ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Конференцхэр'

Псори щIэщыгъуэщ, дахэщ, хэIэтыкIащ

2014-02-13

 •    Ди газетым хъыбар­егъа­щIэу зэрытетащи, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щэн­хабзэмкIэ и министрым и къалэнхэр зыгъэзащIэ Фырэ Руслан иригъэкIуэкIащ Сочэ ще­кIуэкI ЩIымахуэ Олимп Джэгухэм зэрыщыIа махуэхэм, абы щилъэгъуахэм ятеу­хуа пресс-конференц. Республикэм и телевиденэхэм, радиом, газетхэм я журналистхэм яфIэгъэ­щIэгъуэнт тхыдэм къыхэнэну Iуэху дахэм ехьэлIа сыт хуэдэ хъыбарри.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Конференцхэр

Республикэр ирогушхуэ

2013-12-26

 • КъБР-м Спортымрэ ту­риз­мэмкIэ и министерствэм щекIуэкIа пресс-конференцым Къэбэрдей-Балъкъэрым и спортсменхэм текIуэныгъэхэр щызы­Iэ­рагъэхьа Iэпщэрыбанэ бэ­нэкIэмкIэ Волгодонск къа­лэм (Ростов область) щекIуэкIа Урысей чемпионатым кърикIуахэр щызэхалъхьэжащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Конференцхэр

Хабзэ нэхъыщхьэм щIалэгъуалэр зэреплъыр

2013-12-12

 •   Урысейм и иджырей Конституцэр етхуанэщ, а тхум ящыщу цIыхубэр япэу арэзы зытехъуари аращ.
 •  Ди къэралым и Конституцэр 1993 гъэм дыгъэ­гъазэм и 12-м къащтащ. Абы лъандэрэ а махуэр ягъэ­лъапIэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Конференцхэр

ЩIэныгъэр и лъабжьэщ

2013-07-18

 •   «Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм агропромышленнэ комплексым зэпIэзэрыту зыщегъэужьыныр щIэныгъэр и лъабжьэу къызэгъэпэщын». Аращ зытеухуар Налшык «Синдикэ» хьэщIэщIым дыгъуасэ къыщыхалъхьа урысейпсо щIэныгъэ-практикэ конференцыр.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Конференцхэр

ДяпэкIэ пенсэр къызэрабжыну IэмалыщIэ

2013-07-09

 •   Урысей Федерацэм лэжьыгъэмрэ социальнэ къыщхьэщыжыныгъэмкIэ и министр Топилин Максим, лэжьыгъэмкIэ министрым и къуэдзэ Пудов Андрей, УФ-м и Пенсэ фондым и унафэщI Дроздов Антон сымэ зыхэта федеральнэ видео-конференц Налшык щекIуэкIащ. Абы къри­хьэ­лIащ УФ-м и Пенсэ фондым и къудамэу КъБР-м щыIэмрэ КъБР-м и Жылагъуэ палатэмрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Конференцхэр

Сабий зеиншэхэм гулъытэ хуащI

2013-04-13

 • Налшык дэт Иджырей Гуманитар Академием мэлыжьыхьым и 3-м щекIуэкIащ сабий зеиншэхэмрэ адэ-анэ зы­кIэлъымыплъыжхэмрэ зыхуей хуэгъэзэныр я нэIэм щIэту Урысей Федерацэм ит къэрал IуэхущIапIэхэм я унафэщI­хэмрэ я лэжьа­кIуэхэмрэ щызэпсэлъа «Зеиншагъэ къэмыгъэ­хъунымрэ адэ-анэ зыщхьэщымытыж сабийхэм унагъуэ къахуэлъы­хъуэ­нымрэ хуэунэтIа щIыналъэ системэхэр» зыфIаща телеконференц. Абы хэтащ КъБР-м и Парламентым и къу­дамэ зэмылIэужьыгъуэхэм я Iэтащ­хьэхэр, зеиншэу къэна ныбжьыщIэхэр щапIыж сабий унэхэмрэ интернатхэмрэ я унафэщIхэр, гъэсакIуэхэр, егъэ­джакIуэхэр, нэгъуэщIхэри.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Конференцхэр