ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'ДифI догъэлъапIэ'

ФIы зыщIам и щытхъу кIуэдыркъым

2017-09-05

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и журналист нэхъыжь дыдэхэм ящыщ Дыкъынэ Хьэмид Мудар  и къуэр мы махуэхэм илъэс бгъущI ирикъуащ. А гъэхэр абы къызэринэкIащ гъащIэм и дерс Iущхэр и Iэпэгъуу, цIыхупсэ къулеигъэр къебэкIыу, щытхъу лейм хуэхамэу. Дыкъынэр республикэм фIыуэ къыщацIыху, бэм я гумрэ я псэмрэ дыхьа журналист набдзэгубдзаплъэщ. Ар ящыщщ лIэщIыгъуэ кIуам     и тхущI гъэхэм щегъэжьауэ Къэбэрдей-Балъкъэр радиом лъэщу зезыгъэужьахэм, и IэнатIэр жыджэру, гугъэзагъэу езыхьэкIахэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Насыпым и къежьапIэ

2017-08-17

 • УФ-м щIэныгъэмрэ техникэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, химие щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор Мэшыкъуэ Нуралий ящыщщ щIэныгъэшхуэ зыбгъэдэлъ лъэпкъ IэщIагъэлIхэм, ди щIыналъэм и жылагъуэ лэжьа-кIуэ цIэрыIуэхэм. Егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ IэнатIэмрэ щIэны-гъэ-къэхутэныгъэ лэжьыгъэмрэ илъэс 46-рэ хъуауэ зэдехь Мэшыкъуэм, ныкъусаныгъэ хэмылъу, пщIэрэ щIыхьрэ иIэу, и Iуэху зехьэкIэмрэ  дуней еплъыкIэхэмрэ куэдым щапхъэ яхуэхъуу. ЩIэныгъэлI щыпкъэм и  ныбжьыр мы махуэхэм илъэс 70 ирикъуащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Жьыщхьэ махуэ

2017-07-26

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и журналист нэхъыжь дыдэхэм ящыщ Къумыкъу Хьэутий Уэзырмэс и ­къуэр мы гъэм илъэс бгъущI ­ирокъу. Хэку зауэшхуэмрэ лэжьыгъэмрэ я ветеран нэхъыжьыфIым и гъащIэр матэщIэдзауэ щытакъым, къызэринэкIа гъуэгуанэ кIыхьым ар гугъуехь куэдым щы­хуэзащ, Iэджэ и нэгу щыщIэкIащ икIи щигъэунэхуащ. А псори и гум къинэжащ, ауэ нобэр къыздэсым къеныкъуэкъу зэпыту, зэман жы­жьэм хашэжрэ и блэкIахэр къагъэщIытэжу къыдекIуэкIыр икIи псэкIэ зэригъэзахуэр и къэжэпхъыгъуэ – зыужьыгъуэ   илъэсхэрщ…

Къумыкъу Хьэутий

 •  Си пащхьэм къисщ куэд зылъэгъуа, гъащIэм и пIалъэ зыщIэ, гушыIэр зи щIасэ лIы бжьыфIэ хэкIуэтар. Зыхалъхуа лъэхъэнэм и архъуанэм щысхьыншэу ириудэ­кIами, гугъуехьхэм пасэу псэкIэ балигъ зэращIам и щыхьэту, мы дунейм гушхуауэ зэрытетыр бэянщ. Хэт ищIэн, гъащIэм и IэфIри и дыджри зэпилъытыфу, дахагъэмрэ гуапагъэмрэ и Iэпэгъуу, ахэр игъэ­нэхъапэу къыщIэгъуэгурыкIуэр, абы­кIэ къару къезытыр, къыхупезыгъащэр арагъэнщ. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Скульптор цIэрыIуэ ТхьэкIумашэ Михаил Хьэмид и къуэр илъэс 90 ирокъу

2017-07-15

 • ФIыуэ слъагъу IэщIагъэм жэщ-махуэ имыIэу сызэрыпэрытырщ дэрэжэгъуэрэ гухэхъуэгъуэрэ къызэзытыр
 • Урысей Федерацэм, Къэбэрдей-Балъкъэрым гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ, «ЩIыхь дамыгъэ» орденыр зыхуагъэфэща скульптор ТхьэкIумашэ Михаил къызэралъхурэ илъэс 90 ирокъу. Ди республикэм и мызакъуэу, ар и лэжьыгъэфIхэмкIэ къыщацIыхуащ къэралым и щIыналъэ куэдым. И юбилейм ирихьэлIэу скульптор цIэрыIуэм зыхуэдгъэзащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Илъэс куэдкIэ ди япэ итыну!

2017-07-12

 •  Урысей Федерацэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ, «ЩIыхь дамыгъэ» орденыр зыхуагъэфэща скульптор цIэрыIуэ ТхьэкIумашэ Михаил Хьэмид и къуэм и ныбжьыр нобэ илъэс 90 ирокъу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Зэманым зыдезыгъэкIу цIыху щыпкъэ

2017-07-12

 • Къэралым илъэс 51-кIэ хьэлэлу хуэлэжьа, техникэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор Сэбаншы Хъусен Хьэжысмел и къуэм и ныбжьыр бадзэуэгъуэм и 10-м илъэс 75-рэ ирикъуащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Мытыншми лъагэу утетыну…

2017-07-11

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIэныгъэ лэжьакIуэ цIэрыIуэ, ди республикэм щыпсэу бзылъхугъэхэм ящыщу щIэныгъэхэм я доктор япэу хъуа, КъБР-м щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, РСФСР-м и изобретатель, профессор КIэрэф Майе Къамболэт и пхъум и гъащIэ гъуэгуанэ купщIафIэр хуэбгъадэ хъунущ КIыщокъуэ Алим и къалэмыпэм къыпыкIа «Мывэм тет удз» усэ цIыкIум ди нэгум къыщIигъэувэ образым. «Зы удз цIыкIу закъуэ мывэм тету, Дунейр мышынэу зэпеплъыхь, Къуэм дэтщ и лъэпкъыу ар зыщыщыр, Езым жьы къепщэр къыщымысхь…» Япэу ущытыныр пщIэрэ щIыхьрэ зыпылъ Iуэхуу зэрыщытым къыдэкIуэу, абы гугъуехьу пыщIари къыхощ усэм, итIани «Мытыншми лъагэу утетыныр, Улъагэм дыгъэр уэрщ зэтар!»
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Зэщхьэгъусэ жьыщхьэ махуэхэр

2017-07-04

 • ПщIэрэ щIыхьрэ къыхуащIу псэу нэхъыжьыфIхэщ Зеикъуэ къуажэм дэс зэщхьэгъусэхэу Дыкъынэ Хьэмидбийрэ Шорэ ФатIимэтрэ. Зэгуэр къыхаха IэщIагъэм хуэпэжу ахэр илъэс куэдкIэ щылэжьащ егъэджэныгъэ IэнатIэм. Зэщхьэгъусэхэм ирагъэджахэм ящыщ куэдым я цIэр фIыкIэ Iуауэ, ехъулIэныгъэхэр яIэу мэпсэу. Я гъэсэнхэм я зэфIэкIым иригушхуэу, абыхэм ядэгуфIэу апхуэдэщ Хьэмидбийрэ ФатIимэтрэ. Езыхэм къызэралъытэмкIэ, ар я лэжьыгъэр псыхэкIуадэ зэрымыхъуам и щыхьэтщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Зи лэжьыгъэм и пщIэр къалъытэ

2017-07-04

 • Къэбэрдей-Балъкъэр, Ингуш республикэхэм гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ, ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезы-хьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и художник-постановщик ПщыхьэщIэ Хьэсэнбий и ныбжьыр илъэс 60 ирикъуащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

КIэмыргуей Валентин: Артистым и унэ нэхъыщхьэр – театрырщ

2017-06-29

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым  щIыхь зиIэ и артист, КъБР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат КIэмыргуей Валентин ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ  театрым и  утыкум  илъэс  42-рэ хъуауэ итщ.  Зи  артист талантыр драмэми комедиеми  зэхуэдэу хурикъу Валентин роль 300-м щIигъу игъэзэщIащ а зэманым  къриубыдэу. «Балъкъ шууей», «Белое проклятие», «Азиат», «Расстанемся пока хорошие», «По небу босиком» кинофильмхэм, нэгъуэщI куэдми  гукъинэжу щыджэгуащ. Ауэ щыхъукIи, абы нобэми театрым гу  щихуакъым, 1975 гъэм Щукиным и цIэр зезыхьэ училищэр къиухыу лэжьэн щыщIидзагъащIэм  хуэдэу и щIэщыгъуэу ар  пщэдджыжь къэс театрым  щIохьэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ