ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Егъэджэныгъэ'

Анэхэм яхуэгъэза гуапагъэ

2017-12-07

 • Анэмрэ бынымрэ я зэхуаку дэлъын хуей пщIэр, нэмысыр, гуапагъэр, дахагъэр, гу щабагъэр сабийхэм къагурыгъэIуэнымкIэ школым, егъэджакIуэхэм мыхьэнэшхуэ яIэщ. ШколакIуэхэм ар зэрызыхащIэр зрагъэщIэн мурадкIэ, апхуэдэуи Анэм и махуэри ягъэлъапIэу, Налшык къалэ дэт епщIанэ курыт еджапIэм зэпеуэ щрагъэкIуэкIащ. НыбжьыщIэхэм утыку кърахьащ анэхэм папщIэ ягъэхьэзыра лэжьыгъэхэр: къэфащ, усэ къеджащ, уэрэдхэр ягъэзэщIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Чэнджэщ щхьэпэхэр ират

2017-12-02

 • Бахъсэн къалэ дэт, къалэн куэд щагъэзащIэ щIалэгъуалэ центрым и лэжьакIуэхэм зэIущIэ щхьэпэ иджыблагъэ ирагъэкIуэкIащ. Ар теухуат класс нэхъыжьхэм щIэсхэм школыр къауха нэужь зрагъэгъуэтыну IэщIагъэр къыхахынымкIэ чэнджэщ ятыным.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Тхыдэм и лъагъуэхэм ироплъэж

2017-10-24

 • Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым илъэс куэд лъандэрэ щолажьэ «Клио и лъагъуэхэмкIэ» гупжьейр. Абы и унафэщIщ КъБР-м щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, профессор Кузьминов Пётр. Мы махуэхэм зэхэтащ гупжьейм и зи чэзу зэхуэс. Университетым и пресс-IэнатIэм и лэжьакIуэ Солгаловэ Наталье хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, тхыдэм хуеджэ студентхэу 2 – 3-нэ курсхэм щIэсхэр тепсэлъыхьащ Жэпуэгъуэ Революцэ иныр илъэси 100 зэрырикъум.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

КIэрэф Къамболэт ящыгъупщэркъым

2017-10-14

 • КъБКъУ-м мы махуэхэм щокIуэкI еджапIэ нэхъыщхьэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 85-рэ щрикъум теухуа дауэдапщэ-хэр. Абыхэм хиубыдэ IуэхугъуэфIщ университетым и ректору 1965 – 1973 гъэхэм лэжьа КIэрэф Къамболэт Наурыз и къуэм фэеплъ бюст къызэрыхузэIуахар. Ар щагъэуващ КъБкъУ-м Физикэмрэ математикэмкIэ и институтым и холлым деж.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

ЩIэблэм я унэтIакIуэхэр

2017-10-05

 •  Илъэс 50-м щIигъуауэ ди къэралым щагъэлъапIэ ЕгъэджакIуэм и махуэр. А IэщIагъэм ди къэралым гулъытэ         лъагэ зэрыщигъуэтыр иужьрей лъэхъэнэм зыхэдмыщIэу къанэркъым. «Къэрал унафэщIхэм ялъэкI ящIэнущ егъэджакIуэм и пщIэр жылагъуэм нэхъри къыщыIэта хъун папщIэ, абы къыдэкIуэуи езы егъэджакIуэхэми зыхащIэн хуейщ я пщэ мыхьэнэшхуэ зиIэ къалэн къызэрыдэхуэр», – апхуэдэ псалъэхэр зи купщIэ гупсысэхэр щIэх-щIэхыурэ утыкухэм щыжаIэ УФ-м и Президентми Правительствэм хэтхэми.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

ГъащIэм и джакIуэ

2017-10-05

 • Тхьэгъэзит Зубер
 •  Си егъэджакIуэ,
 • Си егъэджакIуэ,
 • ГъащIэм и джакIуэ,
 • ГъащIэм и джакIуэ!
 • Си гум ихункъым
 • Гъибл ныбжьым
 • ситу
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

ЩIэм и лъыхъуакIуэ

2017-10-05

 • Нарткъалэ дэт курыт школ №6-м адыгэбзэмрэ литературэмрэ илъэс куэд лъандэрэ щезыгъэдж Къущхьэ Ритэ зи IэщIагъэм хуэIэижь, Iуэху зехьэкIэ пэрыт зиIэ лэжьакIуэщ. ЩIэблэм щIэныгъэ куу яриту, сабийхэр фIым, дахагъэм хуиущийуэ и IэнатIэр ныкъусаныгъэншэу ирехьэкI абы.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Iут Хьэужан и дерсхэр

2017-10-05

 • ЦIыху къэс гъащIэ гъуэгу щхьэхуэ хухэхауэ щытщи, дэтхэнэми хуитыныгъэ иIэщ зытехьэну лъагъуэр и гумрэ и псэмрэ къыды-хьэу къыхихыну. ЕгъэджакIуэ IэщIагъэм, ар щIэныгъэ гъунапкъэншэ щызэбгъэгъуэтын гъуэгуу къилъытэу, пасэу дихьэхат мы тхыгъэр зытеухуа цIыхубз телъыджэр. Абы къыгурыIуэрт егъэджакIуэ IэщIагъэр къыхэзых дэтхэнэми и гумрэ и псэмрэ сыт щыгъуи а лэжьыгъэм етауэ, сабийхэр фIыуэ илъагъуу, и хьэлкIэ, теплъэкIэ, бгъэдэлъ щIэныгъэмкIэ ныбжьыщIэхэр къыдихьэхыфу щытын зэрыхуейр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

ЗэгурыIуэныгъэмрэ зэпIэзэрытыныгъэмрэ

2017-09-23

 • «Лъэпкъхэм, динхэм яку къыдэхъуэнкIэ хъуну экстремизмэм зэрыпэщIэтыным теухуауэ» фIэщыгъэр зиIэ зэхуэс мы махуэхэм щекIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым. КъБКъУ-м и пресс-IэнатIэм и лэжьакIуэ Солгаловэ Наталье хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, ар къызэрагъэпэщащ университетым щIалэгъуалэ политикэмрэ гъэсэныгъэ IуэхухэмкIэ и управленэм и IэщIагъэлIхэм. Тренингым хэтащ еджапIэ нэхъыщхьэм и 1 – 3-нэ курсхэм я студентхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

ФокIадэм и 1-р ЩIэныгъэхэм я махуэщ

2017-09-01

 • ЩIэблэм  гъуазэ  яхурехъу
 • Ди къэралым и дэтхэнэ щIыпIэми хуэдэу, Къэбэрдей-Балкъэрым и школхэм, гъэсапIэхэм нобэ – фокIадэм и 1-м – гуфIэгъуэ зэхыхьэхэр щокIуэкI. Зи гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэ зэманыр иуха сабийхэмрэ ныбжьыщIэхэмрэ йокIуэлIэж зыхуей хуэза, зэпэщ хъужа я еджапIэхэм, сабий садхэм. Псори зэхэту абыхэм я бжыгъэр мини 100-м щIегъу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ