ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'КъБР-м и Жылагъуэ палатэм'

Къанокъуэ Арсен: ХьэрычэтыщIэхэм зэран яхуэхъун хуейкъым

2013-07-10

  •   КъБР-м и Жылагъуэ палатэм Правительствэм и Унэм иджыблагъэ щригъэкIуэкIа ещанэ пленар зэIущIэм республикэм и Iэтащхьэри кърихьэлIащ. ЗэIущIэр теухуауэ щытащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм хьэрычэт IэнатIэ мыинхэмрэ курытхэмрэ зыщегъэужьыным.
  •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Жылагъуэ палатэм