ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'ДифI догъэлъапIэ'

Скульптор цIэрыIуэ ТхьэкIумашэ Михаил Хьэмид и къуэр илъэс 90 ирокъу

2017-07-15

 • ФIыуэ слъагъу IэщIагъэм жэщ-махуэ имыIэу сызэрыпэрытырщ дэрэжэгъуэрэ гухэхъуэгъуэрэ къызэзытыр
 • Урысей Федерацэм, Къэбэрдей-Балъкъэрым гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ, «ЩIыхь дамыгъэ» орденыр зыхуагъэфэща скульптор ТхьэкIумашэ Михаил къызэралъхурэ илъэс 90 ирокъу. Ди республикэм и мызакъуэу, ар и лэжьыгъэфIхэмкIэ къыщацIыхуащ къэралым и щIыналъэ куэдым. И юбилейм ирихьэлIэу скульптор цIэрыIуэм зыхуэдгъэзащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Илъэс куэдкIэ ди япэ итыну!

2017-07-12

 •  Урысей Федерацэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ, «ЩIыхь дамыгъэ» орденыр зыхуагъэфэща скульптор цIэрыIуэ ТхьэкIумашэ Михаил Хьэмид и къуэм и ныбжьыр нобэ илъэс 90 ирокъу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Зэманым зыдезыгъэкIу цIыху щыпкъэ

2017-07-12

 • Къэралым илъэс 51-кIэ хьэлэлу хуэлэжьа, техникэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор Сэбаншы Хъусен Хьэжысмел и къуэм и ныбжьыр бадзэуэгъуэм и 10-м илъэс 75-рэ ирикъуащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Мытыншми лъагэу утетыну…

2017-07-11

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIэныгъэ лэжьакIуэ цIэрыIуэ, ди республикэм щыпсэу бзылъхугъэхэм ящыщу щIэныгъэхэм я доктор япэу хъуа, КъБР-м щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, РСФСР-м и изобретатель, профессор КIэрэф Майе Къамболэт и пхъум и гъащIэ гъуэгуанэ купщIафIэр хуэбгъадэ хъунущ КIыщокъуэ Алим и къалэмыпэм къыпыкIа «Мывэм тет удз» усэ цIыкIум ди нэгум къыщIигъэувэ образым. «Зы удз цIыкIу закъуэ мывэм тету, Дунейр мышынэу зэпеплъыхь, Къуэм дэтщ и лъэпкъыу ар зыщыщыр, Езым жьы къепщэр къыщымысхь…» Япэу ущытыныр пщIэрэ щIыхьрэ зыпылъ Iуэхуу зэрыщытым къыдэкIуэу, абы гугъуехьу пыщIари къыхощ усэм, итIани «Мытыншми лъагэу утетыныр, Улъагэм дыгъэр уэрщ зэтар!»
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Зэщхьэгъусэ жьыщхьэ махуэхэр

2017-07-04

 • ПщIэрэ щIыхьрэ къыхуащIу псэу нэхъыжьыфIхэщ Зеикъуэ къуажэм дэс зэщхьэгъусэхэу Дыкъынэ Хьэмидбийрэ Шорэ ФатIимэтрэ. Зэгуэр къыхаха IэщIагъэм хуэпэжу ахэр илъэс куэдкIэ щылэжьащ егъэджэныгъэ IэнатIэм. Зэщхьэгъусэхэм ирагъэджахэм ящыщ куэдым я цIэр фIыкIэ Iуауэ, ехъулIэныгъэхэр яIэу мэпсэу. Я гъэсэнхэм я зэфIэкIым иригушхуэу, абыхэм ядэгуфIэу апхуэдэщ Хьэмидбийрэ ФатIимэтрэ. Езыхэм къызэралъытэмкIэ, ар я лэжьыгъэр псыхэкIуадэ зэрымыхъуам и щыхьэтщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Зи лэжьыгъэм и пщIэр къалъытэ

2017-07-04

 • Къэбэрдей-Балъкъэр, Ингуш республикэхэм гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ, ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезы-хьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и художник-постановщик ПщыхьэщIэ Хьэсэнбий и ныбжьыр илъэс 60 ирикъуащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

КIэмыргуей Валентин: Артистым и унэ нэхъыщхьэр – театрырщ

2017-06-29

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым  щIыхь зиIэ и артист, КъБР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат КIэмыргуей Валентин ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ  театрым и  утыкум  илъэс  42-рэ хъуауэ итщ.  Зи  артист талантыр драмэми комедиеми  зэхуэдэу хурикъу Валентин роль 300-м щIигъу игъэзэщIащ а зэманым  къриубыдэу. «Балъкъ шууей», «Белое проклятие», «Азиат», «Расстанемся пока хорошие», «По небу босиком» кинофильмхэм, нэгъуэщI куэдми  гукъинэжу щыджэгуащ. Ауэ щыхъукIи, абы нобэми театрым гу  щихуакъым, 1975 гъэм Щукиным и цIэр зезыхьэ училищэр къиухыу лэжьэн щыщIидзагъащIэм  хуэдэу и щIэщыгъуэу ар  пщэдджыжь къэс театрым  щIохьэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

ЩIэныгъэлI щыпкъэ

2017-06-28

 • Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым общэ физикэмкIэ и кафедрэм и унафэщI, физико-математикэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор Азиз Исуф Къадир и къуэм и ныбжьыр илъэс 75-рэ ирикъуащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

ГъащIэм и джэрпэджэж

2017-06-16

 • «Зи лэжьыгъэр фIыуэ зылъагъу егъэджакIуэр IэщIагъэлIыфIщ. Зи гъэсэнхэм хуэгумащIэр, абы адэ-анэ пэлъытэ яхуэхъур куэдкIэ нэхъыфIщ, тхылъ куэд еджарэ щIэныгъэ куу бгъэдэлъу, арщхьэкIэ зи IэнатIэми егъэджакIуэхэми зи гур хузэIумыхам нэхърэ. Зи IэщIагъэ-ри и нэIэм щIэт ныбжьыщIэхэри фIыуэ зылъагъуращ егъэджакIуэ нэскIэ узэджэ хъунур», – жиIэгъащ урыс тхакIуэ цIэрыIуэ Толстой Лев. Ди тхыгъэр зытеухуа Къумахуэ (Щоджэн) Галинэ Андемыркъан и пхъум хужаIами ярейщ а псалъэ Iущхэр. А егъэджакIуэ щыпкъэм и гъащIэ псор тыхь хуищIащ щIэб-лэм щIэныгъэ куу етынымрэ гъэсэныгъэ екIу ябгъэдэлъхьэнымрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Гъуазджэм и цIыху пажэ

2017-06-14

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым щIыхь зиIэ и артист, республикэм и япэ лъэпкъ балетым щытхъурэ пщIэрэ иIэу илъэс 20-м щIигъукIэ хэта къэфакIуэ Iэзэ Архэст Хьэсэнбий и ныбжьыр илъэс 70 ирикъуащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ