ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Конференцхэр'

Фэтэр куэд хъу унэхэр зэрызэрагъэпэщыжым теухуауэ

2016-11-19

 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм фэтэр куэд хъу и унэхэр къызыхуэтыншэу зэгъэпэщыжыным теухуа программэр зэрагъэзащIэмрэ абы пыщIа гугъуехьхэмрэ».Аращ зытеухуауэ щытар «КапремонтымкIэ щIыналъэ оператор» мыкоммерцэ фондым и унафэщI Щоджэн Артур иригъэкIуэкIа пресс-конференцыр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Конференцхэр

Къэбэрдей-Балъкъэрым Эрмитажым и махуэхэр щокIуэкI

2016-11-09

 • КъБКъУ-м и Попечительскэ советым и япэ зэIущIэр щэкIуэгъуэм и 5-м зэхэтащ. Абы хыхьэу къызэрагъэпэща «Эрмитажым и махуэхэр – Кавказ Ищхъэрэм» пресс-конференцым хэтащ Къэрал Эрмитажым и унафэщI, ЩIэныгъэхэмкIэ Урысей Академием и академик Пиотровский Михаил, Урысейм и цIыхубэ артист, кинорежиссёр цIэрыIуэ, УФ-м и Президентым и деж Щэнхабзэмрэ гъуазджэмкIэ щыIэ комиссэм хэт Сокуров Александр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Конференцхэр

Гриппым кIэлъоплъ

2015-02-18

 • КъБР-м и Правительсьвэм и УнафэщIым и къуэдзэ – республикэм узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Шэт Ирмэ пресс-конференц иригъэкIуэкIащ, грипп узыфэм республикэм зэрызыщиубгъум, абы узэрыпэщIэтыным теу-хуауэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Конференцхэр

Урысей чемпионатым зыхуагъэхьэзыр

2015-02-06

 • «Акрополь» щэнхабзэ-нэгузегъэужьыпIэ центрым щекIуэкIащ СССР-м спортымкIэ щIыхь зиIэ и мастер, СССР-м щIыхь зиIэ и тренер, самбэмкIэ щэнейрэ дунейпсо чемпион Хьэпай Арамбийрэ абы и гъэсэн, КъБР-м самбэмкIэ и командэ къыхэхам и тренер нэхъыжь Уэщхъун СулътIанрэ зыхэта пресс-конференц.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Конференцхэр

Белорусхэр Iуащхьэмахуэ лъапэ дехьэх

2015-01-15

 • Белоруссием дзюдомкIэ и цIыхухъу, цIыхубз лъэпкъ командэхэм Iуащхьэмахуэ лъапэ зыгъэсэныгъэхэр щрагъэкIуэкIащ. Ахэр Налшык кърагъэблагъэри, «Акрополь» нэгузегъэужьыпIэ центрым щагъэхьэщIащ, зыщаплъыхьащ. Абы щекуэкIащ тренер штабым и пресс-конференц.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Конференцхэр

ЦIыхупсэм зезыгъэужь къару

2014-12-10

 • КъБКъУ-м хыхьэ филологие институтым иджыблагъэ щекIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ усакIуэ, Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь, КъБР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат, Горький Максим и цIэр зезыхьэ Къэрал саугъэтыр зыхуагъэфэща КIыщокъуэ Алим Пщымахуэ и   къуэр къызэралъхурэ илъэси 100 зэрырикъум теухуауэ къызэрагъэпэща дунейпсо щIэныгъэ конференц. ЗэIущIэм кърихьэлIат КъБР-м щэнхабзэмкIэ и министр Къумахуэ Мухьэдин, республикэм и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ КхъуэIуфэ Хьэчим, Къэбэрдей-Балъкъэрым ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм и лIыкIуэхэр, университетым и егъэджакIуэхэмрэ студентхэмрэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Конференцхэр

Илъэс тIощIым къриубыдэ гуащIэшхуэ

2014-11-22

 • ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ институтым иджыблагъэ щекIуэкIащ Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я лэжьыгъэм теухуа щIэныгъэ конференц. Ар къызэрагъэпэщащ мы гъэм Урысей Федерацэм щагъэлъапIэ «Щэнхабзэм и илъэс» Iуэху дахэм хэту. Зэхуэсыр къызэIуихащ институтым и ректор Рахаев Анатолий. Абы и къегъэблагъэ псалъэм къыщыхигъэщащ Котляров Виктор и гъусэу япэ классым зэрыкIуауэ щытари, абы щегъэжьауэ зэрызэныбжьэгъури.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Конференцхэр

Кавказ зауэр иджыри лъэпкъым къоуз

2014-11-19

 •   Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал институтым «Кавказ зауэр: тхыдэр, пэжыпIэр, дерсыр» фIэщыгъэм щIэт дунейпсо щIэныгъэ конференц щрагъэкIуэкIащ. Ар зи жэрдэмыр зэIущIэр щекIуэкIа институтым и унафэщIымрэ и лэжьакIуэхэмрэщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Конференцхэр

Рио-Де-Жанейрэ хуопабгъэхэр

2014-04-16

 • КъБР-м СпортымкIэ и министерствэм щекIуэкIа пресс-конференцым кърагъэблэгъат республикэм и спортсмен цIэрыIуэхэмрэ абыхэм я тренерхэмрэ: Кучинэ Марие, Габрилян Геннадий, Джэду Iэни­уар, Къазий Алексей, КъБР-м бэнэкIэ хуитымкIэ и къэрал тренер Iэпщэ Заур, Курамагомедов Заур сымэ. Ахэр я ехъулIэныгъэхэм къахуихьа дэрэжэгъуэмкIэ, я мурадхэмкIэ, гукъинэж ящыхъуахэмкIэ журналистхэм ядэгуэшащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Конференцхэр

Сабийхэм я узыншагъэм щIытегузэвыхьын щыIэжкъым

2014-03-22

 • Шэрэдж Ищхъэрэ къуажэм и курыт школым къыщы­хъуа Iуэхугъуэм, еджа­кIуэхэр сымаджэ щIэхъуам и щхьэусыгъуэм, иджыпсту абыхэм я Iуэху зыIутым теухуауэ пресс-конференц щекIуэкIащ УФ-м ЦIыху­хэм я хуитыныгъэмрэ зэпэщы­ны­гъэмрэ кIэлъыплъынымкIэ и федеральнэ IуэхущIапIэм и къудамэу КъБР-м щы­Iэм и хэщIапIэм. Абы хэтащ КъБР-м и санитар дохутыр нэ­хъыщхьэм и къалэнхэр зы­гъэзащIэ Бэракъ Ринат, рес­публикэм Узыншагъэр хъу­мэнымкIэ и министерствэм и штатым хэмыт токсиколог нэхъы­щхьэ Щауэ Ма­ринэ, Психоневрологие дис­пансерым и медицинэ психолог Каргиновэ Галинэ сы­мэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Конференцхэр