ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Дин Iуэху'

Ислъамым и нур

2017-03-30

 • Сымаджэм  и  хьэкъыр
 • Уаз
 •  Сымаджэмрэ узыншэмрэ зэкIэрымыху зэкъуэшитIу гъащIэм зэрипхащ, чэзукIэ зызэрахъуэжу. Хэти сымаджэрилэщ, хэти нэхъ мащIэрэ мэсымаджэ. Алыхьым и пщылIхэм къытхуищI гущIэгъур зэрыгъунапкъэншэм и нэщэнэхэм ящыщщ сымаджэм и гуэныхьыр а игъэв узымкIэ зэрытрихыр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Ислъамым и нур

2017-01-31

 • Адэ-анэм  я  хьэкъыр
 • Алыхьым и псалъэу КъурIэн лъапIэм Iэят куэд къыщыкIуащ адэ-анэм я хьэкъым теухуауэ. «Алыхьым щхьэщэ хуэфщI. Адэ-анэм щабэу фахущыт», «Дэ цIыхум къалэн ящытщIащ адэ-анэм хьэлэлу ябгъэдэтыныр», «Сэ фIыщIэ къысхуэщI, уи адэ-анэм фIыщIэ яхуэщI», «Тхьэм и нейр ящыхуащ адэ-анэр зыхуэмыарэзыхэм. Алыхьым и нэфIыр ящыхуащ адэ-анэр арэзы зыщIхэм».
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Ислъамым и нур

2016-12-28

 • Iуэху еплъыкIэ
 • Адыгагъэр  фIэщхъуныгъэм  и  бийкъым
 •        Ар гущIэгъубэщ: Мухьэммэдым
 •        Арщ КъурIэн лыдыр къезытар.
 •        Дэри Тхьэм нэхум дыхуиушэ!
 •        Тхьэм дэри ди нэ къигъэплъэж!1
 • Пушкин Александр.
 • «КъурIэным зыпэсщIыжу»
 • Зымахуэ бзылъхугъэ гуэрым сыкъигъэувыIэри «Мыпхуэдэ тхылъхэр уфIэфI?» – жиIэурэ и «щыхьэт тхылъхэр» къызыкъуихын щIидзащ. «Си диным и Iуэхущ зесхуэр» жызоIэ, абы и гукъыдэжыр нэхъри къызэрыригъэблыр слъагъуу. «Мыбы псом ятеухуаи хэтщ, Мухьэммэд библиер фIыуэ ищIэу щытащ, абы Авраам (Ибрэхьим) и дин псори къабыл ящIыну къыхуриджэрт», – жеIэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Ислъамым и нур

2016-11-01

 • Уаз
 • Бзэгузехьэрщ Тхьэм нэхъ  жагъуэ дыдэу илъагъу   цIыхур
 • Дунейм сыт хуэдиз IуэхугъуэфI щимылэжьми, бзэгу зехьэныр зыхэлъым Алыхьым и нейр щыхуащ. Гуэныхьышхуэхэр 70 мэхъури, ар абыхэм ящыщщ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Ислъамым и нур

2016-09-29

 • Уаз
 • Уафэри  щIылъэри къыщигъэщIа  махуэ
 • Муслъымэн махуэрыбжэмкIэ мухьэрэм мазэр илъэсым и япэ мазэщ (илъэсыщIэр къохьэ). Ар Алыхьым нэхъ лъапIэ дыдэу къигъэщIа мазиплIым ящыщ зыщ. Абы теухуауэ Iэят куэд Тхьэм и тхылъым ущрохьэлIэ, хьэдисми къыджеIэ. А мазэ лъапIэм и 10-нэ махуэр IэшрыIщ. Ар мы гъэм жэпуэгъуэм и 12-м тохуэ. КъурIэным къызэрыщыкIуамкIэ, а махуэращ уафэхэри, щIылъэри, мелыIычхэри, япэ цIыхури – Iэдэм – Тхьэм къыщигъэщIар. А махуэращ дунейр щыкъутэжынури.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

И лыр фшхы, тхьэмыщкIэхэми яхуэвгуэш

2016-08-30

 • Муслъымэн псоми ди зэхуэдэ Къурмэн махуэ лъапIэр къоблагъэ. ЗэрыхуагъэфащэмкIэ, мы гъэм хьидыр фокIадэм и 12-14-хэм тохуэ. Ар зэлъытар мазэр къыщыунэхуращ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Мазэ псокIэ еджахэр

2016-08-13

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Муслъымэнхэм я дин IуэхущIапIэм къызэригъэпэщри, республикэм и жылагъуэхэм щылажьэ ефэндыхэмрэ абы- хэм я дэIэпыкъуэгъухэмрэ я щIэныгъэм щыхагъахъуэ мазэ курсхэр Iэбу-Хьэнифэ и цIэр зезыхьэ Кавказ Ищхъэрэ ислъам университетым зы мазэкIэ щекIуэкIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Ислъамым и нур

2016-07-28

 • Уаз
 • ХьэжыщIыр  къоблагъэ
 • Алыхьым нэхъ лъапIэ дыдэу ибжа мазиплIым (рэджэб, зуль-хьиджэ, зуль-къахьдэ, мухьэррэм) ящыщщ зуль-хьиджэр. Ар Къытщхьэщытым фарз тщищIа хьэжы щащI мазэращ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

НэщIикIыж махуэшхуэр ягъэлъапIэ

2016-07-07

 • Налшык дэт Мэжджыт Нэхъыщхьэм бадзэуэгъуэм и 5-м НэщIикIыж хьидым теухуа гуфIэгъуэ Iуэхугъуэхэр щызэхэтащ. Къызэхуэсахэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий, Парламентымрэ Правитель ствэмрэ  къабгъэдэкIыу ехъуэхъуну абы кърихьэлIат КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ  Битокъу Владимир, республикэм Граждан жылагъуэ  зэгухьэныгъэхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и управленэм и уна фэщI КIурашын Анзор, абы и къуэ дзэ Гергоков Джамболэт сымэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Ислъамым и нур

2016-06-28

 • Щапхъэ
 • Хэкупсэ  нэсщ  Гуэщокъуэр
 •  Тыркум и Къайсэр къалэм пэгъунэгъу Сасыкъ къуажэм Гуэщокъуэ Абдул-Бакъи къыщалъхуащ. Абы пэщIэдзэ классхэр ехъулIэныгъэкIэ къыщиухащ. АдэкIэ еджэным пищэну и нэ къыхуикIырти, Къайсэр Iэпхъуащ икIи курыт щIэныгъэ зригъэгъуэтащ. Абы къыдэкIуэу «Iимам аль ХьэтIиб» лицейм илъэсиблкIэ ислъам диным щыхуеджауэ, нобэр къыздэсым муслъымэныгъэм и фIагъыр цIыхухэм ябгъэделъхьэ. Къапщтэмэ, илъэс 15-кIэ Тыркум и къэрал школхэм щыегъэджакIуэу щытащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху