ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Ди зэпыщIэныгъэхэр'

2016-07-19

Продюсер Нэгъаплъэ Аскэрбий Петербург щыхуэзащ тхакIуэ, тхыдэтх цIэрыIуэ Гордин Яков. 2013 гъэ

Зыхыхьэхэр: Ди зэпыщIэныгъэхэр

Къэрэшей-Шэрджэсым зыщаплъыхь

2016-05-12

 • Иджыблагъэ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ ныбжьыщIэ гуп Къэрэшей-Шэрджэсым щыхьэщIащ. Ар къызэрагъэпэщащ «Шэрджэс Ренессанс», «Жьэгу» зэгухьэныгъэхэм хэтхэу Жылэгъащтэ Хьэчим, Борэ Аскэр, Къарэ Ратмир   сымэ  я   жэрдэмкIэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди зэпыщIэныгъэхэр

МэшбащIэ Исхьэкъ IуэхубащIэу къалъытэ

2015-12-02

 • Адыгэ тхакIуэ цIэрыIуэ МэшбащIэ Исхъэкъ иджыблагъэ щыIащ Тырку Республикэм икIи Анкараи Истамбыли дэс адыгэхэм яIущIащ, и гъащIэм, и творческэ гъуэгуанэм, адыгэ Iуэхум хуиIэ еплъыкIэхэмкIэ хамэщI щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм ядэгуэшащ. МэшбащIэм цIыхухэм ядригъэкIуэкIа псалъэ-   макъхэмкIэ адыгэхэм я псэм нэхъри къыщигъэушащ хэкужьым къыхуаIэ гурыщIэр, зи гур кIуэдыным нэсахэм гугъэм и кIапсэ кIапэ я Iэм IэщIилъхьа хуэдэу.
 •  

  Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди зэпыщIэныгъэхэр

«Нанэ» и лъагъуэмкIэ

2015-08-27

 • ЩоджэнцIыкIу Алий, езыр щIалэщIэу, мэжэщIалIэу Босфор псы- дэжым и Iуфэм Iуту къигъэщIауэ щытащ «Нанэ» усэр. А усэм къеджам къыгурымыIуэнкIэ Iэмал иIэкъым абы Истамбыл (нэхъапэм Константинополь) щишэчар.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди зэпыщIэныгъэхэр

Гукъинэжу екIуэкIащ

2015-08-25

 • Хамэ къэралхэм, Урысейм щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм я сабийхэм папщIэ къызэрагъэпэща гъэмахуэ лагерым и лэжьыгъэр иухащ икIи «Кхъужьей хадэ» зыгъэпсэхупIэм и хьэщIэхэр ирагъэжьэжащ. А махуэр Тыркум, Иорданием, нэгъуэщI щIыпIэхэми къикIа сабийхэм гукъинэж щащIащ уэрэдрэ къафэкIэ, саугъэт цIыкIухэмкIэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди зэпыщIэныгъэхэр

Лъэпкъзэлъыгъуазэр махуэ ирехъу!

2015-08-20

 • Псэр мэпIейтей иджыри, гур мэпхъэр. ГукъэкIыжхэм хожабзэри, махуэхэр нэщхъыфIэу щIепщытыкIыж, гъуэгуанэ махуэ зыщIэкIа лъэри щIым хуиту толъэт.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди зэпыщIэныгъэхэр

Хэхэсхэм я щIэблэм ди деж зыщагъэпсэху

2015-08-18

 • Хамэ къэралхэм щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм хэкум хуаIэ пыщIэныгъэр  нэхъ  куу щIыным, абыхэм бзэр егъэщIэнымкIэ иужьрей зэманым лэжьыгъэшхуэ ирагъэкIуэкI. Ар и фIыгъэщ хэкурысхэмрэ хэхэсхэмрэ нэхъ зэкIэ-лъыкIуэ, зэпэIэбэ зэрыхъуам. Хэкужьым  и  IэфIыр зэ зыхэзыщIахэм къытрагъэзэж, бжьэм гъэгъам фо къызэрыпихым ещхьыркъабзэу, дахагъэ,IэфIыгъэ куэд зэщIашэ абыхэм. А щхьэусыгъуэрщ илъэситI хъуауэ Иорданием, Тыркум къикIа сабийхэр ди деж зыгъэпсэхуакIуэ къыщIашэр. Мы гъэми ныбжьыщIэхэр щхъуантIагъэм и IэмыщIэм ису «Грушевая роща» зыгъэпсэхупIэм щIэсщ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди зэпыщIэныгъэхэр

Адыгэ щIалэгъуалэр Тыркум ирагъэблагъэ

2015-07-25

 • Ди гуапэ зэрыхъущи, иужьрей илъэсхэм хамэ къэрал щыхэхэс ди къуэшхэмрэ дэрэ ди зэпыщIэныгъэр нэхъ быдэ мэхъу. Нэхъыбэм ущагъэгугъ ди щIалэгъуалэр щIэх-щIэхыурэ зэрызэхуэзэм, хэкум ­къакIуэхэмрэ хэхэсхэм я деж кIуэхэмрэ я зэхуаку къыдэхъуэ зэныбжьэгъугъэм.
 •  
 • КъБКъУ-м и профессор Бакъ Зерэрэ Тырку Республикэм щыпсэу адыгэ щIалэ зыбжанэрэ я жэрдэмкIэ, адыгэбзэмрэ литературэмрэ хуеджэ щIалэхэмрэ пщащэхэмрэ Тырку къэралыгъуэм яшэнурэ зэIущIэ щхьэпэхэм хэтынущ, адыгэгу зыкIуэцIылъ, адыгэ Iуэхум телажьэ ди лъэпкъэгъухэм яхуэзэнущ, нэхъыщхьэращи, адыгэхэм я усакIуэ пажэ, къэбэрдей усыгъэм и лъабжьэр зыгъэтIылъа ЩоджэнцIыкIу Алий и пшыхь къызэрагъэпэщынущ. Апхуэдэ Iуэху дахэр кърахьэжьащ ЩоджэнцIыкIур къызэралъхурэ илъэси 115-рэ щри­къум ирихьэлIэу. ЕгъэджакIуэ Iэзэм, узэщIакIуэ нэсым и «Нанэ» усэм фIэкIа мыхъуми, хэхэсхэм я гум щыщIэр къэIуэта хъуауэ плъытэ хъунущ, хэкурысым игу къэмыкI гурыщIэщ а усэм еджэм зыхищIэр, псом хуэмыдэу ар къоIукI хэхэс гъащIэр зи натIэ хъуа ди ­къуэшхэм я псэм. Тыркум къыщыдэкI адыгэ журналым зи усэхэр япэ дыдэу къытрадза Алий и IэдакъэщIэкIхэм пщIэ хэха зэры­хуащIым и щыхьэтщ зи гугъу тщIы «Нанэ» усэр.
 • Бакъ Зерэ къызэрыджиIамкIэ, мы зэIущIэм хэтынухэр зэпеуэм къы­щыхахащ, ныбжьыщIи 100 хуэдиз зыхэта зэхьэзэхуэм эссе ирагъэтхащ «Тырку къэралыгъуэр щIалэгъуа­лэм я нэкIэ». Абыхэм къэпщытакIуэхэр хэплъа нэужь, цIыху 25-рэ хуэдиз къыхахащ, Тыркумрэ Къэбэрдеймрэ зэрызэпыщIа щIыкIэу тхыдэм къыхэщыжым деж щегъэжьауэ, къэралыр къазэрыщыхъумрэ адыгэхэр абы дызэрепха хъуамрэ нэхъ купщIафIэу тетхы­хьахэр ягъэнахуэри. КъищынэмыщIауэ, Тыркум щекIуэкIыну зэIущIэхэр игъэдэхэнущ шыкIэпшынауэ ­Еуаз Зубер и гупым.
 • ТхьэмахуитIым нэблагъэкIэ Тырку Республикэм щыIэну ди щIалэгъуалэм Iэмал яIэнущ ЩоджэнцIыкIум и гъэщIэмрэ лэжьыгъэмрэ щызэпкърах, и усэхэм къыщеджэ зэхуэсхэм хэтыну, Истамбыл, Анкара, То­къат, ­Къайсэр ­къа­лэшхуэхэм зыщаплъыхьыну, щIыпIэ дахэхэмкIэ ­къулей къэралыгъуэр зрагъэ­лъагъуну, истамбылакIуэ гъуэгужьыр псэкIэ зыхащIэну.
 •  
 • НэщIэпыджэ Замирэ.

Зыхыхьэхэр: Ди зэпыщIэныгъэхэр

Фэеплъ тхылъ ягъэхьэзыр

2014-07-09

 •  Ростов областым хыхьэ Мартыновскэ районым и Большая Мартыновкэ щIыпIэм Щэнхабзэмрэ зыгъэпсэхунымкIэ и жыг хадэм 2014 гъэм мэлыжьыхьым и 16-м щыхасауэ щытащ Мартыновскэ районымрэ Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ я зэныбжьэгъугъэр зыгъэбыдэ псейхэмрэ туехэмрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди зэпыщIэныгъэхэр

Путин Владимир Иорданием и пащтыхьыр и хьэщIэщ

2014-04-17

 • УФ-м и Президентым Ново-Огарёвэ щиIэ резиденцэм Путин Владимир щыхуэзащ Иорданием и пащтыхьым. Ахэр тепсэлъыхьащ къэралитIыр зэрызэдэлажьэм, Сирием мамырыгъэр щызэфIэгъэувэжыным теухуауэ яхузэфIэкIынум.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди зэпыщIэныгъэхэр