ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Дыгъуасэ'

Лэжьыгъэм къыхэжаныкIахэр ягъэпажэ

2017-12-30

 • Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм и Iэтащхьэ Темрезов Рашид Черкесск дэт ЩэнхабзэмкIэ унэм къэ-рал дамыгъэ лъапIэхэр дыгъуасэ щаритыжащ щэнхабзэм, гъуазджэм, литературэм, егъэджэныгъэм, спортым, нэгъуэщI IэнатIэхэм къыщыхэжаныкIа IэщIагъэлIхэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

ЗэфIэкI зиIэхэр ягъэлъапIэ

2017-12-29

 • Урысей Федерацэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ я къэрал дамыгъэхэр зыхуагъэфэщахэм дыгъуасэ щратыжащ КъБР-м и Правительствэм и Унэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

ЗэфIагъэкIар мащIэкъым

2017-12-27

 • Ди хэкуэгъухэм я IуэхухэмкIэ Правительствэ комиссэм и зэIущIэ дыгъуасэ зэхэтащ. Ар иригъэкIуэкIащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Къардэн Мурат.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

ЯхузэфIэкIамрэ къапэщылъымрэ

2017-12-23

 • КъБР-м и Парламентым и унэм дыгъуасэ щекIуэкIащ КъБР-м и Жылагъуэ палатэм и IX пленарнэ зэIущIэ. Ар теухуауэ щытащ 2017 гъэм IуэхущIапIэм зэфIигъэкIахэмрэ етIанэгъэ къыпэщылъхэмрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

КIуэкIуэ Юрий: НэхъыфIыж дыхъуну сыщогугъ

2017-12-21

 •  Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий дыгъэгъа-зэм и 20-м эфир занщIэкIэ жэуап яритащ абы упщIэкIэ зыхуэзыгъэзахэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

ЕпщIанэ унэщIэр къызэIуах

2017-12-20

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий дыгъуасэ къызэIуихащ Май районым хыхьэ Колдрасинскэ къутырым щаухуа ЩэнхабзэмкIэ унэр. Зэхыхьэм хэтащ УФ-м и Къэрал Думэм и депутат Геккиев Заур, «Урысей зэкъуэт» политикэ партым и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэм и секретарь, КъБР-м и Парламентым и депутат АфэщIагъуэ Михаил, КъБР-м щэнхабзэмкIэ и министр Къумахуэ Мухьэдин, нэгъуэщIхэри.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

Анэм и махуэр лъагэу яIэт

2017-11-22

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий дыгъуасэ Анэм и махуэмкIэ ехъуэхъуащ бынитху е нэхъыбэ зиIэ бзылъхугъэ 17-м.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий яIущIащ республикэм и жылагъуэ, цIыхухэм я хуитыныгъэхэр хъумэным хуэлажьэ зэгухьэныгъэхэм я унафэщIхэм

2017-11-15

 • КIуэкIуэ Юрий Правительствэм и Унэм дыгъуасэ щригъэкIуэкIащ зэIущIэ зыбжанэ. КъБР-м и Iэтащхьэр яIущIащ республикэм и жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм, цIыхухэм я хуитыныгъэхэр хъумэным хуэлажьэ IуэхущIапIэхэм я унафэщIхэм: Урысейм ЩэнхабзэмкIэ и фондым и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэм, КъБР-м и Кинематографистхэм я зэгухьэныгъэм я унафэщI, режиссёр Вэрокъуэ Владимир, Налшык къалэ округым и ХьэрычэтыщIэхэм я ассоциацэм и унафэщI, «КъБР-м и промышленникхэмрэ хьэрычэтыщIэхэмрэ я союз» лэжьапIэ IэнатIэхэр къызэзыгъэпэщ щIыналъэ зэгухьэныгъэм и вице-президент ГуэбэщIыкI Жантемыр, КъБР-м и «Адыгэ Хасэ» жылагъуэ зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд, Къэбэрдей-Балъкъэрым цIыхум и хуитыныгъэхэр хъумэнымкIэ и щIыналъэ центрым и унафэщI Хьэтэжьыкъуэ Валерэ сымэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

Вагъуэхэр зыхэт мывэкъыр

2017-11-10

 • Налшык къалэ, ХьэтIохъущокъуэм и жыг хадэм и лъэс лъагъуэ нэхъыщхьэм дыгъуасэ къыщызэIуахащ сурэтыщI, скульптор Пащт-Хъан Алим и Iэдакъэ къыщIэкIа «Вагъуэбэ мывэ» фэеплъыр. А Iуэхум иращIэкIа зэхыхьэм хэтащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий, езы скульпторыр, республикэ унафэщIхэр, къалэдэсхэр, хьэщIэхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

«IэхъуэгъуэтегъэкIыу фыбгъэдэмыхьэ»

2017-11-09

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий дыгъуасэ иригъэкIуэкIа зэIущIэм щытепсэлъыхьащ Налшык къалэм и автомобиль гъуэгухэм иращIылIэ лэжьыгъэр здынэсам.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ