ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Спорт'

Инал и япэ ехъулIэныгъэ

2017-12-09

 • Кърымым щыIэ «Ялта-Интурист» спорткомплексым каратэмкIэ иджыблагъэ щекIуэкIа урысейпсо зэхьэзэхуэм къыщыхэжаныкIащ зи ныбжьыр илъэс 12-13 ирикъуахэм я зэхьэзэхуэм хэта МафIэдз Инал.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

Шокъум Ахьмэдрэ ЗакIуий Азэмэтрэ я текIуэныгъэ

2017-11-28

 •  Дагъыстэным хыхьэ Хасавюрт къалэм щекIуэкIащ зи ныбжьыр илъэс 20-м нэмысахэм бэнэкIэ хуитымкIэ я урысейпсо зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ къэралым и щIыпIэ зэмылIэужьыгъуэхэм къикIа бэнакIуэ 200-м щIигъу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

Былымыхь Каринэ: ЦIыхур щIохъуэпс ехъулIэныгъэм

2017-11-15

 • Жэпуэгъуэм и 25-29-хэм Москва щекIуэкIащ пауэрлифтингымкIэ дунейпсо чемпионат (WRPF версие). Къэрал 34-рэ зыхэта зэхьэзэхуэм ди лъахэгъухэр къыщыхэжаныкIащ. Тэрч районым хыхьэ Курп Ищхъэрэ къуажэм щыщ Былымыхь Каринэ (кг 67,5-рэ) троеборьемкIэ дунейпсо чемпионкэ хъуащ, килограмм 315-рэ къиIэтри. Абы и тренер Унэж Владимир (Мусэбий) ветеранхэм я зэпеуэм (килограмми 100-м нэсхэм) дыжьын медалыр щызыIэригъэхьащ, Хьэщпакъ Мусэ (кг 82,5-рэ) килограмм 580-рэ иIэу зэпеуэм етIуанэ щыхъуащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

Нэхъ пасэу зэрыщIидзам къыхокI

2017-11-10

 • Ди газетым зэрытетащи, «Iуащхьэмахуэ» зыгъэпсэхупIэ АО-м мыгъэрей щIымахуэ бгы-лыжэ лъэхъэнэр щэкIуэгъуэм и 5-м къызэIуихащ. Ар нэгъабэрейм елъытауэ зы мазэкIэ нэхъ пасэщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

Дунейпсо зэпеуэм къыщыхожаныкIхэр

2017-11-09

 • Сочэ и «Адлер-Арена» стадионым жэпуэгъуэм и 27-м щекIуэкIащ панкратионымкIэ дунейпсо чемпионат. Къэбэрдей-Балъкъэрым икIахэр абы къыщыхэжаныкIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

Альберт ящыгъупщэркъым

2017-10-26

 • Иджыблагъэ Нарткъалэ щекIуэкIащ Шэшэным хъыбарыншэу щыкIуэда Хьэлышх Альберт и цIэкIэ къызэрагъэпэща мини-футболымкIэ школакIуэхэм я зэпеуэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

Зи IэщIагъэм хуэпэж

2017-07-04

 • Дэтхэнэ лъэпкъми цIыху пажэ куэд яхэтщ зыщыщ лъэпкъым и Iуэхур я гупсысэкIэ, IуэхущIафэкIэ, зэфIэкIкIэ ипэкIэ ягъэкIуатэу, абы и зыужьыныгъэм хьэлэлу хуэлажьэу. Апхуэдэхэм ящыщ щIалэ жыджэрщ си тхыгъэмкIэ фэзгъэцIыхунур. Ар Шэшэн Республикэм щыщ, спортым и мастерхэм я кандидат Баматгириев Ислъамщ. Зи гъащIэм спортым увыпIэшхуэ щызыубыд щIалэр щапхъэ яхуохъу абы хуигъасэ ныбжьыщIэхэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

КъБР-м икIахэр къыхожаныкI

2017-01-21

 • Иджыблагъэ Невинномысск щекIуэкIащ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм стIолыщхьэ теннисымкIэ и чемпионат. КъБР-м и бзылъхугъэ гупми, цIыхухъухэми етIуанэ увыпIэр абы къыщахьащ. Щхьэзакъуэ зэпеуэм бжьыпэр щиубыдащ Буланкинэ Аннэ. ЕтIуанэ увыпIэр Тазий Даринэ Iэрыхьащ. Иджы а тIуми КъБР-м и щIыхьыр Урысей чемпионатым щахъумэнущ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

ИлъэсыщIэм фIыкIэ щогугъ

2017-01-18

 • Мас-рестлинг спорт лIэужьыгъуэм кIуэ пэтми ди республикэм зыщеубгъу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

Мурадхэр зи куэд Бекъан Хъызыр

2016-07-15

 • «Спартак»-р СССР-м къыщыунэхуа спорт зэгухьэныгъэхэм ящыщ зыщ.
 • Абы и къудамэ нэхъ ин дыдэщ алыдж-урым бэнэкIэмкIэ дунейпсо классымкIэ спортым и мастер Слушаев Андрей зи унафэщI, «Спартак» урысей физкультурэ-спорт зэгухьэныгъэр.
 • Нобэ ди гуапэу жытIэ хъунущ «Спартак» зэгухьэныгъэм зэрызиужьыр. Къэбэрдей-Балъкъэрыр абы и «унагъуэм» хохьэж. Мы гъэм и мэлыжьыхьым зэгухьэныгъэм и къызэгъэпэщакIуэхэм я зэхуэс екIуэкIащ. Иджы абы хэтщ КъБР-м и Парламентым Спортымрэ туризмэмкIэ и комитетым и унафэщI, спортым щIыхь зиIэ и мастер, алыдж-урым бэнэкIэмкIэ Олимп чемпион Къардэн Мурат, спортым щIыхь зиIэ и мастер, лъакъуэрыгъажэ спортымкIэ Олимп чемпион Шыхъуэ Борис, СССР-м алыдж-урым бэнэкIэмкIэ спортым щIыхь зиIэ и мастер Жаным Аслъэн, УФ-м алыдж-урым бэнэкIэмкIэ щIыхь зиIэ и тренер, КъБР-м физическэ щэнхабзэмрэ спортымкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Локьяев Юрий сымэ, нэгъуэщIхэри. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт