ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Гъэмахуэ'

Гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэхэм

2014-07-16

  • МафIэс къэмыгъэхъунымкIэ къэрал IуэхущIапIэу Къэбэрдей-Балъкъэрым щыIэм гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэхэм цIыкIухэм лэжьыгъэшхуэ ядрегъэкIуэкI. Иджыблагъэ а IэнатIэм и IэщIагъэлIхэр щыIам Налшык и «Колокольчик» сабий сад № 40. ГъэсакIуэ Середа Татьянэрэ инструктор Мыщхъуэжь Марьянэрэ цIыкIухэм яхутепсэлъыхьащ мафIэс къэхъуным щхьэусыгъуэ хуэхъухэм, абы зэрызыщыпхъумэнум. Сабийхэм мафIэсгъэункIыфI хьэпшыпхэр ирагъэлъэгъуащ, зэпеуэ хьэлэмэтхэр драгъэкIуэкIащ. Нэхъ цIыкIухэм я дежкIэ щхьэпэщ мы сабий садым къыщызэрагъэпэща Iуэхухэм хуэдэ щIэх-щIэхыурэ егъэкIуэкIыныр – ар дерс зэрахуэхъунум шэч хэлъкъым.
  • Сурэтыр  Къарей Элинэ трихащ.

Зыхыхьэхэр: Гъэмахуэ

ТкIийуэ я нэIэ щIагъэтщ

2014-07-12

  • 2014 гъэм республикэм и сабийхэм я зыгъэпсэхугъуэр, узыншагъэр егъэфIэкIуэныр къызэгъэпэщыным пыщIа Iуэхухэр я нэIэ щIэтщ КъБР-м Лэжьыгъэмрэ социальнэ зыужьыныгъэмкIэ и министерствэмрэ республикэм и Профсоюзхэм я зэгухьэныгъэмрэ. Гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэр яублэным и пэ къихуэу, Iуэхур зэрекIуэкIым кIэ_лъыплъ республикэ комиссэм хэтхэм къапщытащ сабийхэм я зыгъэпсэхугъуэр щагъэкIуэну IуэхущIапIэхэм я щытыкIэр.
  •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэмахуэ

«Пшэплъ плъыжьхэм» щагъакIуэ махуэ гукъинэжхэр

2013-08-16

  •   Джыбыл Башир и цIэр зезыхьэ, сабийхэм я узыншагъэр щрагъэ­фIэ­кIуэж «Пшэплъ плъыжьхэр» центрыр Дзэлыкъуэ куейм и ныбжьыщIэхэм я гъэмахуэ зыгъэпсэху­гъуэр щагъэкIуэну фIыуэ ялъагъу щIыпIэщ.
  •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэмахуэ

Махуэ къэс шэ тонн 47-рэ

2013-08-06

  • Мы гъэм Къущхьэхъум Iэщышхуэу мин 30-м, мэлрэ бжэну мини 100-м щIигъу, шыуэ мини     6,5-м нэблагъэ щаIыгъщ.
  • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэмахуэ