ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Спорт'

Урысейри Къэбэрдей-Балъкъэрри зыщыгугъхэр

2016-02-02

  • Гъэмахуэ Олимп Джэгухэр 2016 гъэм и шыщхьэуIум и 5-21-хэм Бразилием щекIуэкIынущ. Урысей Федерацэм и командэ къыхэхам хэту Къэбэрдей-Балъкъэрым и спортсменхэри абы кIуэнущ. ЗэкIэ Рио-де-Жанейрэ зыкъыщызыгъэлъэгъуэну ди щIалэхэмрэ хъыджэбзхэмрэ я цIэр пыухыкIауэ къраIуакъым, арщхьэкIэ, хуэбгъэфащэ зэрыхъунумкIэ, апхуэдэхэм Iэмал имыIэу яхэхуэн хуейщ ди бэнакIуэ цIэрыIуэхэу Махуэ Билал, Къущхьэ Мурадин, Джэду Аниуар, дзюдоист Мудрэн Беслъэн, атлетикэ псынщIэмкIэ спортсменкэ Кучинэ Марие сымэ.
  •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

Илъэс къэс йокIуэкI

2015-10-20

  • Жэпуэгъуэм и 10-м Налшык и Сабий стадионым  щызэхуащIыжащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и министерствэхэмрэ ведомствэхэмрэ я спартакиадэр. Псори зэгъусэу командэ 18 зэпеуэм хэтащ.
  • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

ЩIэблэр спортым хузэщIагъэуIуэ

2015-04-18

  • «Олимп патруль» урысейпсо спорт-егъэджэныгъэ программэм и зи чэзу Iуэхугъуэр мэлыжьыхьым и 7-8-хэм Налшык къалэ и курыт еджапIэ №9-мрэ №5-мрэ щекIуэкIащ.
  •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

«Ладья хужь»

2015-04-01

  • Шахмат-шашкэ джэгухэмкIэ Налшык и «Ладья» клу­бым щекIуэкIащ зи ныбжьыр илъэс 14 ирикъуахэм шахматхэмкIэ я зэхьэзэхуэхэр. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт, Спорт хъыбархэр