ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Дунейм щыхъыбархэр'

2017-02-16

 • Доллар мин 44-рэ и  уасэ  сурэтхэр
 •  
 • США-м и NASA компанием хьэршым щытриха сурэт гъэщIэгъуэнхэр Нью-Йорк аукционым доллар мин 44-кIэ щащащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дунейм щыхъыбархэр

2017-02-15

 • Германиемрэ Тыркумэнымрэ президентхэр щыхах
 •  
 • ФРГ-м и президенту хахащ нэгъуэщI къэрал IуэхухэмкIэ министру щыта Штайнмайер Франк-Вальтер.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дунейм щыхъыбархэр

2017-02-09

 • ЦIыхухэр къыдихьэхын мурад  имыIами
 • Туркменабад щащI медицинэ центрым и ухуэныгъэр зэрекIуэкIыр зригъэщIэну абы иджыблагъэ щыIащ а къэралым и президент Бердымухамедов Гурбангула.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дунейм щыхъыбархэр

2017-02-01

 • Мылъкушхуэ трагъэкIуэдэн хуей мэхъу
 • УФ-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Голодец Ольгэ жиIащ            хамэ къэралхэм къикIа-уэ ди деж щылажьэхэм мылъкушхуэ ятекIуадэу. Урысейм апхуэдэу мелуанибл хуэдиз щолажьэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дунейм щыхъыбархэр

2017-01-25

 • ТекIыным и  пэ  къихуэу
 • США-м и президенту щыта Обамэ Барак текIыным и пэ къихуэу нэгъуэщI къэрал зыбжанэм ахъшэшхуэ яхуиутIыпщащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дунейм щыхъыбархэр

2017-01-24

 • ЦIыхухэм нэхъ къащтэм тращIыхьмэ
 •  Иужьрей зэманым ди къэралым и цIыхухэм нэхъыбэрэ зи гугъу ящIхэм ящыщщ лэжьакIуэр пенсэ щыкIуэ ныбжьым теухуа псалъэмакъхэр. Ар икIи гурыIуэгъуэщ: цIыхухэр хуейкъым и чэзум пенсэ хуамыгъэувыну.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дунейм щыхъыбархэр

2017-01-18

 • УнафэщIхэм я  улахуэр зыхуэдизынур
 • Урысейм и Пенсэ фондым, Социальнэ страхованэмкIэ фондым, Iэмал зимыIэ медицинэ страхованэмкIэ фондым я унафэщIхэм я улахуэхэр а IэнатIэхэм щылажьэхэм ику иту къахь лэжьапщIэм елъытауэ щытынущ дяпэкIэ. Абы теухуа указым Iэ щIидзащ УФ-м и Президент Путин Владимир.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дунейм щыхъыбархэр

2017-01-12

 • Нэхъыбэ хъужу хуежьащ
 • ИлъэсыщIэр къыщрагъэхьэну, зыщагъэпсэхуну ди цIыхухэр хамэ къэралхэм нэхъ щIэхщIэхыурэ кIуэ хъужащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дунейм щыхъыбархэр

2017-01-11

 • Къэрал 80-м я цIыхухэр хуит ещI
 • Белоруссием и унафэщI Лукашенкэ Александр Iэ щIидзащ хамэ къэралхэм щыщ цIыхухэр визэншэу я щIыналъэм ихьэну хуит зыщI унафэм.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дунейм щыхъыбархэр

2017-01-10

 • ЩIышылэм и 13 – 28-хэм къриубыдэу
 •  Пенсионерхэм зэ тыгъуэу мы гъэм хущIагъу сом мин тхурытхур ятынущ щIышылэм и 13 – 28-хэм къриубыдэу, щыжаIащ Урысейм и Пенсэ фондым.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дунейм щыхъыбархэр