ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'КъБР-м и Жылагъуэ палатэм'

Езым и дамыгъэ иIэщ

2015-12-09

 • КъБРм и Жылагъуэ палатэм къыщапщытэжащ IуэхущIапIэм и дамыгъэ егъэ­щIыным теухуауэ республикэм щекIуэкIа зэхьэзэхуэм къри­кIуахэр. Зэпеуэм ирагъэхьа лэжьыгъэ 14м щыщу 4р школакIуэхэм я IэдакъэщIэкIт, адрейхэр балигъ­хэм ящIат. Iуэхум хэтащ сурэтыщI Iэзэ­хэри, дизайнерхэри, сурэт щIыным дихьэххэри.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Жылагъуэ палатэм

ЗэIущIэр ягъэIэпхъуэ

2015-07-02

 • ЖКХ-м и IэнатIэм жылагъуэ кIэлъыплъыныгъэмкIэ и щIыналъэ центрым и унафэщI Мэзло Руслан, «Республикэ – псоми ди зэхуэдэ Iуэху» КъБРОО-м и лIыкIуэхэу ХьэкIуащэ Хьэжмурат, Тхьэмокъуэ Анзор сымэ КъБР-м и Суд Нэхъыщхьэм и зи чэзу зэIущIэм хэтащ. Ар иригъэкIуэкIащ хеящIэ Бабыгуей Любовь.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Жылагъуэ палатэм

«Дэ а зауэшхуэм дыхэмытами…»

2015-01-16

 • КъБР-м и Жылагъуэ палатэм диIыгъащ «Дэ а зауэшхуэм дыхэмытами…» жыхуиIэ Урысейпсо Iуэхуу УФ-м и Жылагъуэ палатэм къыхилъхьар. Ар ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 70 зэрырикъум хуагъэпс икIи Хэку зауэшхуэм теухуа гукъэкIыжхэм иджырей щIэблэр щыгъуазэ щIыным, щIалэгъуалэр хэкур фIыуэ ялъагъуу къэгъэтэджыным хуэгъэпсащ. Мы Iуэхум хиубыдэу къэралым и дэтхэнэ щIыналъэми сурэтхэр УФ-м и Жылагъуэ палатэм игъэхьынущ. А сурэтхэр хагъэхьэнущ къэрал псом щагъэлъэгъуэну слайдым.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Жылагъуэ палатэм

IэщIагъэлIхэм дахуэныкъуэщ

2014-03-26

 •   КъБР-м и Жылагъуэ палатэм иджыблагъэ щрагъэкIуэ­кIащ зэIущIэ щхьэпэ. Ар теухуат ди республикэр зыхущыщIэ IэщIагъэлIхэмкIэ къызэгъэпэщыным хуэунэтIауэ ирагъэкIуэкI лэжьыгъэхэр зыхуэдэм. Экономикэ зыу­жьыныгъэмрэ хьэрычэтыщIэхэр дэIыгъынымкIэ комиссэм и унафэщI Мэзло Руслан депсэлъылIащ щIалэгъуалэр лэжьыгъэ IэнатIэм къешэлIэн папщIэ щыIэ хэкIыпIэхэм теухуауэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Жылагъуэ палатэм

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Жылагъуэ палатэм и псалъэ

2014-03-12

 • Украинэм иужь зэманым щекIуэкIхэм темыгузэвыхьынкIэ, зэгуимыгъэпынкIэ, ахэр я жа­гъуэ мыхъункIэ Iэмал иIэкъым тэмэму гуп­сы­сэ цIыху псори. Дэ сыт и лъэны­къуэкIи ди гъу­-нэ­гъу къэралым конс­титуцэм тету щыхаха уна­фIэщIхэр я Iэна­тIэм IэщэкIэ зэщIэузэдауэ          цIы­ху­хэм традз­ри, тетыгъуэр яубыдащ лъэпкъ зэ­хэгъэж зыщI бзаджэнаджэхэм. Абыхэм «я те­ты­­­гъуэр яублащ» залымыгъэ ткIийм и хабзэ­р ягъэу­­­вынымкIэ. Лъыгъажэ зэхаублащ, цIыхухэм я хуитыныгъэхэр хаутащ. Украинэм куэду щы­псэу урысхэр урысыбзэкIэ псалъэ мыхъуну ягъэ­у­ващ, оппозицэм щыIэ политикэ партхэр зэбг­рахуащ, Iуэхум нэ­гъуэщIу егупсысхэр зэхэ­зехуэн ящI.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Жылагъуэ палатэм

Ди бжэр псоми яхузэIухащ

2014-03-05

 • «2013 гъэм КъБР-м и Жылагъуэ палатэм иригъэкIуэкIа лэжьыгъэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэр
 • Республикэм и жылагъуэ щытыкIэмрэ я IуэхукIэ» республикэм и Жылагъуэ палатэм и
 • етIуанэ хэхыгъуэм и етхуанэ пленар зэIущIэм Тау Пщыкъан къыщипсэлъар
 •  
 • ПщIэ зыхуэсщI Ануар Ахъмэт и къуэ!
 • ПщIэ зыхуэсщI Алексей Иван и къуэ!
 • Жылагъуэ палатэм хэтхэу, хьэщIэ­хэу пщIэ зыхуэсщIхэ!
 • Иджырей Урысейм щыIэ къалэн нэхъыщхьэхэм ящыщщ граждан жылагъуэмрэ къэрал властым и органхэмрэ тэмэму зэрызэдэлэжьэну Iэмалхэр зэтегъэувэныр, цIыхубэм я Iуэху еплъыкIэр къэлъытауэ, социальнэ, экономикэ, къинэмыщI къалэнхэр щыубзыхуа унафэхэр гъэ­хьэзырыныр. Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым Зэрызыхуи­гъэзам къыщыгъэлъэгъуащ демократием и иджырей лъэхъэнэм политикэ лэжьыгъэр Правительствэм пымыщIа зэгухьэныгъэхэр хэмыту, абыхэм я Iуэху еплъыкIэр къэмы­лъытауэ ебгъэкIуэкIыну уи нэгу къызэрыпхущIэмыгъэхьэнур. Президентыр зыубгъуауэ тепсэлъыхьащ граждан жылагъуэм куэд зэрелъытам икIи иужьрейуэ абы Федеральнэ Зэхуэсым Зэрызыхуигъэзар япэрейхэм абыкIэ къащхьэщокI. Путиным зэрыжиIамкIэ, жылагъуэ палатэхэр цIыху гуп псоми я гупсысэхэр къы­щаIуатэ утыку хъун хуейщ. «Иджы­рей Урысейм жылагъуэ зэ­псэ­­лъэныгъэхэр зыубгъуауэ щегъэ­кIуэ­кIыпхъэщ икIи абыхэм Iуэху тэмэмхэр къарикIуэу, абыхэм япкъ иткIэ, жылагъуэ жэрдэмхэр къэрал политикэм щыщ Iыхьэу уву, ахэр гъэ­зэщIа зэрыхъум жылагъуэр кIэлъы­плъу щытыпхъэщ», – къигъэ­лъэ­гъуащ абы.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Жылагъуэ палатэм

Дэ хэтхмэ нэхъыфIщ, ди цIэкIэ хах нэхърэ

2013-11-20

 • КъБР-м и Жылагъуэ палатэм къеблэгъат Урысей Федерацэм и IуэхущIапIэ ар зи къудамэм и лIыкIуэхэр. Политикэ партхэм я хэхыныгъэхэр тэмэму къызэгъэпэща хъунырт ахэр къызыте­кIу­хьари, абы ехьэлIауэ яIэ Iуэху еплъыкIэхэр утыку кърахьащ, хэгъэрейхэм я жэрдэмхэри къа­лъытэну къагъэгугъащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Жылагъуэ палатэм

Къанокъуэ Арсен: ХьэрычэтыщIэхэм зэран яхуэхъун хуейкъым

2013-07-10

 •   КъБР-м и Жылагъуэ палатэм Правительствэм и Унэм иджыблагъэ щригъэкIуэкIа ещанэ пленар зэIущIэм республикэм и Iэтащхьэри кърихьэлIащ. ЗэIущIэр теухуауэ щытащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм хьэрычэт IэнатIэ мыинхэмрэ курытхэмрэ зыщегъэужьыным.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Жылагъуэ палатэм