ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Нэтынхэр'

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2018-02-15

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, мазаем и 19
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 6.45 «Жыг щIагъым». Сабийхэм папщIэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.05 «Ракурс». Адыгэшым (12+)
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2018-02-08

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, мазаем и 12
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр»
 • 6.35 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 6.45 «Дыщэ пхъуантэ». Сабийхэм папщIэ (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 7.05 «ГъащIэ кIыхь ухъу!». ПIаз Марие (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2018-02-01

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, мазаем и 5
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!»  (12+)
 • 6.45 «Зы уэрэдым и хъыбар» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2018-01-25

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, щIышылэм и 29
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 6.45 «Дахагъэр и пщалъэу». Дизайнер Къущхьэ Радимэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.15 «ХэкIыпIэ щыIэщ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.10 «Дэтхэнэ зыми щхьэкIэ» (12+)
 • 8.40 «Ойнай-ойнай». ГушыIэ нэтын (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2018-01-18

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, щIышылэм и 22
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр»  (16+)
 • 6.35 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 6.45 «ХэкIыпIэ щыIэщ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2018-01-11

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, щIышылэм и 15
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 6.45 «Спорт хъыбархэр» (12+)
 • 7.05 «ПэщIэдзэ». Гундэлэн къуажэм и тхыдэм щыщ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2018-01-10

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Бэрэжьей, щIышылэм и 10
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 6.30 «ПэщIэдзэ». ГъукIэ IэщIагъэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.10 «Адыгэхэр щIыуэпсым зэрыхущыту щытар». ЕплIанэ Iыхьэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2017-12-29

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, щIышылэм и 1
 • 17.00 «Хъуромэ». Сабийхэм папщIэ (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.20 «Хэт ухъуну ухуей?» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.35 «Iущыцэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (6+)
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2017-12-21

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, дыгъэгъазэм и 25
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 6.45 «ГъащIэ гъуэмылэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.15 «ЩIымахуэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.10 «Ди щIыналъэм щыпсэу цIыхухэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 8.30 Макъамэ нэтын (12+)
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-мрэ и ТВ-мрэ радиомрэ

2017-12-15

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, дыгъэгъазэм и 18
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.45 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 7.05 «Дыщэ пхъуантэ». Сабийхэм папщIэ (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 7.05 «Iуэху еплъыкIэ». Нартан къуажэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр