ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Лъэпкъ Iуэху'

ЗэгурыIуэныгъэр япэ ирагъэщ

2017-12-13

 • Дунейпсо Адыгэ Хасэм и Гъэ_зэщIакIуэ гупым хэтхэм я зи чэзу зэхуэсыр шапсыгъ щIыналъэм щрагъэкIуэкIащ. Лазаревск (ПсыфIыпэ) жылэ цIыкIум щызэхуэсащ Къэбэрдей-Балъкъэр, Адыгэ, Къэрэшей-Шэрджэс, Краснодар, Ставрополь, Осетие Ищхъэрэ – Алание щIыналъэхэм щылажьэ Хасэ къудамэхэм, Сирием, Израилым щыIэ Хасэхэм я лIыкIуэхэр. ХьэщIэхэр гуапэу иригъэблэгъащ Шапсыгъ Хасэм и тхьэмадэ кIэкIыхъу Мэжид.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Дунейпсо Адыгэ Хасэм и Хасащхьэм хэтхэр мы махуэхэм Налшык щохьэщIэ

2017-09-20

 • ДАХ-м и зэхыхьэхэм и япэ махуэр хьэщIэхэм щагъэкIуащ Налшык къалэм дэт «ДыгъафIэ къалэ» творчествэмкIэ сабий академием. Тыркум, Сирием, Иорданием, Израилым, Урысейм и хэгъэгухэм щылажьэ хасэхэм я тхьэмадэхэмрэ ГъэзэщIакIуэ гупым хэтхэмрэ пщIантIэм щрагъэблэгъащ КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Карчаевэ Раисэ и гъэсэн цIыкIухэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Адыгэхэм я дунейпсо махуэщ. Адыгэшым и дунейпсо махуэщ.

2017-09-19

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А.  Адыгэхэм (шэрджэсхэм) я махуэм и щIыхькIэ цIыхухэм ЗЭРЕХЪУЭХЪУР
 • Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэу пщIэ зыхуэсщIхэ!
 • Си гум къыбгъэдэкIыу сынывохъуэхъу Адыгэхэм (шэрджэсхэм) я махуэмкIэ!
 • Илъэс къэс нэхъ куу мэхъу а махуэшхуэм и мыхьэнэр, щыхьэт зытехъуэри адыгэ лъэпкъым лIэщIыгъуэ куэд къызэрикIуам и закъуэкъым, атIэ и зыужьыныгъэм и иджырей Iыхьэри къыхощ. Дунейм и дэнэ щIыпIэ адыгэхэр щымыпсэуами, ахэр зэкъуагъэувэ я къежьапIэр зыуэ зэрыщытым, лъэпкъыр лъэпкъыу къэнэжыным, я анэдэлъхубзэр, я щэнхабзэмрэ хабзэхэмрэ яхъумэжыным зэрытелажьэм, мамырыгъэр, гуапагъэр, фIым хуэлэжьэныр я гуращэу зэрыщытым. Абыхэм пщIэшхуэ хуащI я адэжь щIыналъэм щыпсэу адыгэхэм (шэрджэсхэм) экономикэ, социальнэ, щэнхабзэ я лъэныкъуэкIэ заужьыным, хамэ къэралхэр псэупIэ зыхуэхъуа я лъэпкъэгъухэм хуаIэ пыщIэныгъэхэм нэхъри зегъэубгъуным хуэгъэзауэ иджырей Урысей къэралыгъуэм зэфIигъэкIхэм.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

2017-09-19

 • Нэгумэ Шорэ и  вагъуэр ноби мэлыд
 • Къэбэрдей-шэрджэсыбзэр джыным, абы и псалъэхэр зэхуэхьэсы-ным, псалъалъэ зэхэлъхьэным елэжьыным и лъэхъэнэщIэр епхащ Нэгумэ Шорэ. Ди зэманми мыхьэнэшхуэ зиIэ япэ адыгэ-урыс псалъалъэр абы 1830 гъэм зэхилъхьащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

2017-09-19

 • Макъамэм  и  дуней  телъыджэм дыхэзышэ  Молэ  Владимир
 • Молэ Владимир къыщысцIыхуар 1957 гъэм Къэбэрдейр Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 400 щрикъур Москва щыщагъэлъэпIаращ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

2017-09-19

 • Къатхъэн Назир и къуэ Мухьэмэд
 • И щIалэгъуэр зауэм ирихьэлIэу нэщIэбжьэ куэд илъэгъуами, гъащIэ хьэлэмэт къигъэщIащ техникэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор, ЩIДАА-м и академик, Ленинград артиллерие академием и кафедрэм и унафэщIу щыта, генерал-майор Къатхъэн Мухьэмэд.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Адыгэхэм я дунейпсо махуэм зыхуагъэхьэзыр

2017-09-16

 • Хабзэ зэрыхъуам тету, Къэбэр- дей-Балъкъэрым Iэтауэ щагъэлъэпIэ Адыгэхэм я дунейпсо махуэр. ФокIадэм и 18 – 20 махуэхэм республикэм и къалащхьэ Налшыки муниципальнэ районхэми а Iуэхум епха гуфIэгъуэ зэIущIэхэр, спорт зэхьэзэхуэхэр, махуэшхуэ джэгухэр щызэхэтынущ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Лъэпкъ щIэныгъэм и купсэ

2017-08-30

 • Адыгэхэр дызэрыгушхуэ лъэпкъ щIэныгъэм и купсэр, и фIыпIэр щызэхуэхьэса жылагъуэ зэгухьэныгъэр – ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академиер – къызэрызэрагъэпэщрэ мы махуэхэм илъэс 25-рэ ирикъуащ. Ар ягъэлъапIэу, шыщхьэуIум и 25-м Налшык щекIуэкIащ ЩIДАА-м и гуфIэгъуэ зэхуэс.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Адыгэ хабзэ

2017-08-29

 • Адрей лъэпкъхэм дакъызэрыщхьэщыкIым и  щапхъэхэр
 •  *   *   *
 • Адыгэ цIыхухъу фащэри цIыхубз фащэри щIыфэм щыщу нэкIумрэ Iэбэлагъымрэ фIэкIа къыщIэмыгъэщыным теухуауэ ящI.
 • *   *   *
 • Адыгэ фащэм лей, зэран хъун лъэпкъ, емыкIун, емызэгъын кIэралъхьэркъым.
 • *    *   *
 • Адыгэ фащэр екIу, дахэ зыщIхэм ящыщщ ахэр зы Iэпхъуамбэ нэхърэ нэхъ ин дэмыхуэу цIыхум и Iэпкълъэпкъым хуэфIу зэращIыр.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Кавказым и лIыхъусэжьхэмрэ «Уэркъ къафэмрэ»

2017-08-22

 •  Илъэс къэс шыщхьэуIум и 15-м Абхъаз Республикэм щагъэ лъапIэ КъыщхьэщыжакIуэм и махуэр. А махуэм ягу къагъэкIыж Куржы-Абхъаз зауэм Кавказ Ищхъэрэм, Урысейм и Ипщэ щIыналъэм, нэгъуэщI республикэхэм, крайхэм, областхэм щыщу хэкIуэдахэмрэ лIыгъэ зезыхьахэмрэ. 1992 гъэм шыщхьэуIум и 15-м Сосналы СулътIан зи пашэ япэ щIалэхэр ихьат зауэ къыщыхъея Абхъаз хэкум. Абы ипкъ иткIэ, АР-м и президенту щыта Анкваб Александр 2013 гъэм шыщхьэуIум и 8-м къыдигъэкIащ шы щхьэуIум и 15-р махуэшхуэу гъэувыным теухуа унафэр. Абы лъандэрэ Iэтауэ ягъэлъапIэ махуэр мызыгъуэгуми дахэу екIуэкIащ. Абы ирагъэблэгъащ КъБР-м и «Кабардинка» къэрал академическэ къэфакIуэ гу пыр.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху