ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Лъэпкъ Iуэху'

2017-09-19

 • Къатхъэн Назир и къуэ Мухьэмэд
 • И щIалэгъуэр зауэм ирихьэлIэу нэщIэбжьэ куэд илъэгъуами, гъащIэ хьэлэмэт къигъэщIащ техникэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор, ЩIДАА-м и академик, Ленинград артиллерие академием и кафедрэм и унафэщIу щыта, генерал-майор Къатхъэн Мухьэмэд.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Адыгэхэм я дунейпсо махуэм зыхуагъэхьэзыр

2017-09-16

 • Хабзэ зэрыхъуам тету, Къэбэр- дей-Балъкъэрым Iэтауэ щагъэлъэпIэ Адыгэхэм я дунейпсо махуэр. ФокIадэм и 18 – 20 махуэхэм республикэм и къалащхьэ Налшыки муниципальнэ районхэми а Iуэхум епха гуфIэгъуэ зэIущIэхэр, спорт зэхьэзэхуэхэр, махуэшхуэ джэгухэр щызэхэтынущ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Лъэпкъ щIэныгъэм и купсэ

2017-08-30

 • Адыгэхэр дызэрыгушхуэ лъэпкъ щIэныгъэм и купсэр, и фIыпIэр щызэхуэхьэса жылагъуэ зэгухьэныгъэр – ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академиер – къызэрызэрагъэпэщрэ мы махуэхэм илъэс 25-рэ ирикъуащ. Ар ягъэлъапIэу, шыщхьэуIум и 25-м Налшык щекIуэкIащ ЩIДАА-м и гуфIэгъуэ зэхуэс.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Адыгэ хабзэ

2017-08-29

 • Адрей лъэпкъхэм дакъызэрыщхьэщыкIым и  щапхъэхэр
 •  *   *   *
 • Адыгэ цIыхухъу фащэри цIыхубз фащэри щIыфэм щыщу нэкIумрэ Iэбэлагъымрэ фIэкIа къыщIэмыгъэщыным теухуауэ ящI.
 • *   *   *
 • Адыгэ фащэм лей, зэран хъун лъэпкъ, емыкIун, емызэгъын кIэралъхьэркъым.
 • *    *   *
 • Адыгэ фащэр екIу, дахэ зыщIхэм ящыщщ ахэр зы Iэпхъуамбэ нэхърэ нэхъ ин дэмыхуэу цIыхум и Iэпкълъэпкъым хуэфIу зэращIыр.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Кавказым и лIыхъусэжьхэмрэ «Уэркъ къафэмрэ»

2017-08-22

 •  Илъэс къэс шыщхьэуIум и 15-м Абхъаз Республикэм щагъэ лъапIэ КъыщхьэщыжакIуэм и махуэр. А махуэм ягу къагъэкIыж Куржы-Абхъаз зауэм Кавказ Ищхъэрэм, Урысейм и Ипщэ щIыналъэм, нэгъуэщI республикэхэм, крайхэм, областхэм щыщу хэкIуэдахэмрэ лIыгъэ зезыхьахэмрэ. 1992 гъэм шыщхьэуIум и 15-м Сосналы СулътIан зи пашэ япэ щIалэхэр ихьат зауэ къыщыхъея Абхъаз хэкум. Абы ипкъ иткIэ, АР-м и президенту щыта Анкваб Александр 2013 гъэм шыщхьэуIум и 8-м къыдигъэкIащ шы щхьэуIум и 15-р махуэшхуэу гъэувыным теухуа унафэр. Абы лъандэрэ Iэтауэ ягъэлъапIэ махуэр мызыгъуэгуми дахэу екIуэкIащ. Абы ирагъэблэгъащ КъБР-м и «Кабардинка» къэрал академическэ къэфакIуэ гу пыр.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Нэхъри гъунэгъу дызэхуэзыщI зэхыхьэ

2017-08-19

 • Дунейпсо Адыгэ щэнхабзэм и зэхыхьэшхуэ щекIуэкIа Къайнар жылэр километр 90-м нэскIэ Къайсэр къалэм пэIудзащ. А къуажэ цIыкIур Узун-ЯйлакIэ зэджэ щIыпIэм хеубыдэ. Узун-Яйлэ щIыналъэм адыгэ къуажэ цIыкIуу хыхьэм я бжыгъэр 124-рэ мэхъу. Къайнар и Iэтащхьэр илъэс 30 зи ныбжь хьэтыкъуей щIалэ Пщыгъуэт Сэдатщ. Фестивалыр къызэгъэпэщынымкIэ Iуэху нэхъ гугъухэр зи пщэ къыдэхуахэм ящыщщ ар.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Къайсэр адыгэхэм я дуней

2017-08-19

 • Адыгэ щэнхабзэм и дунейпсо фестивалым, Тырку щIыналъэм иджыблагъэ щекIуэкIам, Хэкум щыщу ирагъэблэгъа гупыр Къайсэр щIыналъэм дынэсу кхъухьлъатэм дыкъыщикIа дакъикъэм щыщIэ-дзауэ дэ зыхэтщIащ нэфIэгуфIэу къытпежьа ди лъэпкъэгъухэм я гу къабзагъэмрэ гуапагъэмрэ. «Адыгэм хьэщIэ и щIасэщ», – жаIэ. Мы псэлъафэм и мыхьэнэм щыхьэт техъуэ куэд ди гум къинащ гупым хэтахэм. Хэхэс адыгэхэм лъэпкъ хабзэм щыщу къахэнэжар зымащIэщ жызыIэни щыIэщ. Тыркум щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм я деж нэрылъагъу щытщыхъуащ адыгэ хабзэр екIуу абыхэм зэрызэрахьэр. Я цIыхугъэ дахэкIэ, ябгъэдэлъ гулъытэмрэ акъыл жанымкIэ гупыр дыдахьэхат дэтхэнэ зыми. Псом хуэмыдэу гукъинэ тщыхъуар Къущхьэ Айларэ Хьэжгусэр Эрдалрэ я унагъуэрщ. Тырку щIыналъэм дызэрихьэу ныбжьэгъу къытхуэхъухэри, зэман куэд щIауэ дызэрыцIыхум хуэдэу абыхэм я нэIэ къыттетащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Дунейпсо Адыгэ Хасэм ирегъэблагъэ

2017-08-15

 • КъБР-м Граждан жылагъуэ IуэхущIапIэхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и управленэм къригъэблагъэри, Налшык тхьэмахуитIкIэ щыхьэ-щIащ Тыркум, Иорданием, Израилым щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм, мэздэгу адыгэхэм я щIэблэр. Ди республикэм и щIыпIэ дахэ куэдым я нэгу зыщрагъэужьащ, Iуэхугъуэ гукъинэжхэм хэтащ, адыгэбзэмкIэ дерсхэм щIэсащ сабийхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

ХьэщIэхэр пшыхь дахэкIэ ирагъэжьэж

2017-08-15

 • Тыркум, Израилым, Иорданием, Ставрополь крайм щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм я щIалэгъуалэ гуп иджыблагъэ Налшык къалэм и «Горный родник» зыгъэпсэхупIэм тхьэмахуитIкIэ щыхьэщIащ. Абыхэм я ежьэжыгъуэм ирихьэлIэу, КъБР-м Граждан жылагъуэ IуэхущIапIэхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и управленэм пшыхь гуапэ яхузэхи-шащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Кфар-Камэ щыщ ди хьэщIэхэр

2017-08-10

 • Мы махуэхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щохьэщIэ Кфар-Камэ къуажэм (Израиль) къикIа сабийхэр. Ахэр дыгъуасэ редакцэм и хьэщIэщым къригъэблэгъащ «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ, Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху