ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Дыгъуасэ'

Бзэмрэ хабзэмрэ адэкIи хъумэн

2017-05-25

 • КъБР-м и Парламентым и ЩIалэгъуалэ палатэм къызэригъэпэща «ЩIэин» Iуэхур республикэм и курыт еджапIэхэм щрагъэкIуэкIащ мазищкIэ. Абы хэта еджакIуэхэмрэ ахэр зыгъэхьэзыра егъэджакIуэхэмрэ дыгъуасэ КъБР-м и Парламентым щагъэлъэпIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

ТекIуэныгъэм и махуэм

2017-05-03

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий дыгъуасэ иригъэкIуэкIащ Террориз-мэм пэщIэтынымкIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и комиссэм (АТК) и зэIущIэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

Шынагъуэншагъэрщ хабзэр щIыщыIэжыр

2017-04-13

 • КъБРм Экономикэ, жылагъуэ шынагъуэншагъэмкIэ и советымрэ Хабзэм емыбэкъуэныр къызэгъэпэщыным теухуауэ щIапхъэр щаубзыхуу зэпымыууэ лажьэ зэIущIэм хэтхэм рэ я зи чэзу зэхуэс республикэм и Правительствэм щекIуэкIащ дыгъуасэ. Ар къызэIуихащ икIи иригъэкIуэкIащ КъБРм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

Кхъахэ хъуа унэхэм къыщIагъэIэпхъукI

2017-03-31

 • Дыгъуасэ КъБР-м и Правительствэм и Унэм щызэIущIащ КъБР-м и    Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрийрэ УФ-м и Президентым   и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ Федеральнэ щIыналъэм щыIэ Белавенцев Олегрэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

Зэманым декIуу заужь

2017-03-28

 • Лъэпкъыр зыгъэлъэпкъыр и бзэрщ, и хабзэрщ, и адэжь Хэкурщ. Абыхэм я зыр пфIэкIуэдынкIэ Iэмал зимыIэщ. Я Хэкур ирагъэбгынэу илъэс 13-кIэ гугъу-ехь ятелъу хамэщI щыпсэуами, балъкъэр лъэпкъым ихъумэжыфащ и хабзэхэри щэнхабзэри. Илъэс 60 ирикъуащ балъкъэрхэм я щIыналъэ зэрагъуэтыжрэ икIи лъэпкъым я къэщIэрэщIэжыныгъэ махуэр илъэс къэс гъатхэпэм и 28-м ягъэлъапIэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

КъБКъУ-м и Адыгэ къудамэм и махуэ

2017-03-15

 • КъБКъУ-м Темыркъан Хьэту и цIэр зезыхьэ и щэнхабзэ центрым щагъэлъэпIащ университетым адыгэбзэмрэ адыгэ литературэмкIэ и кафедрэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 85-рэ зэрырикъумрэ Адыгэ тхыбзэм и махуэмрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

Шынагъуэншагъэр япэ ирагъэщ

2017-02-23

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий ­терроризмэм пэщIэтынымкIэ респуб­ликэ комиссэмрэ КъБР-м и Оператив- нэ штабымрэ я зэIущIэ дыгъуасэ Пра­вительствэм и Унэм щригъэ­кIуэ­кIащ. Абы къыщапщытащ республикэм щагъэлъэпIэну махуэшхуэхэм ­(мазаем и 23-р, гъатхэпэм и 8-р) шына­гъуэншагъэ и лъэныкъуэкIэ зэрыхуэ­хьэ­зырыр.
 •  

 • ЗэIущIэр къыщызэIуихым, КIуэкIуэм къыхигъэщащ терроризмэм пэщIэты-нымкIэ республикэм лэжьыгъэшхуэ зэ-рыщекIуэкIыр, ауэ шынагъуэ гуэрхэр иджыри зэрыщыIэр. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

Iуащхьэмахуэ щыпагъанэ

2017-02-14

 • Дзэм хэтхэм я дунейпсо джэгухэм я мафIэр Iуащхьэмахуэ дыгъуасэ щыпагъэнащ. Альпинист гупым дэщIыгъуу Европэм и бгы нэхъ лъагэ дыдэм и щыгум дэкIуеящ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ бэнакIуэ, Рио-де-Жанейрэ щекIуэкIа Олимп Джэгухэм дыжьын медалыр къыщызыхьа, Урысейм спортымкIэ щIыхь зиIэ и мастер Джэду Iэниуар.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

Зэныбжьэгъугъэр, зэкъуэтыныгъэр гъэбыдэнырщ нэхъыщхьэр

2017-02-11

 • Дагъыстэн Республикэм и Махуэхэр Къэбэрдей-Балъкъэрым зэрыщекIуэкIым хыхьэу, а щIыналъитIым я Iэтащхьэхэу Абдулатипов Рэмэзанрэ КIуэкIуэ Юрийрэ щыIащ Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ къэрал университетым. Ахэр хэтащ КъБКъУ-м къыщызэрагъэпэща, «Кавказ Ищхъэрэм и щIалэгъуалэр Урысейм и щэнхабзэ къулейм зэрыхэгъуазэр» зыфIаща зэIущIэм. Ар ирагъэкIуэкIащ КъБКъУ-м и ректор, профессор Алътуд Юрийрэ Дагъыстэн къэрал университетым щэнхабзэр егъэджынымкIэ и центрым и унафэщI, профессор Абакаровэ Райганатрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

Iуэхугъуэ нэхъыщхьэхэр зэпкърах

2017-01-28

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий дыгъуасэ иригъэкIуэкIа зэIущIэм щытепсэлъыхьащ фэтэр куэду зэхэт унэхэм я пщIантIэхэр зэIузэпэщ зэращIыну Iуэхумрэ Налшык къалэ дэт Сабий аттракционыр зэхъуэкIын зэрыхуеймрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ