ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Ухуэныгъэ'

И кIэм ноблагъэ

2013-12-13

 •    Урыху къуажэм дэт амбулаторэм иращIэкI ремонт лэжьыгъэхэр и кIэм ноблагъэ. Ухуэныгъэр илъэсыщIэм и пэщIэдзэм къанэ щымыIэу зэфIагъэкIыну щогугъ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ухуэныгъэ

Дунейпсо мардэм хуагъакIуэ

2013-10-05

 • Налшык и зоопаркым иужьрей илъэсхэм зэ нэхъ мыхъуми ихьа дэтхэнэми гу лъимытэу къэнакъым зэхъуэ­кIы­ны­гъэрэ зыужьыныгъэу абы игъуэтам. КъыпхуэмыцIыхужыным хуэдизу къагъэщIэрэщIэжащ зэманыфI хъуауэ ремонт лэжьыгъэ куу зрамыщIылIа унэр, асфальтыр зытелэжьыкIа лъэс лъагъуэхэр. Иджы дэтхэнэ зы псэущхьэми хуиту икIи къабзэлъабзэу ухуокIуэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ухуэныгъэ

Къанокъуеи дэтщ мэжджыт

2013-09-07

 • Ставрополь крайр иухыу Краснодар щIыналъэм ущихьэм деж япэу ухуозэ адыгэ къуажи 3 щыпсэу Успен районым. Псыжь и Iуфэм къетIысэкIа Кур­гъуокъуей нэхъыбэу дэсыр беслъэнейхэрщ. Ахэр цIыху миным щIегъу. Уарпыпсым дэкIуэ щIыпIэр псэупIэ зыхуэхъуа Щхьэщэхуж жылэр хуэди 4-м нэскIэ нэхъ инщ Кургъуо­къуейм нэхърэ. Абы що­псэу цIыху мини 4-м нэблагъэ: бжьэдыгъухэр, абазэхэхэр, беслъэнейхэр, къэбэрдейхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ухуэныгъэ

Мазиблым – фэтэр 800

2013-08-27

 •   Къэбэрдей-Балъкъэрым статистикэмкIэ и Iуэху­щIапIэм къызэритамкIэ, 2013 гъэм и щIышылэ – бадзэуэгъуэ мазэхэм къриубыдэу республикэм ухуэ­ныгъэ лэжьыгъэу сом меларди 2,7-м щIигъу щрагъэкIуэкIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ухуэныгъэ

ФэтэрыщIэу 743-рэ

2013-07-31

 • КъБР-м Экономикэ зыужьыныгъэмкIэ и министерствэм къэрал программэ хэхахэмрэ ухуэныгъэ комплек­сым­кIэ и къудамэм къызэры­щы­джаIамкIэ, мазих кIуам республикэм сом меларди 2,2-рэ и уасэ ухуэныгъэ щра­гъэ­кIуэкIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ухуэныгъэ

Я лэжьыгъэр къепщытэ

2013-07-16

 • Иужьрей илъэсхэм республикэм узыншагъэр хъу­мэнымкIэ и IэнатIэм зэ­хъуэ­­кIы­ны­гъэшхуэхэр щокIуэкI. Уна­фэщIхэр ху­щIокъу цIыху­­хэм ягъуэт медицинэ дэ­Iэпыкъуны­гъэм и фIа­гъыр къызэраIэ­тыным, а унэтIыныгъэм зэ­рызра­гъэужьыным. Гулъы­тэшхуэ хуащI медицинэ Iуэху­щIа­­пIэ­хэр сыт и лъэны­къуэкIэ зыхуей хуэ­гъэзауэ зэгъэпэщыжыным, щIэуэ яухуэхэр иджы­рей мардэхэм тету егъэ­щIыным.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ухуэныгъэ

Нартандэсхэм я хъуэпсапIэхэр

2013-06-19

 • ЦIыху мин 13 щыпсэу мы жылагъуэр ди республикэм щынэхъ инхэм ящыщщ. Ауэ щыхъукIи къа­лащхьэр зэрыпэ­гъу­нэгъум къыхэкIыу, а бжыгъэм къы­хэхъуэ зэ­пытщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ухуэныгъэ

Зы махуи зэпыуркъым

2013-06-07

 • Джылы-Су щIыпIэр игъащIэ лъандэрэ псы хущхъуэхэмкIэ къулейщ. ЗыплъыхьакIуэхэр иджыри къыздэсым гугъу ехьу щытащ, гъуэгу тэмэм иIэтэ-къыми.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ухуэныгъэ