ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Нэтынхэр'

КъБР-мрэ и ТВ-мрэ радиомрэ

2017-12-15

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, дыгъэгъазэм и 18
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.45 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 7.05 «Дыщэ пхъуантэ». Сабийхэм папщIэ (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 7.05 «Iуэху еплъыкIэ». Нартан къуажэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2017-12-09

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, дыгъэгъазэм и 11
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 6.45 «КъэкIуэнур зейхэр». Мэкъумэш щIэныгъэхэм я кандидат Къанэмэт Арифэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.05 «Iуэху куэдым теухуа псалъэмакъ». СССР-м и цIыхубэ артист Темыркъан Юрий (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2017-12-02

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, дыгъэгъазэм и 4
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 6.45 «Гъуэгуанэ тхыгъэхэр» (12+)
 • 6.55 «ГъащIэ гъуэгу». КъБР-м щIыхь зиIэ и артист Шэрджэс Iэсият (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2017-11-25

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, щэкIуэгъуэм и 27
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 6.45 «Анэдэлъхубзэ». Телевикторинэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.15 «Къэбэрдей-Балъкъэрым и дыщэ вагъуэхэр» (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2017-11-18

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, щэкIуэгъуэм и 20
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 6.45 «Хэт ухъуну ухуей?» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.10 «Дахагъэр и пщалъэу». СурэтыщI Жылэтэж Амир (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2017-11-11

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, щэкIуэгъуэм и 13
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 6.45 «Лъэпкъхэр зэкъуэшым хуэдэу щызэдопсэу» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.15 «Къэбэрдей-Балъкъэрым и Дыщэ Вагъуэхэр». Совет Союзым и ЛIыхъужь Мэсей Аслъэнджэрий (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2017-11-04

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, щэкIуэгъуэм и 6
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Ди псэлъэгъухэр». УэрэджыIакIуэ ПащIэ Ленэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.05 «КъэкIуэнур нобэм пыщIащ». Урысей этнографие музейм и унафэщI Грусман Владимир (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.05 Кулиев Къайсын къызэралъхурэ илъэси 100              ирокъу. «ГъащIэми уэрэдми мыбдеж щыщIедзэ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2017-10-28

 • 1 КЪБР „Мир“ канал
 •  Блыщхьэ, жэпуэгъуэм и 30
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 6.45 «Утыку». Кулиев Къайсын къызэралъхурэ илъэси 100 зэрырикъум и щIыхькIэ Уфа къалэм къыщызэрагъэпэща «Туугъанлыкъ» VI дунейпсо театр фестивалыр (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.15 «Лъэужь». Гъубжокъуэ Хьэжпагуэ. Шэрэдж Ищхъэрэ къуажэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-рэ радиомрэ

2017-10-21

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, жэпуэгъуэм и 23
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 6.45 «Лира». УсакIуэ Мыкъуэжь Анатолэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.00 «Парламентым и сыхьэт» (16+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2017-09-28

 • 1 КъБР «Мир» канал
 •  Блыщхьэ, жэпуэгъуэм и 2
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 6.45 Хаджиев Даниял и гъэлъэгъуэныгъэ (12+)
 • 6.55 «Жьэгу». Тебердиевхэ я унагъуэр (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.10 «Псэм и пэ – напэ». Абхъаз Республикэм и хуитыныгъэм и махуэм ирихьэлIэу (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 8.40 «Iущыцэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (6+)
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр