ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Лъэпкъ Iуэху'

Зы лIы ныбжь ирокъу

2017-03-22

 • КъБКъУ-м Темыркъан Хьэту и цIэр зезыхьэ и щэнхабзэ центрым гуфIэгъуэ тIуащIэ – университетым адыгэбзэмрэ адыгэ литературэмкIэ и кафедрэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 85-рэ зэрырикъумрэ Адыгэбзэм и махуэмрэ – щагъэлъэпIащ иджыблагъэ. Зэхыхьэ гуапэр ирагъэкIуэкIащ журналист, пародист Дзэгъащтэ Азэмэтрэ КъБКъУ-м щеджэ Къагъырмэс ФатIимэрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

ДызэгурымыIуэныр ди пщIыхьэпIи къыхэхуэ хъунукъым

2017-03-18

 • Илъэси 150-м щIигъуауэ адыгэхэр мелуан бжыгъэкIэ Тыркум щопсэу. «Зытхъумэжыфа, дызыхэс лъэпкъым дыхэмышыпсыхьыжу? Урысеймрэ Тыркумрэ я зэхущытыкIэр сыткIэ къыджьэхэуэрэ адыгэхэм?», – аращ нобэ нэхъ дызыгъэ-пIейтейр.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

«Джэгурэшым» шэрджэсхэр къыхохьэ

2017-02-08

 • ХьэтIохъущокъуэ Къазий и цIэр зезыхьэ Адыгэбзэ Хасэр къызэрызэрагъэпэщрэ зыщIэ­хъуэпс Iуэхугъуэхэм ящыщ зы ­къехъулIащ. Иджыблагъэ абы и ­лэ­жьыгъэм  къыхыхьащ Къэрэшей-Шэрджэсыр. къэщIэрейхэм­рэ гу­шыIэрейхэмрэ я «Джэгу­рэш» зэпеуэм,  Адыгэбзэ Хасэм  илъэ­сым и кIуэцIкIэ плIэ иригъэкIуэкIым, и ещанэ лигэм и 2-нэ джэгугъуэр ­Инжыдж псыхъуэ дэс адыгэхэм я деж щызэхэташ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Анэдэлъхубзэм и пщIэр яIэт

2017-02-02

 • Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым иджыблагъэ щекIуэкIащ адыгэбзэмкIэ тхыгъэ зэпеуэ. Анэдэлъхубзэм и пщIэр Iэтыным хуэгъэпса апхуэдэ Iуэхугъуэр къызэрагъэпэщащ университетым адыгэбзэмкIэ, Кавказ Ищхъэрэм ис лъэпкъхэм я литературэмрэ IуэрыIуатэмкIэ и кафедрэхэм, КъБКъУ-м Адыгэ щэнхабзэмкIэ и центрым, егъэджакIуэхэм я щIэныгъэм щыхагъахъуэ институтым, ХьэтIохъущокъуэ Къазий и цIэр зезыхьэ Адыгэбзэ хасэм, «Нарт Хэку» жылагъуэ щIалэгъуалэ зэгухьэныгъэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

ЛIымыщокъуэ Рэмэзанщ Хасэм и тхьэмадэр

2017-02-01

 • Щэбэт кIуам Мейкъуапэ щекIуэкIащ Адыгэ Республикэм щылажьэ Адыгэ Хасэм и ХIX къэпщытэныгъэ-хэхыныгъэ съездыр. Абы и лэжьыгъэм хэтащ УФ-м и Къэрал Думэм и депутат Хьэсанэ Мурат, АР-м и япэ Президент Джарым Аслъэн, АР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр зыгъэзащIэ КъумпIыл Мурат, Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий, КъБР-м, КъШР-м, Краснодар крайм щыIэ хасэхэм я унафэщIхэу ХьэфIыцIэ Мухьэмэд, Аслъэн Алий, КIэкIыхъу Мэжид сымэ, республикэм щызэхэт жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм, къулыкъущIапIэхэм я лIыкIуэхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

«Адыгэ псалъэ» газетым и обозреватель ХЪУАЖЬ Фахъри: МэшбащІэ Исхьэкъ ди хэкум и цIэр Тыркум фIыкIэ щыжрегъэIэ

2017-01-31

 • (КIэухыр. ПэщIэдзэр
 • №№15 – 16-хэм итщ).
 •  «УщыблэлъэткIэ  кхъухьлъатэм мыбдежым  укъыщехмэ…»
 •  
 • ДЮЗДЖЭ шэджагъуашхэр къэсауэ дынэсати, занщIэу шхапIэм дашащ. ШхапIэр зейри адыгэт. ЩIалэщIэ гуэр къытпэгъуэкI-ри Исхьэкъ и Iэр къиубыдащ, адыгэ жыIэкIэ дахэкIэ «ФIэхъусапщий!» къыжриIащ. Ар Исхьэкъ и гуапэ мыхъуу къэнэнт, абы дэуэршэрыну щыщIидзэм, модрейм IэпэтэрмэшкIэ «сэ сщIэр апхуэдизщ» къыжиIащ. Ис-хьэкъ ар къыпхуидэнт?! «Уи адэ хьэм ишхи, ар даурэ? Уи адэращ ар зи лажьэр, аращ зэшхыдэн хуейр», – Исхьэкъ щыжиIэм, щIалэм шхапIэ кIуэцIыр къигъэлъагъуэри: «Мес, си адэр абы щIэтщ» жиIащ. Абы хэту, и адэри къыщIэкIри фIэхъус къыдихащ. Исхьэкъ, къэхъуахэм и гугъу хуищIурэ, абы дэгушыIащ. ТIури зэныбжьу къызэрыщIи-дзыжари ягъэщIагъуэрт. ГушыIэ дахэ хэлъу, дахэу дыкъагъэхьэщIэри, дыкъыщрагъэжьэжым бысымыр Исхьэкъ ифIэщу къопсалъэ: «Иджыри си гуапэу узгъэхьэщIэнщ, кхъухьлъатэкIэ ущыблэлъэткIэ мыбдежым укъыщикIрэ укъысхуеблагъэу щытмэ». Исхьэкъ абы и пидзыжащ:
 • «Уэлэхьи уэ къэбэрдейхэми уащхьэщыкIыжам, си къуэш. Абыхэм мыпхуэдэу жаIэ: «ФымыпIащIэмэ, фыкъеблагъэ!»
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

«Адыгэ псалъэ» газетым и обозреватель ХЪУАЖЬ Фахъри: МэшбащІэ Исхьэкъ ди хэкум и цIэр Тыркум фIыкIэ щыжрегъэIэ

2017-01-28

 • МэшбащІэ Исхьэкъ Тыркум щригъэкІуэкІа литературэ зекІуэм теухуауэ хъыбар кIэщI тетащ ди газетым. Иджы абы нэхъ убгъуауэ щыгъуазэ фыхуэтщІу аращ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Джылахъстэней Адыгэ Хасэм и лэжьыгъэр къепщытэж

2017-01-18

 • ЩIыналъэ Хасэм 2016 гъэм зэфIигъэкIахэм щыхэплъэжа зэхуэс иджыблагъэ щызэхэтащ Тэрч куейм. ЗэIущIэм хэтащ Тэрч районым и щIыналъэ администрацэм и Iэтащхьэ Дадэ МуIэед, Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ, «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд, Джылахъстэней Адыгэ Хасэм и къудамэу къуажэхэм щылажьэхэм я унафэщIхэр, щэнхабзэ, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я лэжьакIуэхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Бзэр щIэкIуэдыр

2016-12-28

 • ар цIыху мащIэм зэращIэр аракъым,
 • атIэ зыщIэхэр зэрыримыпсалъэращ
 •  Адыгэбзэм темыпсэлъыхьа, абы и мыхьэнэм и гугъу зымыщIа усакIуэ щыIэу къыщIэкIынкъым. Адыгэбзэр хъумэным теухуа псалъэмакъри ужьыхыркъым – Интернет, газет, телевиденэ, радио жыпIэми щIэх-щIэхыурэ къыщаIэт. Сэри мы тхыгъэм и гугъу щысщIынут абы, ауэ сэ къалэну зыхуэзгъэувыжыркъым бзэр хъумэныр зи пщэ къыдэхуэ псоми, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм, цIыху къызэрыгуэкIхэм анэдэлъхубзэм ехьэлIауэ ялэжьри ямылэжьри сэтей къэсщIыну. Сэ зи гугъу сщIынур ди зэманым адыгэбзэр хъумэным теухуауэ ялэжьхэмрэ а Iуэхур нэхъри ипэкIэ гъэкIуэтэным теухуауэ я мурадхэмрэщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Адыгэ газетхэр зэрызэдэлэжьэнур яубзыху

2016-11-24

 • Хабзэ зэрыхъуам тету, «Адыгэ псалъэ» (КъБР), «Черкес хэку» (КъШР), «Адыгэ макъ» (АР) газетхэм я редактор нэхъыщхьэхэмрэ журналистхэмрэ я зи чэзу зэIущIэр щэкIуэгъуэм и 17-м Мейкъуапэ щекIуэкIащ. Ахэр тепсэлъыхьащ зэкъуэш республикэхэм я адыгэ газет зэгуэтхэмкIэ къаIэтыфыну Iуэхугъуэхэм адыгэбзэм, тхыдэм, щэнхабзэм зегъэужьыным, диIэр хъумэным теухуауэ лэжьыпхъэхэм, газет Iуэхум ехьэлIауэ редактор нэхъыщхьэхэр зыгъэпIейтейхэмрэ я ехъулIэныгъэхэмрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху