ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'ДифI догъэлъапIэ'

Тхьэгъэлэдж Светланэ: ФIыуэ слъагъу псори си псэщ

2017-03-15

 • И утыку итыкIэ екIумкIэ республикэм щызэхашэ дауэдапщэ куэд зыгъэдахэ, щыпкъагъэр зи хьэл, Къэбэрдей-Балъкъэр, Адыгей, Къэрэшей-Шэрджэс республикэхэм щIыхь зиIэ я артисткэ Тхьэгъэлэдж Светланэ адыгэ дунейм фIыуэ щалъагъу, ди зэманым и уэрэджыIакIуэ пэрытхэм ящыщщ. Абы макъ дахэ зэриIэм, уэрэд жыIэным къызэрыхуигъэщIам куэд щыгъуазэщ. А цIыху щабэм и дуней еплъы-   кIэр тфIэгъэщIэгъуэну упщIэ зыбжанэкIэ зыхуэдгъэзащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Хэкупсэ нэс Къэрмокъуэ Хьэмид

2017-03-14

 • ТхакIуэ, критик, журналист, зэдзэкIакIуэ цIэрыIуэ Къэрмокъуэ Хьэмид и ныбжьыр нобэ илъэс 80 ирокъу.
 • Къэрмокъуэ Хьэмид Гъузер и къуэр, КъБКъУ-м и аспирантурэр къиуха нэужь, IэнатIэ, къулыкъу куэдым пэрытащ. ЯпэщIыкIэ «Ленин гъуэгу» (иджы «Адыгэ псалъэ») газетым щылэжьащ, иужькIэ «Iуащхьэмахуэ» журналым и редактор нэхъыщхьэу, «Эльбрус» тхылъ тедзапIэм и унафэщIу щытащ. Сыт хуэдэ IэнатIэ пэрымытами, Хьэмид лэжьакIуэ жыджэру, унафэщI IэкIуэлъакIуэу, къызэгъэпэщакIуэ Iэзэу зыкъигъэлъэгъуащ. Иджы зигъэпсэхуну тIысыжами, игу зыхуэкъабзэ и лъэпкъым еш имыщIэу ноби хуолажьэ, адыгэ IуэрыIуатэм, тхыдэм, литературэм хэлъхьэныгъэфIхэр хуещI.
 • Жьыщхьэ махуэ хъуа ди нэхъыжьыфIым и махуэ лъапIэмкIэ ди гуапэу дохъуэхъу узыншагъэ быдэрэ дэрэжэгъуэрэ и куэду, нэщхъеягъуэр къыпекIуэкIыу, и щIэблэм я гуфIэгъуэ щымыщIэу илъэс куэдкIэ ди япэ итыну.
 • Къэрмокъуэ Хьэмид и гъащIэмрэ и гуащIэмрэ и ныбжьэгъухэмрэ и лэжьэгъухэмрэ траухуа тхыгъэхэм, езым къеIытха интервьюм ди газетым и къыкIэлъыкIуэ къыдэкIыгъуэхэм ящыщ зым фыкъыщеджэ.
 • «Адыгэ псалъэ» газетым и редакцэ

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Сенатор Къанокъуэ Арсен и ныбжьыр мазаем и 22-м илъэс 60 ирокъу

2017-02-22

 • Урысей Федерацэм и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым хэт Къанокъуэ Арсен Башир и къуэр и щхьэкIи и IуэхущIафэкIи къацIыхуну хунэсащ езыр къыщалъхуа республикэм, Урысей псом. Абы и гугъу щытщIкIэ, ди нэгу къыщIэувэжыр ди хэку цIыкIум папщIэ зэфIигъэкIа Iуэху дахэхэрщ, КъБР-м и Iэтащхьэу лэжьэху дэтлъэгъуа Iэзагъымрэ жумартагъымрэщ. 
 

Путин Владимир Къанокъуэ Арсен иригъэблэгъащ, 2010 гъэ. Сурэтыр Къарей Элинэ трихащ

 

 • Урысей Федерацэм и Президентым 2005 гъэм фокIадэм и 28-м къыхилъхьэри, КъБР-м и президенту ягъэуват иджырей гупсысэкIэ зиIэ, зыхуигъэувыж къалэнхэр зэрызригъэхъулIэн Iэмалхэр къэзыгъуэтыф политик Къанокъуэ Арсен. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Мэлбахъуэ Борис: Лъэпкъ Iущыгъэр – гъуазэщ

2017-02-18

 • КъБР-м и Парламентым ЗаконодательствэмкIэ, къэрал ухуэкIэмрэ щIыпIэ унафэр зегъэкIуэнымкIэ и комитетым и унафэщI Мэлбахъуэ Борис и ныбжьыр мазаем и 17-м илъэс 60 ирикъуащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Аруан щIыналъэм и гуащэ

2017-02-02

 • А цIыхубз жьыщхьэ махуэ угъурлым къыдекIуэкI хьэл-щэн дахэм, хабзэ хьэлэмэтым пщIэ лей хуумыщIынкIэ Iэмал иIэкъым. ЗэрызэщIэкъуам, зэрызэпIэзэрытым зымащIэкIэ фIэкIа зымыцIыхухэми гу лъатэ. Абы и мурадхэр къыщIехъулIэр, и жыIэр щIафIэлъапIэр и псэ къабзагъэрщ, зэрыгущIэгъулырщ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Адыгэ эстрадэм и лъабжьэр зыгъэтIылъа Жырыкъ Заур

2017-02-01

 • Илъэс 13-м иту макъамэ зэхэлъхьэн щIэзыдза Жырыкъ Заур адыгэ эстрадэ уэрэдым и лъабжьэр зыгъэтIылъахэм ящыщу къалъы-тэ. Япэ профессиональнэ уэрэдыр абы и ныбжьыр илъэс 15 фIэкIа мыхъуауэ и Iэдакъэ къыщIэкIащ. Талантыр щыиным деж псынэ уэрым хуэдэщи, щIы щIагъым хуэмыгъэпщкIуу къыпхеуд.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Уи насып хэлъмэ…

2017-02-01

 • Шумахуэ  ХьэзрэIил  и  ныбжьыр  илъэс  75-рэ  ирокъу
 • Къуэдзокъуэ Хьэсэн и «Уэрэ сэрэ» лъагъуныгъэ уэрэдыр илъэс куэд щIауэ  зыгъэзащIэ Шумахуэ ХьэзрэIил а зым фIэкIа жимыIами ирикъунт бэм кърацIыхуну.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Къыхуэарэзымрэ и щытхъу жызыIэмрэ къахэхъуэ зэпытщ

2017-01-28

 • «Сыт хуэдэ дохутырри филосо-фу къэплъытэ хъунущ, медицинэр Iущыгъэ пхэмылъу къыпхуэгъэIурыщIэнукъыми», – жиIауэ щытащ Гиппократ. Абы лъандэрэ зэман мащIи дэкIыжа, а дохутыр цIэрыIуэм и тхьэрыIуэр мащIэм ята?! Ауэ сыт хуэдэ лъэхъэнэми щыIащ икIи щыIэнущ сымаджэхэм яхуэгумыгъуэ дохутырхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Утыкур зыгъэбжьыфIэ

2017-01-24

 • Урысей Федерацэм щIыхь зиIэ и артисткэ Дау Марианнэ и ныбжьыр илъэс бжыгъэ дахэ щрикъум ирихьэлIэу Музыкэ театрым гуфIэгъуэ пшыхь къыщыхузэрагъэпэщат. Абы кърихьэлIат КъБР-м и Парламентымрэ Правительствэмрэ я лIыкIуэхэр, артист цIэрыIуэм и творчествэр фIыуэ зылъагъухэр, и ныбжьэгъухэр, щIыпIэ жыжьэ къикIа хьэщIэхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

ЩIэблэм я унэтIакIуэ

2017-01-21

 • Пщыбий СулътIан Хъанджэрий и къуэр ди республикэм къыщацIыху зэфIих и IуэхуфIхэмкIэ, нэгъуэщIхэм къазэрыхэщ и дуней тетыкIэ екIумкIэ, хэлъ цIыхугъэ лъагэмрэ нэмысымкIэ. Жылагъуэм пщIэшхуэ щызиIэ а нэхъыжьыфIым и гъащIэр хуигъэпсащ ди щIыналъэр егъэфIэкIуэным, абы къихъуэ щIэблэр ди лъэпкъ уардэм хуэфащэу къэгъэтэджыным. Ар Зауэм, лэжьыгъэм, IэщэкIэ ЗэщIэузэда Къарухэм, хабзэхъумэ IэнатIэхэм я ветеранхэм (пенсионерхэм) я республикэ советым и президиумым, УФ-м и Журналистхэм я союзым хагъэхьащ. НэхъыжьыфIым, хэкупсэ нэсым и ныбжьыр илъэс 85-рэ ирокъу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ