ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Хэхыныгъэ'

Дызыхэдэнухэр мащIэкъым

2016-08-11

  • УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым и Къэрал Думэм и депутат хэхыныгъэхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым къыбгъэдэкIыу хэтыну цIыхуи 8-м я дэфтэрхэр иджыблагъэ КъБР-м и ХэхакIуэ комиссэм щратыжащ.
  •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэхыныгъэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ХэхакIуэ комиссэм и секретарь Джаппуев Муссэ

2016-01-19

  • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ХэхакIуэ комиссэм унафэ къэзыщтэу хэтхэм 2016 гъэм щIышылэм и 14-м ирагъэкIуэкIа зи чэзу зэIущIэм IэIэткIэ комиссэм и секретару щыхахащ Джаппуев Муссэ Хьисэ и къуэр.
  • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэхыныгъэ

ЗэщIэкъуауэ, арэзы укъищIу

2014-09-16

  •  ФокIадэм и 14-м аргуэру ди нэгу щIэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхухэр зэрызэкъуэтыр. Абы и щыхьэтщ республикэм и Парламентым и депутатхэр хэхыным теухуа IэIэтхэм яфIэфIу, я гум дыхьэу зэрыхэтар.
  •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэхыныгъэ