ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Ди зэпыщIэныгъэхэр'

Я бзэр зэтемыхуэми, зэгуроIуэ

2017-02-10

 • Дагъыстэн Республикэм и махуэхэр Къэбэрдей-Балъкъэрым нобэ къыщызэIуах. Абы хуэгъэпса зэIущIэхэм хэтыну ди республикэм къэкIуэнущ цIыху 200-м нэблагъэ. Дагъыстэныр ящыщщ лъэпкъ зэмылIэужьыгъуэ куэд щыпсэу Урысейм и хэгъуэгухэм, абы и щIыналъэм исщ цIыху мелуани 3-м щIигъу. Илъэс куэд щIауэ Къэбэрдей-Балъкъэрми щопсэу дагъыстэнхэм я лIакъуэ зыбжанэм къыхэкIахэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди зэпыщIэныгъэхэр

Хасэ тхьэмадэхэр Адыгэ Республикэм и Iэтащхьэм ирегъэблагъэ

2017-01-31

 • АР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр зыгъэзащIэ КъумпIыл Мурат Адыгэ Республикэм и Правительствэм и Унэм щахуэзащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий, Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд, Шэрджэс Хасэм и тхьэмадэ Аслъэн Алий, Адыгей Хасэм и тхьэмадэ ЛIымыщокъуэ Рэмэзан, хы ФIыцIэ Iуфэм Iус шапсыгъхэм я Хасэм щIыхь зиIэ и унафэщI ТIэш Мурдин,  Шапсыгъ Хасэм и тхьэмадэ КIэкIыхъу Мэжид сымэ. ЗэIущIэм кърихьэлIащ УФ-м и Жылагъуэ палатэм хэт, адыгэ тхакIуэ цIэрыIуэ МэшбащIэ Исхьэкъ, АР-м Лъэпкъ IуэхухэмкIэ, хъыбарегъащIэ IэнатIэхэмрэ ди лъэпкъхэгъухэм запыщIэнымкIэ и къэрал комитетым и унафэщI Щхьэлахъуэ Аскэр сымэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди зэпыщIэныгъэхэр

Кфар-Камэ къикIа ди лъэпкъэгъу цIыкIухэр «Адыгэ псалъэм» и хьэщIэщ

2016-08-18

 • ТхьэмахуитIым нэблэгъауэ ди республикэм щохьэщIэ Израилым щыIэ Кфар-Камэ жылэм къикIа адыгэ ныбжьыщIэ гуп.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди зэпыщIэныгъэхэр

Кавказ Ищхъэрэм и тхакIуэ ныбжьыщIэхэр зыгъэпIейтейр сыт?

2016-08-10

 • «Тхэныр IэщIагъэкъым икIи щIэныгъэкъым,
 •  тхэныр – цIыхур къызыхуигъэщIащ»
 • Паустовский  Константин.
 • Мылъку къегъэщIыным пымыщIа социально-экономикэ, интеллектуальнэ программэхэмкIэ фондым хабзэ дахэу иригъэжьауэ Кавказ Ищхъэрэм и тхакIуэ ныбжьыщIэхэм я зэIущIэ илъэс ебгъуанэ хъуауэ ирегъэкIуэкI.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди зэпыщIэныгъэхэр

ПлъапIэ нэхъыщхьэу диIэр Кавказым къэдгъэзэжынырщ

2016-07-22

 • Бадзэуэгъуэм и 15-м ди республикэм и къалащхьэ Налшык къыщетIысэхащ рейс хэхакIэ Иорданием и щыхьэр Амман къилъэтыкIа кхъухьлъатэ. Абы къыздишащ Урыс-Кавказ зауэжьым иужькIэ хамэ къэрал къыщыщIидзауэ щыта ди лъэпкъэгъухэм ящыщу цIыхуи 120-м нэблагъэ. Абыхэм я нэхъыбэр ди лъахэ дэнэ къэна, Кавказым япэу къихьэу аращ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди зэпыщIэныгъэхэр

ЛъэпкъыфI и бын зеиншэ хъуркъым

2016-07-22

 • Иорданием къикIауэ махуэ зыбжанэ хъуауэ Налшык щыхьэщIэ ди хэкуэгъухэм далъыгъуэзэну абыхэм я хэщIапIэм, «Синдика» хьэщIэщым, декIуэлIат «Адыгэ псалъэм» и корреспондент Къумахуэ Аслъэнрэ сэрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди зэпыщIэныгъэхэр

КъБКъУ-мрэ Эрмитажымрэ зэрызэдэлэжьэнум топсэлъыхь

2016-07-22

 • Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезы- хьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым егъэджэныгъэ лэжьыгъэхэмкIэ и проректор Къэжэр Артур бадзэуэгъуэм и 11-м журналистхэм яхутепсэлъыхьащ Эрмитажым зэрыдэлэжьэнум.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди зэпыщIэныгъэхэр

2016-07-19

Продюсер Нэгъаплъэ Аскэрбий Петербург щыхуэзащ тхакIуэ, тхыдэтх цIэрыIуэ Гордин Яков. 2013 гъэ

Зыхыхьэхэр: Ди зэпыщIэныгъэхэр

Къэрэшей-Шэрджэсым зыщаплъыхь

2016-05-12

 • Иджыблагъэ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ ныбжьыщIэ гуп Къэрэшей-Шэрджэсым щыхьэщIащ. Ар къызэрагъэпэщащ «Шэрджэс Ренессанс», «Жьэгу» зэгухьэныгъэхэм хэтхэу Жылэгъащтэ Хьэчим, Борэ Аскэр, Къарэ Ратмир   сымэ  я   жэрдэмкIэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди зэпыщIэныгъэхэр

МэшбащIэ Исхьэкъ IуэхубащIэу къалъытэ

2015-12-02

 • Адыгэ тхакIуэ цIэрыIуэ МэшбащIэ Исхъэкъ иджыблагъэ щыIащ Тырку Республикэм икIи Анкараи Истамбыли дэс адыгэхэм яIущIащ, и гъащIэм, и творческэ гъуэгуанэм, адыгэ Iуэхум хуиIэ еплъыкIэхэмкIэ хамэщI щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм ядэгуэшащ. МэшбащIэм цIыхухэм ядригъэкIуэкIа псалъэ-   макъхэмкIэ адыгэхэм я псэм нэхъри къыщигъэушащ хэкужьым къыхуаIэ гурыщIэр, зи гур кIуэдыным нэсахэм гугъэм и кIапсэ кIапэ я Iэм IэщIилъхьа хуэдэу.
 •  

  Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди зэпыщIэныгъэхэр