ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Дыгъуасэ'

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий яIущIащ республикэм и жылагъуэ, цIыхухэм я хуитыныгъэхэр хъумэным хуэлажьэ зэгухьэныгъэхэм я унафэщIхэм

2017-11-15

 • КIуэкIуэ Юрий Правительствэм и Унэм дыгъуасэ щригъэкIуэкIащ зэIущIэ зыбжанэ. КъБР-м и Iэтащхьэр яIущIащ республикэм и жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм, цIыхухэм я хуитыныгъэхэр хъумэным хуэлажьэ IуэхущIапIэхэм я унафэщIхэм: Урысейм ЩэнхабзэмкIэ и фондым и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэм, КъБР-м и Кинематографистхэм я зэгухьэныгъэм я унафэщI, режиссёр Вэрокъуэ Владимир, Налшык къалэ округым и ХьэрычэтыщIэхэм я ассоциацэм и унафэщI, «КъБР-м и промышленникхэмрэ хьэрычэтыщIэхэмрэ я союз» лэжьапIэ IэнатIэхэр къызэзыгъэпэщ щIыналъэ зэгухьэныгъэм и вице-президент ГуэбэщIыкI Жантемыр, КъБР-м и «Адыгэ Хасэ» жылагъуэ зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд, Къэбэрдей-Балъкъэрым цIыхум и хуитыныгъэхэр хъумэнымкIэ и щIыналъэ центрым и унафэщI Хьэтэжьыкъуэ Валерэ сымэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

Вагъуэхэр зыхэт мывэкъыр

2017-11-10

 • Налшык къалэ, ХьэтIохъущокъуэм и жыг хадэм и лъэс лъагъуэ нэхъыщхьэм дыгъуасэ къыщызэIуахащ сурэтыщI, скульптор Пащт-Хъан Алим и Iэдакъэ къыщIэкIа «Вагъуэбэ мывэ» фэеплъыр. А Iуэхум иращIэкIа зэхыхьэм хэтащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий, езы скульпторыр, республикэ унафэщIхэр, къалэдэсхэр, хьэщIэхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

«IэхъуэгъуэтегъэкIыу фыбгъэдэмыхьэ»

2017-11-09

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий дыгъуасэ иригъэкIуэкIа зэIущIэм щытепсэлъыхьащ Налшык къалэм и автомобиль гъуэгухэм иращIылIэ лэжьыгъэр здынэсам.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

Кулиев Къайсын и щIыхькIэ

2017-11-02

 • ЩэкIуэгъуэм и 1-м, КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ Кулиев Къайсын къызэралъхурэ илъэси 100 щрикъу махуэм, и пщэдджы-жьым Кулиевым и цIэр зезыхьэ уэрамым тет фэеплъым удз гъэгъахэр тралъхьэну къызэхуэсат абы и творчествэр фIыуэ зылъагъухэр, пщIэ хуэзыщIхэр.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий IущIащ Роcгидрометым и унафэщI Яковенкэ Максим

2017-10-25

 • Правительствэм и Унэм дыгъуасэ КIуэкIуэ Юрий щыIущIащ Роcгидрометым и унафэщI Яковенкэ Максим.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

КъБР-м и Правительствэм и Унэм КIуэкIуэ Ю. А. щыIущIащ Урысейм и МВД-м Къэрал къулыкъумрэ кадрхэмкIэ и департаментым и унафэщI, къэрал кIуэцI къулыкъум и генерал-лейтенант Кубышкэ В. Л.

2017-10-24

 •  КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. КъБР-м и Правительствэм и Унэм жэпуэгъуэм и 23-м щыIущIащ Урысейм и МВД-м Къэрал къулыкъумрэ кадрхэмкIэ и департаментым и унафэщI, къэрал кIуэцI къулыкъум и генерал-лейтенант Кубышкэ В. Л.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

Тезырыр тэмэму япшыныркъым

2017-10-18

 • Дыгъуасэ зэхэтащ Гъуэгум шынагъуэншагъэр къыщызэгъэпэщынымкIэ Правительствэм и комиссэм и зэIущIэ. Ар къызэIуихащ икIи иригъэкIуэкIащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Бэлэтокъуэ Владимир.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

Фэеплъыр яхъумэ

2017-10-14

 • 2005 гъэм жэпуэгъуэм и 13-м щIэпхъаджащIэхэр Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и хабзэхъумэ IуэхущIапIэхэм щытеуам абы хэкIуэдахэм я фэеплъыр ноби яхъумэ икIи а махуэм хэхауэ ахэр ягу къагъэкIыж. А Iуэхум теухуауэ траха «Долгая дорога к миру» фильмыр дыгъуасэ утыку къыщрахьащ Налшык къалэм дэт Къэрал киноконцерт гъэлъэгъуапIэм. Фильмыр мы гъэм ягъэхьэзыращ Террорым пэщIэтынымкIэ комиссэм и жэрдэмкIэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

ХъыбарегъащIэ IэнатIэм дауэ зиужьа хъуну?

2017-10-11

 • КъБР-м и Парламентым и УнафэщIым деж щыIэ Жы­лагъуэ советым дыгъуасэ щытепсэлъыхьащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и электроннэ хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэхэр зэрылажьэмрэ абыхэм зэрызаужь щIыкIэмрэ.
 •  
 • ЗэIущIэм кърагъэблэгъат ВГТРК-м и «Къэбэрдей-­Балъкъэр» ГТРК-м и унафэщI Битокъу Владимир, ЦIыхубэ коммуникацэхэм, хъыбарегъащIэ технологиехэм, связым  я IуэхукIэ кIэлъыплъыныгъэ къызэзыгъэпэщ федеральнэ IэнатIэм КъБР-м щиIэ управленэм и унафэщI Бочаров Юрий, КъБР-м радиомрэ телевиденэмкIэ и центрым и уна­фэщI Жылау Сафудин, депутатхэр, Жылагъуэ советым хэтхэр. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

КIуэкIуэ Юрий яхуэзащ дунейпсо зэхыхьэшхуэм кIуэнухэм

2017-10-04

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий яIущIащ ЩIалэгъуалэмрэ студентхэмрэ я XIX дунейпсо фестивалым, Сочэ къалэм щекIуэкIынум, Къэбэрдей-Балъкъэрым и лIыкIуэу хэтынухэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ