ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Егъэджэныгъэ'

Адыгэ лъэпкъыу си къежьапIэ

2017-03-21

 • Илъэс пщыкIутху хъуауэ ди ­щIыналъэм щокIуэкI «Си бзэ – си псэ, си дуней» республикэпсо фестиваль-зэпеуэр. Анэдэлъхубзэмрэ литературэмрэ, тхыдэмрэ щэнхабзэмрэ адэкIи зегъэу­жьы­ныр, а лъэпкъ хъугъуэфIыгъуэхэр къэкIуэну щIэблэхэм яхуэхъу­мэныр, бзэр курыт школхэм зэрыщаджыр егъэфIэкIуэныр, а Iуэху­хэм хуэлажьэ егъэджакIуэхэр гъэпэжэныр, еджакIуэ цIыкIухэр гъэгушхуэныр зи къалэн нэхъыщхьэу щыт а зэпеуэм иджы­б­лагъэ хэтащ Аруан районым ­хыхьэ Нарткъалэ дэт 3-нэ курыт еджапIэм къепхауэ лажьэ «Сабиигъуэ» сабий гъэсапIэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Хабзэр щытепщэ, бзэр щышэрыуэ

2017-03-15

 • Сабийм и анэдэлъхубзэр Iурылъу, абы дихьэхыу, лъэпкъым и хабзэм, и тхыдэм и къулеягъым щыгъуазэу, ар фIэгъэщIэгъуэну еджэныгъэм хэшэн, ар зэрырагъэдж Iэмалхэр егъэфIэкIуэн мурадкIэ ирагъэкIуэкI «Си бзэ – си псэ, си дуней» республикэпсо фестиваль зэпеуэм и къэпщытакIуэ гупыр гъатхэпэм и 13-м еблэгъащ Шэджэм къалэ дэт езанэ курыт еджапIэм, «Дэбагъуэ Барэсбий Сыхьэт и къуэм и цIэр зезыхьэу предмет щхьэхуэхэр куууэ щрагъэджым».
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Иджы Анзорейр утыку къохьэ

2017-03-14

 • Хабзэ хъуауэ, илъэс куэд лъандэрэ къызэрагъэпэщ «Си бзэ – си псэ, си дуней» республикэ фестиваль-зэпеуэр 2017 гъэм гъатхэпэм и 10-м Лэскэн муниципальнэ районым щеблэгъащ. ГуфIэгъуэм хэт хьэщIэхэм къапежьащ районым и щIыналъэ администрацэм  и Iэтащхьэм и къуэдзэхэу Алътуд Заур, АфIэунэ Мухьэдин, Апекъуэ Артур, Лэскэн муниципальнэ щIыналъэм щIыпIэ унафэр зегъэкIуэнымкIэ и советым и тхьэмадэм и къуэдзэ Ажокъуэ Хьэчим сымэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Урысей – си Хэку!

2017-02-15

 • Апхуэдэ фIэщыгъэ зиIэ, щIыналъэ хэкупсэ уэрэдым и фестиваль иджыблагъэ щекIуэкIащ Бахъсэн районым. Ислъэмей къуажэм дэт курыт школ №3-м къыщызэрагъэпэща а зэхыхьэм хэтащ щIыпIэм и еджапIэ 22-м къикIа ныбжьыщIэ 500-м щIигъу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

УнафэщI Iэзагъэм хуагъасэ

2017-02-10

 • КIуэкIуэ Валерий и цIэр зезыхьэ Къэбэр- дей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым IэщIагъэ гуэдзэ щрагъэгъуэт и институтым щылажьэ IэщIагъэмрэ IуэхугъуэщIэхэмрэ хэгъэгъуэзэнымкIэ и центрым и курсхэр къэзыухахэм «IуэхущIапIэхэм я менеджмент» унэтIыныгъэмкIэ сертификатхэр гуфIэгъуэ щытыкIэм иту щратыжащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Анэдэлъхубзэм и махуэшхуэ

2017-01-31

 • Къэбэрдей Адыгэ Хасэмрэ «Адыгэ псалъэ» газетымрэ къыхалъхьауэ щыта «Си бзэ – си псэ, си дуней» фестиваль-зэпеуэм и лэжьыгъэм къыпищауэ мы гъэ еджэгъуэми йокIуэкI. Республикэ зэхьэзэхуэм мы гъэм хэтынущ ди щIыналъэм и еджапIих. Абыхэм ящыщу я зэфIэкIхэр япэу ягъэлъэгъуащ Тэрч къалэм дэт №1-нэ лицейм и гъэсэнхэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Си еджапIэ – си къежьапIэ

2017-01-25

 • Щапхъэ
 • Я  щIэблэр  ягъэгушхуэ
 • Хабзэ хъуауэ, Сэбаншыхэ я нэхъыжьхэм гъэ къэс зэхашэ я лъэпкъым къыхэкIа щIалэгъуалэ жыджэрхэм я зэхуэс. Еджэным, щIэныгъэ нэхъыщхьэ зэгъэгъуэтыным ехъулIэныгъэ лъагэхэр илъэсым къриубыдэу щызыIэрызыгъэхьа школакIуэхэр, студентхэр, аспирантхэр ирагъэблагъэ а зэхуэсым, пщIэ хуащI, яIэт, ягъафIэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Махуэ къэс

2017-01-14

 • Езауэ Софият ди республикэм и студенткэ нэхъыфIхэм ящыщщ. Ар Курп Ипщэ къуажэм 1996 гъэм къыщалъхуащ. Курыт еджапIэр фIы дыдэу къэзыуха хъыджэбзыр Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым и агрономие факультетым хадэ гъэкIынымкIэ иIэ къудамэм щIэтIысхьащ икIи ехъулIэныгъэфIхэр зыIэригъэхьэу йоджэ. Абы папщIэ Софият кърат КъБР-м и Iэтащхьэм и цIэкIэ ягъэува стипендиер. Университетым и гъащIэм жыджэру хэт студенткэр 2015 – 2016 гъэхэм агрономиемкIэ факультетым и студент зэгухьэныгъэм и унафэщIу щытащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

«Сыт? Дэнэ? Дапщэщ?»

2017-01-10

 • КъБКъУ-м иджыблагъэ щагъэлъэпIащ университетым и медицинэ факультетыр илъэс 50 зэрырикъур. Абы ирихьэлIэу еджапIэм щрагъэкIуэкIащ «Сыт? Дэнэ? Дапщэщ?» махуэшхуэ джэгу-зэпеуэр. Ар патофизиологием теухуауэ щытащ. Къызэзыгъэпэщари КъБКъУ-м и медицинэ факультетым патологие физиологиемкIэ и кафедрэм и IэщIагъэлIхэращ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

ТекIуахэм – щIыхь

2016-12-15

 • КъБКъУ-м ТхыдэмкIэ, филологиемрэ хъыбарегъащIэ IэмалхэмкIэ и институтым (ИИФиСМИ) и залышхуэм иджыблагъэ щекIуэкIащ инджылызыбзэмкIэ олимпиадэ зэIуха. Абы хэтащ университетым и къудамэ зэмылIэужьыгъуэхэм щеджэ студент 90.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ