ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Ди псэлъэгъухэр'

Тэнащ Тамарэ: Адыгэбзэм щIэблэр щыхуезгъаджэращ сыщынасыпыфIэр

2017-06-14

 • «Адыгэ псалъэ» газетым нобэ и хьэщIэщ филологие щIэныгъэм я кандидат, КъБКъУ-м адыгэбзэмкIэ и егъэджакIуэ Тэнащ (Надзырэ) Тамарэ. Бахъсэн районым хыхьэ Кыщпэк къуажэм дэт курыт еджапIэр 1980 гъэм абы ехъулIэныгъэкIэ къиухащ. А илъэс дыдэм КъБКъУ-м и химико-биологие факультетым щIэтIысхьащ. Япэ курс нэужьым, зэреджэм хуэдэурэ (1981 – 1985  гъ гъ.) щылэжьащ студентхэм папщIэ къызэрагъэпэща Институт высокомолекулярных соединений (ВМС) IуэхущIапIэм. ЕджапIэ нэужьым КъБКъУ-м и ВМС институтым инженер-технологыу ирагъэблэгъэжри, илъэс зыбжанэкIэ абы щыIащ. КъБКъУ-м и педколледжым химиемрэ биологиемкIэ, иужькIэ адыгэбзэмрэ адыгэ литературэмкIэ егъэджакIуэу щылэжьащ. Къэбэрдей-Балъкъэрым БизнесымкIэ и институтым и декан IэнатIэм зы илъэскIэ пэрытащ. Мы зэманым КъБКъУ-м урысыбзэр хамэ къэралыбзэу щрагъэдж кафедрэм урысыбзэмкIэ и егъэджакIуэщ. Апхуэдэу КъБКъУ-м общеобразовательнэ дисциплинэхэмкIэ и кафедрэм хамэ къэрал къикIа студентхэм адыгэбзэр щарегъащIэ. КъищынэмыщIауэ, ЕгъэджакIуэхэм я щIэныгъэм щыхагъахъуэ институтми (ИПК) адыгэбзэр щрегъэдж, Сирием къикIыжа ди лъэпкъэгъухэр урысыбзэм хегъэгъуазэ. Тэнащыр КъБР-м Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и творческэ гупым хэтащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди псэлъэгъухэр

ТщIэн ди гъунэжщ

2017-05-04

 • Дзэлыкъуэ щIыналъэ администрацэм и Iэтащхьэм и къулыкъур илъэс ещанэ хъуауэ езыхьэкI Джатэ Руслан гъащIэм куууэ хэзыщIыкI, къэралымрэ республикэмрэ щекIуэкI Iуэхухэм, абыхэм я зыужьыкIэм, цIыхухэм я псэукIэм, ахэр нэхъыбэу зыхуэныкъуэхэм , зыгъэпIейтейхэм фIы-уэ щыгъуазэ унафэщIщ. Езым хуэфащэ щIэныгъэ бгъэдэлъщ. Къармэхьэблэ (Каменномост) къуажэ еджапIэм и ужькIэ, 1975 гъэм КъБКъУ-р, 1992 гъэм УФ-м и МВД-м и юридическэ школ нэхъыщхьэр къиухащ, республикэм и хабзэхъумэ IэнатIэхэм щылэжьащ. 1992 гъэм и фокIадэм щегъэжьауэ 2006 гъэм и накъыгъэ хъуху Къэбэрдей-Балъкъэр таможнэм и унафэщIщ, 2013 гъэм и бадзэуэгъуэм къыщыщIэдзауэ 2014 гъэм и щIышылэ пщIондэ КъБР-м и Iэтащхьэм и Администрацэм и Тхьэмадэм и къуэдзэщ – къэрал кIуэцI политикэмкIэ управленэм и унафэщIщ. IэнатIэм къыщихьа ехъулIэныгъэхэм икIи илъэс куэд хъуауэ хьэлэлу зэрылажьэм къыпэкIуэу, «Хэкум и пащхьэм щиIэ фIыщIэм папщIэ» орденым и етIуанэ нагъыщэ медалрэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ЩIыхь тхылърэ къыхуагъэфэщащ, «КъБР-м щIыхь зиIэ и юрист» цIэ лъапIэ къыфIащащ.
 • Дзэлыкъуэ щIыналъэ администрацэм и Iэтащхьэу зэрылажьэ зэманым къриубыдэу хузэ- фIэкIахэм, дяпэкIэ нэхъыщхьэу къапэщытхэм тедгъэпсэлъыхьыну иджыблагъэ абы зыхуэдгъэзащ.
 •    Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди псэлъэгъухэр

Хэкужьым къару къыхелъхьэ

2017-04-27

 • Хэхэс адыгэхэмрэ хэкурысхэмрэ я зэхуаку зэпыщIэныгъэ дэлъынымкIэ, Германием щыIэ ди лъэпкъэгъухэм я Iуэху зытетым дыщыгъуэзэнымкIэ сэбэпышхуэ хъууэ ди ныбжьэгъущ а къэралым щыпсэу ХьэщIэцIыкIу Аднан. Ар ящыщщ адыгэ Iуэхур ипэкIэ гъэкIуэтэным хэлIыфIыхьхэм икIи хэкум унэ щиIэу пIалъэ-пIалъэкIэ мыбы къэкIуэжурэ щопсэу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди псэлъэгъухэр

Къанокъуэ Арсен: Си мурадхэм ящыщу япэр – си Хэкум схузэфIэкI хуэсщIэнырщ

2017-04-25

 • Политик цIэрыIуэ, 2005 – 2013 гъэхэм КъБР-м и Iэтащхьэу щыта Къанокъуэ Арсен иджы илъэс еплIанэ хъуауэ къэрал IэнатIэ пэрыту ди лъахэм и зыужьыныгъэм хуолажьэ – ар УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм къыбгъэдэкIыу сенатору щыIэщ, ФС-м Хамэ къэрал IуэхухэмкIэ и комитетым и Iэтащхьэм и къуэдзэщ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди псэлъэгъухэр

Сыт хуэдиз гугъуехь пымылъми

2017-04-20

 • Бахъсэн районым хыхьэ ХьэтIохъущыкъуей къуажэм дэт 3-нэ курыт еджапIэм илъэс куэд хъуауэ щылажьэ Шыбзыхъуэ Анжелэ Мухьэмэд и пхъур игурэ и псэрэ етауэ зи IэнатIэм пэрыт цIыху гумызагъэщ. Абы и щыхьэтщ школ, щIыналъэ, республикэ зэпеуэхэм иригъаджэхэри езыри мызэ-мытIэу къызэрыщыхэжаныкIыр. И лэжьыгъэфIым папщIэ абы къыхуагъэфэщащ «Урысей Федерацэм цIыхухэм щIэныгъэ егъэгъуэтынымкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ» цIэ лъапIэр, КъБР-м ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм, еджапIэм, район IуэхущIапIэхэм къабгъэдэкI щытхъу тхылъхэр. «ЕгъэджакIуэ нэхъыфI», «Си бзэ – си псэ, си дуней», «Си хэку – си лъахэ», «Сабий радионэтын нэхъыфI» зэпеуэхэм жыджэру хэтщ. Шыбзыхъуэ Анжелэ иджыблагъэ зыхуэдгъэзащ и лэжьыгъэм зэрехъулIэм, апхуэдэуи адыгэбзэм зегъэужьыным пыщIа Iуэхухэм ятеухуа упщIэ зыбжанэкIэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди псэлъэгъухэр

Мэздэгу адыгэхэм я деж дыкIуэну зыдогъэхьэзыр

2017-02-22

 • ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрыр къызэрызэIуахрэ мы гъэм илъэс 80 ирокъу. Ар щигъэлъапIэ лъэхъэнэм сыткIэ игъэфIэну абы театреплъхэр? А упщIэмкIэ дэ зыхуэдгъэзащ театрым и художественнэ унафэщI, Урысей Федерацэм, Къэбэрдей-Балъкъэрым, Абхъазым гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ Фырэ Руслан.
 • - Мазаем и 18-м дгъэлъэгъуащ «Пащтыхьымрэ пащтыхь гуащэмрэ» спектаклыр. Куэд мыщIэу утыкум къитхьэнущ пьеси 4. Ди дежкIэ ар нэхъапэм зэи къэмыхъуа Iуэхугъуэщ. Дэбагъуэ Роман игъэувынущ Миллер Артур и «Все мои сыновья» драмэр, Теувэжыкъуэ Владимир йолэжь Цей Ибрэхьим и «Къуэ кIасэ» пьесэм, режиссёр щIалэ ЕмкIуж Анзор иужь итщ IутIыж Борис и «Хьэпэщыпхэ»  макъамэ комедием. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди псэлъэгъухэр

Гугъуехьхэм къапимыкIуэта бзылъхугъэ

2017-01-21

 • ФIыуэ слъагъу, пщIэ зыхуэсщI,  зи къыдэкIыгъуэм дапщэщи сежьэ «Адыгэ псалъэ» газетыр къэзгъэсэбэпу, абы и щIэджыкIакIуэхэм фхуэсIуэтэну  сыхуейт бзылъхугъэ щыпкъэу дунейм тета, анэ IэфIу, анэшхуэ гумащIэу щыта Жыласэ (Джатокъуэ) Цацэ и гъащIэм теухуа хъыбар. Зэ еплъыгъуэкIэ, ар яхуэдэщ Хэку зауэшхуэм фызабэ ищIа адрей бзылъхугъэ минхэм. Ауэ щыхъукIи, къэралым и тхыдэм и лъэхъэнэ нэхъ гугъухэм зи гъащIэр хиубыда абыхэм гугъуехьрэ хьэзабу яшэчар апхуэдизу куэдыщэ мэхъури, жэщи махуи уатепсэлъыхьми, и кIэм нэсу къыпхуэIуэтэнукъым…
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди псэлъэгъухэр

Дзэмыхь Къасболэт: Лъэпкъ щIэныгъэр гъуэгуанэщIэ тоувэ

2016-12-07

 • ЩIэныгъэ куумрэ цIыху зэчиймрэ дэтхэнэ къэралри къарууфIэ зыщI, абы пщIэрэ щIыхьрэ къыхуэзыхь хэкIыпIэхэщ. ЩIэныгъэм щызыIэригъэхьа ехъулIэныгъэхэмкIэ Урысей Федерацэр зызыужьа щIыналъэхэм хабжэ. Апхуэдэу щытми, урысей щIэныгъэр къэралым и дэIэпыкъуныгъэ лъэщ хуэныкъуэщ икIи жылагъуэм къыгурыIуэн хуейщ хэкум и зыужьыныгъэм щIэныгъэлIым щиубыд увыпIэр зыхуэдэр. ЩIэныгъэ IэнатIэр егъэфIэкIуэным хуэунэтIа зэхъуэкIыныгъэхэр илъэс ещанэ хъуауэ щокIуэкI Урысей Федерацэм. ЩIэныгъэлIхэм я зэщIэхъееныгъэхэм къаша зэхуэсхэр, зэIущIэхэр блэкIауэ къытщыхъуами, зэхъуэкIыныгъэхэр иджыри зэфIэха хъуакъым. 2013 гъэм и фокIадэм къызэрагъэпэщауэ щыта ФАНО-м (ЩIэныгъэ зэгухьэныгъэхэм я федеральнэ агентствэ) къыхилъхьауэ, къэ-ралым и щIыналъэхэм щокIуэкI абыхэм щылажьэ щIэныгъэ-къэхутакIуэ институт зэмылIэужьыгъуэхэр зы щIэныгъэ центр иным и дамэм щIэгъэувэным хуэунэтIа Iуэхугъуэхэр. Институтхэр езыхэр зэхадзынущ я лэжьэкIэм и фIагъым елъытауэ, абыхэм я унафэщIхэри я къулыкъум пэрытыну зэрыхуитыр я ныбжьыр илъэс 65-рэ хъухукIэщ. А псори къэгъэнауэ, зы унафэм щIагъэувэр зы унэтIыныгъэм елэжь институтхэм я закъуэкъым, атIэ, къапщтэмэ, физикхэри, биологхэри, гуманитар къэхутэныгъэхэр езыгъэкIуэкIхэри, мэкъумэшым пыщIахэм елэжьхэри – псори зы унафэм щIэтынущ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди псэлъэгъухэр

Дзэ къулыкъум и пщIэр лъагэщ

2016-12-02

 • «Илъэс 30 ипэкIэ дзэм къулыкъу щызымыщIа щIалэхэм пщащэхэр еплъу щытакъым, гуащIэмащIэу, сымаджэрилэу къащыхъурти. ИужькIэ, ди къэралыр зэблэхъугъуэ лъэхъэнэм щыхыхьэм, адэ-анэхэр щышынэ хъуащ я къуэхэр армэм дэкIыным, икIи я быныр ныкъуэдыкъуэу тхылъ нэпцI хузэрагъэпэщынут абы ямыгъэкIуэн щхьэкIэ. Иджы, ди гуапэ зэрыхъунщи, дзэм къулыкъу щыщIэным пщIэрэ щхьэрэ пылъ хъуащ», – жеIэ республикэм и дзэ комиссар Соблыр Мухьсин.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди псэлъэгъухэр

Зи къулыкъум хуэпэж

2016-11-30

 • УФ-м и УФСИН-м КъБР-м щиIэ къудамэм и лэжьакIуэ, подполковник Къардэн Владимир СССР-м и МВД-м и еджапIэ нэхъыщхьэхэр къиухащ. 1980-2007 гъэхэм КъБР-м и МВД-м IэнатIэ зэмылIэужьыгъуэхэр щиIыгъауэ пенсэм кIуащ. Иджы ар егъэджакIуэу щолажьэ ПУ-214-м и 3-нэ колонием и еджапIэм.
 • Унагъуэщ, пхъуитI иIэщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди псэлъэгъухэр