ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Жыжьэ-гъунэгъу'

Къылышбий СулътIанбэч и гъащIэмрэ и гуащIэмрэ

2017-10-28

 • ЩэкIуэгъуэм и 5-м илъэси 150-рэ ирокъу Къылышбий СулътIанбэч къызэралъхурэ. 1909 гъэм щыщIэдзауэ 1917 гъэ пщIондэ ар и унафэщIу щытащ Налшык административнэ округым, Къэбэрдеймрэ Балъкъэрымрэ зэгъусэу зыхэт щIыналъэм арат а зэманым зэреджэр.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Жыжьэ-гъунэгъу

Дерс щхьэпэхэр

2017-08-30

 • Тхэн IэщIагъэр пасэу къыхэзыха, абы хуэпэжу зи гъащIэ псор зыхьа Теунэ Хьэчим псэуху ешрэ увыIэрэ имыIэу и лъэпкъым хуэлэжьащ, къэбэрдей литературэм и лъабжьэр зыгъэтIылъахэм, ар ехъулIэныгъэ телъыджэхэм хуэзышахэм ящыщ зыуэ щытащ. Тыншакъым, псэзэпылъхьэпIэт абы творческэ лэжьыгъэм зыщрита лъэхъэнэр, ауэ гъащIэщIэ яухуэр гурэ-псэкIэ къэзыщтэ тхакIуэ щIалэм къалэн нэхъыщхьэу зыхуигъэувыжыр екIуэкI зэхъуэкIыныгъэхэр пэжыр я лъабжьэу къэгъэлъэгъуэнырт.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Жыжьэ-гъунэгъу

ХэкулI Жылэ Хъусен

2017-08-23

 • Ар тхьэмадэ бжьыфIэщ, зэпIэзэрытщ, гуащIэшхуэ къызыпкърыкI нэхъыжь Iумахуэщ. ГъащIэм къыхи-хауэ акъыл жанрэ гупсысэ узыншэрэ иIэщ, цIыхугъэ лъагэр, хабзэм и лъапIэныгъэхэр игъэнэхъапэу къогъуэгурыкIуэ. Шэрэджыжь и куэщIым ирапIыкIа, илъэс 87-рэ зи ныбжь Жы-лэ Хъусен Хьэту и къуэр жэмтхьэлэдэсхэм зэрацIыхур зы щыпкъэм ит, хьэл-щэн дахэрэ нэмысышхуэрэ зыхэлъ, зи щхьэм пщIэ хуэзыщIыж адыгэлIущ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Жыжьэ-гъунэгъу

Хъыдзэдж Бушан и гъащIэмрэ и гуащIэмрэ

2017-08-16

 • ЦIыхум и дежкIэ нэхъыщхьэу сытым щыгъуи къэнэжыр ар пэжыр и гъуазэу, гугъуехь хуэзэмэ, пэлъэщрэ зиузэщIу ипэкIэ кIуэнырщ, псэуныгъэм хуиIэ лъагъуныгъэр и гум щимыгъэкIуэщIу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Жыжьэ-гъунэгъу

Нанэ и бэлътоку

2017-07-12

 • Къуэрылъху-пхъурылъхухэм я дадэ-нанэхэм лъагъуныгъэшхуэ зэрыхуаIэр, дауи, си деж къыщежьакъым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Жыжьэ-гъунэгъу

Ар сыт къыщIэмылъэтэжар?

2017-05-25

 • Мы дуней псор зыгъэгулэза, мелуанхэр зыхэкIуэда, 1941-1945 гъэхэм екIуэкIа Хэку зауэшхуэр ди ТекIуэныгъэкIэ зэриухрэ куэд щIами, абы къихьа гузэвэгъуэр иджыри  ящыгъупщэркъым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Жыжьэ-гъунэгъу

Афганистаным ди гущIэм зыкъыдегъазэ

2017-02-14

 • Зэманыр макIуэ, гъэхэр блокI, гъащIэм гъащIэ къегъэщI. АпщIондэху-   кIи фIыуэ тцIыхуу, пщIэ зыхуэтщIу тIэщIэкIахэм яхуэгъэза гупсысэхэр ди гущIэм нэхъ уэру къыщызэщIэроуэ, блэкIам дыхашэжри, я IуэхущIафэу, я шыфэлIыфэу щытар ди нэгу къыщIагъэхьэж.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Жыжьэ-гъунэгъу

2017-01-24

ТхакIуэ, режиссёр, продюсер Къандур Мухьэдин (Иордание) ныбжьэгъухэм ягъэлъапIэ. Сурэтым щыволъагъу техникэ щIэныгъэхэм я доктор Иуан Пётр, экономикэ щIэныгъэхэм я доктор Тау Пщыкъан, Къандур Мухьэдин, композитор ХьэIупэ ДжэбрэIил сымэ. 1990 гъэ

Зыхыхьэхэр: Жыжьэ-гъунэгъу

Къалмыкъ БетIалрэ Микоян Анастасрэ

2016-12-06

 • ЗэхуэзэхукIэ  зэщыгуфIыкIми,  а  тIум
 • гужьгъэжь  зэхуаIэт:  я  кум  дэтт  Псыхуабэ
 •  ПцIым лъакъуэ щIэткъым
 •  Политикэми хуэдэу, иджыпсту тхыдэми темыпсэлъыхьыр щхьэхынэхэм я закъуэщ. Абы щыгъуэми, пэжыр зыщIэри зыIуатэри езыхэм я закъуэу къыщагъэхъуну хущIэкъуу. Сытми я щхьэфэ йоIэбэ. Псалъэм и хьэтыркIэ, иджыблагъэ маршруткэм дису гъуэгу дыздытетым сэ си къуажэ Куба (ХьэтIохъущыкъуей Ещанэм) щыщ цIыхубзым гукъанэшхуэ хэлъу жиIащ: «Емынэм ихь Къалмыкъ БетIал! Прохладнэ зыIэригъэхьэн папщIэ, Псыхуабэ ихьри яритащ. Иджы Горячеводск укIуэн щхьэкIэ Налшык укъыщитIысхьэн хуей мэхъу. Ар дыдеямэ, ди Балъкъ лъэмыж телъынут!»
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Жыжьэ-гъунэгъу

Бэркъукъу и зэманым мамлюк сулътIанхэм тепщэгъуэр зэпаубыдауэ зэрыщытар

2016-11-30

 • ИЛЮШИНЭ Миланэ, тхыдэ щIэныгъэхэм я кандидат, доцент, Санкт-Петербург
 •  (КIэухыр, ПэщIэдзэр № 230-м итщ)
 • ЗыкъэзыIэтахэм я тепщэгъуэ кIэщIыр
 •  Эмир зыкъэзыIэтахэм я пашэ Йэлбугэ Iэн-Насири бэхърит тепщэхэм я иужьрей Хьэжы сулътIану трагъэувэжыну иукъуэдиящ. Езы Йэлбугэ мысырыдзэм и унафэщI нэхъыщхьэ (атэбек) къулыкъур къищтэри, къэрал унафэр зэригъэкIуэн щIидзат. Ар Хьэжы Мансур и лъэбакъуэ къэс кIэлъыплъырт, Iуэхухэм я нэхъ цIыкIури къимыгъанэу. СулътIаным и дэрбзэрым тыгъэ хуищIа нэужь, Йэл- бугэ а унафэр икъутэжу IэщIагъэлI тхьэмыщкIэр башкIэ щригъэубэрэжьым, Хьэжы Мансур: «Дэрбзэр нэгъунэ теухуа си унафэхэм гъуэгу ямыгъуэтынумэ, сыт хуэдэ сулътIан унафэ сэ сIэщIэлъыр?» жиIэри, «и гум хыхьэу щым хъуащ».
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Жыжьэ-гъунэгъу