ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'ДифI догъэлъапIэ'

Зи хъэтI зиIэж сурэтыщI

2017-11-16

 • УФ-м щIыхь зиIэ и сурэтыщI, КъБР-м гъуазджэмрэ щэнхабзэмкIэ и къэрал саугъэтым, «Искусство народов мира», «Артиада России» дуней-псо саугъэтхэм я лауреат, УФ-м и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм хэт Акъсырэ Михаил и ныбжьыр жэпуэгъуэм и 30-м илъэс 60 ирикъуащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Жыгышхуэу хадэм димытми, псышхуэм дыщыщкъэ зы ткIуэпсу

2017-11-15

 • Ширдий Маринэ Хьэжумэд и пхъур Арщыдан къуажэм къыщалъхуащ. Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и тхыдэ-филологие факультетыр къиуха нэужь ар лэжьыгъэм щыпэрыхьащ Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм къыщыдэкI «Черкес хэку» газетым, – абы политикэмрэ жылагъуэ гъащIэмкIэ и къудамэм и унафэщIу щытащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Дадэ Iумахуэ Къарэ Борис

2017-11-14

 • ЦIыхур дунейм къыщытехьэкIэ къалэн пыухыкIа иIэу къегъэщI. Гугъу ехьми, псэзэпылъхьэпIэ ихуэми, шхынкIэ, щитIэгъэнкIэ, щыпсэункIэ мытыншми, а псоми зэрыпэлъэщын къарурэ акъылрэ Алыхьталэм кърет. И насыпщ щIэблэ гъэса къыщIэхъуауэ, ахэр щIэныгъэрэ IэнатIэкIэ къызэригъэпэщауэ, а псом къыдэкIуэуи жылэм сэбэп яхуэхъун лэжьыгъэфI кърихьэлIауэ гъащIэ кIыхь узыншэу езыхьэкIым. Апхуэдэхэращ жьыщхьэ махуэ жыхуаIэжри.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

ЩIэныгъэлI щэджащэ Бгъэжьнокъуэ Барэсбий

2017-11-03

 • Адыгэхэм игъащIэми къыддекIуэкI ди хабзэр, нэмысыр джыным, екIуу зехьэным, а лъэпкъ фIыгъуэхэр къэкIуэну щIэблэхэм яхуэхъумэным гулъытэ хэха хуэзыщI ди щIэныгъэлIхэм ящыщщ тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор Бгъэжьнокъуэ Барэсбий Хьэчим и къуэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

2017-11-02

 • Щыпкъагъэм  и  щапхъэ  Лъостэн  Музэ
 • ГъащIэм хэлъ фIыгъуэхэм ящыщщ ныбжьэгъугъэр. А лъапIэныгъэмкIэ Тхьэр зыхуэупсахэр адрейхэм къахощ ягурэ я щхьэрэ зэтелъу зэрыпсэумкIэ, лъэ быдэкIэ гъащIэм зэрыхэтыфымкIэ, сыту жыпIэ-мэ абыхэм я псэр егъэмамыр щытыкIэ гугъум ихуэмэ, Iэр япэу къахуэзышиинухэм ныбжьэгъу пэжри зэрахэтынум, ар дапщэщи щIэгъэкъуэн быдэу, дэIэпыкъуэгъу нэсу къазэрыхущIэкIынум шэч къытрамыхьэу. Апхуэдэ ди ныбжьэгъуфI-хэм ящыщщ нобэ зи махуэшхуэр зыгъэлъапIэ Лъостэн Музэ, цIыху псэ къабзэр, щыпкъагъэр зи фащэ адыгэ бзылъхугъэ екIур.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Артист телъыджэ Зыхьэ Заурбий

2017-10-10

 • Урысей Федерацэм щIыхь зиIэ  и артист, Адыгэ Республикэм и цIыхубэ артист, Абхъаз, Къэбэрдей-Балъкъэр республикэхэм, Кубаным щIыхь зиIэ я артист Зыхьэ Заурбий и джэгукIэкIэ нэ­гъуэщIхэм ­къазэрыщхьэщыкIыр IупщIу къыхощ театрми, киноми телъыджэу ­щигъэзащIэ ролхэм. Апхуэдэхэм я бжыгъэр 100-м фIокI. Артист гъуэ­зэджэм фокIадэм ­игъэлъэпIащ илъэс 70 зэрырикъуар.
 •  

 •  
 • Илъэс 40-м щIигъужащ Заурбий Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ театрым и сценэм япэу зэрыщы­джэгурэ. Апхуэдэу хъуми, театр сценэм, киногъуазджэм къыхуигъэ­щIауэ тлъытэ артистыр абы зэрыхуэ­кIуар гъэщIэгъуэныщэщ. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Гукъабзэ, псэхьэлэл

2017-10-04

 • Жэуаплыныгъэ хэлъу, зи гур итхьэщIыкIауэ хьэлэлу лъэпкъым хуэлажьэхэм фIыщIэ лей яхуэфащэщ. Апхуэдэ пщIэ зылъыгъэсыпхъэхэм ящыщщ «Адыгэ псалъэ» газетым и корреспондент Къумахуэ Аслъэн. Илъэс щэщIым нэблэгъащ дызэрызэрыцIыхури, а зэманым къриубыдэу зы щIыкIэмрэ зы щапхъэмрэ тетщ. ЦIыху щабэщ, Iэсэлъасэщ, гу къабзэ, псэ зэIуха, хэлъэт зиIэ журналист набдзэгубдзаплъэщ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Лъэпкъ Iуэхум хуэжыджэр Ефэнды Маринэ

2017-09-20

 •  Налшык дэт гимназие №29-м адыгэбзэмрэ литературэмрэ щезыгъэдж Ефэнды Маринэ и IэщIагъэм илъэс 40-м нэсауэ иролажьэ. ЦIыхубэ егъэджэныгъэм и отличник, и IэзагъымкIэ квалификацэ лъагэ зыбгъэдэлъ Ефэндыр жыджэру хэтщ къалэ, республикэ, щIыналъэ зэпеуэхэм, увыпIэфIхэри къыщехь. «Егъэджэныгъэ» лъэпкъ проектым ипкъ иткIэ екIуэкI къэрал-псо зэхьэзэхуэм щытекIуэри, Маринэ къыхуагъэфэщащ «УФ-м и егъэджакIуэ нэхъыфI» цIэ лъапIэмрэ сом мини 100 хъу ахъшэ саугъэтымрэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

ФIы зыщIам и щытхъу кIуэдыркъым

2017-09-05

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и журналист нэхъыжь дыдэхэм ящыщ Дыкъынэ Хьэмид Мудар  и къуэр мы махуэхэм илъэс бгъущI ирикъуащ. А гъэхэр абы къызэринэкIащ гъащIэм и дерс Iущхэр и Iэпэгъуу, цIыхупсэ къулеигъэр къебэкIыу, щытхъу лейм хуэхамэу. Дыкъынэр республикэм фIыуэ къыщацIыху, бэм я гумрэ я псэмрэ дыхьа журналист набдзэгубдзаплъэщ. Ар ящыщщ лIэщIыгъуэ кIуам     и тхущI гъэхэм щегъэжьауэ Къэбэрдей-Балъкъэр радиом лъэщу зезыгъэужьахэм, и IэнатIэр жыджэру, гугъэзагъэу езыхьэкIахэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Насыпым и къежьапIэ

2017-08-17

 • УФ-м щIэныгъэмрэ техникэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, химие щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор Мэшыкъуэ Нуралий ящыщщ щIэныгъэшхуэ зыбгъэдэлъ лъэпкъ IэщIагъэлIхэм, ди щIыналъэм и жылагъуэ лэжьа-кIуэ цIэрыIуэхэм. Егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ IэнатIэмрэ щIэны-гъэ-къэхутэныгъэ лэжьыгъэмрэ илъэс 46-рэ хъуауэ зэдехь Мэшыкъуэм, ныкъусаныгъэ хэмылъу, пщIэрэ щIыхьрэ иIэу, и Iуэху зехьэкIэмрэ  дуней еплъыкIэхэмрэ куэдым щапхъэ яхуэхъуу. ЩIэныгъэлI щыпкъэм и  ныбжьыр мы махуэхэм илъэс 70 ирикъуащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ