ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Нэтынхэр'

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2017-05-26

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, накъыгъэм и 29
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Дыщэ пхъуантэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 6.55 «Нобэ, пщэдей…». Германием щыпсэу адыгэхэр (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.25 «ТекIуэныгъэм и гъуэгукIэ!» (12+)
 • 7.40 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2017-05-19

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, накъыгъэм и 22
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «ЦIыху». КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, лъахэхутэ Шаханов Тимур къызэралъхурэ илъэси 100 щрикъум ирихьэлIэу (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.05 «Щам адыгэхэр. МамырщIэкъу ящыгъупщэжахэр» (16+)
 • 7.40 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.10 «Тщыгъупщакъым» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.45 «Микрофоныр – сабийхэм». КIыщ Эльвирэ (6+)
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2017-05-13

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, накъыгъэм и 15
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 МасрестлингымкIэ Урысей чемпионатым къратыкI репортаж (12+)
 • 6.45 «Абаза в Кабарде» тхылъыр утыку кърахьэ (12+)
 • 7.10 «ЦIыху». КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, лъахэхутэ Шаханов Тимур къызэралъхурэ илъэси 100 щрикъум ирихьэлIэу (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2017-05-06

 •  1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, накъыгъэм и 8
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Бзэм и пшыналъэ». 1утIыж Борис и цIэр зезыхьэ цIыхубэ литературэ театрыр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.05 «Къэухь». Литературэ зэ1ущIэхэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.40 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.15 «ЕгъэджакIуэ». ЕгъэджакIуэ Жазаевэ Жулдуз (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 8.45 МасрестлингымкIэ Урысейм и чемпионатым къратыкI репортаж (12+)
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2017-04-27

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, накъыгъэм и 1
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 КъБР-м и ТВ-р илъэс 60 ирокъу. «ГукъэкIыж-          хэр». Композитор Жеттеев Мустафир. ЕтIуа-          нэ нэтын (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.10 «ХьэрычэтыщIэхэм я алыфбей» (16+)
 • 7.40 «Республикэ:  тхьэмахуэ   зэхуаку хъыбархэр»  (16+)
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м ТВ-мрэ радиомрэ

2017-03-31

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, мэлыжьыхьым и 3
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Дыщэ пхъуантэ». Сабийхэм папщIэ (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 6.55 УФ-м  щIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, химие щIэныгъэхэм я доктор МэкIэтIей Абдулэхь теухуауэ (16+)
 • 7.40 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.10 «Зэманым и шэрхъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2017-03-24

 • 1 КъБР «Мир» канал
 •  Блыщхьэ, гъатхэпэм и 27
 • 6.35 «Дыщэ пхъуантэ». Сабийхэм папщIэ (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 7.00 «Чемпионхэр». Дзюдом щIэблэр хуэзыгъасэ Шаваев Хьэнэфий. КIэухыр (12+)
 • 7.20 «Нобэ, пщэдей…» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.40 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.15 Нобэ театрым и дунейпсо махуэщ. «Зэчиймрэ IэпщIэлъапщIагъэмрэ». ГИТИС-м и етIуанэ балъкъэр студиер (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2017-03-16

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, гъатхэпэм и 20
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Дыщэ пхъуантэ». Сабийхэм папщIэ (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 7.00 «КъызыхуигъэщIа IэщIагъэр». КъБР-м щIыхь зиIэ и дохутыр Чым Агнессэ (16+)
 • 7.40 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.15 «ЕгъэджакIуэ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2017-03-11

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, гъатхэпэм и 13
 • 06.00, 07.40 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 06.35 «Дыщэ пхъуантэ». Сабийхэм папщIэ (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 07.00 «Пэжым ухуэзышэ гъуэгур». IуэрыIуатэдж, публицист Дудов Мэхьмуд и гъащIэмрэ и лэжьыгъэмрэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 07.30 «Зарядкэ нэжэгужэ» (6+)
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2017-02-04

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, мазаем и 6
 • 6.00 «Республикэ:   тхьэмахуэ   зэхуаку  хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Зэчиймрэ IэпщIэлъапщIагъэмрэ». ТхакIуэ Гуртуев Эльдар (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.05 «Гу зылъытапхъэ» (12+)
 • 7.30 «Зарядкэ нэжэгужэ» (6+)
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр