ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Ухуэныгъэ'

2018 гъэм щIадзэ

2018-01-18

 • КъБР-м УхуэныгъэмкIэ, псэупIэ-коммунальнэ, гъуэгу хозяйствэхэмкIэ и министерствэм къызэритымкIэ, федеральнэ, республикэ инвестицэ программэхэр гъэзэщIэным хуэунэтIа Iуэхугъуэхэм хыхьэу, Къэбэрдей-Балъкъэрым 2018 гъэм щыщIадзэнущ егъэджэныгъэм, узыншагъэр хъумэным, щэнхабзэмрэ спортымкIэ ухуэныгъэщIэхэр къыщызэгъэпэщынымрэ щыIэхэр къэгъэщIэрэщIэжынымкIэ лэжьыгъэхэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ухуэныгъэ

ЩэнхабзэмкIэ унэхэм поплъэ

2017-10-18

 •  Иужьрей илъэс зыбжанэм ди къэралым гулъытэ хэха щыхуащI щэнхабзэмкIэ унэхэм-рэ клубхэмрэ я лэжьыгъэр егъэфIэкIуэным.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ухуэныгъэ

ТыншыпIэ псори зиIэ псэупIэ

2016-11-08

 • Санкт-Петербург къалэм щыщ компанием сом мелардрэ мелуан щитхурэ и уасэ фэтэр куэд хъу унэхэр Къэбэрдей-Балъкъэрым и щыхьэрым щиухуэнущ. «Iуэху зезыхьэ Петербург» (Деловой Петербург) интернет-порталым зэритхымкIэ, ухуэныгъэр щригъэкIуэкIыну япэ щIы Iыхьэр «Ленспецстрой» фирмэм бэджэнду къищтащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ухуэныгъэ

ПщIэшхуэ зиIэ, щIыхькIэ гъэнщIа IэщIагъэ

2016-08-13

 • Сыт хуэдэ зэманми цIыхухэм ухуакIуэ IэщIагъэм пщIэшхуэ хуащIу щытащ. Ноби абы и мыхьэнэр зымащIэкIи нэхъ лъахъшэ хъуакъым. ПсэупIэ комплексхэр, промышленнэ предприятэхэр, еджапIэхэр, сымаджэщхэр яухуэ. Коммуникацэхэр яукъуэдий, республикэм и архитектурэ теплъэр ирагъэфIакIуэ.
 • Я махуэм ирихьэлIэу Къэбэрдей-Балъкъэрым ухуэныгъэмрэ псэупIэ-коммунальнэ хозяйствэмкIэ и министр Тутыкъу Анзор дэ упщIэ зыбжанэкIэ зыхуэдгъэзащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ухуэныгъэ

Анэмрэ сабиймрэ зыхуей щыхуэзэнущ

2015-10-22

 • Жэпуэгъуэм и 21-м КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий Налшык и Дубки хьэблэм щаухуэ Перинатальнэ центрым щыIащ, икIи  Iуэхур здынэсар зригъэлъэгъуащ. Iэтащхьэм и гъусащ властым и федеральнэ органхэмрэ Москва и Правительствэмрэ ядэлэжьэнымкIэ КъБР-м и Iэтащхьэм и лIыкIуэ хэха Губин Геннадий, КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий, министрхэмрэ ухуакIуэ компаниехэм я лIыкIуэхэмрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ухуэныгъэ

ТекIуэныгъэм и фэеплъ Налшык щагъэув

2015-01-31

 • Урысей Федерацэм и Президентым Унафэ зэрищIам тету, «Дзэ щIыхьым и къалэ» зыхуагъэфэща къалэ псоми фэеплъ щагъэувын хуейщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ухуэныгъэ

Махуэ къэс цIыхуи 100-м нэс екIуэлIэнущ

2014-09-10

 • Иджыблагъэ Нартан къуажэм къыщызэIуаха спорт комплексыщIэм щылэжьэнущ алыдж-урым бэнэкIэм, дзюдом зыщыхуагъасэ секцэхэр. ГуфIэгъуэ дауэдапщэм кърихьэлIахэм я пащхьэ къыщыщыпсалъэм КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Фырэ Руслан Нартан къуажэм дэс псоми ехъуэхъуащ сабийхэмрэ щIалэгъуалэмрэ я IуэхущIапIэр щIын зэраухамкIэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ухуэныгъэ

НэпкъитIыр зэроубыдыж, е Илъэс куэдкIэ зыпэплъа лъэмыж

2014-04-16

 • Ди газетым зэрытетащи, Къэбэрдей-Балъ­къэрым и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэ­кIуэ Юрий Бахъсэн районым хыхьэ Къулъкъужын Ищхьэрэ къуажэм гуфIэгъуэ щытыкIэм иту мэлыжьыхьым и 14-м автомобиль лъэ­мы­жы­щIэ къыщызэIуихащ. Абы теухуа зэIущIэ гуапэм хэтащ республикэм и Правительствэм щыщхэр, куей администрацэм и унафэщIхэр, къуажэдэсхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ухуэныгъэ

Узыншагъэм, спортым хуэщIа утхэр

2014-01-23

 • Прохладнэ районым хыхьэ Алътуд, Благовещенкэ, Къэрэгъэш, Красносельскэ, Ново-Полтавскэ, При­­-ма­л­кинскэ, Пролетарскэ къуажэхэм, Екатериноградскэ, Приближнэ, Солдатскэ станицэхэм гуфIэгъуэ щы­тыкIэм иту пщIантIэ спорт утыкухэр къы­щы­зэ­Iуа­хащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ухуэныгъэ

ИлъэсыщIэ тыгъэ

2013-12-18

 •   Дыгъэгъазэм и 31-м Iэдииху жыла­гъуэм щыпсэу еджакIуэхэм школыщIэ тыгъэ хуащIынущ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ухуэныгъэ