ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Фэ фщIэрэ'

Япэ адыгэ газетхэр

2018-01-13

 • Дэ дызэрыщыгъуазэмкIэ, япэ адыгэ газетыр Дым Iэдэмрэ Цагъуэ Нурийрэ 1917 гъэм къыдагъэкIын щIадза «Адыгэ макъ» зыфIащаращ. Абы къыкIэлъокIуэ    1924 гъэм мэкъуауэгъуэм и 1-м япэу дунейм къытехьа «Къэрэхьэлъкъыр». Ауэ, къызэрыщIэкIымкIэ, газет Iуэхум Налшык иджыри Граждан зауэм и зэманым зэфIэувэн щыщIидзат, зи гупыжри совет тхыдэм и нэфI зыщымыхуа «офицер хужьхэращ». Абы щыгъуазэ дещI Налшык хужьхэм я унафэм зэрыщIэтам теухуауэ «Къэрэшейм къиIуэтэжахэр» зи псалъащхьэ тхыгъэм, Жансит Уэсмэн и кандидат лэжьыгъэм щыщ пычыгъуэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэ фщIэрэ

Къуалэбзухэм я цIэхэр

2016-09-26

 • Баклан японский – япон хыбабыщ
 • Глухарь – хъунгъар, бзудэгу
 • Лунь степной – жьец, мэкъупIэжьец
 • Мухоловка-пеструшка – жьыкъанкъуэ­лэн
 • Лысуха – псыджэд, къамылджэд Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэ фщIэрэ

ФокIадэ – сентябрь

2016-09-03

 • Урымхэм я япэ мазэу щыта мартым укъыдэбжэмэ, сентябрыр ебланэ мазэщ. «Септембе» псалъэм латиныбзэкIэ «блы» бжыгъэцIэр къикIыу аращ.
 • Адыгэхэм а мазэм ехьэлIауэ фIэщыгъэцIэ зыбжанэ къагъэсэбэп: Iуэгъуэ (время молотьбы колосовых), бжьыхьэпэмазэ (начальный месяц осени), гъубжэдэх (название празника в честь окончания уборки проса). Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэ фщIэрэ

Хьэхуу хуащIэ Iуэху

2015-10-03

 • ПАСЭРЕЙ адыгэм зэ­дэщIыгъуу, зыр адрейм дэ­Iэпыкъуу зэдэлэжьэныр фIы­уэ ялъагъуу щытащ.
 • Зы адыгэ щыIэу щытакъым езым и закъуэ къарукlэ унэ е псэуалъэ гуэр игъэуву. Унэу щрет, гуэщу, шэщу, къинэмыщI псэуа-лъэу щрети, зыгуэр ищIыну мурад зэрищIу, ирихьэлlэну псэуалъапхъэхэр зэригъэпэщырти, зыгуэр зыщIэфыну къуажэм дэс цIыху зыбжанэм хъыбар яригъащIэрт:
 •  - Пщэдей щIыхьэху си­lэщ, мыпхуэдэ псэуа­лъэ тIэкIу согъэуври, къыу­мыхьэлъэкIыу укъыс­хуэ­кIуэтэмэ, си гуапэ хъунт, – жиIэрти.
 • - Алыхь-алыхь, ар пхуэзмыщIэмэ сыт пхуэсщIэн! – жиIэрти, къигъэгугъэрт. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэ фщIэрэ

Псалъэхэм я мыхьэнэр

2013-09-07

 

Зыхыхьэхэр: Фэ фщIэрэ