ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Мэшыкъуэ-2014'

ХьэщIэр зи щIасэ Кавказ

2015-08-13

  • «Мэшыкъуэ-2015» Кавказ Ищхъэрэ щIалэгъуалэ зэхыхьэм хэтахэм я проект нэхъыфIхэм щыхэплъащ «Кавказ Ищхъэрэм и курортхэр» ОАО-м къызэригъэпэща зэхьэзэхуэм. Абыхэм ящыщу нэхъыфIу къалъытахэм «Архъыз» зыгъэпсэхупIэм и резидентхэм я советыр хэплъащ.
  •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Мэшыкъуэ-2014

Нэхъыщхьэр щыуагъэхэр бгъэзэкIуэжынырщ

2014-09-11

  • КъБР-м егъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министрым и къуэдзэ Геккиев СулътIан иджыблагъэ IущIащ ди щIыналъэм щыщу «Мэшыкъуэ-2014» щIалэгъуалэ зэхыхьэм щытекIуахэм.
  •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Мэшыкъуэ-2014

ФIыкIэ, «Мэшыкъуэ»!

2014-08-19

  • «Мэшыкъуэ-2014» щIалэгъуалэ зэхыхьэм и мыгъэрей лэжьыгъэр шыщхьэуIум и 17-м иухащ. Иужь-рей махуэм абы и хьэщIащ УФ-м и Къэрал Думэм и УнафэщIым и къуэдзэ Железняк Сергей, УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу КИФЩI-м щыIэм и къуэдзэ Ведерников Михаил, киномрэ театрымрэ я актёр Певцов Дмитрий. Япэм къыхигъэщащ зэхыхьэр щаублагъащIэ илъэсыр фIы дыдэу зэрищIэжыр, абы лъандэрэ «Мэшыкъуэм» зыхэпщIэу зэрызиужьар. «Кавказыр щIыналъэ гуапэщ, сыт щыгъуи ар и хьэщIэм хуэжумартщ. Сыщогугъ «Мэшыкъуэм» зэхуишэс щIалэгъуалэм ныбжьэгъугъэр зэпымыууэ ягъэнэхъапэну», – жиIащ Железняк Сергей.
  • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Мэшыкъуэ-2014

Хэтщ Багъэтырри

2014-08-16

  • «Мэшыкъуэ-2014» щIалэгъуалэ зэхуэсым и етIуанэ Iыхьэм и лэжьыгъэр йокIуэкI. МахуитIым и кIуэцIкIэ ныбжьыщIэхэм ягъэлъэгъуэнущ «Спортымрэ туризмэмрэ», «Экономикэмрэ хьэрычэт Iуэхумрэ», «Гъуазджэмрэ щэнхабзэмрэ» унэтIыныгъэхэмкIэ ягъэхьэзыра проектхэр. Экспертхэм я пащхьэ иралъхьэнущ лэжьыгъэ 700-м нэблагъэ. Гупсысэ нэхъыфI къэзыгъэлъэгъуахэм трагуэшэну грантыр сом мелуани 100 мэхъу. «Мэшыкъуэм» щыIэхэм къызэрыхагъэщамкIэ, экспертхэр набдзэгубдзаплъэу икIи жыджэру мэлажьэ. Зы пщыхьэщхьэм къриубыдэу ахэр хэплъэну хунэсащ проект 250-м.

Зыхыхьэхэр: Мэшыкъуэ-2014

КъэкIуэнур зейхэр

2014-08-09

  • «Мэшыкъуэ-2014″ щIалэгъуалэ зэхыхьэр яублащ. Ар къыщызэIуаха зэIущIэм хэтащ УФ-м и Президентым и полномочннэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щыIэ Меликов Сергей, УФ-м Кавказ Ищхъэрэм и IуэхухэмкIэ и министр Кузнецов Лев, Урысей щIалэгъуалэм я IуэхумкIэ федеральнэ агентствэм и унафэщI Поспелов Сергей, депутатхэр, щIэныгъэ лэжьакIуэхэр. Президент Путин Владимир зэхуэсым хэтхэм зэрызахуигъазэ псалъэхэм къеджащ Меликов Сергей.
  • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Мэшыкъуэ-2014, Хэха