ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Лъэпкъ Iуэху'

Гъатхэпэм и 14-р Адыгэтхыбзэм и махуэщ

2018-03-13

 • Адыгэбзэм махуэ псори ей пэтми, ди бзэми махуэ хэха иlэу гъатхэпэм и 14-м догъэлъапlэ нэхъ лейуэ. Махуэшхуэр зытеухуар 1853 гъэм гъатхэпэм и 14-м Тифлис къалэм япэрей адыгэ Хьэрфылъэ къызэрыщыдэкlарщ. Ар зи lэдакъэщlэкlыр Быр-сей Умарт, хьэрып тхыбзэмкlэ зэхэгъэуват.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

ЩIыхь лъагэ

2018-02-17

 • Адыгэм къыщIэхъуэ щIалэгъуалэми, курыт ныбжьым итхэми щапхъэ зытрахыпхъэ нэхъыжьыфI, лъэпкъым ди жьантIэр тхуэзыгъэбжьыфIэ тхьэмадэ Iумахуэщ нобэ зи илъэс 90-р зыгъэлъапIэ Арэшыкъуэ Къанщауэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Тхыдэр зи лъабжьэ тхылъхэр

2017-12-28

 • ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ къэрал институтым утыку къыщрахьащ ЩIэныгъэхэмкIэ Урысей академием Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ и Къэбэрдей-Балъкъэр щIэныгъэ центрым и къэрал институтым и лэжьакIуэ, тхыдэ щIэныгъэхэм я кандидат Мэлбахъуэ Къэралбий адыгэбзэм къригъэзэгъа Шаекк де Иван и «Дневник одного свидетеля», Курнаков Сергей и «Дикий эскадрон» тхылъхэр. Къэбэрдейр Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 460-рэ щрикъум ирихьэлIэу ахэр къыдэкIащ, КъБР-м и Профсоюз IуэхущIапIэхэм я зэгухьэныгъэр и дэIэпыкъуэгъуу. Лэжьыгъэхэр къыдэкIыгъуэм зэрыхуигъэхьэзырам, ахэр зэрызэридзэкIам я мызакъуэу, Мэлбахъуэм абыхэм пэублэ псалъэхэри яхуитхащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Адыгэ пщащэхэр Къуэшыркъуей щагъэлъапIэ

2017-12-27

 • Ди газетымкIэ хъыбар зэрывэдгъэщIащи, «Адыгэ пщащэ-2017» республикэпсо зэпеуэр Кэнжэ дэт ЩэнхабзэмкIэ унэм щекIуэкIащ. Ар къызэрагъэпэщащ Дунейпсо, Къэбэрдей Адыгэ Хасэхэм, Урысейм ис адыгэхэм я лъэпкъ щэнхабзэ автономием, Налшык къалэ администрацэм ЩэнхабзэмкIэ и къудамэм, Кэнжэ ЩэнхабзэмкIэ и унэм, «Адыгэ псалъэ» газетым и редакцэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Сирием къикIыжахэр ДАХ-м егъэхьэщIэ

2017-12-26

 • Тхьэмахуэ кIуам Дунейпсо Адыгэ Хасэм илъэсыщIэпежьэ пшыхь дахэ къызэригъэпэщащ. ДАХ-м и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий «Трек» шхапIэм къригъэблэгъащ Сирием къикIыжауэ КъБР-м щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм я щIэблэмрэ абыхэм я адэ-анэхэмрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Дунейпсо Адыгэ Хасэр ПсыфIыпэ щызэхуос

2017-12-16

 • Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIакIуэ гупым и зи чэзу зэхуэсыр иджыблагъэ щекIуэкIащ ПсыфIыпэ (Лазаревскэ) къалэм. ГъэзэщIакIуэ гупым хэтхэм нэмыщI абы кърихьэлIащ Сирием, Израилым, Адыгэ, Къэрэшей-Шэрджэс, Къэбэрдей-Балъкъэр республикэхэм, Мэздэгурэ Армавиррэ, Ставрополь, Краснодар крайхэм щыIэ Хасэ къудамэхэм я лIыкIуэхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

ЗэгурыIуэныгъэр япэ ирагъэщ

2017-12-13

 • Дунейпсо Адыгэ Хасэм и Гъэ_зэщIакIуэ гупым хэтхэм я зи чэзу зэхуэсыр шапсыгъ щIыналъэм щрагъэкIуэкIащ. Лазаревск (ПсыфIыпэ) жылэ цIыкIум щызэхуэсащ Къэбэрдей-Балъкъэр, Адыгэ, Къэрэшей-Шэрджэс, Краснодар, Ставрополь, Осетие Ищхъэрэ – Алание щIыналъэхэм щылажьэ Хасэ къудамэхэм, Сирием, Израилым щыIэ Хасэхэм я лIыкIуэхэр. ХьэщIэхэр гуапэу иригъэблэгъащ Шапсыгъ Хасэм и тхьэмадэ кIэкIыхъу Мэжид.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Дунейпсо Адыгэ Хасэм и Хасащхьэм хэтхэр мы махуэхэм Налшык щохьэщIэ

2017-09-20

 • ДАХ-м и зэхыхьэхэм и япэ махуэр хьэщIэхэм щагъэкIуащ Налшык къалэм дэт «ДыгъафIэ къалэ» творчествэмкIэ сабий академием. Тыркум, Сирием, Иорданием, Израилым, Урысейм и хэгъэгухэм щылажьэ хасэхэм я тхьэмадэхэмрэ ГъэзэщIакIуэ гупым хэтхэмрэ пщIантIэм щрагъэблэгъащ КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Карчаевэ Раисэ и гъэсэн цIыкIухэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Адыгэхэм я дунейпсо махуэщ. Адыгэшым и дунейпсо махуэщ.

2017-09-19

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А.  Адыгэхэм (шэрджэсхэм) я махуэм и щIыхькIэ цIыхухэм ЗЭРЕХЪУЭХЪУР
 • Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэу пщIэ зыхуэсщIхэ!
 • Си гум къыбгъэдэкIыу сынывохъуэхъу Адыгэхэм (шэрджэсхэм) я махуэмкIэ!
 • Илъэс къэс нэхъ куу мэхъу а махуэшхуэм и мыхьэнэр, щыхьэт зытехъуэри адыгэ лъэпкъым лIэщIыгъуэ куэд къызэрикIуам и закъуэкъым, атIэ и зыужьыныгъэм и иджырей Iыхьэри къыхощ. Дунейм и дэнэ щIыпIэ адыгэхэр щымыпсэуами, ахэр зэкъуагъэувэ я къежьапIэр зыуэ зэрыщытым, лъэпкъыр лъэпкъыу къэнэжыным, я анэдэлъхубзэр, я щэнхабзэмрэ хабзэхэмрэ яхъумэжыным зэрытелажьэм, мамырыгъэр, гуапагъэр, фIым хуэлэжьэныр я гуращэу зэрыщытым. Абыхэм пщIэшхуэ хуащI я адэжь щIыналъэм щыпсэу адыгэхэм (шэрджэсхэм) экономикэ, социальнэ, щэнхабзэ я лъэныкъуэкIэ заужьыным, хамэ къэралхэр псэупIэ зыхуэхъуа я лъэпкъэгъухэм хуаIэ пыщIэныгъэхэм нэхъри зегъэубгъуным хуэгъэзауэ иджырей Урысей къэралыгъуэм зэфIигъэкIхэм.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

2017-09-19

 • Нэгумэ Шорэ и  вагъуэр ноби мэлыд
 • Къэбэрдей-шэрджэсыбзэр джыным, абы и псалъэхэр зэхуэхьэсы-ным, псалъалъэ зэхэлъхьэным елэжьыным и лъэхъэнэщIэр епхащ Нэгумэ Шорэ. Ди зэманми мыхьэнэшхуэ зиIэ япэ адыгэ-урыс псалъалъэр абы 1830 гъэм зэхилъхьащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху