ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'ПэкIухэр'

Зи гъащIэр мамырыгъэм щIэзыта

2017-10-14

 • Къэхъун къуажэм дэт курыт еджапIэ №2-м жэпуэгъуэм и 12-м къыщызэIуахащ КъБР-м щыIэ МВД-м экстремизмэм пэщIэтынымкIэ и центрым и оперативнэ лэжьакIуэ полицэм и лейтенант Бэрэздж Артур и фэеплъ пхъэбгъу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПэкIухэр

«Питер, дэ дыпщIыгъущ!»

2017-04-11

 • Налшык къалэм дэт Къэрал киноконцерт гъэлъэгъуапIэм и гупэм деж мэлыжьыхьым и 8-м пэкIу щекIуэкIащ, Санкт-Петербург къыщыхъуа гузэвэгъуэм хэкIуэдахэм яхуэщыгъуэу. Абы къекIуэлIахэм яIыгът «Терроризм щремыIэ!» псалъэхэр зытет тхылъымпIэшхуэхэр. «Питер, дэ дыпщIыгъущ!» зыфIаща фэеплъ пэкIур  къызэрагъэпэщат Налшык къалэ округым и          щIыпIэ  администрацэм и жэрдэмкIэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПэкIухэр

Апхуэдэ гузэвэгъуэ зэи къремыхъуж

2017-03-11

 • Балъкъэрхэм кIэлъызэрахьа политикэ залымыгъэм ихьахэм я фэеплъ музейм деж (Налшык) гъатхэпэм и 8-м щекIуэкIащ лъэпкъым и хэкур зэрырагъэбгынэрэ илъэс 73-рэ зэрырикъум ехьэлIауэ къызэрагъэпэща пэкIу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПэкIухэр

Абы и фIыщIэм кIуэд иIэкъым

2016-10-19

 • Мы махуэхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щагъэлъапIэ республикэм и япэ Президенту щыта, щIыналъэм и зыужьыныгъэм хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщIа КIуэкIуэ Валерэ къызэралъхурэ илъэс 75-рэ зэрырикъур.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПэкIухэр

Апхуэдэр зэи пщыгъупщэ хъунукъым

2016-06-24

 • КъБР-м щыIэ МВД-м и лэжьакIуэхэмрэ ветеранхэмрэ ирагъэкIуэкIащ «Пщэдей зауэ къэхъуат» Iуэху.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПэкIухэр

СыхьэтиплIым зауэр къэхъеят

2016-06-24

 • Мы гъэм мэкъуауэгъуэм и 22-м илъэс 75-рэ ирикъуащ совет цIыху мелуан 27-м нэсым я псэ щата Хэку зауэшхуэр къызэрыхъейрэ. Налшык, «ЩIыхьым и мафIэ мыужьых» фэеплъым деж, пщэдджыжьым сыхьэтиплIым щекIуэкIащ «Фэеплъ уэздыгъэ» урысейпсо Iуэхум щыщ пэкIу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПэкIухэр

Дэтщ Ислъэмей къуажэм фэеплъ

2016-06-24

 • «Небесная Одиссея – во славу России» щIалэгъуалэ хэкупсэ зэгухьэныгъэм и унафэщI Бегаком Александр Бахъсэн щIыналъэм къыщрагъэблэгъащ, Ислъамей къуажэм зауэм хэкIуэдахэм я фэеплъым деж щрагъэкIуэкIа пэкIум хэтыну. Ар къызэIуихащ районым и администрацэм      и унафэщIым  и  къуэдзэ  Ахъуэбэч  Анзор.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПэкIухэр

Къармэфиблхэр тенджызымхадзэ

2016-05-18

 •  Накъыгъэм и 14-м Тыркум и Кефкен щIыналъэм щыщ Коджаели къалэм щекIуэкIащ  Урыс-Кавказ зауэр зэриухрэ илъэси 152-рэ зэрырикъум теухуа щыгъуэ пэкIу ин. Ар къызэригъэпэщащ Тыркум щыIэ Кавказ хасэхэм я федерацэм (КАФФЕД).
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПэкIухэр

ЛIыхъужьу икIи псэемыблэжу

2016-05-06

 •  Чернобыль АЭС-м гузэвэгъуэ къызэрыщыхъурэ илъэс 30 дэкIащ. ЦIыху мелуанхэр зыхиубыда мы къэхъукъащIэ иным хуэдэ дуней псом щалъэгъуатэкъым. Абы и лъэужьхэр ягъэзэкIуэжыным хэтат Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэри. Илъэс 25 – 40 ныбжьхэм иту цIыху 1800-м нэблагъэм къикIуэт ямыщIэу зыпэрыува лэжьыгъэ шынагъуэр псэемыблэжу ягъэзэщIащ. Абы хэкIуэдахэм ятеухуауэ щытащ иджыблагъэ Налшык щрагъэкIуэкIа пэкIур.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПэкIухэр

Балъкъэр лъэпкъым и щыгъуэ махуэ

2016-03-10

 • Политикэ залымыгъэм ихьахэм я фэеплъым и деж гъатхэпэм и 8-м щекIуэкIащ щыгъуэ пэкIу. Ар теухуауэ щытащ балъкъэр лъэпкъым и хэкур зэрырагъэбгынэрэ илъэс 72-рэ зэрырикъум.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПэкIухэр