ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Дыгъуасэ'

ГуфIэгъуэ зэхыхьэ

2017-09-20

 • Адыгэхэм (шэрджэсхэм) я дунейпсо махуэм хуэгъэпса гуфIэгъуэ зэхыхьэ фокIадэм и 19-м МузыкэмкIэ театрым щекIуэкIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

«Си лъэпкъ, си лъахэ, си адыгэ дуней»

2017-09-20

 • ФокIадэм и 19-м КъБКъУ-м и педагогикэ колледжым Адыгэхэм (шэрджэсхэм) я дунейпсо махуэм хуэгъэпса, «Си лъэпкъ, си лъахэ, си адыгэ дуней» фIэщыгъэм щIэт пшыхь дахэ къыщызэрагъэпэщат.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

КъБКъУ-м хуащIа ухуэныгъэщIэр къызэIуах

2017-09-16

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий фокIадэм и 14-м къызэIуихащ КъБКъУ-м хуащIа ухуэныгъэщIэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

Псори егупсысауэ зэпэлъытын хуейщ

2017-09-14

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий щыIащ Шэрэдж псыр къызэриуам къыхэкIыу «Нарткъалэ – Уэзрэдж – Хьэтуей» гъуэгум щыщ Iыхьэ щызэхэкъута Аруан районым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

КIуэкIуэ Юрий щыIащ Эльбрус посёлкэм и администрацэм и Iэтащхьэ Джаппуев Мусса щыщIалъхьэм

2017-09-12

 • Эльбрус посёлкэм и администрацэм и Iэтащхьэ Джаппуев Мусса дыгъуасэ щыщIалъхьэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий щыIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

ЦIыху зэрыхэмыкIуэдарщ нэхъыщхьэр

2017-08-17

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий дыгъуасэ еплъащ Герхожан псыщхьэм къыщежьэу Тырныауз къалэм дэлъэда ятIэпсым и Iэужьыр гъэкIуэдыным зэрелэжьымрэ щытыкIэр зыхуэдэмрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

Шаваевэ Разият хах

2017-08-17

 • Налшык Печатым и унэм дыгъуасэ щекIуэкIащ КъБР-м и Журналистхэм я зэгухьэныгъэм и пленум. Абы щытепсэлъыхьащ творческэ зэгухьэныгъэм мы зэманым къыпэщылъ Iуэхугъуэ нэхъыщхьэхэм. Ар къызэIуихащ икIи иригъэкIуэкIащ а зэгухьэныгъэм и правленэм хэт, «Советская молодежь» газетым и редактор нэхъыщхьэ Къардэн Мухьэмэд.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

«Къалэ шынагъуэншэр» зэрылажьэ щIыкIэм топсэлъыхь

2017-08-12

 • КъБР-м «Къалэ шынагъуэншэ» комплексыр тэмэму лажьэу щызэтеухуэнымрэ абы нэхъри зыщегъэужьынымрэ епха IуэхущIапIэ зэхуэмыдэхэм я лIыкIуэхэр зыхэт гупым и зэIущIэ дыгъуасэ иригъэкIуэкIащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Бэлэтокъуэ Владимир.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий IущIащ Сочэ къэрал университетым и ректор Романовэ Галинэ

2017-07-19

 • ЩIыналъэм и унафэщI КIуэкIуэ Юрийрэ Сочэ къэрал университетым и ректор Романовэ Галинэрэ я зэIущIэм нэхъыбэу щытепсэлъыхьащ республикэм щIэныгъэкIэ и зэфIэкIым адэкIи хэгъэхъуэным, IэщIагъэлI Iэзэхэр гъэхьэзырыным ехьэлIа Iуэхугъуэхэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

ГъащIэм хагъэзэгъэж

2017-07-08

 • КъБР-м Экономикэ, жылагъуэ шынагъуэншагъэмкIэ и советымрэ хабзэм тетыныр къызэгъэпэщынымкIэ республикэм зэпымыууэ щылажьэ зэщIэзыгъэуIуэ зэIущIэмрэ я зэхыхьэ дыгъуасэ иригъэкIуэкIащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ