ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Нэтынхэр'

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2017-07-15

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, бадзэуэгъуэм и 17
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Уэрэдыр фэеплъ мыкIуэдыжщ». УФ-м щIыхь зиIэ и артисткэ Сосмакъ Валентинэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.05 УсакIуэ Бегиев Абдулыхь (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.40 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.10 «ХьэрычэтыщIэхэм я алыфбей». ХьэрычэтыщIэ КIуэкIуэ Нурхьэлий (12+)
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2017-07-06

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, бадзэуэгъуэм и 10
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Сэ фIыуэ слъагъу уэрэд» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 7.05 Къэбэрдей-Балъкъэрыр езым фIэфIу Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 460-рэ щрикъум ирихьэлIэу. «Куэд зыхуэуса щIыналъэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2017-06-30

 • 1 КъБР «Мир» канал»
 • Блыщхьэ, бадзэуэгъуэм и 3
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Къэухь». Литературэ зэIущIэхэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.10 Къэбэрдей-Балъкъэрыр езым фIэфIу Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 460-рэ щрикъум ирихьэ- лIэу. «Кавказым хуэусахэр» (12+)
 • 7.40 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.10 «Псэм и пэ – напэ». СССР-м и дзэхэм щIыхь зиIэ я кхъухьлъатэзехуэ, генерал-майор Сосна- лы СулътIан. Япэ Iыхьэ (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 8.45 «Ойнай-ойнай». ГушыIэ нэтын (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2017-06-16

 •  1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, мэкъуауэгъуэм и 19
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр»       (16+)
 • 6.35 «УимыIэри умыхъумэри зыщ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.05 «Узыщыгугъыпхъэр» (12+)
 • 7.40 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2017-06-10

 • 1 КъБР
 • «Мир» канал
 • Блыщхьэ, мэкъуауэгъуэм и 12
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр»   (16+)
 • 6.35 «ЦIыхубэ IэпщIэлъапщIэхэр» (12+)
 • 7.05 «ЛIэщIыгъуэхэм я джэрпэджэж» (балъ­къэ­рыб­зэкIэ) (12+)
 • 7.40 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр»        (16+)
 • 8.10 «Къуажэдэсхэр». Старэ Шэрэдж къуажэ (ады­гэбзэкIэ) (12+)
 • 8.35 «Дыщэ пхъуантэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2017-06-03

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, мэкъуауэгъуэм и 5
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Хабзэм къезэгъ упщIэ» (16+)
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2017-05-26

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, накъыгъэм и 29
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Дыщэ пхъуантэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 6.55 «Нобэ, пщэдей…». Германием щыпсэу адыгэхэр (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.25 «ТекIуэныгъэм и гъуэгукIэ!» (12+)
 • 7.40 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2017-05-19

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, накъыгъэм и 22
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «ЦIыху». КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, лъахэхутэ Шаханов Тимур къызэралъхурэ илъэси 100 щрикъум ирихьэлIэу (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.05 «Щам адыгэхэр. МамырщIэкъу ящыгъупщэжахэр» (16+)
 • 7.40 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.10 «Тщыгъупщакъым» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.45 «Микрофоныр – сабийхэм». КIыщ Эльвирэ (6+)
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2017-05-13

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, накъыгъэм и 15
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 МасрестлингымкIэ Урысей чемпионатым къратыкI репортаж (12+)
 • 6.45 «Абаза в Кабарде» тхылъыр утыку кърахьэ (12+)
 • 7.10 «ЦIыху». КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, лъахэхутэ Шаханов Тимур къызэралъхурэ илъэси 100 щрикъум ирихьэлIэу (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2017-05-06

 •  1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, накъыгъэм и 8
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Бзэм и пшыналъэ». 1утIыж Борис и цIэр зезыхьэ цIыхубэ литературэ театрыр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.05 «Къэухь». Литературэ зэ1ущIэхэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.40 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.15 «ЕгъэджакIуэ». ЕгъэджакIуэ Жазаевэ Жулдуз (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 8.45 МасрестлингымкIэ Урысейм и чемпионатым къратыкI репортаж (12+)
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр