ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Нэтынхэр'

КъБР-м ТВ-мрэ радиомрэ

2017-03-31

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, мэлыжьыхьым и 3
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Дыщэ пхъуантэ». Сабийхэм папщIэ (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 6.55 УФ-м  щIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, химие щIэныгъэхэм я доктор МэкIэтIей Абдулэхь теухуауэ (16+)
 • 7.40 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.10 «Зэманым и шэрхъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2017-03-24

 • 1 КъБР «Мир» канал
 •  Блыщхьэ, гъатхэпэм и 27
 • 6.35 «Дыщэ пхъуантэ». Сабийхэм папщIэ (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 7.00 «Чемпионхэр». Дзюдом щIэблэр хуэзыгъасэ Шаваев Хьэнэфий. КIэухыр (12+)
 • 7.20 «Нобэ, пщэдей…» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.40 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.15 Нобэ театрым и дунейпсо махуэщ. «Зэчиймрэ IэпщIэлъапщIагъэмрэ». ГИТИС-м и етIуанэ балъкъэр студиер (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2017-03-16

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, гъатхэпэм и 20
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Дыщэ пхъуантэ». Сабийхэм папщIэ (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 7.00 «КъызыхуигъэщIа IэщIагъэр». КъБР-м щIыхь зиIэ и дохутыр Чым Агнессэ (16+)
 • 7.40 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.15 «ЕгъэджакIуэ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2017-03-11

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, гъатхэпэм и 13
 • 06.00, 07.40 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 06.35 «Дыщэ пхъуантэ». Сабийхэм папщIэ (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 07.00 «Пэжым ухуэзышэ гъуэгур». IуэрыIуатэдж, публицист Дудов Мэхьмуд и гъащIэмрэ и лэжьыгъэмрэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 07.30 «Зарядкэ нэжэгужэ» (6+)
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2017-02-04

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, мазаем и 6
 • 6.00 «Республикэ:   тхьэмахуэ   зэхуаку  хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Зэчиймрэ IэпщIэлъапщIагъэмрэ». ТхакIуэ Гуртуев Эльдар (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.05 «Гу зылъытапхъэ» (12+)
 • 7.30 «Зарядкэ нэжэгужэ» (6+)
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2017-01-26

 • 1КЪБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, щIышылэм и 30
 • 6.00 «Республикэ:   тхьэмахуэ   зэхуаку  хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Нартхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.05 «Мамэ мэлажьэ…» (12+)
 • 7.30 «Зарядкэ нэжэгужэ» (6+)
 • 7.40 «Республикэ:   тхьэмахуэ   зэхуаку хъыбархэр»  (16+)
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2017-01-21

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, щIышылэм и 23
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Iуэхугъуэ нэхъыщхьэ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.05 «ГуащIэм фIыщIэ пылъщ». РСФСР-м щIыхь зиIэ и зоотехник Унэжокъуэ Борис (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.40 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.10 «Iуэху еплъыкIэ» (12+)
 • 8.35 «Спортым и лъагапIэхэм хуокIуэ» (12+)
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2017-01-13

 • 1 КъБР
 • „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, щIышылэм и 16
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «ЩIэныгъэр – гъуазэщ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.00 «ТВ-галерея». УФ-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ ХьэIупэ ДжэбрэIил. Япэ нэтын (12+)
 • 7.40 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.10 «Езым и дуней». Ульбашевхэ Хъусейрэ Зухрарэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 8.40 «Седьмая скорость». Автомобилистхэм папщIэ (16+)
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2017-01-10

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Гъубж, щIышылэм и 10
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр»
 • 6.15 «ХэкIыпIэ щыIэщ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 6.30 «Гум имыхуж». КъБР-м щIыхь     зиIэ и артист Къардэн Лъостэнбий (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.10 «ФIы щIэн». КъБР-м и цIыхубэ сурэтыщI КIыщ Мухьэдин (12+)
 • 7.40     «ХъыбарыщIэхэр»
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ и радиомрэ

2016-12-28

 • 1 КъБР  «Мир» канал
 • Блыщхьэ, щIышылэм и 2
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр»
 • 6.35 «ИлъэсыщIэр – бгым». Махуэшхуэ нэтын. Шэджэм щIыналъэ. ПэщIэдзэр (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.40 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр»
 • 8.10 «Дахэнагъуэ». Тележурнал (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр