ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Псалъэжьхэр'

Анэр нэщи, адэр лъэпкъщ

2018-03-08

 • Анэм и гъуапэр пхъум и джанэщ.
 • Анэм и хабзэр пхъум и бзыпхъэщ.
 • Дахагъэм дагъуищэ егъэпщкIу.
 • Анэм «сипхъу закъуэ и псэ» щыжиIэм, пхъуми «си псэ» жиIэу хуежьащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Псалъэжьхэр

Адэ щIэин

2017-07-26

 • Адыгэ хабзэр адэ щIэинщ.
 • Хабзэр фIымэ, бзыпхъэ трах.
 • Нэхъыжьыр гъэлъапIи, уи щхьэ лъапIэ ­хъунщ.
 • Быныр зэрыпсэур адэжь мылъкукъым, адэжь акъылщ.
 • ФIыгъуэм я нэхъыщ­хьэр зэгурыIуэщ. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Псалъэжьхэр

Уэрэдым псалъэ хадзыркъым

2016-09-26

 • Мыщэм пщIащэ техуэмэ мэгубжь, жыг техуэмэ зеущэху.
 • УзищIасэм и псэ ухуехь.
 • ПцIы зыупсыр щхьэщытхъущ, зызыгъатхъэр
 • джэгуакIуэщ.
 • Нэм нэхъумэ иIэщ. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Псалъэжьхэр

Хейм и лъыр хамэм ещIэж

2015-10-03

 • КъыптекIуэр лъэщщ.
 • МафIэм сахуэ ещIри, дзэм шхахуэ ищIыркъым.
 • Шу гъуэгурыкIуэм бзыпхъэ трех.
 • Хамэхьэр къохьэри, унэхьэр иреху.
 • ЗыщI нэхърэ еплъ нэхъ Iэзэщ.
 • Джэду здэщымыIэм дзыгъуэ щоятэ.
 • Мыдэф и Iуданэ кIыхьщ.
 • Зи игъуэр дахэщ.
 • Ныбгъуэр бгъасэми, хьэсэр и плъапIэщ.
 • Хейм и лъыр хамэм ещIэж.
 • Хуарэр дэхуэхмэ, гум йокъу.
 • ЦIыхум я фэр зэрызэхуэмыдэм хуэдэу, ягури зэхуэдэкъым.
 • Чэзу зимыIэ щыIэкъым.

Зыхыхьэхэр: Псалъэжьхэр

Напэм техуэр жьэм жеIэф

2015-09-26

 • Жыгым и пщIащэр и фащэщ.
 • ЗэдэмыпсэуитI зэнтIэIуркъым.
 • Къанжэр и бзэ токIуадэ.
 • Къапхъэнми имыгъапцIэ иубыдыркъым.
 • Напэм техуэр жьэм жеIэф.
 • Нэгур гум и гъуджэщ.
 • Псым хэхуа гъущэу къыхэкIыжыркъым.
 • ПцIы упсыным есар укIытэжыркъым.

Зыхыхьэхэр: Псалъэжьхэр

Псалъэжьхэр

2015-05-16

 • Уи  гъунэгъу  умыуб, уи  благъэщIи  ущымытхъу
 • ХабзэмыщIэ хабзэщIэ макIуэ.
 • Хэплъэрей хэкIыжыгъуафIэщ.
 • Iущ и акъыл и гъуэмылэщ.
 • Къуэ уиIэмэ, нысэ уиIэщ.
 • Нэм пэжыжьэми, гум пэблагъэщ.
 • Уи гъунэгъу умыуб, уи благъэщIи ущымытхъу.
 • УнагъащIэ гужьеигъуафIэщ.

Зыхыхьэхэр: Псалъэжьхэр

ЛъэхъэнэщIэм и къежьапIэ

2014-11-01

 • Илъэс къэс ди къэралым щагъэлъапIэ ЦIыхубэ зэкъуэтыныгъэм и махуэр. Дэтхэнэ гуфIэгъуэми хуэдэу, абы езым и къежьапIэ иIэжщ икIи ар жыжьэщ. Дриплъэжынти тхыдэм.

Зыхыхьэхэр: Обозревателым и псалъэ, Псалъэжьхэр

Нахуэ жыIэнрэ нэ ищIынрэ

2013-09-07

 • Лы къыIэрымыхьам дыгъужьым и дзэр­ ­ерегъэш.
 • Мэкъу хьэвэм мастэ хэзыIуам нэхъей.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Псалъэжьхэр