ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Унафэ'

2018-04-05

 • ЦIыхум и хуитыныгъэхэмкIэ уполномоченнэу
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэм
 • 2017 гъэм зэфIигъэкIа лэжьыгъэм теухуауэ
 • ищIа докладым и IуэхукIэ
 •  
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • и Парламентым и Унафэ
 •  
 • ЦIыхум и хуитыныгъэхэмкIэ уполномоченнэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэ Зумакулов Б. М. 2017 гъэм зэфIигъэкIа лэжьыгъэм теухуауэ ищIа докладым хэплъауэ, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым унафэ ещI:
 • ЦIыхум и хуитыныгъэхэмкIэ уполномоченнэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэм 2017 гъэм зэфIигъэкIа лэжьыгъэм теухуауэ ищIа докладыр къэлъытэн.
 •  
 •       Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
 •       Парламентым и УнафэщI
 • Егоровэ Татьянэ
 • Налшык къалэ
 • 2018 гъэм гъатхэпэм и 20-м
 • №848-П-П

Зыхыхьэхэр: Унафэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Унафэ

2017-09-16

 • Адыл-Су аузым 2017 гъэм фокIадэм и 1-м къыщежьа ятIэпсым къиша къызэрымыкIуэ щытыкIэм и лъэужьыр гъэзэкIуэжыным хуэунэтIа къэлъыхъуэныгъэ-къегъэлакIуэ Iуэхухэмрэ икIэщIыпIэкIэ егъэкIуэкIын хуей зэгъэпэщыжыныгъэ лэжьыгъэхэмрэ зэрызэфIэкIам, «ЦIыхухэмрэ щIыналъэхэмрэ щIыуэпсым и къэхъукъащIэхэм, техникэр къызэрагъэсэбэпым къадэкIуа къызэрымыкIуэ щытыкIэхэм ящыхъумэным и IуэхукIэ» Федеральнэ законым, Урысей Федерацэм и Правительствэм «КъызэрымыкIуэ щытыкIэхэр къэмыгъэхъунымрэ абыхэм я лъэужьхэр гъэкIуэдыжынымкIэ къэрал системэ зэгуэтым теухуауэ» 2003 гъэм дыгъэгъазэм и 30-м къищта Унафэ №794-м, «ЩIыуэпсым и къэхъукъащIэхэр, техникэр къызэрагъэсэбэпым пыщIа къызэрымыкIуэ щытыкIэхэм я классификацэм и IуэхукIэ» 2007 гъэм накъыгъэм и 21-м къыдигъэкIа Унафэ №304-м япкъ иткIэ:
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Унафэ

2017-07-22

 • Лэскэн муниципальнэ районым хыхьэ Уэзрэдж къуажэм и щIыналъэм щыщ Iыхьэм мардэ пыухыкIахэр (карантин) щыгъэувыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Унафэ
 • Лэскэн муниципальнэ районым хыхьэ Уэзрэдж къуажэм и щIыналъэм унагъуэ псэущхьэм хьэщхьэрыIуэ уз къыщеуэлIауэ къызэрахутам къыхэкIыу, «Ветеринарием и IуэхукIэ» 1993 гъэм накъыгъэм и 14-м къащта Урысей Федерацэм и Закон №4979-1-м и 17-нэ статьям ипкъ иткIэ икIи Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм ВетеринариемкIэ и управленэм и унафэщIым 2017 гъэм бадзэуэгъуэм и 18-м къигъэхьа тхыгъэ №38/02-1425-м тету хьэщхьэрыIуэ узыр гъэкIуэдын мурадкIэ:
 • 1. Лэскэн муниципальнэ районым хыхьэ Уэзрэдж къуажэм и ищхъэрэ-къухьэпIэ лъэныкъуэмкIэ щыIэ мэл фермэм и хъуреягъкIэ метрищэкIэ къыдекIуэкIыу мардэ пыухыкIахэр (карантин) махуэ 60 пIалъэкIэ щыгъэувын.
 • 2. Карантиныр щыщыIэ зэманым къриубыдэу мы унафэм и пункт 1-м къыщыгъэлъэгъуа щIыпIэм унагъуэ псэущхьэхэр, абыхэм хьэхэмрэ джэдухэмрэ яхэту, кърашыну, апхуэдэу унагъуэ псэущхьэхэмкIэ а щIыналъэм сату щащIыну хуиткъым.
 • 3. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм ВетеринариемкIэ и управленэм хуэгъэу-вын хьэщхьэрыIуэ узыр гъэкIуэдынымкIэ зэфIэгъэкIыпхъэхэр Лэскэн муниципальнэ районым и щIыналъэ администрацэм щIыгъуу зэхилъхьэну икIи ахэр игъэзэщIэну.
 • 4. Мы Унафэм къару егъуэт Iэ щыщIэз- дза махуэм щегъэжьауэ.
 •  
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • и Iэтащхьэ                          КIуэкIуэ  Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2017 гъэм бадзэуэгъуэм и 20-м
 • №77-РГ

Зыхыхьэхэр: Унафэ

2017-07-11

 •  Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ЩIалэгъуалэ правительствэм и зэхэлъыкIэм и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Унафэ
 •  1. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ЩIалэгъуалэ правительствэм и зэхэлъыкIэр къэщтэн, мы унафэм и гуэдзэным зэритым хуэдэу.
 • 2. Къару ямыIэжу къэлъытэн:
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм 2014 гъэм дыгъэгъазэм и 10-м къыдигъэкIа унафэ №138-РГ-м;
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм 2015 гъэм мэкъуауэгъуэм и 11-м къыдигъэкIа унафэ №57-РГ-м.
 •  
 •      Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
 •      Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2017 гъэм мэкъуауэгъуэм и 30-м
 • №66-РГ

Зыхыхьэхэр: Унафэ

2016-12-22

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым
 •  и УнафэщIым и къуэдзэр хэхыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр
 • Республикэм и Парламентым и
 • Унафэ
 •  
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым и Регламентым и 11-нэ статьям ипкъ иткIэ, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым унафэ ещI:
 • 1. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым и УнафэщIым и къуэдзэу АфэщIагъуэ Михаил Хьэлым и къуэр хэхын.
 • 2. Мы Унафэм къару егъуэт къыщащта махуэм щегъэжьауэ.
 •       Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •       и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ
 •  
 • Налшык къалэ
 • 2016 гъэм дыгъэгъазэм и 20-м
 • №592-П-П

Зыхыхьэхэр: Унафэ

2016-03-05

 •  Урысей Федерацэм мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министрым и къуэдзэм и IуэхукIэ
 • Урысей Федерацэм и Правительствэм и
 • Унафэ
 •  
 • 2016 гъэм мазаем и 24-м                 Москва къалэ                      №285-р
 • Хьэту Джамболэт Хъызыр и къуэр Урысей Федерацэм мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министрым и къуэдзэу гъэувын.
 •                         Урысей Федерацэм и Правительствэм и
 •                                                                УнафэщI                                                      Медведев Дмитрий
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Унафэ

2015-12-19

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым Социальнэ политикэмкIэ, лэжьыгъэмкIэ, узыншагъэр хъумэнымкIэ и комитетым и унафэщIыр хэхыным и IуэхукIэ
 •  Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • и Парламентым и Унафэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым и Регламентым и 22-нэ статьям и Iыхьэ 2-м ипкъ иткIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым унафэ ещI:
 • 1. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым Социальнэ политикэмкIэ, лэжьыгъэмкIэ, узыншагъэр хъумэнымкIэ и комитетым и унафэщIу хэхын ТекIушэ Артур Александр и къуэр.
 • 2. Мы Унафэм къару егъуэт къыщащта махуэм щегъэжьауэ.
 •      Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •      и Парламентым и УнафэщI
 • Егоровэ Татьянэ
 • Налшык къалэ
 • 2015 гъэм дыгъэгъазэм и 10-м
 • №371-П-П

Зыхыхьэхэр: Унафэ

2015-09-05

 • Терроризмэм  зэкъуэту  пэщIэтыным  и  махуэм  егъэщIылIауэирагъэкIуэкIа  республикэпсо  пэкIум  къыщащта
 • Унафэ
 • 2015 гъэм  фокIадэм и  3-м                      Налшык къалэ
 • Дэ, терроризмэм зэкъуэту пэщIэтыным и махуэм теухуа республикэпсо пэкIуу «Уи унэм мамырыгъэ щреIэ!» Къэбэрдей-Балъкъэр жылагъуэ зэгухьэныгъэм къызэригъэпэщам икIи политикэ, жылагъуэ зэгухьэныгъэ зэмылIэужьыгъуэхэм, зауэмрэ лэжьыгъэмрэ я ветеранхэм, щIалэгъуалэ зэгухьэныгъэхэм, цIыху къызэрыгуэкIхэм даIыгъам, хэтхэр дытогузэвыхь дунейпсо террористхэм, ди республикэри хыхьэу, Кавказ Ищхъэрэм и щIыналъэм иджыри лъыгажэ Iуэхухэр къызэрыщагъэхъум.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Унафэ

2015-06-06

 • Къэрмокъуэ М. М. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и ЩIыхь тхылъыр етыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
 • Правительствэм и   Унафэ
 • 2015 гъэм накъыгъэм и 20-м                          Налшык къалэ                             №332-рп
 • Илъэс куэд лъандэрэ хьэлэлу зэрылажьэм папщIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ЩIыхь тхылъыр етын Къэрмокъуэ Мухьэмэд Малил и къуэм – Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм Промышленностымрэ сатумкIэ и министерствэм лицензэхэр тынымрэ къэпщытэныгъэмкIэ и къудамэм и IэщIагъэлI-эксперт нэхъыщхьэм.
 •  
 •       Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
 •       Правительствэм и УнафэщI
 • Мусуков Алий.

Зыхыхьэхэр: Унафэ

2015-06-03

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым 2015 гъэм и гъатхэ сессиер щиухынумрэ
 •  бжьыхьэ сессием щищIидзэнумрэ ятеухуауэ
 •  Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым и Унафэ
 •  Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым и Регламентым и 41-нэ статьям и 1 Iыхьэм ипкъ иткIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым унафэ ещI:
 • 1. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым 2015 гъэм и гъатхэ сессиер щиухыну, бжьыхьэ   сессием щищIидзэну пIалъэхэр гъэувын къызэрызэкIэлъыкIуэм хуэдэу 2015 гъэм бадзэуэгъуэм и 10-мрэ фокIадэм и 8-мрэ.
 • 2. Мы Унафэм къару     егъуэт ар къыщащта махуэм щегъэжьауэ.
 •  
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
 •       Парламентым и УнафэщI          ЕГОРОВЭ Татьянэ.
 • Налшык къалэ
 • 2015 гъэм накъыгъэм и 28-м
 • №268-П-П

Зыхыхьэхэр: Унафэ