ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'КъБР-м и Iэтащхьэ'

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. Унагъуэм, лъагъуныгъэм, зэхуэпэжыным я махуэм теухуа и хъуэхъу

2017-07-11

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхухэу пщIэ зыхуэсщIхэ!
 • Си гуапэу сынывохъуэхъу махуэшхуэ лъапIэмкIэ – Унагъуэм, лъагъуныгъэм, зэхуэпэжыным я урысейпсо махуэмкIэ!
 • ЛIэщIыгъуэ куэд лъандэрэ ди лъэпкъхэм къадекIуэкI хабзэщ унагъуэм, Iыхьлыхэм, благъэхэм гулъытэ сытым дежи яхуэщIыныр. Абы дэтхэнэми и зэхэщIыкIыр, гъэсэныгъэр, гурыщIэхэр къеIэт. Унагъуэ тэмэмхэм сабий насыпыфIэхэр къыщохъу, ахэр къэкIуэну зэманым хуэфащэу щагъасэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Iэтащхьэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А., Дагъыстэн Республикэм и Iэтащхьэ Абдулатипов Р. Г. сымэ Налшык щызэхуозэ

2017-02-11

 • Дыгъуасэ КъБР-м и Правительствэм и Унэм щызэхуэзащ КIуэкIуэ Юрийрэ Дагъыстэн Республикэм и Махуэхэр Къэбэрдей-Балъкъэрым къызэрыщызэIуахам къыхэкIыу Налшык къэкIуауэ щыIэ Абдулатипов Рэмэзанрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Iэтащхьэ

Iуэхугъуэ куэд къызэщIеубыдэ

2017-02-04

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм       и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий КъБР-м и Парламентым Зэрызыхуигъазэм теу-хуа зэIущIэ дыгъуасэ екIуэкIащ. Абы  хэтащ щIыналъэ унафэщIхэр, депутатхэр, IуэхущIапIэ зэмылIэужьыгъэхэм я лIыкIуэхэр, КъБР-м и ХэхакIуэ комиссэм, Жылагъуэ палатэм, хабзэхъумэ IэнатIэхэм, дин IуэхущIапIэхэм я лэжьакIуэхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Iэтащхьэ

Урысей студентхэм я махуэм ирихьэлIэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий и хъуэхъу

2017-01-25

 • 2017  гъэм  щIышылэм  и  25-м
 • Ныбжьэгъу лъапIэхэ!
 • Урысей студентхэм я махуэмкIэ си гуапэу сынывохъуэхъу!
 • ЦIыхур щеджэ илъэсхэр Iуэху дахэхэмкIэ гъэнщIа лъэхъэнэ хьэлэмэтщ. Апхуэдэу ар гъащIэ гъуэгур къыхэхынымкIэ жэуаплыныгъэ зыпылъ зэманщ. Фэ фи къарум, еджэнымрэ IэщIагъэ зэгъэгъуэтынымрэ фызэрегугъум фи къэкIуэнури, ди къэралым и къэкIуэнури куэдкIэ елъытащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Iэтащхьэ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. Москва щыIущIащ Урысейм и Пенсэ фондым и Правленэм и УнафэщI Дроздов А. В.

2017-01-21

 • Москва лэжьыгъэ IуэхукIэ щызэIущIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрийрэ Урысей Федерацэм и Пенсэ фондым и Правленэм и УнафэщI Дроздов Антонрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Iэтащхьэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий Урысей Печатым и махуэмкIэ зэрехъуэхъуар

2017-01-13

 • Си гум къыбгъэдэкIыу сохъуэхъу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и журналистхэм, редакцэхэм я лэжьакIуэхэм, къыдэзыгъэкIхэм, полиграфистхэм я IэщIагъэмкIэ я махуэшхуэмкIэ – Урысей печатым и махуэмкIэ!
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Iэтащхьэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий КъБР-м и прокуратурэм и лэжьакIуэхэм я махуэмкIэ зэрехъуэхъуар

2017-01-11

 • ПщIэ зыхуащI ныбжьэгъухэ!
 • Си гум къыбгъэдэкIыу сынывохъуэхъу Урысей прокуратурэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 295-рэ зэрырикъумрэ фи махуэшхуэмкIэ – Урысей Федерацэм и прокуратурэм и лэжьакIуэм и махуэмкIэ. Нобэ, сыт щыгъуи хуэдэу, прокуратурэм далъагъу къэралым щызекIуэ захуагъэр, ар къоув хэкум и хабзэхъумэ системэм мыхьэнэ нэхъ ин дыдэ зиIэ и Iыхьэу. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и прокуратурэм и лэжьакIуэхэм хэлъхьэныгъэшхуэ хуащI законымрэ хабзэмрэ гъэбыдэным, цIыхухэм я сэбэп зыхэлъым къыщхьэщыжыным, я къалэнымрэ захуагъэм и гупсысэхэмрэ хъумэным, IэщIагъэкIэ я щIыхьым пщIэ хуащIыж.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Iэтащхьэ

КIуэкIуэ Юрий яхуэгузэващ ТУ-154 кхъухьлъатэр къыщехуэхам хэкIуэдахэм я Iыхьлыхэмрэ благъэхэмрэ. А кхъухьлъатэм цIыху 92-рэ исащ

2016-12-27

 •  «Къэбэрдей-Балъкъэрым исхэм я цIэкIэ, си щхьэкIэ сэ къызбгъэдэкIыу сахуогузавэ тенджыз ФIыцIэм нобэ хэхуа кхъухьлъатэм исахэм я унагъуэхэм. Ар икъукIэ гузэвэгъуэшхуэщ. Республикэр хьэзырщ абы пыщIауэ дэIэпыкъуэгъу хуэныкъуэхэм защIигъэкъуэну. Шэч къытесхьэркъым апхуэдэ гузэвэгъуэ къыщIэхъуар зэман гъунэгъум къриубыдэу зэрызэхагъэкIынум», – щитхащ КъБР-м и Iэтащхьэм инстаграмым щиIэ напэкIуэцIым.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Iэтащхьэ

КIуэкIуэ Юрий: «Сабийхэр псом япэщ»

2016-12-27

 • Дыгъэгъазэм и 24-м Налшык къалэ щекIуэкIащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий зыхэта Iуэхугъуэ зыбжанэ. Абы къуажэ школхэм я еджакIуэхэр къызэрырашэкIын машинэ 23-м я IункIыбзэхэр еджапIэхэм я унафэщIхэм яритащ, Белгород университетым Налшык щиIэ къудамэмрэ Гуманитарнэ академиемрэ къыщызэIуаха спорт пэшхэм, Темыркъан Хьэту и цIэр зэрихьэу КъБКъУ-м къыщызэрагъэпэща щэнхабзэмкIэ IуэхущIапIэм еблэгъащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Iэтащхьэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий занщIэу эфирым кIуэуэ «Урысей-1» (КъБР) каналым къыщипсэлъар

2016-11-24

 • Экономикэм къигъэув Iуэху
 • нэхъыщхьэр-лэжьапIэ IэнатIэщIэхэр къызэгъэпэщынырщ, апхуэдэу щыщыткIэ, унагъуэхэр зэпIэзэрыту псэунырщ
 •  
 • Мази 10-м кърикIуахэм къызэрагъэлъэ- гъуамкIэ, промышленностым и продукцэр сом мелард 30 мэхъу. Дэ дыщогугъ а бжыгъэр нэхъри нэхъыбэ хъуну икIи илъэсым и кIэухым ирихьэлIэу сом мелард 40-м нэсыну.
 • Мэкъумэш продукцэри нэгъабэрейм нэхърэ нэхъыбэщ, сом мелард 35-м щIегъу.
 • Ухуэныгъэу ирагъэкIуэкIри нэгъабэ и апхуэ- дэ зэманым елъытауэ проценти 6 хуэдизкIэ нэхъыбэ хъуащ.
 • ПсэупIэхэр хьэзыр щIынымкIэ лэжьыгъэхэри гъэ кIуам и апхуэдэ лъэхъэнэм елъытауэ нэхъ псынщIэу йокIуэкI – проценти 10-м нэблагъэкIэ хэхъуащ, псэупIэ унэу псори зэхэту метр зэбгъузэнатIэ мин 270-рэ хуэдиз хьэзыр ящIащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Iэтащхьэ