ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Адыгэ хабзэ'

КIасэ ХьэзрэIил и псэм щыщ Iыхьэ

2017-07-26

  • Псыгуэнсу къуажэм 1932 гъэм къы­щалъхуа КIасэ ХьэзрэIил къызэрыгуэкI лэжьэкIуэжьт. Ар дунейм зэрехыжрэ илъэс 20 мэхъу. ХьэзрэIил ухуакIуэ Iэзэти, и къуажэгъухэм Iуэхутхьэбзэхэр яхуи­щIэурэ къекIуэкIащ. Жылэдэсхэми абы пщIэрэ нэмысрэ къыхуащIырт. Хьэз­-рэIил лъэпкъ литературэм хуабжьу ди­хьэхми, школ нэужьым и щIэныгъэм хигъэхъуэну апхуэдэ Iэмал а зэманым ­иIакъым. Ар фIыуэ къэзыцIыхуу щытахэм къызэраIуэтэжымкIэ, хуабжьу цIыху гурыхуэт. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Адыгэ хабзэ

Адыгэ хабзэ

2017-06-24

  • Хъыджэбзыр зэрыщытыпхъэр
  • «Пхъур зэрыбгъасэщи, нысэр зэресащ», – жеIэ адыгэм. Абы къикIыр аращи, пхъур и унагъуэ исыху Iэмал зэриIэкIэ и гъащIэм зыхуеину псори, унагъуэ ихьэмэ, ар зэрызэрихьэну Iэмал нэхъыщхьэхэри егъэщIапхъэщ. Ар зыщIэ анэр иужькIэ гупсысэ хэтыжкъым. Езы хъыджэбзри тедэIукI куэдрэ къыхимыгъахуэу адэ-анэм я дерсхэр зыхилъхьэмэ, абы лъапIэ ирохъуж, унагъуэ езым иухуэмэ, сэбэпышхуэ къыхуохъуж.
  •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Адыгэ хабзэ

Адыгэ хабзэ

2016-07-08

  • ГъащIэ  мардэ
  • Дунеижьыр щымыджэмыпцIэу, мы щIы фIыцIэр щызэпцIагъащIэм къыщыщIэдзауэ ди лъэпкъ    Iущым къытхуигъэщIа, бэлыхь куэдми гугъуехь мыухыжхэми къыщымытIасхъэу, атIэ кIуэ пэтми нэхъ быдэ хъуурэ, жырыщхъуэм хуэдэу зэхэжыхьурэ лъэпкъым и тхыдэ жыжьэр къэзыкIуа, гъуазэ емыпцIыжу сыт щыгъуи къыхущыта гъусэ пэжщ Адыгэ хабзэкIэ дызэджэр.
  •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Адыгэ хабзэ

­Уэзырмэджхэ я кхъуейплъыжькIэрыщIэ

2014-10-14

  •  Кавказ Ищхъэрэ псом щыIэ адыгэ жылагъуэхэм ящыщу, ипщэ лъэныкъуэмкIэ нэхъ пыIукIуэтыкIа дыдэу щысыр Къэбэрдей-Балъкъэрым и Шэрэдж куейм хиубыдэ Жэмтхьэлэ къуажэращ. Абы къыдэкIуэуи ар къурш лъабжьэхэм гъунэгъубзэу кIэщIыхьэ мэзылъэ Iуащхьэхэм я зэхуаку дэсщ. Апхуэдэ щIыпIэм ису ижькIэрэ къэгъуэгурыкIуэ жылэжьыр, дауи, ди адыгэ лъэпкъым и хабзэжьхэм, и бзэм, и тхыдэм пщIэ нэхъ щыхуащI, ахэр щыхъумэным нэхъ щегугъу къуажэхэм зэращыщым шэч къытрыуигъэхьэркъым. Иджыблагъэ ар аргуэру ди нэгу щIэкIащ.

Зыхыхьэхэр: Адыгэ хабзэ