ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'ДифI догъэлъапIэ'

ЩIэныгъэ лэжьакIуэ щыпкъэ

2017-12-12

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ и институтым и щIэныгъэры­лажьэ Тхьэмокъуэ (Брай) Женя Хьэлым и пхъур 1942 гъэм Шэджэм щIыналъэм хыхьэ Щхьэлыкъуэ къуажэм къыщалъхуащ. Ку­рыт школыр къиуха нэужь ар щеджащ педагогикэ училищэм адыгэбзэмрэ литературэмкІэ иIа къудамэм. 1962 гъэм ехъулІэныгъэ иІэу ар къи­ухри 1963 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым щІэтІысхьащ икIи пэщIэдзэ клас­схэм я егъэджакIуэ IэщIагъэр зригъэгъуэтащ. ИужькІэ Шэджэм Езанэ къуажэм дэт курыт еджапІэм илъэс бжыгъэкIэ щылэжьащ, пэщIэдзэ классхэм щригъаджэу. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Дохутыр, щIэныгъэлI, жылагъуэ лэжьакIуэ

2017-11-30

 • КъБР-м щIыхь зиIэ и дохутыр, медицинэ щIэныгъэхэм я кандидат, Аруан район сымаджэщым и дохутыр нэхъыщхьэу (70 – 90 гъэхэм), КъБР-м и Парламентым и депутату (I – II зэхуэсыгъуэхэм) щыта Лъэпщокъуэ Хьэжысмел СулътIан и къуэм и ныбжьыр илъэс 80 ирокъу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

ГъащIэ гъусэ хуэхъуа IэщIагъэ

2017-11-28

 • Псыгуэнсу къуажэм дэт 1-нэ   курыт  еджапIэм илъэс куэдкIэ егъэджакIуэу щылэжьа Хьэсанэ Владимир  и ныбжьыр щэкIуэгъуэ мазэм илъэс 80 ирокъу. Абы щыщу Владимир  илъэс 40-кIэ егъэджакIуэу щытащ. ГъэсакIуэ, егъэджакIуэ Iэзэм и гъащIэм и зэхуэдитIыр  щихьа еджапIэм зэIущIэ щрагъэкIуэкIмэ, ирагъэблагъэ, пщIэ къыхуащIу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

ЦIыхухэм я пщIэ къэзылэжьа

2017-11-21

 • Зым и дежкIи щэхукъым тхылъхэм нэхъапэм яIа щIэупщIэм иджы зэрыхэщIар. Ауэ, еджэхэм я бжыгъэр мащIэ зэрыхъуами емылъытауэ, тхылъхэр куэду къыдокI. Абыхэм дыщеджэкIэ итымрэ зытхамрэ мыхъумэ, ар дунейм къытехьэн папщIэ абы гугъу дехьахэм гу щылъыдмытэр нэхъыбэщ. АтIэ зы цIыхукъым икIи цIыхуитIкъым ар зи Iэдакъэ къыщIэкIар. Мис абыхэм ящыщщ корректорри. Абы и къалэнщ тхылъым щыуагъэ хэмыту къыдигъэкIыну. Иджыблагъэ илъэс 95-рэ ирикъуащ а къалэн гугъур илъэс куэдкIэ езыхьэкIа Шэмызокъуэ Кацинэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Зи хъэтI зиIэж сурэтыщI

2017-11-16

 • УФ-м щIыхь зиIэ и сурэтыщI, КъБР-м гъуазджэмрэ щэнхабзэмкIэ и къэрал саугъэтым, «Искусство народов мира», «Артиада России» дуней-псо саугъэтхэм я лауреат, УФ-м и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм хэт Акъсырэ Михаил и ныбжьыр жэпуэгъуэм и 30-м илъэс 60 ирикъуащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Жыгышхуэу хадэм димытми, псышхуэм дыщыщкъэ зы ткIуэпсу

2017-11-15

 • Ширдий Маринэ Хьэжумэд и пхъур Арщыдан къуажэм къыщалъхуащ. Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и тхыдэ-филологие факультетыр къиуха нэужь ар лэжьыгъэм щыпэрыхьащ Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм къыщыдэкI «Черкес хэку» газетым, – абы политикэмрэ жылагъуэ гъащIэмкIэ и къудамэм и унафэщIу щытащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Дадэ Iумахуэ Къарэ Борис

2017-11-14

 • ЦIыхур дунейм къыщытехьэкIэ къалэн пыухыкIа иIэу къегъэщI. Гугъу ехьми, псэзэпылъхьэпIэ ихуэми, шхынкIэ, щитIэгъэнкIэ, щыпсэункIэ мытыншми, а псоми зэрыпэлъэщын къарурэ акъылрэ Алыхьталэм кърет. И насыпщ щIэблэ гъэса къыщIэхъуауэ, ахэр щIэныгъэрэ IэнатIэкIэ къызэригъэпэщауэ, а псом къыдэкIуэуи жылэм сэбэп яхуэхъун лэжьыгъэфI кърихьэлIауэ гъащIэ кIыхь узыншэу езыхьэкIым. Апхуэдэхэращ жьыщхьэ махуэ жыхуаIэжри.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

ЩIэныгъэлI щэджащэ Бгъэжьнокъуэ Барэсбий

2017-11-03

 • Адыгэхэм игъащIэми къыддекIуэкI ди хабзэр, нэмысыр джыным, екIуу зехьэным, а лъэпкъ фIыгъуэхэр къэкIуэну щIэблэхэм яхуэхъумэным гулъытэ хэха хуэзыщI ди щIэныгъэлIхэм ящыщщ тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор Бгъэжьнокъуэ Барэсбий Хьэчим и къуэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

2017-11-02

 • Щыпкъагъэм  и  щапхъэ  Лъостэн  Музэ
 • ГъащIэм хэлъ фIыгъуэхэм ящыщщ ныбжьэгъугъэр. А лъапIэныгъэмкIэ Тхьэр зыхуэупсахэр адрейхэм къахощ ягурэ я щхьэрэ зэтелъу зэрыпсэумкIэ, лъэ быдэкIэ гъащIэм зэрыхэтыфымкIэ, сыту жыпIэ-мэ абыхэм я псэр егъэмамыр щытыкIэ гугъум ихуэмэ, Iэр япэу къахуэзышиинухэм ныбжьэгъу пэжри зэрахэтынум, ар дапщэщи щIэгъэкъуэн быдэу, дэIэпыкъуэгъу нэсу къазэрыхущIэкIынум шэч къытрамыхьэу. Апхуэдэ ди ныбжьэгъуфI-хэм ящыщщ нобэ зи махуэшхуэр зыгъэлъапIэ Лъостэн Музэ, цIыху псэ къабзэр, щыпкъагъэр зи фащэ адыгэ бзылъхугъэ екIур.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Артист телъыджэ Зыхьэ Заурбий

2017-10-10

 • Урысей Федерацэм щIыхь зиIэ  и артист, Адыгэ Республикэм и цIыхубэ артист, Абхъаз, Къэбэрдей-Балъкъэр республикэхэм, Кубаным щIыхь зиIэ я артист Зыхьэ Заурбий и джэгукIэкIэ нэ­гъуэщIхэм ­къазэрыщхьэщыкIыр IупщIу къыхощ театрми, киноми телъыджэу ­щигъэзащIэ ролхэм. Апхуэдэхэм я бжыгъэр 100-м фIокI. Артист гъуэ­зэджэм фокIадэм ­игъэлъэпIащ илъэс 70 зэрырикъуар.
 •  

 •  
 • Илъэс 40-м щIигъужащ Заурбий Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ театрым и сценэм япэу зэрыщы­джэгурэ. Апхуэдэу хъуми, театр сценэм, киногъуазджэм къыхуигъэ­щIауэ тлъытэ артистыр абы зэрыхуэ­кIуар гъэщIэгъуэныщэщ. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ