ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Театр'

Мысостышхуэ Маринэ: Сэ къызгуроIуэ КIунэ сызэрырагъапщэр

2017-12-05

  • ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и артисткэ, КъБР-м щIыхь зиIэ и журналисткэ Мысостышхуэ Маринэ ди псэлъэгъущ.
  •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Театр

Лъагъуныгъэм сыт и щэхур?!

2015-11-11

  • Щукиным и цIэр зезыхьэ Театр институтыр мы гъэм къэзыуха артист ныбжьыщIэхэм «Гъуазджэхэм я жэщым» ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым щагъэлъэгъуащ Бунин Иван и рассказхэмкIэ ягъэува  «Грамматика  любви» спектаклыр.
  •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Театр

Лъэпкъырщ зыхуэлажьэр

2015-07-25

  • ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и мыгъэрей лэжьыгъэр зэ­хуи­щIыжащ къэрэшей драматург Аппаев Билал и пьесэм къытращIы­кIауэ зыбжанэрэ къагъэлъэ­гъуа «Унэидзыхьэ» спектаклымкIэ.

  • Фигу къэдгъэкIыжынщи, ар игъэуващ КъБР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Теувэжыкъуэ Владимир. Шэч хэлъкъым адыгэ театрым иужьрейуэ нэхъ къехъулIа ­гушыIэ спектаклхэм «Унэидзыхьэр» ящыщ зэрыхъуам. Дапщэрэ ямыгъэ­лъагъуэми, а лэжьыгъэм цIыху куэд зэхуешэс, я псэм зыщигъэпсэ­хуащ, жыпIэну спектакль нэужьым уаIуплъэу. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Театр

«Ди мэзым къыщыхъуар»

2015-07-02

  • Щэбэт кIуам НыбжьыщIэхэм я театрым (ТЮЗ) Къэрал киноконцерт гъэлъэгъуапIэм (Налшык къалэ) утыку къыщрихьащ Шурышкинэ Татьянэ и таурыхъым къытращIыкIа «Ди мэзым къыщыхъуар» спектаклыщIэр. ТЮЗ-м и унафэщI Нало Аскэр къызэрыджиIамкIэ, ар траухуащ театрыр къызэрызэрагъэпэщрэ мы гъэм илъэсищ зэрырикъуам.                         Спектаклым актеру 7 щоджэгу, апхуэдэуи къыхэгъэщыпхъэщ абы роль нэхъыщхьэр лэжьыгъэр зи IэдакъэщIэкI Шурышкинэ Татьянэ езым зэрыщигъэзащIэр.
  • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Театр

«Пащтыхьымрэ пащтыхь гуащэмрэ»

2013-03-16

  • ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и зи чэзу лъэхъэнэр спек­так­лыщIэкIэ къызэIуихащ. Мы махуэхэм абы ща­гъэлъэгъуащ Толстой Алексей и «Пащтыхьымрэ пащтыхь гуащэмрэ» («Орел и орлица») пьесэм къытращIыкIа спектаклыр. Ар игъэуващ Урысей Федерацэм, Къэбэрдей-Балъкъэр, Абхъаз республикэхэм гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ, КъБР-м щэнхабзэмкIэ и министр, режиссер Фырэ Руслан.
  •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Театр