ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Жьыщхьэ махуэ'

Путин Владимир Хурирэт къохъуэхъу

2013-07-13

  • Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир къехъуэхъуащ Дзэлыкъуэкъуажэ щыпсэу, лэжьыгъэм и ветеран, зауэ зэманым и гуащIэ емыблэжу лэжьа АфIэунэ Хурирэт.
  • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Жьыщхьэ махуэ