэм теухуауэ

2017-07-18

 • Адыгэбзэр ямылейуэ макъ куэду зэхэтщ. Ди еджакIуэхэр гугъу езыгъэхь Iуэхугъуэ нэхъыщхьэхэм ящыщ зыщ макъ дэкIуашэхэм я куэдагъыр: абыхэм я бжыгъэр 48-рэ мэхъу. А макъхэр къызэрыдгъэлъагъуэ хьэрф зэгуэт нэхъыбэжхэр абыхэм ящIыбгъумэ, еджакIуэхэм анэдэлъхубзэр къащIытехьэлъэр къыбгурымыIуэнкIэ Iэмал иIэкъым. Ди жагъуэ зэрыхъунщи, а псом я щIыIужкIэ макъ дэкIуашэхэр школым зэрыщедгъэдж методикэми зэраныгъэ къэзыхь щыуагъэхэр хэлъщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Пщэрылъхэмрэ къалэнхэмрэ

2017-07-04

 • КъБКъУ-м и лэжьакIуэхэм я Iэзагъым щыхагъахъуэ институтым (ИПК и ПП) иджыблагъэ къыщызэIуахащ «Кураторым и школ» курсхэр. Университетым и пресс-IэнатIэм и лэжьакIуэ Солгаловэ Наталье хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, абыхэм къызэщIаубыдэнущ лекцэ купщIафIэхэмрэ семинар щхьэпэхэмрэ. Ахэр хуэунэтIащ студент гупхэм я унэтIакIуэхэм я психолого-педагогикэ зэхэщIыкIымрэ методикэ Iэзагъымрэ хэгъэхъуэным.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Сыту пIэрэ япэ игъэщыпхъэр?

2017-06-29

 • Кавказ Ищхъэрэм школыщIэу 114-рэ щыухуэн, нэхъыбэж щызэгъэпэщыжын хуейщ. ИтIанэщ ныбжьыщIэхэр зэблэкIыурэ еджэнымкIэ щигъуэтынур. Ар Владикавказ щыжиIащ Премьер-министр Медведев Дмитрий.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

НыбжьыщIэхэм я зэфIэкI лъагэхэр

2017-06-24

 • Зыуэ щыт къэрал экзаменхэм (ЕГЭ) къарикIуэхэр мы махуэхэм наIуэ къохъу. Ди гуапэ зэрыхъущи, мыгъэрей къэрал къэпщытэныгъэхэр республикэм хъарзынэу щекIуэкIащ. Абыхэм къагъэлъэгъуащ ныбжьыщIэхэм щIэныгъэфI зэрабгъэдэлъыр, я зэфIэкIми зэрыхэхъуар.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ