ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Дыгъуасэ'

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий IущIащ Сочэ къэрал университетым и ректор Романовэ Галинэ

2017-07-19

 • ЩIыналъэм и унафэщI КIуэкIуэ Юрийрэ Сочэ къэрал университетым и ректор Романовэ Галинэрэ я зэIущIэм нэхъыбэу щытепсэлъыхьащ республикэм щIэныгъэкIэ и зэфIэкIым адэкIи хэгъэхъуэным, IэщIагъэлI Iэзэхэр гъэхьэзырыным ехьэлIа Iуэхугъуэхэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

ГъащIэм хагъэзэгъэж

2017-07-08

 • КъБР-м Экономикэ, жылагъуэ шынагъуэншагъэмкIэ и советымрэ хабзэм тетыныр къызэгъэпэщынымкIэ республикэм зэпымыууэ щылажьэ зэщIэзыгъэуIуэ зэIущIэмрэ я зэхыхьэ дыгъуасэ иригъэкIуэкIащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

Урысейм и Президентымрэ Китай Лъэпкъ Республикэм и УнафэщIымрэ я официальнэ зэIущIэм хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэр

2017-07-05

 • Дыгъуасэ Кремлым щыIащ Урысейм и Президент Путин Владимиррэ Китай Лъэпкъ Республикэм и УнафэщI Цзиньпин Сирэ я официальнэ зэIущIэ. Урысей лъэныкъуэм щыщу абы хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

Мамыру дыпсэун папщIэ

2017-06-07

 • КъБР-м экстремизмэмрэ щIалэгъуалэ политикэмрэ япыщIа лэжьыгъэхэр щIыпIэхэм щызэгъэуIунымкIэ и министр Къуэшырокъуэ Залымрэ КъБР-м къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ министру щыIэм  и къуэдзэ Мамхэгъ Назиррэ дыгъуасэ пресс-конференц ирагъэкIуэкIащ. Абы щытепсэлъыхьащ терроризмэм зэрыпэщIэт лэжьыгъэу республикэм щрагъэкIуэкIым, бзаджащIэхэм экстремизмэм цIыхухэр зэрыдрагъэхьэх щIыкIэмрэ абы зэрыпэщIэт Iэмалхэмрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

УсакIуэшхуэм и махуэ

2017-06-07

 • Пушкин Александр къыщалъхуа махуэм ирихьэлIэу Урысейм и щIыналъэхэм зэхыхьэхэр, конференцхэр, семинархэр, концертхэр щекIуэкIащ, театр теплъэгъуэхэр щагъэлъэгъуащ. Налшык къалэми усакIуэшхуэм и махуэр дыгъуасэ гукъинэжу щагъэлъэпIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

Зыхуей хуэгъэза IуэхущIапIэ

2017-05-30

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий Къэщкъэтау къуажэм къыщызэIуи-хащ УФ-м и МВД-м Шэрэдж районым щиIэ къудамэм и унэщIэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

Бзэмрэ хабзэмрэ адэкIи хъумэн

2017-05-25

 • КъБР-м и Парламентым и ЩIалэгъуалэ палатэм къызэригъэпэща «ЩIэин» Iуэхур республикэм и курыт еджапIэхэм щрагъэкIуэкIащ мазищкIэ. Абы хэта еджакIуэхэмрэ ахэр зыгъэхьэзыра егъэджакIуэхэмрэ дыгъуасэ КъБР-м и Парламентым щагъэлъэпIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

ТекIуэныгъэм и махуэм

2017-05-03

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий дыгъуасэ иригъэкIуэкIащ Террориз-мэм пэщIэтынымкIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и комиссэм (АТК) и зэIущIэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

Шынагъуэншагъэрщ хабзэр щIыщыIэжыр

2017-04-13

 • КъБРм Экономикэ, жылагъуэ шынагъуэншагъэмкIэ и советымрэ Хабзэм емыбэкъуэныр къызэгъэпэщыным теухуауэ щIапхъэр щаубзыхуу зэпымыууэ лажьэ зэIущIэм хэтхэм рэ я зи чэзу зэхуэс республикэм и Правительствэм щекIуэкIащ дыгъуасэ. Ар къызэIуихащ икIи иригъэкIуэкIащ КъБРм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

Кхъахэ хъуа унэхэм къыщIагъэIэпхъукI

2017-03-31

 • Дыгъуасэ КъБР-м и Правительствэм и Унэм щызэIущIащ КъБР-м и    Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрийрэ УФ-м и Президентым   и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ Федеральнэ щIыналъэм щыIэ Белавенцев Олегрэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ