ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'ПэкIухэр'

Удз гъэгъахэр тралъхьэ

2016-02-25

 • Мазаем и 23-м «ЩIыхьым и мафIэ мыужьыхым» деж Хэкум и хъумакIуэм и махуэм теухуа пэкIу щекIуэкIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПэкIухэр

Ди щхьэр яхудогъэщхъ

2016-02-16

 • Афганистаным и ветеранхэм я зэгухьэныгъэм и Къэбэрдей-БалъкъэрщIыналъэ къудамэм зэхьэзэхуэ зыбжанэ къызэригъэпэщащ совет зауэлIхэр Афганистаным къызэрырашыжрэ илъэс 27-рэ зэрырикъум и щIыхькIэ. Афганистаным щыхэкIуэда интернационалист зауэлIхэм я фэеплъым и деж щызэхэтащ абы теухуа пэкIу. Абы хэтащ КъБР-м и Парламентымрэ Правительствэмрэ я лIыкIуэхэр, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм хэтхэр, афган зауэм и ветеранхэр, школакIуэхэр, егъэджакIуэхэр, журналистхэр.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПэкIухэр

Къэбэрдей-Балъкъэрым и япэ президенту щыта КIуэкIуэ Валерий Дыгулыбгъуейдэсхэм ягу къагъэкIыж

2015-10-31

 • КIуэкIуэ Валерий и кхъащхьэм щрагъэкIуэкIа нэщхъеягъуэ пэкIум хэтащ КъБР-м и Парламентым и депутатхэр, Бахъсэн районымрэ Бахъсэн къалэмрэ я щIыналъэ администрацэхэм я лэжьакIуэхэмрэ унафэщIхэмрэ, еджапIэхэм, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм  я  лIыкIуэхэр, дунейм ехыжам и благъэхэмрэ Iыхьлыхэмрэ. ПэкIум щIидзэн ипэкIэ къызэхуэсахэм духьэ яригъэщIащ Бахъсэн районым и Iимам Къуэдзокъуэ Мухъсин.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПэкIухэр, Хэха

Динри, лъэпкъри, къэралри къридзэркъым

2015-09-05

 • Бахъсэн щIыналъэм и школхэм щекIуэкIащ Терроризмэм пэщIэтыным и дунейпсо махуэм теухуа пэкIухэр, зэIущIэхэр.

Зыхыхьэхэр: ПэкIухэр

ЩIэпхъаджагъэ щремыIэ!

2015-09-04

 • Терроризмэм пэщIэтыным и дунейпсо махуэм ирихьэлIэу Налшык къалэ щекIуэкIащ КъБР-м и Парламентым, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я лIыкIуэхэр, щIалэгъуалэр зыхэта пэкIу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПэкIухэр

ЩIалэгъуалэм узыншагъэр къыхах

2015-07-02

 • «Лирика»-м пэщIэтыным и махуэ» кавказпсо Iуэхум хиубыдэу «Кавказыр наркоманием и бийщ» къыхуеджэныгъэм щIэт Iуэхугъуэ Налшык къалэм ХьэтIохъущокъуэм и жыг хадэ зыгъэпсэхупIэм щекIуэкIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПэкIухэр

Иужьрей гъуэгуанэ

2015-02-21

 • Къэрал, политикэ, жылагъуэ лэжьакIуэ Дохъушокъуэ Мусэ и ныбжьыр илъэс 83-м иту дунейм ехыжащ. КъБР-м и къуэ пажэр зыпэрыта дэтхэнэ IэнатIэми и гуащIэшхуэ хэлъщ. 1974 – 1980 гъэхэм КПСС-м и обкомым и секретару лэжьащ, 1983 – 1988 гъэхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и Правительствэм и УнафэщIу щытащ.
 •  

Зыхыхьэхэр: ПэкIухэр

КIыщокъуэм и фэеплъым пщIэ хуащIу

2014-11-18

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ усакIуэ, Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь, РСФСР-м, КъБР-м я Къэрал саугъэтхэм я лауреат, Горь-кий Максим и цIэр зезыхьэ Къэрал саугъэтыр зыхуагъэфэща КIыщокъуэ Алим Пщымахуэ и къуэр къызэралъхурэ илъэси 100 зэрырикъум иращIэкIа дауэдапщэхэр щэбэт кIуам къыщыщIидзащ Налшык къа-лэ администрацэм и гупэ утым деж щыт фэеплъым деж. КIыщокъуэм и псалъэхэр зыщIэлъ уэрэдхэр щабэу къыщеуэ щIыпIэм щызэхуэсырт лъэпкъ интеллигенцэр, адыгэ, балъкъэр, урыс тхакIуэхэр, усакIуэхэр, Алим зыцIыхуу щыта, абы и тхыгъэхэм фIыуэ щыгъуазэ нэгъуэщI щIыпIэхэм къикIа хьэщIэхэр.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПэкIухэр

Дызэкъуэтмэ, дылъэщщ

2014-11-06

 • ЦIыхубэ зэкъуэтыныгъэм и махуэм хуэгъэпсауэ ди республикэм къыщызэрагъэпэща дауэдапщэхэм хэту, Абхъазым и утым щэкIуэгъуэм и 4-м пэкIу щекIуэкIащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПэкIухэр

Хэкупсэхэм я лъэужь

2014-09-10

 • «Фэеплъым и плъыр» лIыхъужьыгъэ-псэкупсэ Iуэхугъуэр Iуащхьэмахуэ и Iэгъуэблагъэхэм зэрыщекIуэкIам теухуа зэхуэсышхуэ фокIадэм и 5-м Терскол поселкэм щызэхэтащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПэкIухэр