ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'КъБР-м и Жылагъуэ палатэм'

КъБР-м и Жылагъуэ палатэм щрагъэблэгъащ фашист концлагерхэм гъэру исахэр

2018-04-12

 • ХьэщIэхэмрэ бысымхэмрэ шей Iэнэм пэрысу зэпсэлъащ. Мыпхуэдэ зэIущIэхэр Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Жылагъуэ палатэм илъэс еплIанэ хъуауэ къызэрегъэпэщ. Зи сабиигъуэм фашист гъэрыпIэм итауэ иджыпсту республикэм псэууэ къинэжар цIыху 42-рэщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Жылагъуэ палатэм

Саугъэтхэр къызэрагъэсэбэпынум топсэлъыхь

2018-02-27

 • КъБР-м и Жылагъуэ палатэм иджыблагъэ щедэIуащ УФ-м и Президентым и саугъэтхэр зыт фондым 2017 гъэм иригъэкIуэкIа зэхьэзэхуэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу щытекIуахэм ягъэзэщIэну лэжьыгъэхэр зытеухуам. ЗэIущIэм хэтащ КъБР-м и Жылагъуэ палатэм и унафэщIым и къуэдзэхэу Аттаев Жэмал, Федченкэ Людмилэ, граждан жылагъуэм, лъэпкъ, дин зэхущытыкIэхэм зегъэужьынымкIэ комиссэм и тхьэмадэ Маслов Николай, республикэм мылъку къэлэжьыным темыщIыхьауэ щылажьэ IуэхущIапIэхэм (НКО) я лIыкIуэхэр.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Жылагъуэ палатэм

КъехъулIахэр щызэхалъхьэж

2017-12-26

 • Дауэ лэжьа Жылагъуэ палатэр 2017 гъэм?
 •  Ди газетым зэрытетащи, КъБР-м и Парламентым дыгъэгъазэм и 22-м щызэхэтащ республикэм и Жылагъуэ палатэм и IX пленарнэ зэIущIэр. Ар теухуауэ щытащ IуэхущIапIэм 2017 гъэм зэфIигъэкIахэмрэ етIанэгъэ къыпэщылъхэмрэ. Зэхыхьэр иригъэкIуэкIащ КъБР-м и Жылагъуэ палатэм и унафэщIым и къуэдзэ Федченкэ Людмилэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Жылагъуэ палатэм

Хэкум папщIэ лIыгъэ зезыхьахэр

2017-09-23

 • КъБР-м и Жылагъуэ палатэм щекIуэкIащ хэкупсэ мыхьэнэ зиIэ «Равнение на героев» урысейпсо Iуэхум хыхьэу къызэрагъэпэща зэхуэсыр. Запасым щыIэ офицерхэм я «Мегапир» цIыхубэ зэгухьэныгъэу Къэбэрдей-Балъкъэрым щыIэм и унафэщI Аттаев Жашарбек и жэрдэмкIэ, абы кърагъэблэгъат Урысейм и ЛIыхъужьхэм я ассоциацэм хэтхэу Куков Валерий, Алимов Владимир, Федотов Евгений сымэ, «Перекличка поколений» фондым (Москва къалэ) и унафэщI Лисицкая Ольгэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Жылагъуэ палатэм

Путин Владимир: ЖылагъуэпалатэмIэнатIэпыухыкIа иIэнхуейти, а IэнатIэр абы иубыдащ

2017-06-28

 • Урысейм и Жылагъуэ палатэм и еханэ хэхыгъуэм КъБР-м къыбгъэдэкIыу хаха Нэхущ Заурбий иджыблагъэ хэтащ палатэм и япэ пленар зэхуэсым икIи ар къызэрыщыхъуар ди корреспондентым къихуиIуэтэжащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Жылагъуэ палатэм

Езым и дамыгъэ иIэщ

2015-12-09

 • КъБРм и Жылагъуэ палатэм къыщапщытэжащ IуэхущIапIэм и дамыгъэ егъэ­щIыным теухуауэ республикэм щекIуэкIа зэхьэзэхуэм къри­кIуахэр. Зэпеуэм ирагъэхьа лэжьыгъэ 14м щыщу 4р школакIуэхэм я IэдакъэщIэкIт, адрейхэр балигъ­хэм ящIат. Iуэхум хэтащ сурэтыщI Iэзэ­хэри, дизайнерхэри, сурэт щIыным дихьэххэри.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Жылагъуэ палатэм

ЗэIущIэр ягъэIэпхъуэ

2015-07-02

 • ЖКХ-м и IэнатIэм жылагъуэ кIэлъыплъыныгъэмкIэ и щIыналъэ центрым и унафэщI Мэзло Руслан, «Республикэ – псоми ди зэхуэдэ Iуэху» КъБРОО-м и лIыкIуэхэу ХьэкIуащэ Хьэжмурат, Тхьэмокъуэ Анзор сымэ КъБР-м и Суд Нэхъыщхьэм и зи чэзу зэIущIэм хэтащ. Ар иригъэкIуэкIащ хеящIэ Бабыгуей Любовь.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Жылагъуэ палатэм

«Дэ а зауэшхуэм дыхэмытами…»

2015-01-16

 • КъБР-м и Жылагъуэ палатэм диIыгъащ «Дэ а зауэшхуэм дыхэмытами…» жыхуиIэ Урысейпсо Iуэхуу УФ-м и Жылагъуэ палатэм къыхилъхьар. Ар ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 70 зэрырикъум хуагъэпс икIи Хэку зауэшхуэм теухуа гукъэкIыжхэм иджырей щIэблэр щыгъуазэ щIыным, щIалэгъуалэр хэкур фIыуэ ялъагъуу къэгъэтэджыным хуэгъэпсащ. Мы Iуэхум хиубыдэу къэралым и дэтхэнэ щIыналъэми сурэтхэр УФ-м и Жылагъуэ палатэм игъэхьынущ. А сурэтхэр хагъэхьэнущ къэрал псом щагъэлъэгъуэну слайдым.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Жылагъуэ палатэм

IэщIагъэлIхэм дахуэныкъуэщ

2014-03-26

 •   КъБР-м и Жылагъуэ палатэм иджыблагъэ щрагъэкIуэ­кIащ зэIущIэ щхьэпэ. Ар теухуат ди республикэр зыхущыщIэ IэщIагъэлIхэмкIэ къызэгъэпэщыным хуэунэтIауэ ирагъэкIуэкI лэжьыгъэхэр зыхуэдэм. Экономикэ зыу­жьыныгъэмрэ хьэрычэтыщIэхэр дэIыгъынымкIэ комиссэм и унафэщI Мэзло Руслан депсэлъылIащ щIалэгъуалэр лэжьыгъэ IэнатIэм къешэлIэн папщIэ щыIэ хэкIыпIэхэм теухуауэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Жылагъуэ палатэм

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Жылагъуэ палатэм и псалъэ

2014-03-12

 • Украинэм иужь зэманым щекIуэкIхэм темыгузэвыхьынкIэ, зэгуимыгъэпынкIэ, ахэр я жа­гъуэ мыхъункIэ Iэмал иIэкъым тэмэму гуп­сы­сэ цIыху псори. Дэ сыт и лъэны­къуэкIи ди гъу­-нэ­гъу къэралым конс­титуцэм тету щыхаха уна­фIэщIхэр я Iэна­тIэм IэщэкIэ зэщIэузэдауэ          цIы­ху­хэм традз­ри, тетыгъуэр яубыдащ лъэпкъ зэ­хэгъэж зыщI бзаджэнаджэхэм. Абыхэм «я те­ты­­­гъуэр яублащ» залымыгъэ ткIийм и хабзэ­р ягъэу­­­вынымкIэ. Лъыгъажэ зэхаублащ, цIыхухэм я хуитыныгъэхэр хаутащ. Украинэм куэду щы­псэу урысхэр урысыбзэкIэ псалъэ мыхъуну ягъэ­у­ващ, оппозицэм щыIэ политикэ партхэр зэбг­рахуащ, Iуэхум нэ­гъуэщIу егупсысхэр зэхэ­зехуэн ящI.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Жылагъуэ палатэм