ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'ДифI догъэлъапIэ'

КъэхутакIуэ емызэш ЗекIуэрей Аслъэн

2017-05-25

 • Техникэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор, Экологиемрэ гъащIэм и шынагъуэншагъэмкIэ дунейпсо академием, ТранспортымкIэ Урысей академием я академик ЗекIуэрей Аслъэн ФуIэд и къуэр ящыщщ ди республикэм и IэщIагъэлI пашэхэм. ЗекIуэрейр Ипщэ федеральнэ щIыналъэм и ЩIэныгъэлIхэмрэ къэхутакIуэхэмрэ я зэгухьэныгъэм и президентщ, апхуэдэуи Транспорт IэнатIэм зегъэужьынымкIэ инженерхэм я дунейпсо ассоциацэм и унафэщIщ. Ар еш имыщIэу йолэжь а унэтIыныгъэм ди къэралым зыщиужьыжыным, щIалэгъуалэр абы дегъэхьэхыным. Зи къэхутэныгъэ купщIафIэхэр ди щIыпIэми нэгъуэщI щIыналъэхэми я транспорт IэнатIэхэм шэщIауэ къыщагъэсэбэп щIэныгъэлIым и ныбжьыр нобэ илъэс 65-рэ ирокъу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Зи гуащIэр мыкIуэщI

2017-05-23

 •  Тау Пщыкъан Къес и къуэр – къэрал, жылагъуэ лэжьакIуэ цIэрыIуэщ. Лэжьыгъэм зэрыпэрыта зэман кIыхьым къриубыдэу абы зэрихьащ къэралпсо, республикэпсо мыхьэнэ зиIэ IэнатIэ-        хэр. Геофизикэ щIэныгъэм илъэс куэдкIэ пыщIауэ щыта сэ мызэ-мытIэу зэхэсхащ Тау Пщыкъан экономикэ, къэрал IэнатIэхэм щызэфIих  лэжьыгъэфIхэм, и Iуэху зехьэкIэ мардэхэм ятеухуа щытхъу куэд. КъыкIэлъыкIуэу Таур щытащ республикэм и профсоюз зэгухьэныгъэм и пашэу. Нэхъ гъунэгъуу ар къыщысцIыхуар 1993 гъэрщ. Абы щыгъуэ Таур КъБР-м и Парламентым и депутату хахат.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Хэкур зэрыгушхуэ щIэныгъэлI

2017-05-18

 • УФ-м, КъБР-м щIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ, Информатизацэм- кIэ дунейпсо академием, ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ академием, ЩIэныгъэхэмрэ гъуазджэхэмкIэ Петровскэ академием я академик, физи-ко-математикэ щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор ХъуэкIуэн Хьэзрэталий Беслъэн и къуэр ди республикэр, къэралыр зэрыгушхуэ еджагъэшхуэхэм ящыщщ. Абы бгъэдэлъ щIэныгъэ куумрэ зэфIэкI лъагэхэмрэ къыхуахьа щIыхьыцIэхэм хохьэ ар Ипщэ федеральнэ университетым щIыхь зиIэ и профессору зэрыщытри, РАН-м ТеплофизикэмкIэ и лъэпкъ комитетым и бюром зэрыхагъэхьари, физикхэм я Налшык школ цIэрыIуэм и пашэу зэрыщытри, нэгъуэщIхэри. ЩIэныгъэлI щыпкъэм, лъэпкъым и нэхъыжьыфIхэм ящыщым и ныбжьыр нобэ илъэс 85-рэ ирокъу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Мысост Вадим: Театрыр хэмыту си гъащIэр си нэгу къысхущIэгъэхьэркъым

2017-05-11

 • «Уафэгъуагъуэ макъ» (Лохвицкий Михаил), «Псэлъыхъухэр» (Ержыб Мамий), «Къанщобийрэ Гуащэгъагърэ» (КъардэнгъущI Зырамыку), «Тыргъэтауэ» (IутIыж Борис) спектаклхэм, нэгъуэщIхэми роль гукъинэжхэр щызыгъэзэщIа, КъБР-м щIыхь зиIэ и артист, ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и артист Мысост Вадим лъэпкъ гъуазджэр зыгъэбжьыфIэхэм хабжэ.
 • «Театрыр си псэм щыщщ, сэ арыншауэ сымыпсэу пэлъытэщ», – жеIэ Вадим. И ныбжьыр илъэс 50 щрикъум ирихьэлIэу упщIэ зыбжанэкIэ абы зыхуэдгъэзащ:
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Шыбзыхъуэ Басир: Лъэпкъращ театрыр зейр

2017-05-04

 • Республикэм и театр, кино гъуазджэм и зыужьыныгъэм хэлъхьэныгъэфI хуэзыщIахэм ящыщщ УФ-м щIыхь зиIэ и артист, ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал дра- мэ театрым и актёр пажэ Шыбзыхъуэ Басир. И ныбжьыр илъэс 65-рэ щрикъум ирихьэлIэу, зи лэжьыгъэхэр куэдым гунэс ящыхъуа актёр цIэрыIуэр «Адыгэ псалъэ» газетым и редакцэм къедгъэблагъэри, и гъащIэмрэ лэжьыгъэхэмрэ тедгъэпсэлъыхьащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

ЩIэныгъэлI цIэрыIуэ АфэщIыж Тыркубий

2017-05-03

 • Тхыдэдж щыпкъэ, социологие щIэныгъэхэм я доктор, Адыгей къэрал университетым и профессор, ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академием и академик АфэщIыж Тыркубий Индрис и къуэр ди лъэпкъым и IэщIагъэлI цIэрыIуэхэм ящыщщ. Адыгэ Республикэм щIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, УФ-м цIыхухэм щIэныгъэ егъэгъуэтынымкIэ и отличник АфэщIыж Тыркубий и Iуэху зехьэкIэ пэрытым, бгъэдэлъ зэфIэкI лъагэмрэ щIэныгъэ куумрэ фIыуэ щыщыгъуазэщ Урысей Ипщэ щIыналъэм икIи пщIэшхуэ къыщыхуащI. ЛъэпкъылI щэджащэм и ныбжьыр накъыгъэм и 1-м илъэс 80 ирикъуащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Зи Iуэху зехьэкIэр щапхъэ

2017-04-19

 •  Адыгэхэм ди мащIэкъым зи IуэхущIафэ  дахэкIэ зэманыр зыгъэнщIа, утепсэлъыхь пэтми зыщумыгъэнщI, уеблэмэ, тхылъ щхьэхуэ тептхыхьыну зыхуэфащэ  цIыху щыпкъэхэр. Шэч  гуэри хэмылъу,  апхуэдэхэм ящыщщ Къэбэрдей-Балъкъэрым энергетикэ комплексым зыщегъэужьыным къаруушхуэ езыхьэлIа, абы зи гуащIэшхуэ хэзылъхьа Хьэмыкъуэ Ахьмэд .
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Пащты Борис: Сыхуейщ си бынхэм гъуазэ сахуэхъуну

2017-04-08

 • КъБР-м и Парламентым щэнхабзэмкIэ, жылагъуэ IуэхущIапIэхэм зегъэужьынымрэ цIыхубэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэмкIэ и комитетым и унафэщI Пащты Борис и ныбжьыр нобэ илъэс 60 ирокъу.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

ЦIыхубэ артист

2017-04-06

 • УФ-м и цIыхубэ артист, Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал филармонием и симфоние оркестрым и дирижёр нэхъыщхьэ икIи и художественнэ уна-фэщI, композитор цIэрыIуэ, КъБР-м и Композиторхэм я зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ, республикэм и Жылагъуэ палатэм хэт Темыркъан Борис Хьэту и къуэр нобэ илъэс 80 ирокъу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Европэм и еджагъэшхуэ нэхъ Iэзэхэм хабжэ

2017-04-04

 • Адыгэм ди мащIэкъым къыщалъхуа жылэм, зыщыщ лъэпкъым, и адэжь щIыналъэм, и хэкум  и  пщIэр   лъагэу зыIэта цIыху щэджащэхэр, зи гъащIэри зи гуащIэри зыбгъэдэт Iуэхум щхьэузыхь хуэзыщIхэр, мыхьэнэшхуэ зиIэ, узэрыгушхуэ хъун Iэужь дахэ къызэзынэкIхэр. Апхуэдэ зыщ ди тхыгъэр зытеухуари. Ар Аушыджэр къуажэм къыдэкIа еджагъэшхуэ Слъон Лудинщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ