ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Адыгэ хабзэ'

Адыгэ хабзэ

2016-07-08

  • ГъащIэ  мардэ
  • Дунеижьыр щымыджэмыпцIэу, мы щIы фIыцIэр щызэпцIагъащIэм къыщыщIэдзауэ ди лъэпкъ    Iущым къытхуигъэщIа, бэлыхь куэдми гугъуехь мыухыжхэми къыщымытIасхъэу, атIэ кIуэ пэтми нэхъ быдэ хъуурэ, жырыщхъуэм хуэдэу зэхэжыхьурэ лъэпкъым и тхыдэ жыжьэр къэзыкIуа, гъуазэ емыпцIыжу сыт щыгъуи къыхущыта гъусэ пэжщ Адыгэ хабзэкIэ дызэджэр.
  •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Адыгэ хабзэ

­Уэзырмэджхэ я кхъуейплъыжькIэрыщIэ

2014-10-14

  •  Кавказ Ищхъэрэ псом щыIэ адыгэ жылагъуэхэм ящыщу, ипщэ лъэныкъуэмкIэ нэхъ пыIукIуэтыкIа дыдэу щысыр Къэбэрдей-Балъкъэрым и Шэрэдж куейм хиубыдэ Жэмтхьэлэ къуажэращ. Абы къыдэкIуэуи ар къурш лъабжьэхэм гъунэгъубзэу кIэщIыхьэ мэзылъэ Iуащхьэхэм я зэхуаку дэсщ. Апхуэдэ щIыпIэм ису ижькIэрэ къэгъуэгурыкIуэ жылэжьыр, дауи, ди адыгэ лъэпкъым и хабзэжьхэм, и бзэм, и тхыдэм пщIэ нэхъ щыхуащI, ахэр щыхъумэным нэхъ щегугъу къуажэхэм зэращыщым шэч къытрыуигъэхьэркъым. Иджыблагъэ ар аргуэру ди нэгу щIэкIащ.

Зыхыхьэхэр: Адыгэ хабзэ