ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Нэтынхэр'

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2017-09-14

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, фокIадэм и 18
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр»               (16+)
 • 6.35 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 6.45 «Жыг щIагъым». Сабийхэм папщIэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.20 «Микрофоныр – сабийхэм». Бондаренкэ Николай (6+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр»           (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.10 «ЦIыху». Журналист Богатырев Ильяс (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2017-09-06

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, фокIадэм и 11
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 6.45 «Езым и дуней». Узденов Исмэхьил (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.15 Бабаев Къуанч и фэеплъу дзюдомкIэ къызэрагъэпэща турнирым къратыкI (12+)
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2017-08-31

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, фокIадэм и 4
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр»           (16+)
 • 6.35 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 6.45 Хаджиев Даниял и гъэлъэгъуэныгъэ (12+)
 • 7.00 Къэбэрдей-Балъкъэрыр езым фIэфIу Урысейм             зэрыгухьэрэ илъэс 460-рэ ирокъу. «Мы щIы-пIэм сыщынасыпыфIащ». Лермонтов Михаил Кавказым зэрыщыIар (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2017-08-26

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, шыщхьэуIум и 28
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 Кавказыр хуит къэщIыжыным теухуа зауэм зэрыщIидзэрэ илъэс 75-рэ зэрырикъум и щIыхькIэ фестиваль. КIэухыр (12+)
 • 7.00 «Ди щIэинхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2017-08-19

 • 1 КъБР  „Мир“ канал
 •  Блыщхьэ, шыщхьэуIум и 21
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Утыку». УФ-м и цIыхубэ артист Биджиев Хьэсэн (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.05 Къэбэрдей-Балъкъэрыр езым фIэфIу Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 460-рэ щрикъум ирихьэлIэу. «Тхыдэм щыщ напэкIуэцIхэр. Урысеймрэ Кавказымрэ». Тхыдэ щIэныгъэхэм я кандидат Къалмыкъ Жылэбий (16+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.10 «Дуней тетыкIэ». КIуащ Нэхунэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.35 «Дыщэ пхъуантэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВм-мрэ радиомрэ

2017-08-10

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, шыщхьэуIум и 14
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр»           (16+)
 • 6.35 «ЩIэдзапIэ». Iуащхьэмахуэ къуажэр (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 6.55 Къэбэрдей-Балъкъэрыр езым фIэфIу Урысейм  зэрыгухьэрэ илъэс 460-рэ щрикъум ирихьэлIэу. «Куэдыр зыхуэуса щIыналъэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2017-08-05

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, шыщхьэуIум и 7
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Тхьэм и унэм ухуэзышэ гъуэгу» (12+)
 • 7.05 «ЩIэныгъэмрэ бзылъхугъэмрэ». Филологие щIэныгъэхэм я кандидат Кучмезовэ Ларисэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.40 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.10 «Нэхъыжьым и псалъэ». Хьэрэдурэ Музрэч. Курп Ипщэ къуажэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.35 «Дыщэ пхъуантэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2017-07-22

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, бадзэуэгъуэм и 24
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Лъэхъэнэгъу». Третьяк Татьянэ (12+)
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2017-07-15

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, бадзэуэгъуэм и 17
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Уэрэдыр фэеплъ мыкIуэдыжщ». УФ-м щIыхь зиIэ и артисткэ Сосмакъ Валентинэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.05 УсакIуэ Бегиев Абдулыхь (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.40 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.10 «ХьэрычэтыщIэхэм я алыфбей». ХьэрычэтыщIэ КIуэкIуэ Нурхьэлий (12+)
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2017-07-06

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, бадзэуэгъуэм и 10
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Сэ фIыуэ слъагъу уэрэд» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 7.05 Къэбэрдей-Балъкъэрыр езым фIэфIу Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 460-рэ щрикъум ирихьэлIэу. «Куэд зыхуэуса щIыналъэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр