ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'ДифI догъэлъапIэ'

Зи Iуэху зехьэкIэр щапхъэ

2017-04-19

 •  Адыгэхэм ди мащIэкъым зи IуэхущIафэ  дахэкIэ зэманыр зыгъэнщIа, утепсэлъыхь пэтми зыщумыгъэнщI, уеблэмэ, тхылъ щхьэхуэ тептхыхьыну зыхуэфащэ  цIыху щыпкъэхэр. Шэч  гуэри хэмылъу,  апхуэдэхэм ящыщщ Къэбэрдей-Балъкъэрым энергетикэ комплексым зыщегъэужьыным къаруушхуэ езыхьэлIа, абы зи гуащIэшхуэ хэзылъхьа Хьэмыкъуэ Ахьмэд .
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Пащты Борис: Сыхуейщ си бынхэм гъуазэ сахуэхъуну

2017-04-08

 • КъБР-м и Парламентым щэнхабзэмкIэ, жылагъуэ IуэхущIапIэхэм зегъэужьынымрэ цIыхубэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэмкIэ и комитетым и унафэщI Пащты Борис и ныбжьыр нобэ илъэс 60 ирокъу.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

ЦIыхубэ артист

2017-04-06

 • УФ-м и цIыхубэ артист, Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал филармонием и симфоние оркестрым и дирижёр нэхъыщхьэ икIи и художественнэ уна-фэщI, композитор цIэрыIуэ, КъБР-м и Композиторхэм я зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ, республикэм и Жылагъуэ палатэм хэт Темыркъан Борис Хьэту и къуэр нобэ илъэс 80 ирокъу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Европэм и еджагъэшхуэ нэхъ Iэзэхэм хабжэ

2017-04-04

 • Адыгэм ди мащIэкъым къыщалъхуа жылэм, зыщыщ лъэпкъым, и адэжь щIыналъэм, и хэкум  и  пщIэр   лъагэу зыIэта цIыху щэджащэхэр, зи гъащIэри зи гуащIэри зыбгъэдэт Iуэхум щхьэузыхь хуэзыщIхэр, мыхьэнэшхуэ зиIэ, узэрыгушхуэ хъун Iэужь дахэ къызэзынэкIхэр. Апхуэдэ зыщ ди тхыгъэр зытеухуари. Ар Аушыджэр къуажэм къыдэкIа еджагъэшхуэ Слъон Лудинщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Тхьэгъэлэдж Светланэ: ФIыуэ слъагъу псори си псэщ

2017-03-15

 • И утыку итыкIэ екIумкIэ республикэм щызэхашэ дауэдапщэ куэд зыгъэдахэ, щыпкъагъэр зи хьэл, Къэбэрдей-Балъкъэр, Адыгей, Къэрэшей-Шэрджэс республикэхэм щIыхь зиIэ я артисткэ Тхьэгъэлэдж Светланэ адыгэ дунейм фIыуэ щалъагъу, ди зэманым и уэрэджыIакIуэ пэрытхэм ящыщщ. Абы макъ дахэ зэриIэм, уэрэд жыIэным къызэрыхуигъэщIам куэд щыгъуазэщ. А цIыху щабэм и дуней еплъы-   кIэр тфIэгъэщIэгъуэну упщIэ зыбжанэкIэ зыхуэдгъэзащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Хэкупсэ нэс Къэрмокъуэ Хьэмид

2017-03-14

 • ТхакIуэ, критик, журналист, зэдзэкIакIуэ цIэрыIуэ Къэрмокъуэ Хьэмид и ныбжьыр нобэ илъэс 80 ирокъу.
 • Къэрмокъуэ Хьэмид Гъузер и къуэр, КъБКъУ-м и аспирантурэр къиуха нэужь, IэнатIэ, къулыкъу куэдым пэрытащ. ЯпэщIыкIэ «Ленин гъуэгу» (иджы «Адыгэ псалъэ») газетым щылэжьащ, иужькIэ «Iуащхьэмахуэ» журналым и редактор нэхъыщхьэу, «Эльбрус» тхылъ тедзапIэм и унафэщIу щытащ. Сыт хуэдэ IэнатIэ пэрымытами, Хьэмид лэжьакIуэ жыджэру, унафэщI IэкIуэлъакIуэу, къызэгъэпэщакIуэ Iэзэу зыкъигъэлъэгъуащ. Иджы зигъэпсэхуну тIысыжами, игу зыхуэкъабзэ и лъэпкъым еш имыщIэу ноби хуолажьэ, адыгэ IуэрыIуатэм, тхыдэм, литературэм хэлъхьэныгъэфIхэр хуещI.
 • Жьыщхьэ махуэ хъуа ди нэхъыжьыфIым и махуэ лъапIэмкIэ ди гуапэу дохъуэхъу узыншагъэ быдэрэ дэрэжэгъуэрэ и куэду, нэщхъеягъуэр къыпекIуэкIыу, и щIэблэм я гуфIэгъуэ щымыщIэу илъэс куэдкIэ ди япэ итыну.
 • Къэрмокъуэ Хьэмид и гъащIэмрэ и гуащIэмрэ и ныбжьэгъухэмрэ и лэжьэгъухэмрэ траухуа тхыгъэхэм, езым къеIытха интервьюм ди газетым и къыкIэлъыкIуэ къыдэкIыгъуэхэм ящыщ зым фыкъыщеджэ.
 • «Адыгэ псалъэ» газетым и редакцэ

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Сенатор Къанокъуэ Арсен и ныбжьыр мазаем и 22-м илъэс 60 ирокъу

2017-02-22

 • Урысей Федерацэм и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым хэт Къанокъуэ Арсен Башир и къуэр и щхьэкIи и IуэхущIафэкIи къацIыхуну хунэсащ езыр къыщалъхуа республикэм, Урысей псом. Абы и гугъу щытщIкIэ, ди нэгу къыщIэувэжыр ди хэку цIыкIум папщIэ зэфIигъэкIа Iуэху дахэхэрщ, КъБР-м и Iэтащхьэу лэжьэху дэтлъэгъуа Iэзагъымрэ жумартагъымрэщ. 
 

Путин Владимир Къанокъуэ Арсен иригъэблэгъащ, 2010 гъэ. Сурэтыр Къарей Элинэ трихащ

 

 • Урысей Федерацэм и Президентым 2005 гъэм фокIадэм и 28-м къыхилъхьэри, КъБР-м и президенту ягъэуват иджырей гупсысэкIэ зиIэ, зыхуигъэувыж къалэнхэр зэрызригъэхъулIэн Iэмалхэр къэзыгъуэтыф политик Къанокъуэ Арсен. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Мэлбахъуэ Борис: Лъэпкъ Iущыгъэр – гъуазэщ

2017-02-18

 • КъБР-м и Парламентым ЗаконодательствэмкIэ, къэрал ухуэкIэмрэ щIыпIэ унафэр зегъэкIуэнымкIэ и комитетым и унафэщI Мэлбахъуэ Борис и ныбжьыр мазаем и 17-м илъэс 60 ирикъуащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Аруан щIыналъэм и гуащэ

2017-02-02

 • А цIыхубз жьыщхьэ махуэ угъурлым къыдекIуэкI хьэл-щэн дахэм, хабзэ хьэлэмэтым пщIэ лей хуумыщIынкIэ Iэмал иIэкъым. ЗэрызэщIэкъуам, зэрызэпIэзэрытым зымащIэкIэ фIэкIа зымыцIыхухэми гу лъатэ. Абы и мурадхэр къыщIехъулIэр, и жыIэр щIафIэлъапIэр и псэ къабзагъэрщ, зэрыгущIэгъулырщ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Адыгэ эстрадэм и лъабжьэр зыгъэтIылъа Жырыкъ Заур

2017-02-01

 • Илъэс 13-м иту макъамэ зэхэлъхьэн щIэзыдза Жырыкъ Заур адыгэ эстрадэ уэрэдым и лъабжьэр зыгъэтIылъахэм ящыщу къалъы-тэ. Япэ профессиональнэ уэрэдыр абы и ныбжьыр илъэс 15 фIэкIа мыхъуауэ и Iэдакъэ къыщIэкIащ. Талантыр щыиным деж псынэ уэрым хуэдэщи, щIы щIагъым хуэмыгъэпщкIуу къыпхеуд.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ