ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Дыгъуасэ'

КъБКъУ-м и Адыгэ къудамэм и махуэ

2017-03-15

 • КъБКъУ-м Темыркъан Хьэту и цIэр зезыхьэ и щэнхабзэ центрым щагъэлъэпIащ университетым адыгэбзэмрэ адыгэ литературэмкIэ и кафедрэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 85-рэ зэрырикъумрэ Адыгэ тхыбзэм и махуэмрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

Шынагъуэншагъэр япэ ирагъэщ

2017-02-23

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий ­терроризмэм пэщIэтынымкIэ респуб­ликэ комиссэмрэ КъБР-м и Оператив- нэ штабымрэ я зэIущIэ дыгъуасэ Пра­вительствэм и Унэм щригъэ­кIуэ­кIащ. Абы къыщапщытащ республикэм щагъэлъэпIэну махуэшхуэхэм ­(мазаем и 23-р, гъатхэпэм и 8-р) шына­гъуэншагъэ и лъэныкъуэкIэ зэрыхуэ­хьэ­зырыр.
 •  

 • ЗэIущIэр къыщызэIуихым, КIуэкIуэм къыхигъэщащ терроризмэм пэщIэты-нымкIэ республикэм лэжьыгъэшхуэ зэ-рыщекIуэкIыр, ауэ шынагъуэ гуэрхэр иджыри зэрыщыIэр. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

Iуащхьэмахуэ щыпагъанэ

2017-02-14

 • Дзэм хэтхэм я дунейпсо джэгухэм я мафIэр Iуащхьэмахуэ дыгъуасэ щыпагъэнащ. Альпинист гупым дэщIыгъуу Европэм и бгы нэхъ лъагэ дыдэм и щыгум дэкIуеящ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ бэнакIуэ, Рио-де-Жанейрэ щекIуэкIа Олимп Джэгухэм дыжьын медалыр къыщызыхьа, Урысейм спортымкIэ щIыхь зиIэ и мастер Джэду Iэниуар.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

Зэныбжьэгъугъэр, зэкъуэтыныгъэр гъэбыдэнырщ нэхъыщхьэр

2017-02-11

 • Дагъыстэн Республикэм и Махуэхэр Къэбэрдей-Балъкъэрым зэрыщекIуэкIым хыхьэу, а щIыналъитIым я Iэтащхьэхэу Абдулатипов Рэмэзанрэ КIуэкIуэ Юрийрэ щыIащ Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ къэрал университетым. Ахэр хэтащ КъБКъУ-м къыщызэрагъэпэща, «Кавказ Ищхъэрэм и щIалэгъуалэр Урысейм и щэнхабзэ къулейм зэрыхэгъуазэр» зыфIаща зэIущIэм. Ар ирагъэкIуэкIащ КъБКъУ-м и ректор, профессор Алътуд Юрийрэ Дагъыстэн къэрал университетым щэнхабзэр егъэджынымкIэ и центрым и унафэщI, профессор Абакаровэ Райганатрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

Iуэхугъуэ нэхъыщхьэхэр зэпкърах

2017-01-28

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий дыгъуасэ иригъэкIуэкIа зэIущIэм щытепсэлъыхьащ фэтэр куэду зэхэт унэхэм я пщIантIэхэр зэIузэпэщ зэращIыну Iуэхумрэ Налшык къалэ дэт Сабий аттракционыр зэхъуэкIын зэрыхуеймрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

ЛIыгъэм къыпэкIуа пщIэ

2017-01-18

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий дыгъуасэ иригъэкIуэкIа зэIущIэр Iуэху дахэм теухуат. Налшык къалэм дэт Лъэпкъ музейм щахъумэну КъБР-м и Iэтащхьэм яритащ 1941 – 1945 гъэхэм екIуэкIа Хэку зауэшхуэм хэта Джырандокъуэ Мухьэрбий къыхуагъэфэщауэ щыта къэрал дамыгъэр – Кутузовым и орденым и ещанэ нагъыщэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

Илъэс 37-рэ ирокъу

2016-12-27

 • Налшык къалэ и Дэшхуей хадэм Афганистаным щызэуахэм щыхуагъэува фэеплъым деж щекIуэкIащ а щIыналъэм советыдзэхэр зэрыкIуэрэ илъэс 37-рэ зэрырикъум теухуа пэкIу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

КъБР-м и Iэтащхьэм и саугъэтыр зыхуагъэфэщахэр

2016-12-17

 • «Урысейм и хьэпшып нэхъыфIи 100» урысейпсо зэпеуэм къыщыхэжаныкIахэмрэ ФIагъымкIэ КъБР-м и Iэтащхьэм и саугъэтыр 2016 гъэм зыхуагъэфэщахэмрэ дыгъэгъазэм и 16-м КъБР-м и Правительствэм и унэм щагъэлъэпIащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

Iулъхьэм зэрыпэщIэтынум теухуауэ

2016-12-08

 • КъБР-м Экономикэ, жылагъуэ шынагъуэншагъэмкIэ и советымрэ Хабзэм емыбэкъуэныр къызэгъэпэщынымкIэ зэпымычууэ лажьэ зэIущIэм хэтхэмрэ я зи чэзу зэхуэс дыгъуасэ республикэм и Правительствэм щекIуэкIащ. Ар къызэIуихащ икIи иригъэкIуэкIащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

Урысейр гугъуехьхэм нэхъ лъэщ ящI

2016-12-02

 • Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым Зэрызыхуигъазэр къэралым политикэ и лъэныкъуэкIэ къыщыхъу Iуэхугъуэ нэхъ инхэм ящыщщ. Дыгъуасэ Кремлым щекIуэкIа а зэIущIэм кърихьэлIащ УФ-м ФедерацэмкIэ и Советым хэтхэр, Къэрал Думэм и депутатхэр, Правительствэм щыщхэр, Конституцэ судым, Суд Нэхъыщхьэм, Арбитраж судым я унафэщIхэр, прокурор нэхъыщхьэр, ХэхакIуэ комиссэм, Къэзыбж палатэм я унафэщIхэр, Урысейм и Жылагъуэ палатэм, Къэрал Советым хэтхэр, хэгъуэгу Iэтащхьэхэмрэ хабзэубзыху органхэм я унафэщIхэмрэ, политикэ, жылагъуэ, дин лэжьакIуэхэр, журналист 600-м щIигъу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ