ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Лъэпкъ Iуэху'

«Адыгэ шыкIэпшынэм и Атласыр» дунейм къытохьэ

2017-07-06

 • ШыкIэпшынауэ Iэзэ ГъукIэ Замудин илъэс зыбжанэкIэ зэлэжьа «Адыгэ шыкIэпшынэм и Атлас» тхылъыр дунейм къытехьащ. А Iуэхугъуэм теухуа зэхыхьэ Сэралъп Мадинэ и Арт-центрым иджыблагъэ щекIуэкIащ. Абы кърихьэлIат щэнхабзэм, гъуазджэм я лэжьакIуэхэр, Атласыр дунейм къытехьэным зи мылъку хэзылъхьахэр, тхылъыщIэм и хъыбар къызыIэрыхьауэ абы щыгуфIыкIахэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

ЗэгурыIуэныгъэр япэ ирагъэщ

2017-07-04

 • Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIакIуэ гупым хэтхэм я зи чэзу зэхуэс щэ-бэт кIуам Налшык къалэ щекIуэкIащ. Абы кърихьэлIащ Тыркум, Сирием, Иорданием, Израилым, Европэм хыхьэ къэралхэм щыIэ хасэхэм, Къэбэрдей-Балъкъэр, Адыгэ, Къэрэшей-Шэрджэс, Краснодар, Ставрополь, Осетие Ищхъэрэ – Алание щIыналъэхэм щылажьэ хасэ къудамэхэм я тхьэмадэхэр, лIыкIуэхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Истамбыл дэс адыгэхэр Щыгъуэ-щIэж махуэм зэхуешэс

2017-05-23

 • Гъэ къэси хуэдэу, Адыгэхэм я Щы- гъуэ-щIэж махуэм теухуа дауэдапщэхэр Тыркум и щыхьэр Истамбыл къалэм щекIуэкIащ. Уэрам зекIуэм хэтыну къыдэ-кIа цIыху миниплIыр Галатасарай ли-цейм деж къыщызэхуэсахэт. ЗекIуэр сыхьэт 21-м деж ежьэри, Истикълал уэрамым нэс кIуэцIрыкIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

2017-05-20

 • Пэжым нэр ирещI
 • Лъапсэрых
 • Сыт адыгэхэм я Хэкур щIабгынар?
 • Бгырысхэр езыр-езыру иIэпхъукIын гукъыдэж къызыкъуахыным сыт и лъэныкъуэкIи ирахулIэрт. Ар и мураду Евдокимовым сом минищэ къыхуаутIыпщыну лъэIуащ, езыхэр хуейуэ иIэпхъукI унагъуэхэм яритыну.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Адыгэхэр зэкъуэзыгъэувэ

2017-05-05

 • КъБР-м и Жылагъуэ палатэм епхауэ лажьэ ЩIалэ гъуалэ Советым хэтхэм Адыгэ ныпым и махуэм теухуа Iуэхугъуэ куэд республикэм  щрагъэкIуэкIащ. Ар и жэрдэмт ЩIалэгъуалэ советым щIэныгъэмкIэ, егъэджэныгъэмрэ щIэблэр хэкупсэу гъэсэнымкIэ и комиссэм и унафэщI Лий Ланэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Адыгэ ныпым и махуэр ягъэлъапIэ

2017-04-26

 • Дыгъуасэ республикэм щекIуэкIащ Адыгэ ны-пым и махуэшхуэм  теухуа Iуэхугъуэ зыбжанэ. Абыхэм я пэщIэдзэу, Налшык къалэ, Абхъазым и утым, сыхьэт 11-м щызэхуэсащ икIи гъуэгуанэ трагъэуващ адыгэ щIалэгъуалэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Лъэпкъыр къэзыгъэуш

2017-04-22

 • Адыгэ ныпым и лъабжьэр жыжьэ къыщожьэ. Ар хыболъагъуэ синдхэм, мэуэтхэм, хьэтхэм я тхыдэм, уеблэмэ адыгэхэр щIыпIэрыс щыхъуа лъэхъэнэхэм (ди эрэм ипэ илъэс мини 6) нып папщIэу зэрахьа гуэрхэр щыIащ. Нэхъ гъунэгъу лъэхъэнэхэм укъэIэбэмэ, 15-нэ лIэщIыгъуэм,  Инал и пщыгъуэм нып щызэрахьарэ щызэрамыхьарэ къэхутэн хуейщ, ауэ абы иужькIэ, 1774 гъэхэм ирихьэлIэу, Къэбэрдей щIыналъэм нып зэриIар тхыдэм къыхощ. Апхуэдабзэу адыгэ лIакъуэхэми унагъуэ зызыужьахэми езы-хэм я нып яIэжу зэрыщытар нахуэщ. Абыхэм я нэхъыбапIэр щэкI удзыфэщ къызыхэщIыкIар, шабзэшитI зэблэдзахэмрэ вагъуищымрэ зэхуэдэу лIакъуэ нып куэдым я деж щыболъагъу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Дунейпсо Адыгэ Хасэмрэ КАФФЕД-мрэ зэдэлэжьэн хуейщ

2017-04-20

 • Адыгэ лъэпкъым теухуа псалъэмакъ аргуэру дунейпсо утыку кърахьащ. «КАФФЕД-р Дунейпсо Адыгэ Хасэм хокIыж», «Хэкурысхэмрэ хэхэс адыгэхэмрэ зэзэгъыжыркъым», «ДАХ-р зэбгрокIыж» – мыпхуэдэ цIэхэр зиIэ тхыгъэхэр иужьрей зэманым куэду къралъхьащ интернетым. Кавказым, адыгэм нэхъ тегъэщIауэ лажьэ хъыбарегъащIэ Iэмалхэм зэрафIэфIым хуэдэу зэбграгъэх мы хъыбархэр, Кавказ Хасэхэм я Федерацэм и тхьэмадэ Хьэгъундокъуэ Яшар 2020 гъэ пщIондэ УФ-м къихьэну хуимыту зэрыпаубыдрэ. Езы КАФФЕД-м и сайтым зэритымкIэ, зэгухьэныгъэм Дунейпсо Адыгэ Хасэм хэкIыжын мурад иIэкъым, апхуэдэ унафи къищтакъым. Уеблэмэ къищтэнуи хуитыныгъэ иIэкъым, Хасащхьэм и зэхуэс зэхуишэсу хэмыплъауэ. ЗэкIэ ДАХ-м и ГъэзэщIакIуэ гупым хэтхэм я лэжьыгъэр къызэтрагъэувыIа къудейуэ аращ, щхьэусыгъуэу къагъэлъагъуэр – адыгэ лъэпкъым и Iуэхухэр Хасащхьэм зэрызэфIихым КАФФЕД-р арэзы зэрытемыхъуэрщ, абы папщIэ дзыхь зэрыхуимыщIыжырщ.
 • Сыт хуэдэ еплъыкIэ хуаIэ мы Iуэхум ДАХ-м и тхьэмадэхэмрэ Адыгэ Республикэм щыпсэухэмрэ? Апхуэдэ упщIэкIэ захуэдгъэзащ дуней псом щыцIэрыIуэхэмрэ къэрал, жылагъуэ лэжьакIуэхэмрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Адыгэ ныпым и махуэм зыхуагъэхьэзыр

2017-04-15

 • КъБР-м и Iэтащхьэм и Администрацэм и УнафэщI Къуэдзокъуэ Мухьэмэд мэлыжьыхьым и 10, 14-хэм иригъэкIуэкIащ Адыгэ ныпым и махуэр гъэлъэпIэным пыщIа дауэдапщэхэр къызэгъэпэщыныр зи пщэ дэлъ гупым хэтхэм я зэIущIэхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Хасащхьэм и зэхуэс

2017-03-28

 • Дунейпсо Адыгэ Хасэм и Хасащхьэм и зи чэзу зэIущIэр щэбэт кIуам Налшык къалэ щекIуэкIащ. Абы кърихьэлIащ Сирием, Иорданием, Израилым, Европэм щыIэ хасэхэм, Краснодар, Ставрополь, Осетие Ищхъэрэ – Алание, Адыгэ, Къэрэшей-Шэрджэс, Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэхэм щылажьэ къудамэхэм я тхьэмадэхэмрэ ГъэзэщIакIуэ гупым хэтхэмрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху